24-06-09

Gevangenen - Minister De Clerck blijft in gebreke: rechtsfaculteit Leuven


declerck.286380

Brussel, 25.6.2009

Geachte Heer,

Ik wilde nog het volgende kwijt over deze zaak.


Marcel Vervloesem van onze vereniging onderhield destijds een goed
contact met John De Wit.

Dat is beginnen te veranderen tijdens de acties van de vzw Werkgroep Morkhoven (waar ik intussen was toegetreden) rond het Antwerpse OCMW-kinderziekenhuis Good Engels (1989).


De acties vonden plaats naar aanleiding van het gebruik van isoleercellen in het kinderziekenhuis.

We ondervonden toen enorm veel tegenstand van de Stad Antwerpen en de
Antwerpse justitie.

Op een bepaald moment werd er dan de  zogenaamd onafhankelijke Commissie Cosyns opgericht (waarin prof. Cosyns van de UIA zetelde).

De Commissie stelde geen wantoestanden vast maar dat kwam omdat er van
een 'onafhankelijke' commissie geen sprake was.


Toen de acties bleven voortduren en de Werkgroep ontdekte dat er ook sprake was van sexuele intimidatie en sexueel misbruik van bepaalde jongeren, lanceerde de Gazet van Antwerpen een bijna persoonlijke aanval op de Werkgroep waarbij werd geopperd dat een lid van de Werkgroep Morkhoven zich aan 'zedenfeiten' schuldig had gemaakt.
Het betrof echter helemaal geen 'lid van de Werkgroep Morkhoven' maar een homofiele pleegvader die sexueel contact had onderhouden met zijn 16- of 17-jarige pleegzoon (cfr. de zaak Di Rupo).
Deze enigszins bizarre man (hij had als Joodse jongen in een concentratiekamp vastgezeten) had alleen deelgenomen aan een paar acties rond het kinderziekenhuis.

U ziet dat de beschuldigingen inzake 'zedenfeiten' om de Werkgroep
Morkhoven in discrediet te brengen dus niet zo nieuw zijn.

Nadien werden de voornoemde man en Marcel Vervloesem door de Justitie te Turnhout verplicht om zich aan een gerechtelijk geestesonderzoek te laten onderwerpen.  Een paar nederlandse psychiaters staken daar toen een stokje voor.

De enige die zich destijds positief opstelde was de Vlaamse minister van volksgezondheid Hugo Weckx (CVP) die ons op zijn kabinet uitnodigde en een isoleerreglement voor alle psychiatrische instellingen liet opstellen.
Doordat de psychiatrische sector van danaf over 'kamerbehandeling' sprak en er een totaal gebrek aan inspectie was, haalde dit isoleerreglement weinig of niets uit.

Achteraf kwam ik dan in handen van dossierstukken waarin de federale politie vaststelde dat verschillende jongeren met gebroken armen of benen in de isoleercellen waren terechtgekomen.
In één geval was er zelfs sprake van de dood van een 5-jarig meisje in een isoleercel.

Doordat we achterhaalden dat verschillende jongeren uit het kinderziekenhuis in de jeugdprostitutie waren terechtgekomen, kwamen we op het spoor van de kinderpornonetwerken (Temse, Madeira, Zandvoort).

Ik spreek over netwerken omdat het hier om georganiseerde kindermisbruiken ging.  In het geval van de kinderpornozaak Zandvoort waren er, volgens cijfers van de federale politie, bijna 90.000 slachtoffertjes.

Op de foto's die ik heb gezien stonden sexueel misbruikte en gefolterde jongeren (en zelfs baby's).
Op een filmpje dat we in handen kregen en dat door de parlementsleden Nelly Maes en Hubert Brouns ten huize van Marcel Vervloesem werd bekeken, was te zien hoe een 3-jarig meisje door een man die als geneesheer was gekleed, werd verkracht nadat een jongetje hem als zogezegde verpleger de gynecologische instrumenten was komen brengen.

De kinderen op de foto's werden met het argument dat de foto's 'te oud' waren, nooit geidentificeerd. De kinderpornoproducenten en kinderfolteraars en verkrachters werden nooit opgespoord en vervolgd.

Kort nadat de internationale pers bij Marcel Vervloesem in Morkhoven over de vloer was gekomen (waaronder australische, nieuw-zeelandse en zelfs drie japanse kranten) beweerde Marcel Vervloesems' halfbroer Victor Vervloesem die in dezelfde sociale woonwijk woont, plotseling dat hij 20 jaar geleden door Marcel 'verkracht' en 'gefolterd' werd.   Hij deed dit in een verklaring met Het Nieuwsblad en de ... Gazet van Antwerpen.
Victor Vervloesem trommelde vervolgens zijn homo-vriendjes uit de wijk op (ik heb niets tegen homo's) en sprak in de café-dancing 'Berkenmus' waar hij toen 's nachts werkzaam was, af met enkele journalisten van het VTM-programma Telefacts.
Zowel Victor als zijn vrienden beweerden allen dat zij van 15 tot 20 jaar geleden door Marcel 'gefolterd en verkracht' werden.
Ik herinner mij dat ik toen toevallig in Morkhoven arriveerde en aan een VTM-journalist vroeg om als voorzitter van de Werkgroep Morkhoven ook een woordje te mogen zeggen omdat ik Marcel reeds 20 jaar kende maar de journalist vroeg mij enkel of ik 'nog ander slachtoffers kende' en draaide zijn rug om toen ik daarop negatief moest antwoorden.
De zogezegde interviews kwamen via een satellietwagen rechtsstreeks in de Vlaamse huiskamers terecht.  En VTM snoepte op die manier de primeur af van het VRT-programma Panorama dat enkele dagen nadien met de uitzending  'De witte ridder uit Morkhoven' wilde uitpakken.
's Avonds laat zag ik dan de journalisten van de Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad (Marc Helsen die altijd een informerend koffietje bij Marcel kwam drinken) ten huize van Victor Vervloesem binnendruppelen.
Ik maakte een verslag op van de hele situatie en noteerde daarbij zelfs de nummerplaten van de auto's van de journalisten.  Ik stuurde dit verslag door naar de procureur te Turnhout maar het verslag werd -zoals de gewoonte is bij justitie- nooit aan het dossier gevoegd.

