28-07-09

Onthuller kinderpornozaak Zandvoort uit zijn woning gedreven


964Brussel, 28 juni 2009

Marcel Vervloesem, de onthuller van de kinderpornozaak Zandvoort die op basis van een reeks valse beschuldigingen jarenlang werd vervolgd en die met zijn hartziekte, suikerziekte, nierziekte en kanker al 9 maanden zit opgesloten in de overbevolkte gevangenissen van de Belgische justitieminister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten), wordt uit zijn woning in de wijk Koninkrijk te Morkhoven gezet.

De pogingen om Marcel Vervloesem uit zijn woning te drijven dateren van 2005.
Dat gebeurde enkele dagen nadat hij vanwege nieuwe beschuldigingen inzake 'folteringen en verkrachtingen' door enkele jongeren uit de wijk die ondermeer wegens een gewapende roofoverval in een gesloten instelling zaten, in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten alwaar hij met een hongerstaking was begonnen.

Victor Vervloesem, woonachtig in dezelfde wijk, die de roddels over 'verkrachtingen en folteringen door zijn halfbroer Marcel Vervloesem, in 1998 via de Vlaamse pers verspreidde, organiseerde toen via de lokale pers een petitieactie waarin geeist werd dat 'de pedofiel' Marcel Vervloesem (er was zelfs nog geen vonnis uitgesproken) uit zijn woning van de Geelse Bouwmaatschappij zou worden gezet. Hij eiste tevens dat de website van de Werkgroep Morkhoven van het Internet verwijderd zou worden.

De petitie werd amper door een 13-tal vrienden van Victor V., waaronder verschillende aanklagers van Marcel Vervloesem (1998), getekend.

Via CD&V-raadslid Marleen Diels uit Morkhoven wist Victor V. de petitie in de Herentalse gemeenteraad ter sprake te brengen.
Victor V's partijgenoot en vriend Jan Peeters (Vlaamse socialisten, burgemeester, kamerlid, ex-minister) zei 'wel oren te hebben naar de eisen in de petitie omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betrof'.

De zaak kwam voor de vrederechter die zich in tegenstelling tot vandaag onpartijdig opstelde en zich niet uitdrukte in termen van 'het wordt tijd dat het kaf van het koren gescheiden wordt'. De vrederechter maakte toen ook geen procedurefouten door als enige rechter in een zaak te zetelen.

De woning van Marcel Vervloesem zou toegewezen worden aan een vriendin van Victor Vervloesem die de petitie om Marcel Vervloesem uit zijn woning te zetten en de website van de Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen, in 2005 mede organiseerde.

Victor Vervloesem noemde zich vroeger de 'directeur-generaal' van de wijkvereniging (waarin hij zijn halfbroer Marcel die hem zogezegd folterde en verkrachtte, als secretaris aanstelde).
De vereniging hield zich ondermeer bezig met het toewijzen van sociale woningen in de wijk...
Nadien zetelde Victor V. in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij.
Victor V. die zich politiek wilde waarmaken, verwisselde op een bepaald moment de CD&V voor de Sp.a (Vlaamse Socialisten) en vond als karweiman voor de verkiezingen, al snel zijn weg naar het bestuur van de Vlaamse Socialisten te Herentals.
Zijn vriendschap met burgemeester Jan Peeters zorgde ervoor dat hij in het bestuur van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk (Justitie en Jeugdzaken) kon zetelen, met een paar honderd stemmen tot gemeenteraadslid werd verkozen, de Stad Herentals in de intercommunales PIDPA en CIPAL kon vertegenwoordigen en tot Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals werd benoemd.

Victor V. heeft zo'n 30 processen-verbaal inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam staan.
Een kopie van deze lijst werd in oktober 2006 aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overhandigd maar van een onderzoek werd er niets vernomen en de Vlaamse pers die de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekte, zweeg als vermoord.
Op het hof van beroep van Antwerpen verdwenen toevallig de 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort nadat de Z.M. De Koning ze, via de CD&V-justitieminister Tony Van Parys, voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers had laten overmaken.
De verdwijning van de kinderporno-cd-roms werd even voor de opsluiting van Marcel Vervloesem in de gevangenis te Turnhout, schriftelijk door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigd (dit was ook het geval met de verdwijning van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem) maar het hof van beroep van Antwerpen hield er geen rekening mee.
Vandaar ook dat het hof van beroep te Antwerpen Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeelde en geen rekening hield met de conclusies van de advocaten van Marcel Vervloesem en de medische dossierstukken die ter zitting werden neergelegd.
De vzw Werkgroep Morkhoven verzocht de Ministers van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) en Stefaan De Clerck (CD&V) herhaaldelijk om een onderzoek te laten instellen naar deze verdwijningen maar de ministers verkozen de schandalen dicht te dekken. Zij laten zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem (die dan bovendien nog onschuldig blijken te zijn) liever in overbevolkte gevangenissen wegkwijnen waarna ze zich bij de Nederlandse regering gaan beklagen over plaatsgebrek in de Belgische gevangenissen.

