11-05-09

Geelse Bouwmaatschappij: klachten bij de Vlaamse Ombudsman


964Brussel, 11 mei 2009

Brussel, 11 mei 2009

Vlaamse Ombudsdienst
tav de heer Johan Meermans
Assistent-onderzoeker Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86
1000 Brussel

Betreft: klacht Geelse Bouwmaatschappij/politieke corruptie - dossier OD-2009-1113

Geachte Heer,

Ik diende, als vertrouwenspersoon van het gezin Breugelmans-Vervloesem, wonende Koninkrijk 22, 2200 Herentals, bij de Vlaamse ombudsdienst een klacht in inzake de Geelse Bouwmaatschappij nadat ik de Geelse Bouwmaatschappij herhaaldelijk maar zonder resultaat had geschreven. U schreef dat mijn klacht 'zou onderzocht' worden.

Ik schreef over de voornoemde zaak ook verschillende keren naar minister Keulen (VLD) waarvan ik een jaar lang geen antwoord ontving en die mij op het moment dat de Geelse Bouwmaatschappij de zaak voor de vrederechter bracht, antwoordde dat hij zich 'niet kon mengen in gerechtelijke zaken'.
Ook voor deze manier van handelen diende ik op 6.4.2009 een schriftelijke klacht in bij de Vlaamse Ombudsman.
Tot nogtoe ontving ik echter geen enkel antwoord terzake van de Vlaamse ombudsdienst. Komt dit misschien vanwege het politieke aspect van deze zaak ?

Intussen verneem ik dat de Geelse Bouwmaatschappij nu bij de vrederechter ook met een uizettingsprocedure gestart is tegen Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven (geen familie van het gezin Breugelmans-Vervloesem, wel bevriend), wonende Koninkrijk 64 te 2200 Morkhoven/Herentals.

Zowel in het geval van het gezin Breugelmans-Vervloesem als in het geval van Marcel Vervloesem, werd er door een tiental buurtbewoners uit de wijk Koninkrijk (alwaar 60 gezinnen wonen) eerst een petitiecampagne opgestart vooraléér de Geelse Bouwmaatschappij naar de vrederechter stapte.
Ik vermoed dat deze petities mee uitgingen van de heer Victor V., de halfbroer-aanklager (ivm. zogezegd sexueel misbruik) van Marcel Vervloesem, eveneens wonende in de wijk Koninkrijk. De beste vriendin van Victor V. komt immers in beide petities voor. De zoon van deze vrouw wordt "Rosse Gie" genoemd en staat aan het hoofd van een Morkhovense bende. Hij beschuldigde Marcel Vervloesem mede van 'sexueel misbruik' nadat zijn moeder zich had laten wijsmaken dat Marcel Vervloesem verantwoordelijk was voor zijn opsluiting in de gevangenis.
Victor V. is nogal goed op de hoogte van sociale woningen. Hij noemde zich destijds 'directeur-generaal' van een vereniging die ondermeer de toewijzing van sociale woningen in de wijk Koninkrijk, waarin hij zelf woonachtig is, regelde.
Het grappige hierbij is dat hij zijn halfbroer Marcel Vervloesem daarbij als secretaris van de vereniging aanstelde terwijl hij deze nadien (in 1998 toen de kinderpornozaak Zandvoort wereldnieuws werd) via Het Nieuwsblad en VTM plotseling van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigde.
Victor V. zetelde in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij, was lid van het OCMW-bestuur van de Stad Herentals en is thans (als Sp.a-gemeenteraadslid, voordien was hij lid van de CD&V) benoemd als Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals.

De Geelse Bouwmaatschappij begon zich tegen het gezin Breugelmans-Vervloesem te keren nadat de nieuwe gebuur van het gezin Breugelmans-Vervloesem, een fabrieksdirecteur uit Antwerpen die in feite geen recht had op een sociale woning, door het kringetje rond Victor V. kreeg ingefluisterd dat zijn dochter door de heer en mevrouw Breugelmans-Vervloesem voor zwartwerk werd aangegeven (wat totaal niet waar was).
Daarop ontstond er een felle burenruzie tussen beide buren die elkaar voordien goed kenden en bij elkaar in huis kwamen.
Het kringetje rond Victor V. kwam vervolgens op het idee om een petitie op te starten wegens 'geluidsoverlast'.
Deze petitie werd door de wijkagent Ronny Neefs, tesamen met zijn eigen klacht over 'lawaaioverlast', aan de Geelse Bouwmaatschappij doorgespeeld. Die nam de klacht onmiddellijk ernstig en zond haar sociaal assistente Ilse Vissenaeken (Sp.a), vergezeld van Ronny Neefs, op onderzoek uit naar het gezin Breughelmans-Vervloesem.
Het gezin Breugelmans-Vervloesem stelde mij aan als vertrouwenspersoon en het is in die functie dat ik verschillende bijéénkomsten bijwoonde.

