14-09-09

Carine Russo: de ware achtergronden


Russo+.pict_151413 

Carine Russo, de moeder van Mélissa, één van de dodelijke slachtoffers van Marc Dutroux, kondigde vrijdagavond in een brief aan de federatieraad van Ecolo aan dat ze na twee jaar de Senaat verlaat.

Volgens het persagentschap Belga verwees zij in haar brief naar haar gezondheidsproblemen en de « moeilijkheden die ze had om zich aan te passen aan het politieke en parlementaire leven ».

In november 2008 zei Carine Russo echter dat ze « ontgoocheld was in het functioneren van de instellingen en de partijen ».

Volgens het recente Belga-berichtje had Carine Russo « het naar eigen zeggen erg moeilijk met het formele karakter en de vele procedures van het politieke en parlementaire leven ».

De senatrice zou « niet bitter zijn » en « haar engagement en haar sympathie voor Ecolo behouden ».
   Bij Ecolo zei men dan weer op een formele wijze « de keuze van Carine Russo te respecteren ».   « Ze heeft echt het maximum gedaan om haar contract te vervullen, maar we begrijpen dat een vrouw van het terrein moeilijkheden ondervindt om zich aan te passen aan de politieke realiteit », aldus de woordvoerder van de Franstalige groenen.

Carine Russo verklaarde destijds dat zij zich bij Ecolo vooral wilde inzetten voor een sociale justitie en voor het milieu.
« Ecolo heeft een slogan: ‘Een groenere aarde voor een rechtvaardigere wereld ». « Ik wil die omdraaien, want een sociale justitie is voor mij een prioriteit. Ecologie kan niet zonder een rechtvaardig gerecht, want anders krijgen we een ecologie aan twee snelheden » , aldus Russo.

Carine Russo behaalde bij de Senaatsverkiezingen in 2007 waarbij zij op de voorlaatste plaats stond, 57.747 voorkeursstemmen. Zij was een gecoöpteerde senatrice. Tijdens de federatieraad van 25 september wordt beslist wie haar opvolgt.

De vzw Werkgroep Morkhoven die heel wat ervaring heeft met de fijnzinnige Belga-berichtjes die via de andere persbureau's en de commerciële mediagroepen worden verspreid, wist te achterhalen dat Carine Russo's vermoorde dochter Melissa op 11 september 1986 geboren is. Die dag valt precies samen met de dag dat Carine Russo liet weten dat zij de Senaat verliet.
Het is dus duidelijk dat Carine Russo haar dochter een eerbetoon heeft willen betuigen. Het bewijst ook dat zij, niettegenstaande haar gezondheid door het verlies van Melissa en de handelswijze van de autoriteiten gebroken is, de strijd voor gerechtigheid in haar zaak en haar hoop op een rechtvaardigere wereld niet opgegeven heeft.
Op 24 mei 2002 beslisten Gino en Carine Russo om zich uit het proces Dutroux terug te trekken.
Er was destijds heel wat te doen rond de uitgebreide reportage over de Dutroux-affaire in het blad The Sprout dat mondjesmaat maandelijks wordt verspreid in Brussel en omstreken.  In de reportage werden foto’s gebruikt van de opgegraven stoffelijke overschotten van Julie Lejeune en Melissa Russo.
Justitie beweerde dat de twee slachtoffertjes van Dutroux, na meer dan 100 dagen van honger en dorst bezweken.  De foto’s toonden echter onomstotelijk aan dat Julie en Melissa met buitensporig geweld werden doodgeslagen en –gespiesd.
Dat bewees dat de juryleden in het proces versus Dutroux en konsoorten over autopsierapporten beschikten die voor geen kant deugden. Erger nog, zij hadden de bewuste foto’s nooit onder ogen gehad. 
Het is op zijn zachtst gezegd merkwaardig dat de Belgische pers de consequenties van de gruwelijke beelden uit de weg is gegaan.

Carine Russo was niet de enige ouder van een van de slachtoffers van Dutroux die zich in de politiek waagde.
Zo richtte Paul Marchal, de vader van An Marchal, in 1998 de Partij voor Nieuwe Politiek in België (PNPb) op.
Mede ten gevolge het uiterst negatieve beeld dat de media toen van hem schetsten, haalde de PNPb bij de verkiezingen van 1999 een schamele 0,3 procent. Datzelfde jaar nog zegde hij de politiek vaarwel.

