02-08-09

Minister van Justitie Stefaan De Clerck laat dossiers blokkeren (1)

 

declerck.286380

De Werkgroep Morkhoven schrijft regelmatig naar Minister van Justitie Stefaan De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers.

Daarbij worden er simpele vragen gesteld zoals:

'In uw brief van 25 maart 2009 aan de heer Vervloesem deelde u mede dat u de Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen de opdracht gaf om de detentieomstandigheden van de heer Vervloesem te onderzoeken.  Wij stellen echter vast dat er geen onderzoek gevoerd werd.  In afwachting van uw antwoord, teken ik,'

en:

'De PSD van de gevangenis van Turnhout waarnaar de heer Vervloesem getransfereerd werd, wacht al een maand op het rapport van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge.  In afwachting van uw antwoord, teken ik,'

Deze vragen worden door de Minister en/of zijn kabinetsmedewerkers echter niet beäntwoord. De Werkgroep Morkhoven vroeg zich af waarom.

Uit een interne nota van Justitie die naar de vzw Werkgroep Morkhoven uitlekte, staat te lezen dat de PSD van de gevangenis van Brugge 'niets meer voor Marcel Vervloesem moet doen omdat deze ten allen koste in de gevangenis moet opgesloten blijven. Het risico dat hij tijdens zijn vrijlating (om gezondheidsredenen, penitentiair verlof, electronisch toezicht) zijn onderzoeken naar kinderporno herneemt en de media contacteert, is immers te groot'.

 

Nu weten we tenminste waarom de correctionele rechtbank van Turnhout in haar vonnis een spreekverbod oplegde aan Marcel Vervloesem.

 

De interne nota van justitie verklaart tevens:
1) Waarom de problemen met de PSD van de gevangenis van Brugge al 9 maanden duren en waarom elk dossier door de PSD met medeweten van de Justitieminister en zijn kabinetsmedewerkers geblokkeerd werd.
2) Waarom Minister De Clerck in zijn antwoord van 30.4.2009 aan Voorzitter Jan Boeykens van de vzw Werkgroep Morkhoven (het enige antwoord dat de vzw Werkgroep Morkhoven ooit van de Minister ontving), mededeelde: 'Ik heb uw brieven in goede orde ontvangen. Wat de PSD betreft zie ik geen objectieve redenen om in dit dossier te interveniëren. Immers, de nodige contacten tussen de PSD medewerkers en de heer Vervloesem vinden plaats. Medische aspecten van dit dossier werden onderzocht door de Dienst Gezondheidszorg. De vragen om strafuitvoeringsmodaliteiten werden onderzocht. Ook de raadsman van de heer Vervloesem werd eerder hierover geinformeerd'.

 

Wat de voorlopige vrijheid op medische gronden betreft, staat er in de nota dat Minister De Clerck en zijn medische dienst vinden dat de 'ziektes van Marcel Vervloesem er niets aan toedoen en dat enkel terminaal zieke gevangenen drie dagen voor hun dood naar huis worden gestuurd' (als zij nog een huis of thuis hebben).
Minister De Clerck geeft daarmee toe dat hij zelf over de vrijlatingen op medische gronden beslist terwijl hij in zijn antwoorden op de parlementaire vragen van CDH-parlementslid Clothilde Nyssens en het Euro-parlementslid Paul Van Buitenen zei dat de strafuitvoeringsrechtbank terzake bevoegd is.

 

Het vermoeden groeit dat Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank negatief hebben beinvloed. Want hoe kan men het anders uitleggen dat de Minister toeliet dat zijn justitiediensten (de PSD van Brugge en zijn Dienst Individuele Gevallen) het medische dossier en het rapport van professor-psychiater P. Cosyns omtrent Marcel Vervloesem, aan het dossier dat voor de strafrechter bedoeld was, 'vergaten' toe te voegen en zij scherp uithaalden naar de websites van de vzw Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ omdat 'daarin kritiek werd gegeven op justitie' ?
De PSD van Brugge en de DIG zouden, zonder de steun van bovenaf, het ook nooit aangedurfd hebben, om tot driemaal toe de verklaring van de justitieassistente te wijzigen zodat de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank een mistekend beeld van de situatie kreeg. In die verklaring stond dat Marcel Vervloesem zijn penitentiair verlof bij zijn dochter kon doorbrengen.
Er is dus sprake van politieke beinvloeding in het gerechtelijk dossier rond Marcel Vervloesem (cfr. de zaak Fortis) en de inmenging van de Minister in dit dossier gaat zelfs zover dat hij de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 ev. van de strafuitvoeringswet inzake de vrijlating op medische gronden, reeds geruime tijd blokkeert. Sp.a-parlementslid André Van Nieuwkerke vroeg Minister De Clerck enkele maanden geleden om meer uitleg terzake maar de Minister liet de antwoordtermijn verstrijken.