Opvallend was de houding van de wijkagent die uitsluitend bleef hameren op de 'lawaaioverlast' door het gezin Breugelmans-Vervloesem terwijl de politie niet eens een geluidsmeting verrichtte.
Ronny Neefs weigerde bij de eerste bijéénkomst ook te spreken omdat ik alles 'op het internet zou plaatsen'.
Wat er op de bijéénkomsten gezegd werd, bleef echter volledig vertrouwelijk.
Zowel het gezin Breugelmans-Vervloesem als de buren kregen het voorstel om samen 'rond de tafel te gaan zitten'. De buren weigerden echter om op dit voorstel in te gaan alsof zij ervan uitgingen dat zij met hun petitie en de nodige politieke steun hun gelijk zouden halen.
Het gezin Breugelmans-Vervloesem dat al meer dan 20 jaar in de wijk woont, kreeg daarentegen voortdurend met kontroles van politieagenten en de Geelse Bouwmaatschappij, in verband met de 'lawaaioverlast', te maken. Zij werden constant onder druk gezet.
Tenslotte richtte de directie van de Geelse Bouwmaatschappij zich tot de vrederechter met een verzoek om het gezin Breugelmans-Vervloesem ( + hun zoon en bedlegerige 78-jarige moeder) uit hun woning te drijven.

Wat de klachten tegen Marcel Vervloesem betreft: ook hier was er eerst sprake van een petitie die door een tiental personen uit de wijk Koninkrijk, komende uit het kringetje van Victor V., werd opgesteld. Deze petitie kwam er nadat uit de leugendetectortesten in opdracht van rechter Caers te Turnhout (2005), was gebleken dat Marcel Vervloesem de waarheid had gesproken in de zaak waarin hij door zijn halfbroer van 'folteringen en verkrachtingen' was beschuldigd. De petitie volgde ook na nieuwe beschuldigingen over ''folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem', door enkele drugsgebruikende minderjarigen uit de wijk (die ondermeer wegens een gewapende roofoverval in een jeugdinstelling waren opgesloten). Marcel Vervloesem was hiervoor na de nodige krantenartikeltjes waarin hij als een 'onverbeterlijke recidivist' en de 'zelfverklaarde kinderpornojager die zélf een laffe stroper bleek te zijn' werd omschreven, door de politie opgepakt en in de gevangenis van Turnhout opgesloten.
In de petitie werd geeist dat de 'pedofiel Marcel Vervloesem die een negatief imago aan de hele buurt gaf', uit zijn woning van de Geelse Bouwmaatschappij zou worden gezet. Er werd ook geeist dat de Nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het Internet zou verwijderd worden.
Via het OCMW-bestuurslid Marleen Diels uit Morkhoven (CD&V) kwam de petitie die amper door tien mensen uit de buurt van Victor V. getekend was, in de Herentalse gemeenteraad ter sprake.
Burgemeester Jan Peeters (Sp.a) zei dat hij 'wel oren had naar de eisen inzake woninguitdrijving omdat het tenslotte het imago van Herentals en onstreken betrof' maar stelde zich iets voorzichtiger op ten opzichte van de eis om de Nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven te laten verwijderen.
U kan meer lezen over deze zaak in mijn bijgevoegde brief aan de heer Jos Sannen, directeur van de Geelse Bouwmaatschappij en schepen voor Woonbeleid van Geel (CD&V).

Ik verzoek de Vlaamse ombudsdienst om:
1) mijn klacht over de handelswijze van de Geelse Bouwmaatschappij inzake het gezin Breugelmans-Vervloesem verder te onderzoeken
2) mijn klacht omtrent de handelswijze van Minister Keulen te onderzoeken.
Minister Keulen antwoordde zelfs niet nadat hij mijn schrijven via minister Arena had ontvangen met het verzoek om deze zaak te laten onderzoeken. Hij wachtte enkel de procedure van de Geelse Bouwmaatschappij voor de vrederechter af en deelde mij pas een jaar later mede dat hij wegens de 'scheiding der machten' niet kon interveniëren.
3) aan de 2 voorgaande klachten, een derde klacht, namelijk de handelswijze van de Geelse Bouwmaatschappij tegenover Marcel Vervloesem, te willen voegen en deze klacht tevens grondig te willen onderzoeken.

Het kan immers niet dat een sociale woningmaatschappij die de goede sfeer in een sociale woonwijk zou moeten bevorderen, zich door wijkagenten en politieke mandatarissen en hun vrienden uit de wijk, door middel van lastercampagnes en petities laat manipuleren om bepaalde personen uit hun woning te drijven.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroepmorkhoven@gmail.com

-----

Hierbij mijn Open Brief aan de heer Jos Sannen:

Brussel, 9 mei 2009

Petitiecampagnes van huurders van sociale woningen en sociale 'onderzoeken' van de Geelse Bouwmaatschappij om andere huurders uit hun sociale woning te drijven


Geelse Bouwmaatschappij
t.a.v. de heer Jos Sannen, Directeur
Kameinestraat 3
2440 Geel

Geachte Heer Sannen,

Betreft: problemen met de Geelse Bouwmaatschappij - familie Vervloesem-Breugelmans / Marcel Vervloesem

Ik schreef u vorig jaar inzake de petities die in de wijk Koninkrijk te Morkhoven door bepaalde huurders van een woning van de Geelse Bouwmaatschappij worden georganiseerd om andere huurders uit hun woning van de Geelse Bouwmaatschappij te jagen.