De internationale pers haakte natuurlijk metéén af toen bekend ws geworden dat Marcel Vervloesem zogezegd 'zelf een pedofiel' was.
Marcel Vervloesem werd door de justitie te Turnhout waarmee hij van kleinsaf als weesjongen en nadien met zijn acties in conflict lag, vervolgd.  In tegenstelling tot de foto's van gefolterde en verkrachte kinderen waren deze roddels (want er was geen enkel materieel bewijs) voor de Turnhoutse justitie NIET te oud om onderzocht te worden en tot vervolging over te gaan.

Nadien volgde er een jarenlange perscampagne waarbij Marcel Vervloesem als 'pedofiel', 'laffe stroper', 'zelfbenoemde kinderpornojager' en 'geesteszieke' aan de schandpaal werd genageld.
Over zijn privacy of zijn onschuld zolang zijn schuld niet was bewezen, werd er niet gesproken. Dat hoort nu éénmaal zo in een democratische rechtsstaat waarin er persvrijheid bestaat.
Marcel Vervloesem werd eigenlijk door de pers veroordeeld.

Op een bepaald moment kwam ik er dan achter dat de beschuldigingen en klachten tegen Marcel Vervloesem betaald werden (250 euro voor de beschuldiging + 250 euro voor de klacht) maar ook daar hield justitie geen rekening mee.

Ik wist ook te achterhalen dat er over Victor Vervloesem die zijn halfbroer Marcel destijds als secretaris in zijn vereniging had benoemd (rare houding voor een zogenaamd slachtoffer), zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan.
Omdat er met deze processen-verbaal niets werd gedaan, overhandigde ik in oktober 2006 hiervan een kopie aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers (onder wiens bevoegdheid de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen zijn).

Er werd echter met geen woord over die 30 processen-verbaal gesproken en dank het stilzwijgen van de overheid kon Victor Vervloesem een paar klachten wegens 'laster en eerroof' tegen mij indienen.
Victor Vervloesem die destijds in het bestuur van de Sp.a te Herentals zetelde en tot OCMW-raadslid (het eerste Sp.a-OCMW-raadslid in Herentals) werd benoemd, werd intussen met een paar honderd stemmen tot gemeenteraadslid verkozen, vertegenwoordigt de Stad Herentals binnen de intercommunales PIDPA en CIPAL en werd als gewaardeerd Sp.a-bestuurslid tot Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals benoemd.
Hij zetelde destijds ook in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij van waaruit reeds verschillende pogingen werden ondernomen om Marcel Vervloesem uit zijn sociale woning te zetten.

Ik zou u nog veel meer over deze zaak kunnen vertellen maar ik kreeg zopas een telefoontje van Marcel Vervloesem uit de gevangenis te Brugge.
Hij wist mij te vertellen dat justitieminister De Clerck van plan is om zo'n 300 gevangenen vrij te laten om de overbevolking in de gevangenissen tegen te gaan.
Marcel Vervloesem vraagt zich met rechte af waarom de Minister dan zieke gevangenen in de gevangenis laat creperen en waarom Minister De Clerck die hem 3 maanden geleden schreef dat hij de Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen de opdracht had gegeven om zijn detentieomstandigheden te onderzoeken, niets meer van zich laat horen.
Van het onderzoek kwam immers niets in huis en Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers wensen zelfs niet te antwoorden op de per aangetekende brief en per e-mail gestelde vraag waarom er geen onderzoek komt.
Dat bewijst nogmaals dat deze justitieminister die steeds over een 'rechtvaardige en menselijke justitie' en over een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden' spreekt, niet recht in zijn schoenen staat en er niet voor terugschrikt om het Europees Verdrag van de Mensenrechten dat een folterende en vernederende behandeling en een zinloos lijden verbiedt, over de ganse lijn te schenden.

Marcel Vervloesem schreef de Minister vandaag een brief waarin hij mededeelde dat hij onder zijn omstandigheden (20 operaties en spoedopnames waarvan 6 tijdens zijn 9 maanden opsluiting in de gevangenissen te Turnhout en Brugge) niet meer wil verder leven en hij er vanaf volgende week werkelijk een einde wil aan maken.
En ik geloof Marcel Vervloesem die reeds een paar zelfmoordpogingen achter de rug heeft en vandaag van de sectiedokter vernomen heeft dat hij er zeer slecht aan toe is (wat ook te horen is aan zijn stem).

