19-05-09

Mensenrechten in België - Human rights in Belgium - Les Droits de l'Homme en Belgique


soins_intensifs_002België werd zopas in de VN-raad voor Mensenrechten verkozen maar laat in eigen land de zwaar zieke gevangenen in haar volgepropte gevangenissen sterven zonder rekening te houden met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens...

-------------

Brussel, 19.5.2009

In de Gazet van Antwerpen van 14 mei 2009 stond le lezen dat de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTR) in zijn jongste jaarrapport 'zeer negatief over het beleid' was. De CTR vindt dat hij niet au sérieux wordt genomen en dat er met zijn meningen te weinig rekening wordt gehouden. Hij wil de minister kunnen bevelen om een wantoestand binnen een bepaalde tijd af te schaffen. Hij voelt zich ook onvoldoende onafhankelijk en wil daarom onder parlementaire voogdij.

De CTR overkoepelt de toezichtscommissies die aan iedere gevangenis verbonden zijn om na te gaan of de leefvoorwaarden in de bajessen wel voldoende menselijk zijn. De leden van deze commissies kunnen altijd in de bajes binnen voor controle op eventuele misstanden alhoewel er in de praktijk niets van te merken valt en de gevangenen en hun naasten zich afvragen of die toezichtscommissies wel bestaan.

Meer dan een maand geleden beloofde justitieminister De Clerck aan Raf Jespers, advocaat van de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, dat de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem, zou 'onderzoeken'.

De activist kreeg echter niemand te zien en te horen.

Hij kreeg wél nieuwe hartproblemen tengevolge van de onbegrijpelijke, wekenlange stopzetting van zijn medicatie en behandeling na zijn zware hartoperatie. Justitieminister De Clerck en dokter Proot (hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge) werden hiervan meermaals en per aangetekende brief op de hoogte gesteld.

Normaal gezien had hij voor die nieuwe hartproblemen op vrijdag 15.5.2009 opnieuw met spoed in het AZ Sint-Jan te Brugge moeten opgenomen worden.

Juist één dag voor deze spoedopname (op 14.5.2009) maakte de directie van de gevangenis van Brugge echter bekend dat men negatief adviseerde omtrent de penitentiaire verlofaanvraag die Marcel Vervloesem op 5 maart 2009 had gedaan.
In haar brief aan Mter Jespers stond ondermeer dat de dochter van Marcel Vervloesem 'onvoldoende van haar vader hield'.

Marcel Vervloesem kreeg zijn dochter daarop huilend aan de telefoon en besloot toen om zijn medicatie en zijn medische behandeling, alsook zijn hospitalisatie, te weigeren.

De Werkgroep Morkhoven vermoedt dat de gevangenisdirectie en bepaalde mensen uit justitie, de reactie speciaal hebben uitgelokt om de zwaar zieke Marcel Vervloesem de genadeslag te geven.

Justitieminister De Clerck en zijn kabinetsmedewerker Ilse Baart die schreven dat de medische toestand van Marcel Vervloesem 'wordt opgevolgd', werden opnieuw geinformeerd omtrent deze kwestie maar zij reageren niet.

Een mensenleven is blijkbaar van geen tel voor dit soort 'hooggeplaatste' figuren.


declerck.286380LINKS:

- Human Rights Belgium - Droits de l'Homme Belgique
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten

FOTO'S

° Marcel Vervloesem die in een echt mediaproces gedurende 11 jaar lang als 'laffe kindermisbruiker', 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'geesteszieke' aan de schandpaal werd genageld, werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

° Justitieminister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten).
De minister die over een 'menselijke justitie' spreekt maar die geen rekening wil houden met de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem en met de gezondheidstoestand van zieke gevangenen in het algemeen (alhoewel hij zich steeds beklaagt over zijn 'overvolle gevangenissen'), wenste geen onderzoek te laten voeren naar de door de Hoge Raad voor Justitie schriftelijk erkende verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de 7 kinderporno-cdroms Zandvoort op het parket van Turnhout en het hof van beroep te Antwerpen.
De Clerck die zich fel tegen de 'straffeloosheid' keert, wilde ook geen onderzoek laten voeren naar:
- het in de doofpot stoppen van de kinderpornozaak Zandvoort.
- de 30 processen-verbaal inzake de zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin de halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem wordt genoemd.
- het geknoei met het medisch dossier van Marcel Vervloesem door de dienst Penitentiaire Gezondheidszorg onder leiding van dokter F. Van Mol.
- het totaal gebrek aan medische zorg en het herhaaldelijk stopzetten van de medicatie + medische behandeling van Marcel Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge waardoor Marcel Vervloesem regelmatig met spoed moest opgenomen worden en opnieuw hartproblemen kreeg.
- de wekenlange éénzame opsluiting van Marcel Vervloesem in een isoleercel op het medisch centrum van de gevangenis van Brugge 'nadat er een telefoontje vanuit Brussel was gekomen'.
- het blokkeren van de briefwisseling van Marcel Vervloesem.
- de werkwijze van de Psycho Sociale Dienst (PSD) die gedurende 8 maanden lang alle dossiers in verband met Marcel Vervloesem wist te blokkeren en tot geen besluit wist te komen in haar eindrapport.
- de Dienst Individuele Gevallen (DIG) die haar werk niet naar behoren doet en zes maanden nodig heeft om op een simpel verzoekschrift te antwoorden.
- de willekeurige sancties en het onbeäntwoord laten van rapportbriefjes door de gevangenisdirectie te Brugge.
- de chantagetechnieken die de gevangenisdirectie te Brugge tegenover Marcel Vervloesem gebruikte om de Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen, enzovoorts...
De Minister blokkeerde zelf de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet waardoor Marcel Vervloesem's zaak niet voor de strafuitvoeringsrechtbank kon komen, beloofde meer dan een maand geleden schriftelijk dat hij het Hoog Comité voor Toezicht van het Gevangeniswezen een onderzoek zou laten voeren naar de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem (waarvan niets in huis kwam) en overtrad ondermeer artikel 5 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (door België mede ondertekend) dat bepaalt dat niemand onderworpen mag worden aan folteringen of aan een andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing en waarin staat dat iedereen het recht heeft om menswaardig te worden behandeld. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid en de minister van justitie om ervoor zorgen dat dit mensenrecht ten allen tijde wordt geëerbiedigd, en dat geldt zeker voor de België dat zopas in de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties werd verkozen.