Ik ontving echter geen antwoord uwentwege en ik vernam dat de Geelse Bouwmaatschappij zowel de familie Breugelmans-Vervloesem (en hun zieke 78-jarige moeder) als Marcel Vervloesem via de vrederechter uit hun woning wil drijven.

De familie Breugelmans is geen familie van Marcel Vervloesem maar wordt door de klachtindienende wijkbewoners vanuit de wijk Koninkrijk (een tiental mensen die met elkaar bevriend zijn terwijl er 60 gezinnen wonen) wel gezien als vrienden van Marcel Vervloesem.

Ik vind het vreemd dat de huurders die een petitie tegen de familie Breugelmans-Vervloesem opstelden die ze, via de wijkagent als klacht aan de directie van de Geelse Bouwmaatschappij lieten overmaken, in 2005 ook een petitie opstelden om Marcel Vervloesem uit zijn woning van de Geelse Bouwmaatschappij te laten zetten.

In het geval van de familie Breugelmans-Vervloesem gaat het om zogenaamde geluidsoverlast die door de politie nooit per meting werd vastgesteld maar waarvoor de familie Breugelmans-Vervloesem wel een boete van het Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties moest incasseren + dat zij een sociaal assistente van de Geelse Bouwmaatschappij en de betrokken wijkagent op haar nek kreeg.
Onderzoek wees echter uit dat de nieuwe buren die eigenlijk geen recht hadden op een woning van de Geelse Bouwmaatschappij, met hun hetze tegen de familie Breugelmans-Vervloesem zijn gestart nadat de andere petitie-ondertekenaars hen hadden wijsgemaakt dat de familie Breugelmans-Vervloesem hun dochter voor zwartwerk had aangegeven.
Het is jammer dat dit feit dat aan de grondslag ligt van heel de burenruzie door de sociaal assistente van de Geelse Bouwmaatschappij nooit werd onderzocht.

De petitie tegen Marcel Vervloesem kwam destijds vanuit het vriendenkringetje rond de halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem uit de wijk Koninkrijk die destijds, als Sp.a-bestuurslid van de Stad Herentals, in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde.
Zij volgde direct nadat Marcel Vervloesem vanwege nieuwe beschuldigingen inzake 'folteringen en verkrachtingen' door enkele minderjarige drugsgebruikers uit de wijk die wegens een gewapende roofoverval in een gesloten instelling zaten, als zogenaamde recidivist in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten en daar een hongerstaking was begonnen.
In deze petitie die, zoals de petitie tegen de familie Breugelmans-Vervloesem, slechts door een tiental personen uit de wijk werd getekend, stelde men dat Marcel Vervloesem 'niet meer gewenst was in de wijk' omdat hij door zijn veroordeling een 'slechte naam aan de wijk en Morkhoven bezorgde'. De 10 ondertekenaars van de petitie eisten dat Marcel Vervloesem uit zijn sociale woning zou gezet worden en dat de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het internet zou gehaald worden.
Via het CD&V-raadslid Marleen Diels kwam deze zaak ter sprake in de Herentalse gemeenteraad.
De kwestie werd zelfs door de lokale media (radio en dagbladen) besproken.De Herentalse burgemeester, het Sp.a-kamerlid Jan Peeters, zei toen dat hij 'wel oren had naar de eis inzake de woninguitdrijving omdat het tenslotte ook het imago van Herentals en omgeving betrof'.
Jan Peeters stelde zich ten opzichte van de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven iets voorzichtiger op omdat dit anders misschien wat te veel zou opvallen.

Ik ben er voor 100% zeker van dat we hier met een geval van corruptie te maken hebben. Vandaar dat ik hierover ondermeer contact opnam met minister Keulen (die mij niet antwoordde) en minister Arena (die wél antwoordde).
Ik schreef hierover ook herhaaldelijk (maar tevergeefs) naar de directie van de Geelse Bouwmaatschappij + de Geelse schepenen en gemeenteraadsleden.
Ook het Comité P (die mijn klacht klasseerde) en de Vlaamse Ombudsman (die mijn klacht wenste te onderzoeken) werden gecontacteerd.

In de hoop dat u een onderzoek laat instellen naar de achtergronden van deze georganiseerde klachten en petities, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnummer 443.439.55
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Kopie: familie Breughelmans-Vervloesem, Marcel Vervloesem, advocaat Raf Jespers, minister Keulen, minister Arena, minister-president Kris Peeters,

-----

Van: Jan Boeykens
Aan: Geelse Bouwmaatschappij
Datum: 8 aug. 2008
Onderwerp: Roddels, klachten over lawaaioverlast, pesterijen, petities en valse aangiften

Brussel, 8 augustus 2008

Geelse Bouwmaatschappij
t.a.v. xxxx

Geachte xxxx,

Gisteren was ik als vertrouwenspersoon van de heer en mevrouw Breugelmans-Vervloesem, wonende Koninkrijk 22, 2200 Morkhoven, aanwezig op de gespreksavond met mevrouw Vissenaeken en wijkagent R.N. in verband met de zogezegde klachten inzake lawaaioverlast en de petitieaktie die door een groep zogenoemde slachtoffers daarrond werd opgezet.