 

De vzw Werkgroep Morkhoven besloot om bij de duivel te biechten te gaan en diende voor deze zaken gisteren een klacht in bij de FOD Justitie die over een online-klachtendienst beschikt. Maar Justitie zal waarschijnlijk niet toegeven dat zij van de Morkhoven-activist een politieke gevangene heeft gemaakt (een spreekverbod met de pers via een gerechtelijk vonnis, een interne nota waarin staat dat 'zijn ziektes er niets aan toedoen' en dat 'men ten alle koste moet vermijden dat hij zijn werk als kinderpornojager herneemt en de media contacteert', politieke manipulatie en blokkering van dossiers vanwege de Minister van Justitie en zijn kabinetsmedewerkers,).

De uitleg van de Minister dat alleen terminaal zieke gevangenen drie dagen voor hun overlijden worden vrijgelaten, klopt van geen kanten.
Bart Debie (Vlaams Belang) mocht bijvoorbeeld reeds na 1 dag gevangenis naar huis om er op zijn electronisch enkelbandje te wachten terwijl zijn gezondheid niet te vergelijken was met die van Marcel Vervloesem (hartziekte, suikerziekte, kanker, nieren die voor 60% werken, meer dan 20 operaties en spoedopnames waarvan 5 tijdens zijn 9 maanden durende opsluiting).
Daniël Féret (Front National) mocht ook na 1 dag gevangenis naar huis en moest zelfs zijn werkstraf niet uitvoeren.
Michel Nihoul (zaak Dutroux) mocht, om gezondheidsredenen, al na enkele maanden op verlof gaan bij zijn levensgezellin Annie Bouty en werd vrij snel in vrijheid gesteld.

Gevangenen die van een extreem-rechtse politieke partij zijn of die een nachtbar openhielden waar bepaalde Vlaamse Christen Democraten vaak over de vloer kwamen, worden blijkbaar niet gediscrimineerd door Minister De Clerck die zich niet aan de Wet Dupont (rechten van gevangenen) houdt.