Commentaren

Belgisch Guantanamo in Nederland
Tilburgse gevangenis wordt Belgisch

Om de overbevolking in onze gevangenissen aan te pakken, gaat ons land Nederlands grondgebied kopen. Een complex in Tilburg wordt een Belgische instelling, waar de Belgische wetgeving geldt. Nooit eerder ging een minister van Justitie zo ver om de overbevolking in onze gevangenissen aan te pakken. Goed een maand geleden kondigde Stefaan De Clerck (CD&V) nog aan dat hij cellen bij onze noorderburen wilde huren, maar zoals het er nu naar uitziet, zijn de plannen een stuk verregaander.
'We gaan een stukje Nederlands grondgebied kopen', zegt De Clerck formeel. 'De onderhandelingen met Nederland zijn nog volop aan de gang, maar het is de bedoeling dat de teksten en plannen binnen de maand afgerond zullen zijn. Alles zal daarna in verdragen worden gegoten, waardoor de hele operatie juridisch gezien geen probleem mag opleveren.'
Concreet heeft ons land de Nederlandse gevangenis in Tilburg op het oog. Begin 2010 moeten er vijfhonderd Belgische gevangenen zitten. Maar wat nog het meest frappeert, is dat ons land kost wat kost wil dat er enkel de Belgische wetgeving zal worden toegepast. 'Daarom zal de gevangenis ook exclusief Belgisch worden', zegt De Clerck. 'Er is wel plaats voor 681 gedetineerden, maar zelfs als er vrije cellen zijn, zullen er geen Nederlanders in ondergebracht worden. Al was het alleen maar om praktische problemen te vermijden.'
De cipiers daarentegen zullen Nederlanders zijn. Om alles keurig in de gaten te houden, wordt er een Belgische directeur aangesteld.
Als het van De Clerck afhangt, zal er - afgezien van meer luxe bij onze noorderburen - geen verschil zijn tussen de Tilburgse gevangenis en de Belgische inrichtingen. 'Het is de bedoeling dat de gevangenis in Tilburg deel zal uitmaken van ons hele netwerk. Dat betekent dat wij, Justitie dus, zelf zullen beslissen wie naar Nederland gaat en wie hier blijft.'
Hoe dan ook, alleen langgestraften zullen in Tilburg terechtkunnen. 'Dus ook de zware gevallen', zegt De Clerck. 'Enige voorwaarde is dat ze defintief veroordeeld zijn en dus niet meer vervoerd moeten worden, omdat ze bijvoorbeeld nog voor de rechter moeten verschijnen.' Voorlopig wil De Clerck slechts vijfhonderd gevangenen laten overbrengen, al zou dat kunnen oplopen. 'Laat ons eerst ervaring opdoen, daarna kunnen we nog zien. Ik sluit niets uit.'
De Nederlanders zijn alvast niet rouwig om onze plannen. Gisteren nog raakte bekend dat staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie de komende jaren acht gevangenissen in Nederland wil sluiten. Bijgevolg zullen er 1.200 banen sneuvelen.
'Maar', zo suggereerden de Nederlanders ons, 'zelfs als jullie Tilburg overkopen, hebben we nog 1.500 cellen vrij. Plaats genoeg dus.'