Terwijl R.N. steeds hamerde op de lawaaioverlast en de schuld steeds bij de heer en mevrouw Breugelmans-Vervloesem trachtte te leggen, probeerde mevrouw Vissenaeken van de Geelse Bouwmaatschappij zich eerder neutraal op te stellen en trachtte zij -niettegenstaande zij aanvankelijk een vooringenomen indruk maakte- op een constructieve manier en zonder voortdurende beschuldigingen tot een oplossing te komen.

Laat ons hopen dat die er zo snel mogelijk komt want de intriges die er door de opstellers van de petitie rond deze zaak worden gebrouwd, maken het leven van de familie Breugelmans werkelijk ondragelijk.

In bijlage zend ik u een tekst waaruit u zal kunnen opmaken dat het niet de eerste maal is dat de voornoemde wijkbewoners door middel van een petitieaktie en allerlei intriges andere wijkbewoners uit hun woning willen pesten.

In de hoop dat er snel een einde wordt gemaakt aan de voornoemde praktijken en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnummer 443.439.55
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

http://woon-en-bouwmaatschappijen.skynetblogs.be/


From: no-reply@woonnet.be - no-reply@woonnet.be
Date: 9 mei 2009
Subject: Uw e-mail is in quarantaine geplaatst!
To: Werkgroep Morkhoven

Uw e-mail naar info@geelsebouwmij.woonnet.be, kabinet peeters, kabinet vanmechelen, christel breugelmans, Raf Jespers, laurette onkelinx, kabinet vandenbroucke, ombudsdienst vlaamsparlement, comitep, cabinet minsoc.fed, barbara pas (kamer), gerald kindermans (kamer), christian brotcorne (chambre), Luk Van Biesen (kamer), willemfrederik schiltz (kamer), sabien lahaye-battheu (kamer), christine vanbroeckhoven (kamer), katia dellafaille (kamer), luc goutry (kamer), muriel gerkens (chambre), therese snoyetdoppuers (chambre), bruno vangrootenbrulle (chambre), francois bellot (chambre), andre frederic (chambre), francois dedonnea (chambre), peter vanvelthoven (kamer), linda vissers (kamer), bart tommelein (kamer), jan peeters (kamer), jacqueline galant (chambre), jan mortelmans (kamer), luc crucke (chambre), sarah smeyers (kamer), hans bonte (kamer), maggie deblock (kamer), sonja becq (kamer), yvan mayeur (chambre), andre vannieuwkerke (vlaamsparlement), mr hvandenberghe, anke vandermeersch, patrik vankrunkelsven, president senate, nahima lanjri, kabinet anciaux, kabinet keulen, kabinet vanbrempt, kabinet heeren, kabinet crevits, kabinet ceysens, Liga Voor Mensenrechten is in quarantaine geplaatst en deze zal niet worden afgeleverd.
Dit omdat de inhoud van uw mail SPAM, HTML-code of reclame boodschappen bevat.
U kan binnen de 3 dagen via de Servicedesk (02/505 45 55) vragen om deze e-mail alsnog te laten bezorgen.

Extra info van de servicedesk:
Quarantaine folder = B3 Quarantaine


FOTO

Jos Sannen (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) is de Geelse Schepen van ruimtelijke ordening, milieu en natuur, huisvesting, monumenten en landschappen. Hij is tevens Voorzitter van de Geelse Bouwmaatschappij.

Commentaren

Vlaamse Ombudsman ontslagen
Dat Paul Arteel een bedenkelijke rol heeft gespeeld binnen de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg waarin hij vooral de spreekbuis was van de farmaceutische industrie en Caritas, is mij voldoende bekend.

Het verbaasde me dan ook niet dat Arteel mij als Vlaamse Ombudsman mededeelde dat mijn klachten over de wanpraktijken binnen de Geelse Bouwmaatschappij, niet onderzocht zouden worden.
Het gevolg hiervan is dat deze wanpraktijken binnen de Geelse Bouwmaatschappij en andere Sociale Woonmaatschappijen blijven bestaan en dat mensen die een sociale woning betrekken het risico lopen om vandaag of morgen uit hun sociale woning te worden gezet.

BRIEF:

Brussel, 12 mei 2009

Vlaamse Ombudsman
Johan Meermans
Assistent-onderzoeker
Leuvenseweg 86
1000 Brussel

Geachte Heer Meermans,

Er zijn misschien rechtszaken lopende en daar kan u zich inderdaad niet in mengen.
Maar dat heb ik u ook niet gevraagd.

Ik vroeg u alleen om mijn klachten aangaande de illegale praktijken van de Geelse Bouwmaatschappij te onderzoeken.

De rechter zal enkel een oordeel uitspreken over het wel of niet uit de woning zetten van het gezin Breughelmans-Vervloesem en Marcel Vervloesem. Meer niet.
Hij gaat zich niet uitspreken over het woonbeleid, de wanpraktijken van de Geelse Bouwmaatschappij en het in gebreke blijven van de Vlaamse Overheid. Dat is trouwens ook zijn taak niet.

De Vlaamse overheid moet gewoon voorkomen dat bewoners van sociale woningen (en dan spreek ik niet uitsluitend over het gezin Breughelmans en Marcel Vervloesem zoals u dat doet) het slachtoffer worden van de corruptiepraktijken van sociale woonmaatschappijen.