Het feit dat Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens nooit antwoord kreeg van ex-justitieminister Jo Vandeurzen en een kabinetsmedewerker hem telefonisch mededeelde dat zijn brief 'waarschijnlijk bij kabinetschef Herman Dams was blijven liggen, heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat Herman Dams als magistraat werkzaam is op het hof van beroep te Antwerpen.

Zoals Fortisgate heeft aangetoond, bestaat er in de praktijk geen grondwettelijke scheiding der machten in België en wordt de 'grondwettelijke scheiding der machten' alleen maar ingeroepen om toe te laten dat bepaalde magistraten, al dan niet op verzoek van bepaalde politici, met gerechtelijke dossiers kunnen knoeien.

Ook het feit dat de strafuitvoeringsrechtbank in haar recent vonnis aangaande het penitentiair verlof en het electronisch toezicht van Marcel Vervloesem verwees naar de websites van de Fondation Princesse de Croÿ en de Werkgroep Morkhoven waarin er 'kritiek werd geleverd op justitie' (en met name op minister van justitie Stefaan De Clerck) toont aan dat een telefoontje van de Minister van Justitie naar de Psycho Sociale Dienst of de Dienst Individuele Gevallen volstaan om een negatief gerechtelijk dossier te laten opmaken voor de rechter die zich onpartijdig zou moeten opstellen.


NAWOORD

De politieke corruptie en het gesjoemel met sociale woningen in Vlaanderen is wijd verspreid en in provinciale nesten zoals Herentals heeft men vaak met Siciliaanse toestanden te maken waarin de plaatselijke maffia in de politiek zetelt en door de lokale politici wordt ondersteund.

Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens werd in 2008 gecontacteerd door de heer en mevrouw Vervloesem-Breughelmans uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven (geen familie van actievoerder Marcel Vervloesem en zijn halfbroer Victor Vervloesem, wel vrienden van Marcel Vervloesem).

Zij dreigden na 20 jaar met hun zieke 78-jarige moeder die bedlegerig is, uit de sociale woning van de Geelse bouwmaatschappij te worden gezet.

De directie van de Geelse Bouwmaatschappij had een directeur van een bouwmaatschappij op een bepaald moment namelijk aan een sociale woning geholpen.
De man beschuldigde zijn buren (de heer en mevrouw Vervloesem-Breughelmans) vervolgens van hun dochter voor 'zwartwerk' te hebben aangegeven (wat een compleet valse beschuldiging was).
Zoals in 2005 bij Marcel Vervloesem het geval was, startte de directeur met de vriendin van Victor Vervloesem, een petitie in de wijk waarin de heer en mevrouw Vervloesem-Breughelmans van 'lawaaioverlast' werden beschuldigd terwijl er geen enkele meting door de politie werd gedaan.
De petitie werd door een meeheulende wijkagent aan de directie van de Geelse Bouwmaatschappij bezorgd die onmiddellijk (en zonder het minste bewijs van lawaaioverlast) een onderzoek liet voeren naar 'lawaaioverlast'.
De zaak kwam voor de vrederechter die de partijen trachtte te verzoenen maar enkel op gehoon en gelach van de directeur kon rekenen.
Uiteindelijk werden de heer en mevrouw Vervloesem-Breughelmans door de directie van de Geelse Bouwmaatschappij die zich uiterst partijdig opstelde, ervan beschuldigd 'geen oplossing te willen zoeken'.
De directie van de Geelse Bouwmaatschappij startte een uitzettingsprocedure ten opzichte van de heer en mevrouw Vervloesem-Breughelmans.

Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens schreef verschillende keren naar de Vlaamse Minister van Woonbeleid Marino Keulen (VLD - Vlaamse liberalen) met het verzoek om een onderzoek te laten instellen naar het geknoei in het toewijzen van sociale woningen door de Geelse Bouwmaatschappij en het organiseren van petities om bewoners uit hun huizen te drijven.
Pas maanden na zijn schrijven ontving hij een antwoord van de Minister waarin deze hem mededeelde dat hij 'niet kon interveniëren omdat de Geelse Bouwmaatschappij de verbreking van het huurcontract met het gezin Breughelmans-Vervloesem reeds voor de vrederechter had bepleit'.

Jan Boeykens diende hierover een klacht in bij de Vlaamse Ombudsman die tevens liet weten dat hij de zaak 'vanwege de lopende rechtszaak niet kon onderzoeken'.

Zoals gezegd, wordt de grondwettelijke scheiding der machten in België enkel gebruikt om schandalen en corruptiepraktijken dicht te dekken.

Door de reacties van de Minister Keulen en de Vlaamse Ombudsman blijven de corruptie en vriendjespolitiek bij de sociale woningmaatschappijen inzake het toewijzen van sociale woningen bestaan en wordt de Vlaamse Wooncode tot een vodje papier herleid.

Het is blijkbaar niet de eerste keer geweest dat Minister Keulen een termijn laat verstrijken zodat hij als toezichthoudende minister niet hoeft op te treden.
In april 2006 liet de Minister de termijn om op te treden verstrijken en wenste hij niet in te gaan op het advies van zijn eigen administratie waardoor een werknemer ontslagen werd...

FOTO

Jos Sannen (CD&V), de Geelse Schepen van ruimtelijke ordening, milieu en natuur, huisvesting, monumenten en landschappen. Jos Sannen is Voorzitter van de Geelse Bouwmaatschappij.

Commentaren

Geelse Bouwmaatschappij
Gert VERREYT
Advocaat
Vaartstraat 72
2440 GEEL

Brussel, 30 juli 2009

Geachte Heer Verreyt,


Hartelijk dank voor uw schrijven.

Het heeft geen zin om een discussie over 'agressiviteit' op te starten dacht ik omdat dit volledig naast de kwestie is. Ik dacht dat u dat begrepen had, nadat ik u telefonisch contacteerde om te vragen wat er eigenlijk aan de hand was in het dossier van uw cliënt, de heer Marcel Vervloesem.

Ik verzoek u ook om begrip voor mijn situatie.

Ik schreef u in februari 2009 omtrent een maand achterstallige huur van uw cliënt.
Op 20 juli 2009 ontving ik dan plotseling een brief uwentwege met de vraag of de 'VZW nog steeds bereid was om in dit dossier de beperkte huurachterstal van +/- 540 EUR mee weg te werken'.

U begrijpt waarschijnlijk wel dat ik me daarover de nodige vragen stelde omdat noch uw cliënt, noch zijn dochter me over een 'achterstallige huurachterstand' hadden gesproken en me ook niet hadden gezegd dat ik terzake door u gecontacteerd zou worden.
Bovendien had ik vernomen dat de Geelse Bouwmaatschappij reeds voor uw schrijven, tot een uithuiszetting van uw cliënt had beslist zonder het definitieve vonnis van de rechter af te wachten.
Dat deed mij vermoeden dat er meer aan de hand was.

Vandaar ook dat ik u schreef dat de Geelse Bouwmaatschappij een totaal corrupte Maatschappij is haar (ex-)bestuursleden zoals de heer Victor Vervloesem toelaat om mensen zoals Marcel Vervloesem die destijds door Victor Vervloesem voor 'pedofilie' werd aangeklaagd, uit hun sociale woning drijven.
Het is onaanvaardbaar dat de directie van de Geelse Bouwmaaschappij Victor Vervloesem daarvoor zelfs een petitie liet opstellen waarin Marcel Vervloesem een 'pedofiel' genoemd werd die 'niet langer welkom is in de wijk' (terwijl er zelfs nog geen vonnis terzake was uitgesproken).
Het is tevens onaanvaardbaar dat de directie van de Geelse Bouwmaatschappij toelaat dat haar bestuurslid in deze petitie ook de verwijdering van de website van onze vereniging van het Internet eist.
Ik begrijp niet waarom de Geelse Bouwmaatschappij ook heeft toegelaten dat haar bestuurslid deze petitie die door een tiental van zijn vrienden van de wijk werd ondertekend, via het CD&V-raadslid Marleen Diels in de gemeenteraad van Herentals te laten bespreken en via de lokale pers bekend te maken.
Het is vreemd dat de Geelse Bouwmaatschappij één van haar bestuursleden toelaat om een huurder van een sociale woning van de Geelse Bouwmaatschappij in discrediet te brengen en te criminaliseren.