Bron: Het Nieuwsblad, 20.5.2009


http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Gepost door: Yves | 21-05-09

Reageren op dit commentaar

België en VS in de VN-Raad: vooraf afgesproken werk
...'De VN Mensenrechtenraad kwam ter sprake en - zoals de Minister afgelopen dinsdag in Genève al aankondigde - is ons land kandidaat om lid te worden van die Raad. Van Belgische kant hoopt Karel De Gucht dat ook de VS zich zullen engageren in de Raad zodat we gezamenlijk met ook de EU-partners de bescherming van mensenrechten in de VN een nieuwe impuls kunnen geven. De sluiting van Guantanamo kwam ook ter sprake en Minister De Gucht heeft de bereidheid van ons land bevestigd opname van gevangenen te overwegen.'

---------

ARCHIEF

6/03/2009

Onderhoud van Minister De Gucht met Secretary of State Hillary Clinton

Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht had op vrijdag 6 maart een uitgebreid bilateraal onderhoud met Secretary of State Hillary Clinton. Dit onderhoud vond plaats in een hartelijke sfeer en toonde volgens de Minister aan dat "onze kijk op een aantal internationale problemen heel gelijklopend is en samenwerking tussen Europa en de VS nu meer dan ooit aangewezen is".

De VN Mensenrechtenraad kwam ter sprake en - zoals de Minister afgelopen dinsdag in Genève al aankondigde - is ons land kandidaat om lid te worden van die Raad. Van Belgische kant hoopt Karel De Gucht dat ook de VS zich zullen engageren in de Raad zodat we gezamenlijk met ook de EU-partners de bescherming van mensenrechten in de VN een nieuwe impuls kunnen geven. De sluiting van Guantanamo kwam ook ter sprake en Minister De Gucht heeft de bereidheid van ons land bevestigd opname van gevangenen te overwegen met weliswaar de verwijzing naar de noodzaak van een gezamenlijke EU aanpak - bijzonder in een Europa zonder grenzen is dit onontbeerlijk.

De analyse van de situatie in de DR Congo was gelijklopend en er werd afgesproken onze samenwerking met de VS op een concretere manier te organiseren. Daartoe wordt binnenkort een bijeenkomst georganiseerd van de Afrika diensten van beide landen in Washington. De relaties met Iran waren ook onderwerp van gesprek tegen de achtergrond van onze gemeenschappelijke bezorgdheid over de proliferatie van nucleaire wapens. Over Afghanistan werd het perspectief van een internationale conferentie op het einde van deze maand opgebracht en de wens van de VS en ons land de samenwerking met een brede groep landen aan te gaan met het oog op een stabiel en democratisch Afghanistan.

Tenslotte werd de internationale economische toestand onder ogen genomen met een nadrukkelijk oproep van Minister De Gucht te weerstaan aan elke verleiding tot protectionisme. Beide ministers waren het er over eens dat hard moet worden gewerkt om de globale economie te herstellen. Het strategisch vraagstuk van energieveiligheid werd ook vermeld en ook hierover waren de ministers het eens dat geen tijd mag worden verloren en dat de EU concrete stappen moet zetten om zijn energieveiligheid te garanderen.


http://www.diplomatie.be/nl/press/homedetails.asp?TEXTID=95710

Gepost door: Yves | 23-05-09

Reageren op dit commentaar

VN Mensenrechtenraad
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie:

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties is het orgaan van de Verenigde Naties (VN) dat zich richt op de naleving van de verdragen voor de mensenrechten. Alle landen zullen door deze raad beoordeeld worden, te beginnen met de landen die zitting hebben in de raad.

De Mensenrechtenraad is sinds 2006 het nieuwe orgaan van de VN dat zich met deze taakstelling bezighoudt. Ze vervangt de politiek gestrandde Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties. In deze commissie, die in 1946 werd opgericht en in maart 2006 werd opgeheven, zaten teveel landen die zelf ook mensenrechten schonden en daarom werd de commissie door velen als tandenloos gezien.

De oude commissie had 43 rapporteurs en experts in dienst, die verschillende landen bezochten en soms vlijmscherpe rapporten over mensenrechtenschendingen opstelden. Het is nog onduidelijk of hun mandaat wordt verlengd onder de nieuwe Mensenrechtenraad.

Op 19 juni 2006 hield de raad haar eerste officiële vergadering in Genève.


Kritiek

Na de oprichting van de Raad kwam er kritiek op het functioneren ervan. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de Raad wordt gecontroleerd door landen uit het Midden-Oosten en Afrika, vaak met ondersteuning van China, Rusland of Cuba. Deze groepen landen zouden elkaar niet veroordelen[1]. Ook zou er een cultuur zijn gericht tegen Israël[2][3]. De huidige secretaris-generaal van de VN Ban Ki-Moon drukte de Raad op het hart alle schendingen van mensenrechten te beoordelen, waar ook ter wereld[4]. De Raad heeft in enkele jaren tijd al meer dan 10 maal Israël veroordeeld, maar mensenrechtenschendingen in Tibet of Zimbabwe werden niet in de Raad besproken.


Links:

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Secretariaat_van_de_Verenigde_Naties
http://nl.wikipedia.org/wiki/Secretaris-Generaal_van_de_Verenigde_Naties
http://www.unsg.org/
http://www.un.org/sg/

Gepost door: Yves | 23-05-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.