Ik begrijp niet waarom u een doofpotpolitiek wenst te voeren omtrent deze algemene problematiek en waarom u zich verschuilt achter deze twee rechtszaken om niets te moeten doen.

Ik zal dus, tesamen met de mensen die soortgelijke klachten hebben, uitzoeken wat men kan doen als de Vlaamse Ombudsdienst dergelijke wantoestanden niet wenst te onderzoeken.

Het kan immers niet dat de slachtoffers van deze praktijken zich steeds in een gerechtelijke procedure voor de vrederechter moeten gaan verdedigen terwijl dit niet nodig zou zijn indien de Vlaamse Overheid deze corruptiepraktijken zou bestrijden en indien de Vlaamse Ombudsman zijn werk zou doen.

Hoogachtend,

Jan Boeykens

Gepost door: Jan Boeykens | 13-05-09

Reageren op dit commentaar

Politieke mandaten
Geelse Bouwmaatschappij CV

Organisatie Functie Bezoldigd Periode


1) Ivo Bollen

Geel (stad) OCMW-voorzitter Ja -
IOK Dienst Bestuurder Ja -
Autonoom gemeentebedrijf AGB Bestuurder Neen -
Beschut Wonen Kempen Bestuurder Neen -
Geelse Bouwmaatschappij CV Bestuurder Ja -
Sociaal Verhuurkantoor SVK Zuiderkempen Voorzitter Neen -
Welzijnszorg Kempen Voorzitter Ja -
Algemeen Ziekenhuis AZ Sint Dimpna Geel Bestuurder Ja -
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kempen Bestuurder Neen -
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Noorderkempen Bestuurder Neen -
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuiderkempen Bestuurder Neen -
De Sprong vzw Bestuurder Neen -
Bruegelianen VZW Bestuurder Neen -
Kringwinkel Zuiderkempen VZW Bestuurder Neen -
KWB Sint Dimpna Wijkmeester Neen -
Parochielokalen Sint Dimpna Voorzitter Neen -
Veloclub Sint Dimpna Voorzitter Neen -

2) Daniella Dries

Provincie Antwerpen Provincieraadslid Ja -
Geel (stad) OCMW raadslid Ja -
IOK Dienst Bestuurder Ja -
Geelse Bouwmaatschappij CV Bestuurder Ja -
Molse bouwmaatschappij Bestuurder Ja -
Provinciale Materialenbank Bestuurder Neen -
PWA Bestuurder Neen -
Vredescentrum Antwerpen Bestuurder Neen -
Vrije Welzijns- en Gehandicaptenwerking Bestuurder Neen -
VLD (plaatselijke afdeling) Bestuurder Neen -
Innotek Geel vzw Bestuurder Ja -
Innotek Geel vzw Lid van het directiecomité Ja -
Roemenië-comité Geel vzw Bestuurder Neen -
Bediende Ja -
Maatschappelijk assistente Ja -
Wonen VZW Bestuurder Neen -

3) Jos Engelen

Meerhout (Gemeente) Schepen Ja -
Geelse Bouwmaatschappij CV Bestuurder Ja -
Kleine Landeigendom Huisvestingsmaatschappij Bestuurder Ja -
Politiezone Geel/Laakdal/Meerhout Lid van de politieraad Ja -
Ziekenzorg Meerhout-Berg Secretaris Neen -
ACW (plaatselijke afdeling) Kernlid Neen -
CD&V Plaatselijke afdeling Bestuurder Neen -
Bediende Ja -

4) Emiel Hermans

Kasterlee (Gemeente) Schepen Ja -
Ark van Noë Bestuurder Neen -
Geelse Bouwmaatschappij CV Bestuurder Ja -
Geelse Bouwmaatschappij CV Lid van het directiecomité Ja -
Heemkundige Kring KLT VZW Bestuurder Neen -
Kempische Heerd N.V. Bestuurder Ja -
ACW Kasterlee Bestuurder Neen -
CD&V Plaatselijke afdeling Bestuurder Neen -
Gezinsbond Lichtaart Bestuurder Neen -
Leraar Ja -
KWB Lichtaart Bestuurder Neen

5) Eric Nysmans

Laakdal (Gemeente) OCMW-voorzitter Ja -
Geelse Bouwmaatschappij CV Bestuurder Ja 01/11/2005 tot 31/12/2005
Zonnige Kempen Bestuurder Ja -
CD&V Plaatselijke afdeling Bestuurder Neen -
CAW Bestuurder Neen 01/06/2005 tot 31/12/2005
CD&V Provinciaal Bestuurder Neen -
KINK Bestuurder Neen 01/06/2005 tot 31/12/2005
KWB Bestuurder Neen -
OVO Bestuurder Ja -
SIT Secretaris Neen 01/06/2005 tot 31/12/2005
SVK Secretaris Neen 01/06/2005 tot 31/12/2005

6) Maria Rijmen

Grobbendonk (Gemeente) Gemeenteraadslid Ja -
Grobbendonk (Gemeente) OCMW raadslid Ja -
IVEKA Bestuurder Ja -
TELEKEMPO Bestuurder Ja -
Geelse Bouwmaatschappij CV Bestuurder Ja -
OCMW Vast bureau Lid Ja -
VLD Bestuurder Neen -
OCMW Overlegcomité Lid Ja -