Gisteren kwam Marcel Vervloesem's zaak (na een uitzending op BFM-TV) plotseling voor de strafuitvoeringsrechtbank terwijl hiervan al sprake was in november 2009 en nadat Minister De Clerck in januari en februari 2009 tevergeefs door de advocaat van Marcel Vervloesem werd aangeschreven.
De zaak werd echter voor twee weken uitgesteld omdat bleek dat de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis te Brugge, een soort officiële moordbrigade in dienst van justitieminister De Clerck die zogezegd aan de reintegratie van de gevangene werkt, een aantal documenten uit het dossier van Marcel Vervloesem liet verdwijnen en de begeleidingscommissie van de Universitaire Instelling te Antwerpen -zoals dit reeds 9 maanden met andere diensten en personen het geval
is- te laat op de hoogte bracht.

Om nog even terug te komen op de Gazet van Antwerpen, waarmee ik deze
brief startte:
Is het niet bedroevend te noemen dat de redactie van deze krant als het ware een
persoonlijke vete uitvecht met Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven en dat deze krant enkele maanden geleden zelfs contact opnam met Chris Hölsbeek van Stop Kinderporno, waarna deze zich distancieerde van de Werkgroep Morkhoven en een foto van Marcel Vervloesem als pedofiel op het Internet plaatste terwijl ik hem voordien had uitgelegd op welke wijze de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot werd gestopt ?

Ik hou u in ieder geval verder op de hoogte.


Met vriendelijke groet,


Jan Boeykens

Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

 


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman

- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=-eFnm5Eov8g
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 - http://www.youtube.com/watch?v=r3nzjJj9GGo
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV - http://vimeo.com/5129955
Page not found - Sorry, "Serge Garde ivm Marcel Vervloesem 10 juni 2009" was deleted at 3:29:41 Tue Jun 16, 2009. We have no more information about it on our mainframe or elsewhere
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV - Dailymotion

Commentaren

kinderporno België Nederland Zwitserland
ZWITZERLAND BETROKKEN BIJ BELGISCH-NEDERLANDSE KINDERPORNO

De Morgen, 12 Januari 1999, pagina 7

(GENEVE/BRUSSEL) (ANP/BELGA)De Zwitserse justitie stopt een zaak rond een cd-rom met 10.000 kinderpornofoto's uit België en Nederland in de doofpot. Deze beschuldiging uit het Internationale Comité voor de Waardigheid van het Kind, nadat de organisatie afgelopen november het schijfje aan justitie had toegespeeld. "Sindsdien is er helemaal niets meer gebeurd."

De organisatie in Lausanne kreeg de cd-rom begin november via de post uit België. De afzender was de activiste Gina Pardaens, die daags na de zending van het materiaal bij Brussel om het leven kwam bij een auto-ongeval. Volgens Georges Glatz van het Comité voor de Waardigheid van het Kind stuurde Gina Pardaens het materiaal naar Lausanne, omdat zij de Belgische justitie voor geen cent vertrouwde en vreesde voor haar leven.

Ook Zwitserland zou betrokken zijn bij de 'cd-romaffaire'. "Aanvankelijk linkte justitie de porno-cd aan grote kinderpornoaffaires in België en Nederland, zoals de Zandvoortse kinderpornozaak. Nu zijn er foto's herkend die bij het meer van Neufchâtel (West-Zwitserland, red.) zijn genomen, waardoor Zwitserland nu ook direct betrokken is.

Ook bevat het schijfje foto's uit Tsjechië, aldus Glatz in het bezit is van kopieën.

Volgens de organisatie in Lausanne toont de cd-rom aan dat er een veel groter kinderpornonetwerk actief is dan op voorhand aangenomen werd met de zaken in België en Nederland. Ook zouden "bepalde elementen in Brussel", die Glatz niet verder wil toelichten, druk uitoefenen op Zwitserland om de cd-romaffaire te laten liggen. Glatz: "Justitie weigert elk commentaar, ook aan ons, terwijl de porno-cd-rom bij ons vandaan komt."

http://www.radicalparty.org/belgium/dutroux/demorgen120199.htm

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

"IK WEET OOK NIET WAT DIE WORMEN NOG VAN PLAN ZIJN"
De Morgen, 1 december 1998, blz. 10

Je bent dood. Het onderzoek naar de omstandigheden van je dood is afgerond en leidde tot de conclusie dat stierf in een banaal verkeersongeval. Toch loopt er nog steeds een informatief onderzoek naar de klacht wegens doodsbedreigingen die je vijf dagen voor je dood indiende. Dat is de merkwaardige situatie van kinderrechtenactiviste Gina Pardaens. Zij kwam op 16 november om in een verkeersongeval. Vijf dagen eerder stapte ze met haar klacht naar de rijkswacht van Galmaarden. De vrouw, die als medewerkster betrokken was bij het RTBF-programma Faits Divers en ook deelnam aan onderzoeken van de vzw Morkhoven, knalde met haar wagen tegen een brugpijler en was op slag dood.

'Tweede telefoonlijn'

De vrouw had kort voor haar dood nog contact met de Brusselse advocaat Laurent Arnauts, die een tijdje later met een inbraak af te rekenen kreeg. Intussen blijkt dat Gina Pardaens tot in de laatste dagen en uren van haar leven in de rotsvaste overtuiging leefde dat haar iets kon overkomen. Haar zoon werd enkele weken voor haar dood van de weg af gereden. In de in het wrak van haar auto teruggevonden handtas zat het nummer van een autoplaat waarover ze zei dat die haar aldoor volgde.