In 2007 besloot Tinny Mast, de moeder van Kim en Ken, om met haar man Willy als onafhankelijke kandidaten op de CAP-lijst (Comité voor een Andere Politiek) te staan.
Niet geloofd en vernederd als « marginaal » door gerecht en gerechtelijke politie, werd Tinny Mast met de familie Russo, Brichet, Marchal, Ben Aïssa en Lejeune één van de boegbeelden van de Witte mars van tien jaar geleden. De grootste naoorlogse mars die ooit door Brussel trok.
In haar boek « Altijd op zoek. Mijn alfabet voor Kim en Ken » pleitte Tinny Mast voor een nieuwe solidariteit. « Om het leven van hen die nooit meer zullen verjaren alsnog een betekenis te geven », ging zij met haar boek regelrecht in de clinch met de toenemende intolerantie in de maatschappij en met het huidige politieke discours.  In het voorwoord van het boek vergelijkt Carine Russo de strijd die zij leiden met die van de Dwaze Moeders van de Plaza de Mayo in Argentinië: « Moeders die net als wij , gek werden van onzekerheid en woede voor hun verdwenen zoons en dochters. Maar is het niet hun ‘waanzin’ die in grote mate heeft bijgedragen tot de val van de Argentijnse dictatuur? (…) ».


melissaLINKS:

- http://www.anderepolitiek.be/nieuwecap/modules/news/article.php?storyid=254
- http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?lang=2&obid=25735
- http://nl.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lissa_Russo
- http://www.stelling.nl/followup/dutroux.html
- http://koning-koningshuis-kindermisbruik.skynetblogs.be/
- http://www.google.be/search?hl=nl&rlz=1T4ADBS_enBE315BE320&q=zandvoort+kinderporno&start=0&sa=N - http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)

De vzw Werkgroep Morkhoven ondervond problemen om de verbeterde versie van het oorspronkelijke artikel 'Carine Russo verlaat de Senaat' op haar skynetblog te publiceren. Zij besloot om zich niets van deze moeilijkheden aan te trekken en werkte gewoon verder zodat het artikel nog verbeterd kon worden. De problemen met de skynetblog bleken, dank zij de inspanningen van de Skynet Klantendienst, bij de publicatie van deze versie opgelost te zijn.

Commentaren

Parlementaire vragen Auteurs- en sprekersregister betreffende "Russo Carine" (Alles van 1995 tot nu)

Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen


De verlaging en afschaffing van de subsidies die tot nog toe werden toegekend aan de coördinerende organisaties inzake kinderrechten en aan UNICEF (4-511)

Mondelinge vraag van mevrouw Carine Russo aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
Antwoord gegeven door de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen 4-51
p. 37-39
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)

mevrouw Carine Russo, gecoöpteerd senator 4-3
p. 6-7
Gevangenissen - Gevangenis van Vorst - Hygiënische omstandigheden - Renovatiewerken (4-3339)

Schriftelijke vraag van mevrouw Russo aan de heer De Clerck, minister van Justitie
Antwoord SV 4-3339
Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet (Mogelijkheid voor niet-Belgen om tot openbare ambten benoemd te worden) (4-246)

Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua, Freya Piryns en Carine Russo en de heren Marcel Cheron en Josy Dubié 4-246/1
p. 1-3
Het akkoord betreffende de "terugkeerrichtlijn" (Overeenstemming met het verdrag inzake de rechten van het kind en met de andere internationaalrechtelijke verplichtingen) (4-356)

Mondelinge vraag van mevrouw Carine Russo aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid 4-34
p. 24-26
Het opsluiten van gezinnen met kinderen (in de gesloten centra - Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind) (4-253)

Mondelinge vraag van mevrouw Carine Russo aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid 4-26
p. 28-29
Het verslag van de federale ombudsman inzake de behandeling van mensen zonder papieren (Regularisatiecriteria - Definitieve rondzendbrief) (4-459)

Mondelinge vraag van mevrouw Carine Russo aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid 4-48
p. 35-37
Voorstel tot aanvulling van artikel 18 van het reglement van de Senaat met betrekking tot het erkennen van fracties (Fractie waarvan een lid of een component veroordeeld is op grond van de anti-racismewet van 30 juli 1981 of de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het negationisme - Partijfinanciering) (4-188)

Voorstel van de dames Isabelle Durant en Carine Russo en de heren Josy Dubié, Marcel Cheron en José Daras 4-188/1
p. 1-2
Voorstel tot herziening van artikel 63, § 1, van de Grondwet, teneinde een vierde van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers te laten kiezen door een federaal kiescollege (4-189)