7) Jozef Sannen

Geel (stad) Schepen Ja -
IOK Afvalbeheer Bestuurder Ja -
IOK Afvalbeheer Lid van het directiecomité Ja -
IOK Dienst Bestuurder Ja -
IOK Dienst Lid van het directiecomité Ja -
Bosgroep Zuiderkempen Bestuurder Neen -
Geelse Bouwmaatschappij CV Bestuurder Ja -
Geelse Bouwmaatschappij CV Lid van het directiecomité Ja -
Landelijke Gilde Geel Bestuurder Neen -
Janssen Pharmaceutica nv Lid van het overlegcomité Neen -
Stafmedewerker Ja -
BP Chembel nv Lid van het overlegcomité Neen -
IOK Afvalbeheer Lid van het overlegcomité Neen

8) Roger Van Nuffel

Herentals (Stad) Schepen Ja -
IKA Bestuurder Ja -
IOK Dienst Bestuurder Ja -
Geelse Bouwmaatschappij CV Lid van het directiecomité Ja

9) Henricus Verbraecken

Westerlo (Gemeente) Schepen Ja -
Geelse Bouwmaatschappij CV Lid van het directiecomité Ja -

10) Jozef Wauters

Hulshout (Gemeente) Schepen Ja -
IOK Afvalbeheer Bestuurder Ja -
IOK Dienst Bestuurder Ja -
Gemeentelijke Toegankelijkheidscommissie Hulshout Voorzitter Neen -
Geelse Bouwmaatschappij CV Bestuurder Ja -
Lokale Kinderopvang Hulshout Voorzitter Neen -
Lokale Werkwinkel Herselt, Hulshout, Westerlo Voorzitter Forum Neen -
PWA Hulshout Bestuurslid Neen -
Scholengemeenschap De Nete Voorzitter Neen

Gepost door: Yves | 13-05-09

Reageren op dit commentaar

Klachten Geelse Bouwmaatschappij: Open Brief Vlaamse Overheid

Brussel, 12 mei 2009

Onderwerp: antwoord op vraag aan 1700

U heeft een klacht over een sociale huisvestingsmaatschappij?

1) U kan met deze klacht terecht bij de Vlaamse ombudsdienst.

De Vlaamse ombudsdienst heeft o.a. als opdracht:

- het onderzoeken van klachten over de handelingen en de werking van de Vlaamse overheidsdiensten en haar ambtenaren
- het formuleren van voorstellen en adviezen op basis van zijn bevindingen
- het melden van overtredingen van de deontologische code van de Vlaamse volksvertegenwoordigers aan de voorzitter van het Vlaams Parlement

Contactgegevens:

Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86
1000 Brussel

e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be

Websites: http://www.vlaamseombudsdienst.be

----

2) U kan uw klacht ook uiten bij het Kabinet van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering Marino Keulen. Hij is o.a. bevoegd voor de (sociale) huisvesting.

Contactgegevens:

Kabinet van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
Kreupelenstraat 2
1000 Brussel

Telefoonnummer: 02 552 65 00
Faxnummer: 02 552 65 01

Website:
http://www.ministermarinokeulen.be/

Graag tot een volgende keer.

Met vriendelijke groeten
Team 1700
Elke werkdag bereikbaar tussen 9 en 19 uur op het gratis nummer 1700
Website en e-mail: www.vlaanderen.be

------------------------------------------------------------------------

Dit antwoord heeft een algemeen informatief karakter. U kunt er geen rechten aan ontlenen. 1700 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schade die u ondervindt door het gebruik van de verstrekte informatie.

antwoord op:
Gisteren mailde ik de onderstaande brief, gericht aan heer Jos Sannen (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) die directeur is van de Geelse Bouwmaatschappij en Schepen is voor Woonbeleid in Geel, naar de Geelse Bouwmaatschappij.

Kopie van deze brief was gericht aan een aantal ministers en voorzitters van commissies in kamer en senaat.

Tot mijn verwondering kreeg ik het bericht in mijn mailbox dat mijn mail 'SPAM, HTML-code of reclameboodschappen bevatte en in quarantaine was geplaatst'.

Ik zou willen dat de Vlaamse Overheid de methodes die door de Geelse Bouwmaatschappij worden goedgekeurd om bewoners uit hun huizen te zetten, ernstig onderzoekt.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Brussel, 12 mei 2009

Geachte Heer,

Hartelijk dank voor uw antwoord.

Bij de Vlaamse Ombudsdienst werd er drie klachten inzake de Geelse Bouwmaatschappij ingediend.

De Vlaamse Ombudsdienst deelde ons mede dat zij de eerste klacht zou onderzoeken.

Op onze tweede klacht omtrent Minister Keulen die nooit reageerde op onze klacht maar ons, na een half jaar en op het moment dat de Geelse Bouwmaatschappij een gerechtelijke procedure voor de vrederechter was gestart, mededeelde dat hij zich 'niet kon mengen in gerechtelijke onderzoeken', kregen we geen antwoord van de Vlaamse Ombudsman.