De vzw Werkgroep Morkhoven stuurt kopies van haar schrijven aan Minister De Clerck naar tal van instanties en personen. Dat komt omdat ook alle andere instanties door Minister De Clerck en/of zijn kabinet geblokkeerd worden:
1) De vzw Werkgroep Morkhoven schreef destijds naar de Federale Ombudsman. Die antwoordde dat de federale ombudsdienst kon tussenkomen indien er in de gevangenis willekeurige tuchtmaatregelen tegen Marcel Vervloesem werden genomen. Toen er sprake was van willekeurige tuchtmaatregelen (stopzetting van medische zorg, isolaties, geblokkeerde briefwisseling, beperkt bezoek,) diende de vzw Werkgroep Morkhoven een klacht in bij de Federale Ombudsman. Zij ontving echter geen antwoord op haar herhaaldelijk schrijven en schreef hierover naar de Europese Ombudsman maar dat veranderde niets aan de zaak. Geen enkele brief van de vzw Werkgroep Morkhoven wordt door de Federale Ombudsman beäntwoord. Geen enkele klacht wordt onderzocht en behandeld.
2) Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens diende een 8-tal maanden geleden een verzoekschrift in bij Kamervoorzitter Patrick Dewael (VLD) waarbij een korte samenvatting werd gegeven van de situatie van Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge en er -zoals het hoort- algemene vragen werden gesteld over de toepassing van de Wet Dupont, de commissies van toezicht die blijkbaar niet bestaan, de willekeurige tuchtmaatregelen en het gebrek aan inspectie in de gevangenissen enzoverder. Op 22.4.2009 liet Kamervoorzitter Dewael hem weten dat er een nummer werd toegekend aan zijn petitie zodat zijn petitie dus zou behandeld worden. Toen Jan Boeykens hem op 6.5.2009 per mail bijkomende informatie verschafte over de zaak Vervloesem, antwoordde Dewael dat 'deze informatie zou toegevoegd worden aan het verzoekschrift nr. 9/2008-2009'. Dewael deelde in zijn antwoord van 25.5.2009 tevens mede dat de bijgevoegde brief 'inging op bepaalde aspecten van het gerechtelijk dossier en dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers omwille van het grondwettelijk principe van de scheiding der machten niet bevoegd was om tussen te komen in een individueel gerechtelijk dossier'. Jan Boeykens vreesde dat Dewael deze brief en het principe van de 'scheiding der machten' wilde misbruiken om zijn verzoekschrift zonder gevolg te klasseren en vroeg hem om deze bijkomende brief dan maar naar de prullenmand te verwijzen. Dewael antwoordde hem niet. Van de petitie werd niets meer vernomen. Het petitierecht waarop elke burger recht heeft, werd blijkbaar afgeschaft.
3) De vzw Werkgroep Morkhoven vroeg in haar brief van 11.12.2008 gericht aan de heer Geert Vervaeke, Voorzitter van de Nederlandstalige Advies- en Onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor Justitie (TU52.98.101758/04), om de verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en de leugenachtige verklaringen van de Turnhoutse procureur Poels hierin te onderzoeken. Zij kreeg geen antwoord op haar schrijven. Dat komt waarschijnlijk omdat procureur Poels door de Hoge Raad voor de Justitie voorgedragen en benoemd werd voor een onverlengbare termijn van zeven jaar.
4) De vzw Werkgroep Morkhoven schreef regelmatig naar de leden van de Commissie Justitie van de Senaat. Het betrof hierbij niet alleen het individuele dossier inzake haar verenigingslid Marcel Vervloesem. Er werden talrijke vragen gesteld omtrent de werking van Justitie, de toepassing van de gevangeniswet (Wet Dupont) enzoverder. De Werkgroep ontving nooit antwoord op haar brieven. Komt dat misschien omdat de christen-democratische 'justitiespecialist' Tony Van Parys in deze senaatscommissie zetelt ? Tony Van Parys was als justitieminister (1998) verantwoordelijk voor de overdracht, in opdracht van de Koning, van de kinderporno-cd-roms Zandvoort aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen. In 2008, juist voor dat Marcel Vervloesem zich bij de gevangenisdirectie van de gevangenis te Turnhout moest gaan aanbieden, erkende de Hoge Raad voor de Justitie dat deze kinderporno-cd-roms uit het gerechtsdossier verdwenen waren.

Intussen blijken er toch enkele parlementsleden te zijn die begrepen hebben dat het hier niet alleen om een 'individueel dossier' gaat en die zich vragen beginnen te stellen omtrent de algemene werking van Justitie. Dat zou er op kunnen wijzen dat er toch nog iets overgebleven is van onze uitgeholde parlementaire democratie. Het in de doofpot steken van de Fortis-zaak om corrupte partijen zoals de CD&V electoraal niet te schaden, laat echter vermoeden dat de werking van Justitie er de komende jaren niet op zal verbeteren en dat het principe van de scheiding der machten, ook door justitieministers, voortdurend zal geschonden worden.