De Morgen kwam in het bezit van de computercorrespondentie die Gina Pardaens net voor haar dood uitwisselde met een chat-vriendin. Daaruit blijkt dat de vrouw zich ernstig zorgen maakte over haar telefoonlijn en dat er bij haar vriendin (die we de fictieve naam Leila gaven) een telefoontje binnenliep van iemand die door de vzw Morkhoven wordt aangewezen als een van de 'kopstukken' van het pedofilienetwerk in Temse. Daarover werd op 13 november druk gechat. Dat was twee dagen nadat Gina Pardaens naar de rijkswacht stapte:

"12.54. Lola, heb dringend meer informatie over vreemde telefoon nodig, om te weten of ze jullie in het oog houden of niet. Gisterenavond is er hier ook iets vreemd met de telefoon gebeurd. Ik heb naar storingen gebeld en die spraken van een tweede lijn die ik zou hebben. Toen ik negatief antwoordde, bleken ze zeer verbaasd. Ze komen dinsdag eerstkomende de lijn eens nakijken, maar ze zullen natuurlijk niets vinden van wat ons interesseert. "

Eerder die dag komt er bij Leila een hoogst bizarre e-mail binnen met een tekening van haar eigen huis. Ze stuurt die door naar Gina Pardaens. Wanneer ze de tekening willen bekijken, krijgen de twee vrouwen allebei problemen met hun computer. Om 20.38 uur reageert Gina Pardaens met deze chat:

"Dit kan een test geweest zijn om te zien hoeveel jullie weten, of wat. Meld mij elk dergelijk voorval in ieder geval onmiddellijk, let op het uur, de datum, en eventueel kleine details. Geef ze desnoods valse informatie en hou jullie van kromme haas. Voor mij zijn jullie in elk geval goede vrienden die zich met al dat smerig gedoe niet bezighouden."

Later op de avond krijgen de vrouwen het e-mailbestand toch geopend en slagen ze erin de afzender te identificeren: "( .. ) is een pedofiel die zowel in de Temse-zaak als in de Zandvoort-zaak een heel belangrijke rol speelde."

Het chatten gaat nog enkele dagen door, over hetzelfde onderwerp. In de avond van 15 november verstuurt Gina Pardaens nog dit bericht:

"21.56. Leila, ik weet ook niet wat die wormen nog van plan zijn. Ik weet alleen dat je elk klein detail in het oog moet houden en elk abnormaal telefoongesprek moet noteren tot in de details. Hoe weet je dat je gevolgd wordt? je vertrekt, je kijkt rondom jou en wees waakzaam. Let op elk detail en noteer het, zoals nummerplaten of uiterlijkheden. Probeer hen te misleiden. Al dat niet lukt, dan ben je 100 procent zeker. Zo ja, probeer hen te misleiden. Ik ben zeker dat je dat kunt. Je vertrekt, ga ergens binnen en als je buitenkomt moet dezelfde persoon er nog staan, anders is er een andere. Je kan zo een spelletje met hen spelen. Zeker jullie twee. Je kan het hen erg moeilijk maken. Leila, je kan goed tekenen. Probeer van elke persoon een robotfoto te maken."

Zes uur later gebeurt het verkeersongeval. Vrienden en familieleden van de vrouw stellen zich vragen bij de 'haast' waarvan het parket blijk gaf om het onderzoek rond haar ongeval af te ronden. (DDC)

http://www.radicalparty.org/belgium/dutroux/demorgen011298_1htm.htm


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PS: Enkele uren voor haar dood telefoneerde Jan Boeykens, voorzitter van de Werkgroep Morkhoven, nog naar Gina Pardaens in verband met de maandenlange telefoonproblemen die zij had. Gina Pardaens had hiervoor weliswaar Belgacom gecontacteerd maar die konden het probleem niet oplossen. Ook de plaatsing van een Zöllertoestel om te weten wie haar anoniem opbelde en bedreigde bleek onmogelijk.

Jan Boeykens moest het gesprek met Gina Pardaens echter afbreken omdat er een sterk geluid op de telefoonlijn te horen was dat ieder verder gesprek onmogelijk maakte (de geluidsstoringen kwamen overéén met de telefonische geluidsstoringen bij de acties van de Werkgroep Morkhoven).

Jan Boeykens probeerde Gina Pardaens diezelfde avond nog een fax te zenden. Het betrof hier een antwoord van justitieminister Stefaan De Clerck in verband met de telefoon en andere problemen die ook de vzw Werkgroep Morkhoven ondervond. Het faxbericht naar Gina Pardaens werd echter geblokkeerd alhoewel het faxen van deze brief naar Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven geen probleem bleek.

Na de dood van Gina Pardaens legde Jan Boeykens een verklaring af bij de rijkswacht. Hij vernam echter niets meer van zijn afgelegde verklaring. De vraag is of er wel een onderzoek gevoerd werd naar de meer dan toevallige dood van Gina Pardaens. Merkwaardig in dit verband is dat Gina Pardaens enkele maanden voor haar dood op een, naar eigen zeggen, 'erg intimiderende wijze' gedurende 3 uren lang door justitie werd verhoord inzake de verdwijning van de Duitse jongen Manuel Schadwald waarnaar zij met Marcel Vervloesem onderzoek voerde. Na haar dood werd er in de Belgische pers (en door de Belgische justitie) met geen woord meer over de zaak Manuel Schadwald gerept.