Onze derde klacht werd pas ingediend. Wij wachten op een antwoord van de Vlaamse Ombudsman.

In de hoop dat de Vlaamse toezichthoudende Overheid zich niet enkel beperkt tot automatische doorverwijzingen, teken ik,

Met vriendelijke groet,


Jan Boeykens

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Brussel, 21 mei 2009

Geachte Heer,

Al mijn klachten inzake de wanpraktijken van de Geelse Bouwmaatschappij, blijken door de Vlaamse Ombudsman te zijn afgewezen.

De Vlaamse Ombudsman laat mij verstaan dat het slechts om individuele zaken gaat en er dus geen algemeen probleem bestaat.
Verder wijst hij op het feit dat de Geelse Bouwmaatschappij de verbreking van het huurcontract met het gezin Breughelmans-Vervloesem en Marcel Vervloesem (geen familie van dit gezin) voor de vrederechter bepleit.
Het wordt duidelijk dat de Vlaamse Ombudsman er zich van af tracht te maken door te stellen dat hij 'niet kan tussenkomen in gerechtelijke geschillen'.
De vrederechter heeft echter enkel de bevoegdheid om zich uit te spreken over de eis van de Geelse Bouwmaatschappij maar kan geen onderzoek voeren (en kan zich niet uitspreken) over klachten rond corruptie en wanpraktijken van de Geelse Bouwmaatschappij.
Hij kan ook geen onderzoek voeren en uitspraken doen over klachten inzake nalatigheden van een bevoegde minister (in casu Minister Keulen).
Dat is, normaal gezien, de taak van de Vlaamse Ombudsman.

Ik contacteerde opnieuw Minister Keulen (VLD) die mijn klacht maandenlang onbeäntwoord liet en dan, zoals de Vlaamse Ombudsman, kwam aandraven met het argument dat hij zich 'niet kan mengen in rechtszaken'.

Marc Mahieu, de adjunct-kabinetschef van Minister Keulen, heeft mij na een felle woordenwisseling laten weten dat hij het gesprek rond het geknoei in het toewijzen van sociale woningen, niet meer wil verderzetten.
Ik wil echter niet dat de Minister de afsluiting van het gesprek door zijn adjunct-kabinetschef, aanwendt om dit dossier zonder onderzoek te laten afsluiten. Dat zou iets te gemakkelijk zijn.
Minister Keulen moet rekening houden met de Vlaamse Wooncode en er op toezien dat er niet geknoeid wordt met het toewijzen van sociale woningen.

Het kan niet dat huurders van sociale woningen, door middel van roddels, petities en bepaalde politieke relaties van hun buren uit hun woning worden gedreven !
Het is eveneens onaanvaardbaar dat deze petities steeds uitgaan van een persoon die goed bevriend is met een ex-bestuurder van de Geelse Bouwmaatschappij die thans in Herentalse gemeenteraad zetelt !
Ook dit is in strijd met de bepalingen in de Vlaamse Wooncode.

Als de Minister dergelijke zaken door de vingers ziet, dan wordt de toewijzing van sociale woningen een kwestie van vriendjespolitiek en corruptie en dan kan elke huurder van een sociale woning van vandaag op morgen door enkele goed georganiseerde verdachtmakingen van buren die goede politieke contacten onderhouden (alsook met de directie van een Vlaamse woonmaatschappij), uit zijn woning gezet worden.
Dit zal de woonzekerheid van de huurders zeker niet ten goede komen en het leven van de mensen die (zonder politieke dienstverlening) werkelijk recht hebben op een sociale woning, onmogelijk maken.

Laat mij nog even vermelden dat de nieuwe buurman van het gezin Breughelmans-Vervloesem, waarvan ik in mijn vorig schrijven sprak, directeur is/was van een bouwmaatschappij en dat hij het gezin Breughelmans ervan beschuldigde van zijn dochter voor zwartwerk te hebben aangegeven.
De man stelde vervolgens, zoals ook in een ander geval al gebeurde, met enkele buren een petitie op waarin hij zijn buren van 'lawaai-overlast' beschuldigde en liet deze petitie door de wijkagent als een officiële klacht aan de directie van de Geelse Bouwmaatschappij overmaken.
Op het voorstel van een sociaal assistente van de Geelse Bouwmaatschappij om 'samen met zijn buren rond de tafel te gaan zitten', wilde hij niet ingaan.
In de plaats daarvan stapte hij naar de vrederechter om het conflict verder op te drijven.
Uiteindelijk stapte ook de directie van de Geelse Bouwmaatschappij naar de vrederechter en vroeg zij om het huurcontract met het gezin Breughelmans-Vervloesem te kunnen verbreken. Volgens de directie van de Geelse Bouwmaatschappij was het probleem 'niet op te lossen en lag de schuld daarvan bij het gezin Breughelmans-Vervloesem en hun 78-jarige zieke moeder'.
De vrederechter hield gelukkig het hoofd koel en houdt vermoedelijk rekening met de ware achtergronden van deze zaak en met zijn verzoenende taak in dergelijke geschillen.