 


 

Van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
Datum: 29 juli 2009 14:05
Onderwerp: Minister De Clerck blijft in gebreke
Aan: stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pandora.be
Cc: "Baart, Els" <els.baart@just.fgov.be>, lieselot.bleyenberg@just.fgov.be, vanessa.bury@just.fgov.be, info@just.fgov.be, secr.colpg@just.fgov.be, Tine.Vandertaelen@just.fgov.be, ingrid.vranken@just.fgov.be, "Deloof, Els" <els.deloof@just.fgov.be>, Luc Proot <Proot.Luc@pandora.be>, hofvanberoep.gent@just.fgov.be, faculteit.rechten@vub.ac.be, griffie@arbitrage.be, Chris.Corbeels@vub.ac.be, melanie.crespin@unizo.be, Halina Bletek <halina.bletek@unizo.be>, tine.ternest@rechtvaardigheidenvrede.be, Miep Grouwels <miep.grouwels.advocaat@skynet.be>, "N. Van Nerum" <Merenveld@hotmail.com>, "Marleen De Jonckheere (Bond Zonder Naam)" <m.dejonckheere@tiscali.be>, Mieke Van Hecke <mieke.vanhecke@vsko.be>, Gudrun Platteau <gudrun.platteau@sowbrussel.be>, "Voem (Leen)" <be051181@tiscali.be>, "Jo Coloers (VCOV)" <info@vcov.be>, Hilde Van Hoijweghen <Hilde.van.hoijweghen@my.m1call.be>, Piet Elsen <Piet.Elsen@okra.be>, Lut Cocquyt VSKO <lut.cocquyt@pandora.be>, Maite Grugeon <maitegrugeon@hotmail.com>, "Diana Minten (ABVV)" <diana.minten@abvv.be>, Piet Spanhove Studio Globo <piet.spanhove@studioglobo.be>, Ida Veldeman <ida.veldeman@resocwd.be>, Zita Coghe Batslé <dirk.coghe@pandora.be>, Voem <youssef@voem-vzw.be>, Bernard De Preter <bernard.de.preter@skynet.be>, Oost-Vlaams Diversiteitscentrum <odice@odice.be>, "charlotte, reilhof" <charlottereilhof@yahoo.com>, Tine Debosscher <tinedebosscher@hotmail.com>, Joke Rutten <Joke.Rutten@just.fgov.be>, Dimitri Goossens <dimitri.goossens@tiscali.be>, Koninklijk Atheneum Emanuel Hiel <info@kahiel.be>, Peter Reyskens <preyskens@gmail.com>, Steven Haine <stevenhaine@hotmail.com>, Eric De Vos <rikdv@pandora.be>, David de Vaal <david.devaal@de8.be>, Margrit Coppé <margrit.coppe@gmail.com>Stefaan De Clerck
Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte heer De Clerck,

De Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen heeft nog altijd geen onderzoek gevoerd naar de detentieomstandigheden van de heer Vervloesem, zoals u in uw brief van 25 maart 2009 aan de heer Vervloesem beloofde.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Commentaren

Zaak Vervloesem: klacht over onderzoeksrechter werd niet onderzocht (1)
Brussel, 3.8.2009

Op 'klachten justitie', de skynetblog die door FOD Justitie niet graag wordt gezien, las ik dat het gerechtelijke onderzoek geleid wordt door een onderzoeksrechter.
Zijn taak bestaat erin om zowel bewijzen tegen (à charge), als voor (à décharge) de verdachte te verzamelen en de voornaamste onderzoeksverrichtingen zijn:

- aanhouding van een verdachte
- ondervraging van de inverdenkingstelling (eventueel na dagvaarding)
- verhoor van getuigen (eventueel na dagvaarding; eventueel met anonimiteit)
- huiszoeking en inbeslagname
- deskundigenonderzoek
- opsporing van telecommunicatie
- onderzoek aan het lichaam (fouilleren)
- afluisteren van telecommunicatie (telefoontap)
- DNA-onderzoek
- inobservatiestelling
- plaatsbezoek

In de zaak Vervloesem stel ik vast dat de onderzoeksrechter van Turnhout zich partijdig heeft opgesteld en zwaar in gebreke is gebleven.

Hij heeft geen bewijzen voor (à décharge) van de verdachte verzameld. Bepaalde getuigenverklaringen werden niet toegevoegd omdat die, volgens procureur Poels, 'in het voordeel van Marcel Vervloesem' pleitten. Alleen de 'bewijzen' tégen de anti-kinderporno-activist (voor zoverre men roddels over zogezegde feiten van 20 jaar geleden als 'bewijzen' kan zien) werden verzameld.