Morkhovenvoorzitter Jan Boeykens vindt dat de dood van Gina Pardaens niet losgekoppeld kan worden van de door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijningen van de ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de 7 kinderpornocdroms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen. Hij vindt het vreemd dat er ook geen onderzoek werd gevoerd naar de 30 processen verbaal waarin de halfbroer/aanklager van Marcel Vervloesem omtrent zedenfeiten met kinderen en minderjarigen wordt genoemd. Het valt hem op dat de Psycho Sociale Dienst van de gevangenis van Brugge, heel wat belangrijke documenten en alle medische gegevens aan het dossier van Marcel Vervloesem dat voor de strafuitvoeringsrechtbank is bedoeld, 'vergat toe te voegen' en een éénzijdig rapport opmaakte dat ondermeer gebaseerd was op de oude klachten van Vervloesem's halfbroer waarvoor Marcel Vervloesem werd vrijgesproken.

Hij vroeg Minister De Clerck om al deze zaken te laten onderzoeken maar de Minister zwijgt deze zaken dood en laat, tegen beter weten in, Marcel Vervloesem in de gevangenis wegkwijnen. De Minister blokkeert ook de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorlopige vrijheid op basis van medische gronden) en laat de Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen geen werk maken van het onderzoek naar de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem alhoewel hij dit in zijn brief van 25 maart 2009 aan Marcel Vervloesem beloofde.

De voorlopige in vrijheidsstelling van zwaar zieke gevangenen en mensen die reeds jaren in voorhechtenis zitten, zou anders een mogelijkheid zijn om de gevangenisbevolking te verminderen. De Minister die steeds over 'management' spreekt, zou de Belgische Staat de kostelijke uitgaven voor de huur van een gevangenis in Nederland, op die manier tevens kunnen besparen.

Gepost door: Morkhoven | 28-06-09

Reageren op dit commentaar

Minister De Clerck Brussel, 28 Juni 2009


Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel


Geachte Heer De Clerck,

Betreft: onderzoeken naar verdwijningen en fraude in de dossiers Vervloesem en de kinderpornozaak Zandvoort / blokkering van de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringwet / het uitblijven van het onderzoek door de Centrale Toezichtscommissie van het Gevangeniswezen in de zaak Vervloesem


Om U nog meer van dienst te zijn, zend ik U hier bij een kopie van de publicatie 'ZWITSERLAND BETROKKEN BIJ BELGISCH-NEDERLANDSE KINDERPORNO' waarin ook over de voornoemde onderwerpen wordt gesproken.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

=============================

ZWITSERLAND BETROKKEN BIJ BELGISCH-NEDERLANDSE KINDERPORNO
De Morgen, 12 Januari 1999, pagina 7

(GENEVE/BRUSSEL) (ANP/BELGA)De Zwitserse justitie stopt een zaak rond een cd-rom met 10.000 kinderpornofoto's uit België en Nederland in de doofpot. Deze beschuldiging uit het Internationale Comité voor de Waardigheid van het Kind, nadat de organisatie afgelopen november het schijfje aan justitie had toegespeeld. "Sindsdien is er helemaal niets meer gebeurd."

De organisatie in Lausanne kreeg de cd-rom begin november via de post uit België. De afzender was de activiste Gina Pardaens, die daags na de zending van het materiaal bij Brussel om het leven kwam bij een auto-ongeval. Volgens Georges Glatz van het Comité voor de Waardigheid van het Kind stuurde Gina Pardaens het materiaal naar Lausanne, omdat zij de Belgische justitie voor geen cent vertrouwde en vreesde voor haar leven.

Ook Zwitserland zou betrokken zijn bij de 'cd-romaffaire'. "Aanvankelijk linkte justitie de porno-cd aan grote kinderpornoaffaires in België en Nederland, zoals de Zandvoortse kinderpornozaak. Nu zijn er foto's herkend die bij het meer van Neufchâtel (West-Zwitserland, red.) zijn genomen, waardoor Zwitserland nu ook direct betrokken is.

Ook bevat het schijfje foto's uit Tsjechië, aldus Glatz in het bezit is van kopieën.

Volgens de organisatie in Lausanne toont de cd-rom aan dat er een veel groter kinderpornonetwerk actief is dan op voorhand aangenomen werd met de zaken in België en Nederland. Ook zouden "bepalde elementen in Brussel", die Glatz niet verder wil toelichten, druk uitoefenen op Zwitserland om de cd-romaffaire te laten liggen. Glatz: "Justitie weigert elk commentaar, ook aan ons, terwijl de porno-cd-rom bij ons vandaan komt."

http://www.radicalparty.org/belgium/dutroux/demorgen120199.htm

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

"IK WEET OOK NIET WAT DIE WORMEN NOG VAN PLAN ZIJN"
De Morgen, 1 december 1998, blz. 10

Je bent dood. Het onderzoek naar de omstandigheden van je dood is afgerond en leidde tot de conclusie dat stierf in een banaal verkeersongeval. Toch loopt er nog steeds een informatief onderzoek naar de klacht wegens doodsbedreigingen die je vijf dagen voor je dood indiende. Dat is de merkwaardige situatie van kinderrechtenactiviste Gina Pardaens. Zij kwam op 16 november om in een verkeersongeval. Vijf dagen eerder stapte ze met haar klacht naar de rijkswacht van Galmaarden. De vrouw, die als medewerkster betrokken was bij het RTBF-programma Faits Divers en ook deelnam aan onderzoeken van de vzw Morkhoven, knalde met haar wagen tegen een brugpijler en was op slag dood.