Voorstel van de dames Isabelle Durant en Carine Russo en de heren Marcel Cheron, José Daras en Josy Dubié 4-189/1
p. 1-5
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat teneinde de inachtneming te waarborgen van een Deontologische Code inzake dienstverlening aan de bevolking door de leden van de Senaat (4-259)

Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua, Freya Piryns en Carine Russo en de heren Marchel Cheron, José Daras en Josy Dubié 4-259/1
p. 1-10
Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Birma (4-327)

Voorstel van de dames Freya Piryns, Vera Dua, Isabelle Durant en Carine Russo en de heer Josy Dubié 4-327/1
p. 1-3
Voorstel van resolutie betreffende het Israëlisch-Palestijns conflict (4-1119)

Voorstel van de heren Josy Dubié en José Daras en de dames Vera Dua, Isabelle Durant, Freya Piryns en Carine Russo 4-1119/1
p. 1-9
Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding (Strafbaarstelling van "het publiekelijk uitlokken van het plegen van een terroristisch misdrijf") (4-508)

Onderzoek van subsidiariteit
Bespreking 4-13
p. 25-31
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-483)

Amendement nr 12 van mevrouw Carine Russo, ingediend na de goedkeuring van de verslagen
Moratorium op regularisatieweigeringen en uitwijzingen 4-483/8
p. 1-2
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de procedure inzake huurgeschillen (Huurovereenkomsten - Gerechtelijke verzoeningsprocedure - Vervanging artikel 1344 septies Gerechtelijk Wetboek - Opheffing artikel 376 van de programmawet (I) van 24 december 2002) (4-693)

Amendement nr 1 van mevrouw Carine Russo c.s. 4-693/2
p. 1-2
Amendementen nrs 7 en 8 van mevrouw Carine Russo c.s. 4-693/4
p. 1-2
Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie) (4-1053)

Amendementen nrs 32 tot 43 van de heer Josy Dubié en mevrouw Carine Russo 4-1053/4
p. 1-6
Amendement nr 69 van de dames Carine Russo en Isabelle Durant 4-1053/5
p. 1
Wetsvoorstel tot bepaling van criteria en van een procedure voor de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk, en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Lange asielprocedure - Mensen die onmogelijk nog kunnen terugkeren - Zwaar gehandicapten - Sociale bindingen en/of humanitaire omstandigheden - Project waarmee een sociaal-economisch bijdrage ten behoeve van België wordt geleverd) (4-1122)

Voorstel van de dames Freya Piryns en Carine Russo en de heer José Daras 4-1122/1
p. 1-17
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 342bis in het Burgerlijk Wetboek inzake het ouderschapsboekje (waarin weergave van de plichten die voortvloeien uit de afstamming en de bepalingen m.b.t. het ouderlijk gezag) (4-187)

Voorstel van de dames Isabelle Durant en Carine Russo en de heer Josy Dubié 4-187/1
p. 1-3
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 74/9 in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake het verbod op het opsluiten van minderjarigen in gesloten centra (4-493)

Voorstel van de dames Carine Russo en Freya Piryns en de heer Guy Swennen 4-493/1
p. 1-8
Wetsvoorstel tot invoeging van een § 1bis in artikel 7 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, om de verplichting in te voeren kennis te geven van internationale aanhoudingsbevelen (aan de persoon met Belgische nationaliteit wiens uitlevering gevraagd wordt - Verplichte inlichting over het bestaan en de herkomst van het verzoek alsook de motieven die het in de ogen van het verzoekende land verantwoorden) (4-190)

Voorstel van de heren Josy Dubié en José Daras en de dames Isabelle Durant en Carine Russo 4-190/1
p. 1-4
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde aanmatiging van macht ten aanzien van rechterlijke overheden strafbaar te stellen (Politieke ethiek - Scheiding der machten) (4-186)

Voorstel van de dames Isabelle Durant en Carine Russo en de heren Marcel Cheron, José Daras en Josy Dubié 4-186/1
p. 1-4
Zijn voornemen om een gesloten centrum voor gezinnen met kinderen te laten bouwen (Gezinnen die halsstarrig blijven weigeren te vertrekken - Alternatieven voor de opsluiting van kinderen) (4-95)

Mondelinge vraag van mevrouw Carine Russo aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken

Gepost door: Jan Boeykens | 15-09-09

Reageren op dit commentaar

Schriftelijke vraag: gevangenis Vorst Schriftelijke vraag nr. 4-3339
van Carine Russo (Ecolo) d.d. 9 april 2009
aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Gevangenis van Vorst - Hygiënische omstandigheden - Renovatiewerken

strafgevangenis
Regie der Gebouwen
strafstelsel
openbare gezondheidszorg
verbetering van het woonmilieu


Chronologie
9/4/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 )
17/6/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3339 d.d. 9 april 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)
U hebt misschien ook de reportage gezien die de RTBF op 10 december 2008 heeft uitgezonden en die een nauwkeurig beeld gaf van de bouwvalligheid van de gevangenis van Vorst. In die reportage zag men onder meer cellen zonder sanitaire voorzieningen, waarin twee en meestal drie gedetineerden 23 op 24 uur moeten verblijven. Zo moeten de gevangenen urineren en zich ontlasten in een toiletemmer in aanwezigheid van hun medegevangenen.

U zult het met mij eens zijn dat het enigszins paradoxaal overkomt dat België de zestigste verjaardag van de mensenrechten heeft gevierd, maar terzelfder tijd tolereert dat er op zijn grondgebied nog gevangenisen zijn waarvoor wij ons zouden moeten schamen. Toevallig had ik de dag na de uitzending van de reportage zelf de gelegenheid om de gevangenen van Vorst te bezoeken. Ik deed dat in het kader van de week “Marges à l'ombre” georganiseerd door de Liga voor de Mensenrechten. De Liga voor de Mensenrechten had ook parlementsleden van de vier Franstalige democratische partijen uitgenodigd om deel te nemen aan de actie “Parlementaires au parloir”, waar de senatoren en volksvertegenwoordigers werden opgeroepen gebruik te maken van hun bezoekrecht aan de gevangenissen om zich te vergewissen van de kloof tussen de gevangenisrealiteit en de principes van de strafwetgeving.

Ik heb dus persoonlijk kunnen vaststellen in welke omstandigheden sommige gevangenen moeten leven en ik kan u bevestigen dat de reportage van de RTBF wel degelijk beantwoordt aan de droevige dagelijkse realiteit van die mensen. Ik werd tijdens dat bezoek vergezeld door parlementsleden van drie democratische partijen die deel uitmaken van de regeringsmeerderheid. Zij hebben beloofd acties te zullen ondernemen om een einde te stellen aan die onaanvaardbare situaties.

Ik heb uw verklaringen over het Masterplan 2008-2012 gehoord en gelezen. U vermeldt onder meer het renovatieprograma voor de bestaande gevangenisen. Mijn centrale vraag is dus eenvoudig : wanneer zal er een einde komen aan de schandelijke hygiënische omstandigheden waarin gevangenen in ons land moeten leven?

Hebt u sedert uw benoeming al de gelegenheid gehad om gevangenissen zoals die van Vorst te bezoeken? Komen situaties zoals in Vorst nog veel voor in andere Belgische gevangenissen?

Concreet, zijn er in Vorst al renovatiewerken uitgevoerd of gepland? Op het einde van vorig jaar was er duidelijk nog niets gebeurd. Zal het renovatieprogramma dat u voorgesteld hebt in het kader van het Masterplan 2008-2012 voldoende zijn om een einde te stellen aan alle probleemsituaties in de gevangenissen?

Zijn er bijkomende financiële middelen noodzakelijk om dringend de nodige renovatiewerken te kunnen uitvoeren in alle ruimten die niet meer beantwoorden aan de elementaire criteria van veiligheid en hygiëne in onze gevangenissen?Antwoord ontvangen op 17 juni 2009 :
Gevangenissen waar het cellulair gedeelte nog cellen zonder sanitair bevat vormen de uitzondering.

Dat probleem doet zich inderdaad voor te Vorst en in de gevangenis te Merksplas.

In de gevangenis te Vorst zijn nog geen werkzaamheden aangevat.

De opzet van het renovatieprogramma in het Masterplan 2008-2012 bestaat natuurlijk erin een oplossing voor het probleem inzake het sanitair in de diverse gevangenissen uit te werken en de overbevolking te bestrijden.

Bovendien voorziet het meerjarenplan 2009 in aanvullende kredieten zodat de werken die beogen het probleem met het sanitair in de gevangenissen uit de wereld te helpen,kunnen worden uitgevoerd .

Gepost door: Jan Boeykens | 15-09-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.