Voor deze gang van zaken werd er meermaals klacht neergelegd bij de Minister(s) van Justitie en de hoogste gerechtelijke gezagsdragers in dit land maar die vonden dat een onderzoeksrechter zich niet aan zijn opdracht hoeft te houden en zich partijdig en bevooroordeeld mag opstellen.

In 2008, enkele weken voordat Marcel Vervloesem zich bij de directie van de gevangenis van Turnhout ging aanmelden, erkende de Hoge Raad voor de Justitie dat de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem verdwenen waren. Het hof van beroep te Antwerpen liet toen snel wat 'achtergebleven' stukken aan het dossier toevoegen. De Hoge Raad voor de Justitie verklaarde daarop dat men een 'volledige kopie van de verdwenen stukken weergevonden en toegevoegd had', en klaar was kees.
Het 'incident' kon, met de gebruikelijke mededelingen via het persagentschap Belga vanuit haar bureautje in het justitiepaleis, afgesloten worden.

Marcel Vervloesem werd in alle spoed veroordeeld want de Hoge Raad voor de Justitie stelde ook vast dat de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die door (ex)justitieminister Tony Van Parys (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) in opdracht van de Koning voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers op het hof van beroep te Antwerpen werden afgegeven, ook verdwenen waren.
Daar mocht niet te veel aandacht aan besteed worden.

Ik schreef hiervoor herhaalde malen naar justitieminister Jo Van Deurzen (CD&V) en naar de Koning.
Vandeurzen antwoordde mij nooit, ook niet nadat ik naar zijn kabinet had gebeld en de kabinetsmedewerker die het dossier Vervloesem behandelde, mij mededeelde dat mijn brief 'waarschijnlijk bij kabinetschef Herman Dams was blijven liggen'.
Herman Dams is werkzaam als magistraat op het hof van beroep te Antwerpen en stelde zich zopas kandidaat om Bart Van Lijsebeth op te volgen als nieuwe procureur van Antwerpen.

Eén van de leden van de vzw Werkgroep Morkhoven ontving wél een antwoord van Jo Vandeurzen.
In zijn brief van 7.4.2008 deelde de Minister hem mede: 'Het grondwettelijk principe staat de Minister van Justitie niet toe op gelijk welke wijze tussen te komen in gerechtelijke procedures die uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht toebehoren.
Evenwel maak ik kopie van uw schrijven over aan de heer Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen. Ik hield eraan U hiervan in kennis te stellen.'

Dit antwoord sloeg blijkbaar nergens op want C. De Vel, Eerste Voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, liet in een eerder geschreven brief weten: 'In goede orde ontving ik uw schrijven m.b.t. tot de strafzaak en het arrest uitgesproken door het hof van beroep te Antwerpen inzake de heer M. Vervloesem. Het is mij niet geoorloofd de inhoud van het uitgesproken arrest te becommentariëren of te bekritiseren, zo evenmin om de magistraten die de beslissing geveld hebben te interpelleren omtrent hun beoordeling in rechte en in feite. De juridische controle op deze beslissing behoort wettelijk enkel aan de hogere rechtsinstantie, in dit geval het Hof van Cassatie.

Ghislain Londers, Voorzitter van het Hof van Cassatie (bekend vanwege de Fortiszaak), antwoordde in zijn brief van 14.5.2008 aan Prinses Jacqueline de Croÿ, ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven,: 'Ik heb uw brief van 5 mei 2008, alsook de toegevoegde documenten, goed ontvangen. Uw brief werd overgemaakt aan de magistraat die de hoorzitting waarin uw zaak wordt behandeld, zal voorzitten. Met de meeste hoogachting,'.
Er werd echter niets van die hoorzitting vernomen.

Sophie Morel, Adjunct-Adviseur van het College van Procureurs-Generaal, zei in haar brief van 16.7.2008 dan weer: 'Met de verwijzing naar uw brief van 11 juli 2008 laat ik u hierbij weten dat het College van Procureurs-generaal niet bevoegd is om uw eventuele klachten te behandelen. Uw brieven worden enkel doorgestuurd naar de Procureur-generaal van het ressort Antwerpen. Met hoogachting,'.
Maar zoals gezegd, liet C. De Vel, Eerste Voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, reeds eerder weten dat het hem niet geoorloofd was de inhoud van een uitgesproken arrest te becommentariëren of te bekritiseren, of de magistraten die de beslissing velden te interpelleren omtrent hun beoordeling in rechte en in feite.
Het College van Procureurs-generaal dat zich niet bevoegd verklaart om klachten te behandelen, stuurt de klachtenbrieven die zij ontvangt dus enkel door naar een Procureur-Generaal die niet bevoegd is. Op die manier worden de klachten van de goedgelovige burger door Justitie dus behandeld.