'Tweede telefoonlijn'

De vrouw had kort voor haar dood nog contact met de Brusselse advocaat Laurent Arnauts, die een tijdje later met een inbraak af te rekenen kreeg. Intussen blijkt dat Gina Pardaens tot in de laatste dagen en uren van haar leven in de rotsvaste overtuiging leefde dat haar iets kon overkomen. Haar zoon werd enkele weken voor haar dood van de weg af gereden. In de in het wrak van haar auto teruggevonden handtas zat het nummer van een autoplaat waarover ze zei dat die haar aldoor volgde.

De Morgen kwam in het bezit van de computercorrespondentie die Gina Pardaens net voor haar dood uitwisselde met een chat-vriendin. Daaruit blijkt dat de vrouw zich ernstig zorgen maakte over haar telefoonlijn en dat er bij haar vriendin (die we de fictieve naam Leila gaven) een telefoontje binnenliep van iemand die door de vzw Morkhoven wordt aangewezen als een van de 'kopstukken' van het pedofilienetwerk in Temse. Daarover werd op 13 november druk gechat. Dat was twee dagen nadat Gina Pardaens naar de rijkswacht stapte:

"12.54. Lola, heb dringend meer informatie over vreemde telefoon nodig, om te weten of ze jullie in het oog houden of niet. Gisterenavond is er hier ook iets vreemd met de telefoon gebeurd. Ik heb naar storingen gebeld en die spraken van een tweede lijn die ik zou hebben. Toen ik negatief antwoordde, bleken ze zeer verbaasd. Ze komen dinsdag eerstkomende de lijn eens nakijken, maar ze zullen natuurlijk niets vinden van wat ons interesseert. "

Eerder die dag komt er bij Leila een hoogst bizarre e-mail binnen met een tekening van haar eigen huis. Ze stuurt die door naar Gina Pardaens. Wanneer ze de tekening willen bekijken, krijgen de twee vrouwen allebei problemen met hun computer. Om 20.38 uur reageert Gina Pardaens met deze chat:

"Dit kan een test geweest zijn om te zien hoeveel jullie weten, of wat. Meld mij elk dergelijk voorval in ieder geval onmiddellijk, let op het uur, de datum, en eventueel kleine details. Geef ze desnoods valse informatie en hou jullie van kromme haas. Voor mij zijn jullie in elk geval goede vrienden die zich met al dat smerig gedoe niet bezighouden."

Later op de avond krijgen de vrouwen het e-mailbestand toch geopend en slagen ze erin de afzender te identificeren: "( .. ) is een pedofiel die zowel in de Temse-zaak als in de Zandvoort-zaak een heel belangrijke rol speelde."

Het chatten gaat nog enkele dagen door, over hetzelfde onderwerp. In de avond van 15 november verstuurt Gina Pardaens nog dit bericht:

"21.56. Leila, ik weet ook niet wat die wormen nog van plan zijn. Ik weet alleen dat je elk klein detail in het oog moet houden en elk abnormaal telefoongesprek moet noteren tot in de details. Hoe weet je dat je gevolgd wordt? je vertrekt, je kijkt rondom jou en wees waakzaam. Let op elk detail en noteer het, zoals nummerplaten of uiterlijkheden. Probeer hen te misleiden. Al dat niet lukt, dan ben je 100 procent zeker. Zo ja, probeer hen te misleiden. Ik ben zeker dat je dat kunt. Je vertrekt, ga ergens binnen en als je buitenkomt moet dezelfde persoon er nog staan, anders is er een andere. Je kan zo een spelletje met hen spelen. Zeker jullie twee. Je kan het hen erg moeilijk maken. Leila, je kan goed tekenen. Probeer van elke persoon een robotfoto te maken."

Zes uur later gebeurt het verkeersongeval. Vrienden en familieleden van de vrouw stellen zich vragen bij de 'haast' waarvan het parket blijk gaf om het onderzoek rond haar ongeval af te ronden. (DDC)

http://www.radicalparty.org/belgium/dutroux/demorgen011298_1htm.htm


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PS: Enkele uren voor haar dood telefoneerde Jan Boeykens, voorzitter van de Werkgroep Morkhoven, nog naar Gina Pardaens in verband met de maandenlange telefoonproblemen die zij had. Gina Pardaens had hiervoor weliswaar Belgacom gecontacteerd maar die konden het probleem niet oplossen. Ook de plaatsing van een Zöllertoestel om te weten wie haar anoniem opbelde en bedreigde bleek onmogelijk.

Jan Boeykens moest het gesprek met Gina Pardaens echter afbreken omdat er een sterk geluid op de telefoonlijn te horen was dat ieder verder gesprek onmogelijk maakte (de geluidsstoringen kwamen overéén met de telefonische geluidsstoringen bij de acties van de Werkgroep Morkhoven).

Jan Boeykens probeerde Gina Pardaens diezelfde avond nog een fax te zenden. Het betrof hier een antwoord van justitieminister Stefaan De Clerck in verband met de telefoon en andere problemen die ook de vzw Werkgroep Morkhoven ondervond. Het faxbericht naar Gina Pardaens werd echter geblokkeerd alhoewel het faxen van deze brief naar Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven geen probleem bleek.