Zoals u in één van mijn mails ongetwijfeld ook hebt kunnen gelezen, werd ook het gezin Breughelmans-Vervloesem (geen familie van Marcel of Victor Vervloesem, wel bevriend met Marcel Vervloesem) het slachtoffer van dergelijke petitie die door een vriendin van Victor Vervloesem werd opgesteld.
De nieuwe buurman van de heer en mevrouw Breughelmans-Vervloesem beschuldigde hen er op een bepaald moment van dat zij zijn dochter voor zwartwerk hadden aangegeven (wat onjuist was). Vervolgens werd er door de vrienden van Victor Vervloesem een petitie opgesteld waarin de heer en mevrouw Breughelmans-Vervloesem van 'lawaaioverlast' werden beschuldigd terwijl er geen enkele meting werd verricht. De petitie werd door een bevriende wijkagent aan de directie van de Geelse Bouwmaatschappij bezorgd zodat de petitie een officiële klacht werd.
De directie Geelse Bouwmaatschappij besloot daarop tot een éénzijdig onderzoek door één van hun sociaal assistenten en de wijkagent.
Gedurende maanden werden de heer en mevrouw Breughelmans-Vervloesem van 'lawaaioverlast' beschuldigd zonder dat er officiële metingen werden gedaan. Elke klacht van de buren werd onmiddellijk aanvaard.
De sociaal assistente van de Geelse Bouwmaatschappij stelde de heer en mevrouw Breughelmans-Vervloesem en hun buurman voor om 'samen rond de tafel te gaan zitten'. Dit werd door de buurman geweigerd. De zaak kwam voor de vrederechter die in zijn verzoeningspoging als het ware werd uitgelachen. Uiteindelijk beweerde de directie van de Geelse Bouwmaatschappij dat de heer en mevrouw Breughelmans-Vervloesem 'toch geen oplossing wilden zoeken' en startte zij een uithuiszettingsprocedure.

Zoals in mij vorige mails wens ik hierbij nog toe te voegen dat de Geelse Bouwmaatschappij niet alleen (ex-)bestuursleden ondersteunt om huurders door middel van petities uit hun sociale woning te drijven maar dat zij ook sociale woning toekent aan mensen die er geen recht op hebben.
De nieuwe buurman van de heer en mevrouw Breughelmans-Vervloesem is bijvoorbeeld een directeur van een bouwonderneming. Een huurster die meewerkte aan het opstellen van de petities, bezat een huis in een andere gemeente maar wist door bevriende politici aan te schrijven (deze brieven hebben we in ons bezit) aan een sociale woning van de Geelse Bouwmaatschappij te geraken.
De Vlaamse Wooncode bestaat voor de Geelse Bouwmaatschappij blijkbaar niet en we weten nu waar de miljardensubsidies van de Vlaamse overheid naartoe gaan.

Ik wil nog iets opmerken. Zoals u weet doet justitieminister De Clerck (CD&V) al het mogelijke om zieke gevangenen zoals uw cliënt (die dan nog tengevolge van valse beschuldigingen en gestolen documenten uit zijn strafdossier, in de gevangenis werd opgesloten) in zijn gevangenissen op te sluiten. Op die manier kan hij bij de Nederlandse overheid gaan klagen dat zijn gevangenissen 'overbevolkt' zijn en kan hij de Belgische Staat 90 miljoen euro voor de huur van een Nederlandse gevangenis laten betalen.
Door de Minister de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 ev. van de strafuitvoeringswet (vrijlating op medische gronden) blokkeert en doordat zieke gevangenen, na een aantal maanden gevangenis, riskeren van uit hun woning te worden gezet waardoor ze niet meer naar hun woonplaats kunnen terugkeren, laat de Minister toe dat honderden zieke gevangenen die in de gevangenis wegkwijnen.
Dit maakt deel uit van het 'Masterplan inzake een gevangenisstructuur in menselijke omstandigheden' van de Minister van Justitie.

Mag ik u nogmaals verzoeken om deze mail en mijn overige mails aan het dossier van uw cliënt te voegen, zoals ik u reeds herhaaldelijk gevraagd heb ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Kopie: Wendy Vervloesem, Mter Raf Jespers

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Gepost door: Yves | 30-07-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.