Bij de Hoge Raad voor de Justitie kan een burger met zijn klachten over justitie ook niet echt terecht.
De Hoge Raad voor de Justitie kan, in geval van verdwijningen van dossierstukken of onderzoeksmateriaal uit gerechtelijke dossiers, enkel een onderzoek voeren waarin de verdwijningen worden vastgesteld.
Als de verantwoordelijke magistraten dan verklaren dat 'de ontbrekende stukken of een volledig kopie van de ontbrekende stukken aan het gerechtsdossier werden toegevoegd', wordt het onderzoek in de zaak afgesloten.
Op die manier blijft de opmerkelijke gewoonte van Justitie om documenten of onderzoeksmateriaal te laten verdwijnen, natuurlijk bestaan.
En er is nog een ander probleem.
De vzw Werkgroep Morkhoven vroeg in haar brief van 11.12.2008 aan de heer Geert Vervaeke, Voorzitter van de Nederlandstalige Advies- en Onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor Justitie (TU52.98.101758/04), om de verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en de leugenachtige verklaringen van de Turnhoutse procureur Poels te onderzoeken.
Zij kreeg echter geen antwoord op haar schrijven.
Onderzoek van de vzw Werkgroep Morkhoven wees uit dat procureur Poels door de Hoge Raad voor de Justitie voorgedragen en benoemd werd voor een onverlengbare termijn van zeven jaar.
De Hoge Raad voor de Justitie voert met andere woorden geen onderzoek naar de handelswijze van magistraten die zij zelf voorgedragen en benoemd heeft.

Op 3 juni 2008 zond ik, aangaande de verdwijningen van de kinderporno-cd-roms, een aangetekende brief aan de Koning die destijds zo hoog van de toren blies over kindermisbruiken.
Maar na bijna zes maanden had ik nog altijd geen antwoord van deze alom gerespecteerde kinderbeschermer ontvangen.
Na een aantal herinneringsbrieven die allen onbeäntwoord bleven, ontving ik op 30 oktober 2008 uiteindelijk een antwoord van Jacques van Ypersele, Kabinetschef van de Koning die ook nog onder Koning Boudewijn diende.
Daarin werd mij medegedeeld: 'Mijnheer de Voorzitter, Ik heb de eer door de Koning gelast te zijn ontvangst te melden van het schrijven dat u tot hem richtte op 21 oktober 2008. Zijne Majesteit gaf mij opdracht uw brief over te maken aan de heer Jo Vandeurzen, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie. Met hoogachting,'.

Ik heb nooit meer iets van deze brief vernomen en ik vermoed dat de brief van de Koning gewoon bij Vandeurzen's kabinetschef Herman Dams is blijven liggen die hem nu ergens in de lade van zijn bureau op het hof van beroep van Antwerpen, tussen de rest van de uit Brussel meegenomen rommel, heeft liggen.
Ook de brieven van Minister Laurette Onkelinx, (ex)Premier Yves Leterme, CD&V-voorzitster Marianne Thyssen en Minister De Crem aan Vandeurzen, zijn daar ongetwijfeld beland.
Justitie noemt men soms een krabbenmand waarin een moeder haar eigen kinderen niet kan weervinden...

Prinses de Croÿ die zowel in de zopas uitgelekte nota van justitie als door de Psycho Sociale Dienst van de gevangenis van Brugge op een smalende manier 'de Prinses' wordt genoemd, kreeg op 15 juli 2008 een antwoord van Chantal Cooreman, Chef van de Dienst Onderzoeken van het Koninklijk Paleis, waarin stond: 'De Koning en de Koningin hebben uw brief goed ontvangen en hebben mij opgedragen u te antwoorden. Het is de Koninklijke Hoogheden niet toegestaan om persoonlijk tussen te komen in de door u gestelde vraagstelling. Deze materie behoort exclusief tot de bevoegdheid van de Gerechtelijke Macht. Rekening houdende met het principe der grondwettelijke scheiding der machten, kan een koninklijke tussenkomst dus niet in overweging worden genomen. Met de meeste hoogachting,'.