Na de dood van Gina Pardaens legde Jan Boeykens een verklaring af bij de rijkswacht. Hij vernam echter niets meer van zijn afgelegde verklaring. De vraag is of er wel een onderzoek gevoerd werd naar de meer dan toevallige dood van Gina Pardaens. Merkwaardig in dit verband is dat Gina Pardaens enkele maanden voor haar dood op een, naar eigen zeggen, 'erg intimiderende wijze' gedurende 3 uren lang door justitie werd verhoord inzake de verdwijning van de Duitse jongen Manuel Schadwald waarnaar zij met Marcel Vervloesem onderzoek voerde. Na haar dood werd er in de Belgische pers (en door de Belgische justitie) met geen woord meer over de zaak Manuel Schadwald gerept.

Morkhovenvoorzitter Jan Boeykens vindt dat de dood van Gina Pardaens niet losgekoppeld kan worden van de door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijningen van de ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de 7 kinderpornocdroms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen. Hij vindt het vreemd dat er ook geen onderzoek werd gevoerd naar de 30 processen verbaal waarin de halfbroer/aanklager van Marcel Vervloesem omtrent zedenfeiten met kinderen en minderjarigen wordt genoemd. Het valt hem op dat de Psycho Sociale Dienst van de gevangenis van Brugge, heel wat belangrijke documenten en alle medische gegevens aan het dossier van Marcel Vervloesem dat voor de strafuitvoeringsrechtbank is bedoeld, 'vergat toe te voegen' en een éénzijdig rapport opmaakte dat ondermeer gebaseerd was op de oude klachten van Vervloesem's halfbroer waarvoor Marcel Vervloesem werd vrijgesproken.

Hij vroeg Minister De Clerck om al deze zaken te laten onderzoeken maar de Minister zwijgt deze zaken dood en laat, tegen beter weten in, Marcel Vervloesem in de gevangenis wegkwijnen. De Minister blokkeert ook de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorlopige vrijheid op basis van medische gronden) en laat de Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen geen werk maken van het onderzoek naar de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem alhoewel hij dit in zijn brief van 25 maart 2009 aan Marcel Vervloesem beloofde.

De voorlopige in vrijheidsstelling van zwaar zieke gevangenen en mensen die reeds jaren in voorhechtenis zitten, zou anders een mogelijkheid zijn om de gevangenisbevolking te verminderen. De Minister die steeds over 'management' spreekt, zou de Belgische Staat de kostelijke uitgaven voor de huur van een gevangenis in Nederland, op die manier tevens kunnen besparen.

************************************************

Kabinet Minister De Clerck: Ontvangstbewijs


---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van:
Datum: 28 juni 2009 13:44
Onderwerp: Auto Reply: Re: Justitie: management - rechten gevangenen
Aan: werkgroepmorkhoven@gmail.com


Ik ben in verlof tem 3 juli 2009.

Met vriendelijke groeten,
Tine Van der Taelen


---------- Doorgestuurd bericht ----------
From: Jan Boeykens
To: stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pandora.be, "Baart, Els" , lieselot.bleyenberg@just.fgov.be, vanessa.bury@just.fgov.be, info@just.fgov.be, secr.colpg@just.fgov.be, Tine.Vandertaelen@just.fgov.be, ingrid.vranken@just.fgov.be, "Deloof, Els" , Luc Proot , hofvanberoep.gent@just.fgov.be, faculteit.rechten@vub.ac.be, griffie@arbitrage.be, Chris.Corbeels@vub.ac.be, Patrick.Hebberecht@ugent.be, Tinneke.Degraeuwe@ugent.be, Marieke.Lamaire@ugent.be
Date: Sun, 28 Jun 2009 13:44:11 +0200
Subject: Re: Justitie: management - rechten gevangenen

Gepost door: Morkhoven | 28-06-09

Reageren op dit commentaar

Europese Commissie: klacht
29.6.2009

José Manuel Barroso
Voorzitter van de Europese Commissie
1049 Brussel, België

Geachte Heer Barroso,

Betreft: verzoek tot instelling van een onderzoek naar de overlijdens van zieke gevangenen in de overvolle gevangenissen van België en de andere europese landen


Marcel Vervloesem van onze vereniging die bekend is vanwege de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort, is al 9 maanden opgesloten in de gevangenissen van Turnhout en Brugge nadat de Belgische justitie alles heeft gedaan om de kinderpornozaak in de doofpot te stoppen.

Alhoewel hij zwaar ziek is (kankeroperaties, hartoperaties, nieroperatie, suikerziekte enz.) wordt hij door de Belgische minister van justitie Stefaan De Clerck die over een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden' spreekt, in overtreding met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, tot zijn laatste snik in de gevangenis opgesloten.

Hij is reeds meermaals bijna overleden in de gevangenis.

En onze vereniging wil dat U opdracht geeft om een onderzoek in te stellen naar:
1) de detentieomstandigheden in België
2) het persoonlijk blokkeren van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorlopige vrijheid op medische gronden) door de Minister van Justitie
3) hepersoonlijk blokkeren van een onderzoek naar de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem door de Minister van Justitie
4) het aantal gevangenen dat jaarlijks een zogezegde natuurlijke dood sterft in de overvolle europese gevangenissen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

In bijlage zend ik u een kopie van de laatste publicatie op onze site met een lijst van de meer dan 20 operaties en spoedopnamen van de heer Vervloesem die herhaaldelijk aan de Minister van Justitie werd bezorgd.