Maar, zoals gesteld, is het probleem daarmee niet opgelost.
Het is belangrijk dat de Vlaamse Overheid dit soort zaken onderzoekt en voorkomt dat sociale woonmaatschappijen aan vriendjespolitiek doen. Ook maffiapraktijken waarbij lokale politieke mandatarissen en wijkagenten ingeschakeld worden, moet de Vlaamse Overheid trachten te voorkomen. Tenslotte moet de Vlaamse Overheid nagaan of de Vlaamse Wooncode wel wordt gerespecteerd bij de toewijzing van sociale woningen.

Rekenende op uw tussenkomst, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens

Gepost door: Yves | 22-05-09

Reageren op dit commentaar

Minister Keulen laat termijnen verstrijken
'Minister Keulen besloot om de termijn om op te treden te laten verstrijken en niet in te gaan op het advies van zijn eigen administratie'


Jan Boeykens schreef als vertrouwenspersoon van het gezin Breughelmans-Vervloesem uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven, verschillende keren naar Minister Keulen (VLD) met het verzoek om een onderzoek te laten instellen naar het geknoei in het toewijzen van sociale woningen door de Geelse Bouwmaatschappij. Pas maanden na zijn schrijven ontving hij een schrijven van de Minister waarin hem werd medegedeeld dat de Minister niet kon interveniëren 'omdat de Geelse Bouwmaatschappij de verbreking van het huurcontract met het gezin Breughelmans-Vervloesem voor de vrederechter had bepleit'.

Jan Boeykens diende hierover een klacht in bij de Vlaamse Ombudsman die liet weten dat hij de zaak 'vanwege de lopende rechtszaak niet kon onderzoeken'.

De corruptie en vriendjespolitiek bij de sociale woningmaatschappijen inzake het toewijzen van sociale woningen waarbij bepaalde huurders door middel van roddels, petities en tussenkomsten van politieke mandatarissen + wijkagenten uit hun woningen worden gedreven, blijven daarmee bestaan.

Het is blijkbaar niet de eerste keer geweest dat Minister Keulen een termijn laat verstrijken zodat hij als toezichthoudende minister niet hoeft op te treden...

-----------------------------------------

Brussel, 3 april 2006

Lokale en Regionale Besturen Vlaamse Regio

DE LIBERALE VRIJHEDEN VAN MINISTER KEULEN WETTIGEN EEN WILLEKEURIG ONTSLAG VAN EEN WERKNEMER

Op grond van het decreet van 28 april 1993 heeft het Vlaams Gewest een bijzonder toezicht op gemeenteraadsbesluiten. Minister Keulen als Minister van Binnenlandsbestuur, weigerde middels ‘stilzitten van bestuur’ om wettelijk op te treden tegen een onterecht ontslagbesluit van de Stad Diest.

Hierdoor wordt een personeelslid onterecht bestraft.

Op 28 november 2005 besloot de gemeenteraad van Diest om Mevrouw B.B., aangesteld als administratief medewerker te ontslaan wegens ongunstige proeftijdbeoordeling.
Overeenkomstig artikel 6 van het decreet d.d. 28 april 1993, het toezichtdecreet op de gemeenten, stelde mevrouw B.B. via haar syndicale organisatie de ACOD hiertegen beroep in. Dit beroep werd ontvankelijk verklaard door de Vlaamse Gemeenschap.

Op 30 januari 2006 werd mevrouw overeenkomstig de voorziene procedure in het toezichtdecreet gehoord in het bijzijn van haar raadsman van de ACOD.

Op 8 februari werd door de heer Guido Decoster, Directeur-Generaal bij de Vlaamse Gemeenschap, als bijlage met een schrijven, een ontwerp Ministerieel Besluit overgemaakt dat stelt dat:

- het Stadsbestuur van Diest gehandeld heeft in strijd met haar eigen statuut;
- het Stadsbestuur van Diest zich schuldig heeft gemaakt aan machtsoverschrijding en dat het zorgvuldigheidsbeginsel ten gronde geschonden werd;
- het ontslag ongewettigd is.

De ACOD stelt vast dat na politieke tussenkomst vanwege de VLD van Diest bij het kabinet van Minister Keulen, de Minister besloot om de termijn om op te treden te laten verstrijken en niet in te gaan op het advies van zijn eigen administratie.

De ACOD stelt vast dat door dit ‘stilzitten’ van de Minister, een wettelijk voorzien systeem dat garanties moet bieden aan het personeel inzake degelijke personeelsbesluitvorming van lokale besturen, wordt uitgehold.

De ACOD gebruik makend van haar prerogatieven inzake syndicale overleg vroeg de Minister om uitleg in het Vlaams Onderhandelingscomité, het Comité C1. De Minister weigerde tot op heden om hier op in te gaan.

Voor de ACOD getuigt de houding die Minister Keulen inneemt van weinig respect voor de representatieve vakbonden en in het bijzonder voor het personeel.

De ACOD stelt vast dat het principe van Nieuwe Politieke Cultuur nog steeds niet doorgedrongen is, noch bij Minister Keulen, noch bij de plaatselijk VLD van Diest.

Door deze schandalige houding komt er een vroegtijdig einde aan de tewerkstelling en carrière van een gemotiveerd personeelslid.

Mil Luyten
Federaal Secretaris

---

Kopie: Vlaamse Ombudsman,

Gepost door: Yves | 22-05-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.