De Koning bleek zich dus niets van de verdwijning van de 7 kinderporno-cd-roms (die hij in 1998 van Marcel Vervloesem had ontvangen) en die hij door Tony Van Parys voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen had laten overmaken, aan te trekken en verschool zich achter het principe der scheiding der machten dat in België (cfr. de Fortiszaak,) zelden gerespecteerd wordt.
Het principe der scheiding der machten in België wordt op tweeerlei wijzen toegepast:
Ofwel wordt het geschonden, ofwel zegt men dat men 'wegens de scheiding der machten niet kan tussenkomen'.
Een aantal Ministers en overheidsdiensten reageren pas op de klacht van de burger als de zaak voor de rechter komt zodat zij kunnen inroepen dat 'het grondwettelijk principe hen niet toestaat op gelijk welke wijze tussen te komen in gerechtelijke procedures die uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht behoren'.

Gepost door: Jan Boeykens | 03-08-09

Reageren op dit commentaar

Klachten over Justitie
Nogmaals bedankt voor je informatie Stefaan.

Je werkt in ieder geval beter dan de klachtendienst van justitie die wel mooie publiciteit maakt op het Internet maar niet functioneert.

Zoals je weet, diende ik enkele dagen geleden een online-klacht in bij de klachtendienst Justitie.

Een antwoord hoef ik waarschijnlijk niet te verwachten.
Ik diende immers ook een klacht in bij Minister van Justitie Stefaan De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers zonder een antwoord te ontvangen.
Een telefoontje van de Minister en/of zijn kabinetsmedewerkers naar de vrienden van de klachtendienst Justitie, en klaar is kees.
Of het kan zijn dat ik over enkele maanden van het kabinet van Minister De Clerck te horen krijg, zoals een kabinetsmedewerker van ex-justitieminister Vandeurzen mij destijds in antwoord op mijn telefonische vraag mededeelde, dat mijn brieven 'waarschijnlijk bij de kabinetschef zijn blijven liggen'.

Mijn vragen zijn nochthans simpel en duidelijk gesteld.

Ik geef je een voorbeeld:


Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer Minister,

Betreft: PSD Brugge

Gezien U verantwoordelijk bent voor de goede werking van de Justitie, schrijf ik U in verband met de werking van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge die zich volgens de Wet Dupont (de gevangeniswet van 2004) met de reintegratie van de gevangenen bezig houdt.

Het betreft hier met name het dossier 'Vervloesem'.

Marcel Vervloesem van onze vereniging werd namelijk zes weken geleden van de gevangenis van Brugge naar de gevangenis van Turnhout getransfereerd.
De PSD van Brugge heeft haar rapport echter nog altijd niet aan de PSD van de gevangenis van Turnhout overgemaakt zodat het dossier Vervloesem volledig geblokkeerd wordt en de aanvragen van de heer Vervloesem (penitentiair verlof, psycho-sociale begeleiding door Professor-psychiater Cosyns van de Universitaire Instelling te Antwerpen, electronisch toezicht,) door de directie van de gevangenis te Turnhout, de PSD te Turnhout en de Dienst Individuele Gevallen van Uw Ministerie, opnieuw negatief zullen geadviseerd worden omdat 'men het rapport van Cosyns nog niet heeft ontvangen' en omdat 'men het rapport van de PSD te Brugge nog niet kreeg'.

Gisteren diende de heer Vervloesem terzake nog een rapportbriefje in bij de PSD te Turnhout.
Hij ontving geen antwoord.

Kan U mij soms mededelen bij welke dienst de heer Vervloesem en ik met onze klachten terecht kunnen ?

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis


Link: http://klachten-over-justitie.skynetblogs.be/

Gepost door: Jan Boeykens | 11-08-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.