===========


Marcel Vervloesem, die de kinderpornozaak Zandvoort in 1998 onthulde, had op 14 mei 2009 wegens nieuwe ernstige hartproblemen die voor een groot deel het gevolg waren van een gebrek aan medicatie en een gebrekkige medische behandeling (kinesytherapie, revalidatie) na zijn open-hart-operatie van enkele maanden geleden in het AZ Sint-Jan te Brugge, met spoed in het ziekenhuis moeten opgenomen worden.
De maandenlange spelletjes van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis te Brugge en de mededeling van de gevangenisdirectie te Brugge, juistgeteld 1 dag voor de heropname had moeten plaats vinden, waarin over de ganse lijn negatief geadviseerd werd, deden de stoppen bij de Morkhoven-activist echter doorslaan.
Vanaf 14 mei jl. weigerde hij elke medicatie en medische behandeling.
Enkele weken geleden stelden Jan Boeykens en Prinses Jacqueline de Croÿ van de vzw Werkgroep Morkhoven bij hun bezoek aan Marcel Vervloesem vast dat diens huid volledig begon te verkleuren. Op een bepaald moment waren niet alleen zijn gezicht maar ook zijn armen volledig verbruind en als hij in zijn vel kneep, bleef dat recht staan. Hij kloeg over voortdurende hoofdpijn en hartpijnen. Hij zei dat hij 's nachts 3 à 4 keren moest opstaan om te gaan drinken. Dat heeft verschillende weken geduurd.
De Morkhoven-activisten kwamen er zopas achter dat dit uitdrogingsverschijnselen waren.
Geen enkele dokter had dit blijkbaar opgemerkt terwijl dit fataal kan zijn, zeker voor iemand die zware hartproblemen heeft, zwaar suikerziek is en wiens nieren maar voor 60% werken.
Het is onbegrijpelijk dat dit kunnen gebeuren is en dat niemand hem daarover iets gezegd heeft.
Dit verklaart ook metéén hoe het mogelijk is geweest dat Marcel Vervloesem verschillende malen onvoldoende medicatie kreeg en met spoed moest gehospitaliseerd worden.
Men kan zich afvragen hoeveel zieke mensen er jaarlijks tengevolge van een zogezegde natuurlijke dood in de Belgische gevangenissen sterven.

Op 26.6.2009 besloot Marcel Vervloesem om zijn insuline herop te starten.
Het is echter onvoorspelbaar hoe de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem die steeds verslechtert, nu verder zal evolueren.
Normaal gezien, zou hij nu onmiddellijk in het ziekenhuis moeten opgenomen worden en zou zijn gezondheidstoestand dagelijks geëvalueerd moeten worden. Dat gebeurt blijkbaar niet.

Marcel Vervloesem werd tijdens de voorbije jaren ook een paar keren voor kanker geöpereerd.

De Werkgroep Morkhoven drong bij justitieminister De Clerck die over een 'menselijke justitie', een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden', de 'overbevolking' in de Belgische gevangenissen en zijn 'toenemende inspanningen inzake het electronisch toezicht' spreekt, regelmatig aan om Marcel Vervloesem vanwege zijn gezondheidsredenen in voorlopige vrijheid te stellen.
De Minister blokkeert echter de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet zodat een iedere voorlopige invrijheidsstelling op medische gronden onmogelijk is. De Minister werd door Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, terzake verschillende keren aangeschreven maar de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. zijn nog steeds geblokkeerd.
Ook de parlementaire vraag terzake van Sp.a-parlementslid André Van Nieuwenkerke dd. 17.3.09 (Vraag 4-3231), liet de Minister onbeäntwoord.

De Minister deelde in een brief van 25.3.2009 aan Marcel Vervloesem (met ref. PV71/KL/1523AC) mede dat hij zijn detentieomstandigheden door de Centrale Toezichtscommissie van het Gevangeniswezen zou laten onderzoeken.
Daarvan kwam echter, niettegenstaande een herhaald herinneringsschrijven aan de Minister, niets in huis.

De opsluiting van Marcel Vervloesem is in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens die elke mensonwaardige behandeling en een nodeloos folterend lijden verbiedt.

Hierbij volgt een kopie van de indrukwekkende lijst met spoedopnames en operaties van Marcel Vervloesem die herhaalde malen aan de Minister werd bezorgd en waarvan geen woord is weer te vinden in het eindrapport van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge.

1) kwaadaardige kanker - St H. Hart Lier - 2 keer
2) nieren - 5 keer - Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas - 2 keer - 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 - H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 - UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville - StElisabeth Herentals - 11 keer
7) nierblok - Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven - 2 keer
8) hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden - 3 keer
9) intensieve, diabetische blok - H. Hartziekenhuis Lier - 4 keer
10) nierblok - H. Hartziekenhuis Lier - 1 keer
11) hartkijkoperatie - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
12) nierdyalyse - AZ Sint Jan Brugge - 5 keer
13) inwendige bloeding - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
14) operatie kijkwonde - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
16) intensieve spoed, cardio - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma - Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals - 1 keer
19) hartoperatie - AZ Sint-Jan Brugge
20) moest reeds op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.

De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de 9 maanden lange opsluiting van de heer Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Thank you for your mail.

It will be dealt with according to the rules of the code of good administrative conduct.

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/contact/mail/thanks/index_en.htm

Gepost door: Jan Boeykens | 29-06-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.