03-05-09

Internetcensuur in België


ban_ecopsstopLOGO_BE

JustitieLOGOlogo_fedpolchild_focuslogo.ispalogo_daferinternet

logo_inhopeimages-3images-4images-5logo_skynet_nlimagesNieuwsblad.imagesimages


Wim.Copie de Roggeman.Ispa.nn3debeuckelaere3_kldeclerck.286380Parys.waarom-stefaan-de-clerck-minister-van-justitie-werd_7_235x280

Di RupopicKristineKloeck

Censuur


'Er is geen sprake van een hellend vlak en het gaat echt alleen om sites met kinderporno. Zogenaamde peer-to-peer pagina's of andere sites waarop muziek, bestanden en films uitgewisseld worden hebben niets te vrezen'

Uit 'Vragen en Antwoorden' - Belgische Senaat - Bulletin 3-90 - Zitting 2006-2007
Vice-eersteminister en minister van Justitie
Vraag nr. 3-7068 van mevrouw Anseeuw d.d. 16 februari 2007: Internet - Kinderporno - Bestrijding - Afspraken met providers


SAMENWERKINGSPROTOCOL TER BESTRIJDING VANONGEOORLOOFD GEDRAG OP INTERNETPROTOCOLE

Gelet op de bepalingen van het Strafwetboek en van de bijzondere strafwetten;
Gelet op artikel 90, §3 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven;
Gelet op de gedragscode die door de algemene vergadering van de leden van de ISPA goedgekeurd werd, in het bijzonder punt 3 van deze code;
Overwegende dat de ontwikkeling van de informatiemaatschappij enorme mogelijkheden biedt ;
Overwegende dat ook in een informatiemmaatschappij de individuele vrijheden, in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting, gewaarborgd moeten worden;
Overwegende dat het echter gepast is deze ontwikkeling te omkaderen en dit in het bijzonder om de burgers te beschermen, en in het bijzonder de meest zwakken onder hen, tegen de misbruiken die deze technologische vooruitgang met zich kan meebrengen;
Overwegende in het bijzonder dat sommige strafrechtelijke inbreuken (kinderpornografie, racisme, overtredingen inzake kansspelen, enz.) aan bijzonder belang winnen wanneer deze via het Internet begaan zijn, gelet op het mondiaal verkeer "in real time" van de door dit middel voortgebrachte informatie;
Overwegende dat de bestrijding van de terbeschikkingstelling van ongeoorloofde informatie via het Internet, in het bijzonder van kinderpornografische aard, als een prioritaire aangelegenheid beschouwd wordt zowel in België als op internationaal en supranationaal niveau, ten gevolge van de initiatieven die meer bepaald door de Belgische Ministers van Telecommunicatie en van Justitie genomen werden;
Overwegende dat de inbreuken begaan via het Internet op grond van de bepalingen van het Strafwetboek en van de bijzondere strafwetten bestraft kunnen worden;
Dat er echter moeilijkheden bestaan wat de opsporing van deze inbreuken betreft; dat de belangrijkste problemen bij de bestrijding van criminaliteit op het Internet, het transnationaal karakter van het Internet, het immaterieel karakter van de inbreuken en de absolute noodzakelijkheid van een snelle reactie zijn;
Overwegende dat naast een internationale samenwerking tussen bevoegde autoriteiten, de samenwerking met dienstenleveranciers (Internet Service Providers, ISP) in dit opzicht van het grootste belang is;
Overwegende dat zowel op internationaal niveau als in België, zelfregulering als bevoorrecht instrument beschouwd wordt; dat, in deze context, de grote meerderheid van de Belgische ISP's zich binnen een beroepsfederatie die ISPA genoemd is, verenigd hebben; dat de leden van deze federatie een gedragscode hebben goedgekeurd die voorziet dat de ISP's met Justitie zullen samenwerken inzake de bestrijding vanongeoorloofde informatie volgens de in een samenwerkingsprotocol omschreven modaliteiten;
Overwegende dat een goede samenwerking tussen de ISP en de gerechtelijke en politiediensten een snelle en efficiënte communicatie vereist; dat rekening houdende met de eigenheid terzake, het aangewezen is het internetkanaal te hanteren als communicatiemiddel; dat het bestaan van een centraal meldpunt de meest aangewezen methode is om een snelle en efficiënte communicatie te bereiken; dat, vermits het om debestrijding van de inbreuken begaan via het Internet gaat, dit meldpunt een gerechtelijk meldpunt moet zijn; dat het geschikt is om het bestaan van het meldpunt "kinderpornografie" van de Gerechtelijke Politie (website: http://www.gpj.be; E-mail : contact@gpj.be) in aanmerking te nemen en de bevoegdheden van dit meldpunt uitte breiden tot alle overtredingen begaan via het Internet; dat dit meldpunt voortaan "het centrale meldpunt van de nationale computer crime unit van de GP" en hierna "het centrale gerechtelijk meldpunt" genoemd zal worden;

TUSSEN ISPA BELGIUM VZW, DE VICE-EERSTE MINISTER VAN TELECOMMUNICATIE,EN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Er wordt overeengekomen de volgende samenwerkingsbeginselen tussen de ISP's en het "centrale gerechtelijk meldpunt" goed te keuren teneinde de aanwezigheid van ongeoorloofde informatie op het Internet te bestrijden:

1. Deze samenwerkingsprocedure betreft slechts de openbare communicatie via het Internet. Het is niet aan de ISP om van de inhoud van privécommunicatie kennis te nemen zoals een E-mail met privékarakter, chatten op een privékanaal of een website met gelimiteerde toegang.
Bovendien is het niet de bedoeling dat de ISP op een actieve wijze het Internet gaat naspeuren op mogelijk ongeoorloofde informatie. Het is niet aan de ISP's de informatie, die aan het publiek ter beschikking wordt gesteld door het Internet, te onderzoeken en te kwalificeren, hetzij door zijn eigen servers of via de servers van andere ISP's.
Slechts indien de ISP een ongeoorloofd veronderstelde inhoud vaststelt of indien een gebruiker zijn aandacht op dergelijke informatie vestigt, zal de ISP deze informatie aan het centrale gerechtelijk meldpunt melden.

2. De internetgebruiker kan de ongeoorloofd veronderstelde informatie aangeven via een E-mail (contact@gpj.be) rechtstreeks gericht aan het centrale gerechtelijk meldpunt of zich tot zijn ISP richten. De ISP verzekert via zijn website de kenbaarheid van het centrale meldpunt evenals van het elektronisch adres van de ISP tot wie de aangiften gericht kunnen worden.

3. De ISP brengt het centrale gerechtelijk meldpunt zo snel mogelijk op de hoogte van de ongeoorloofd veronderstelde informatie waarvan hij kennis heeft via een E-mail (contact@gpj.be).
De ISP, evenals de internetgebruiker, kunnen hierbij gebruik maken van het standaardformulier dat door het centrale meldpunt wordt aangeboden en dat verkrijgbaar is op de website (http://www.gpj.be).

4. De internetgebruiker of de ISP, naargelang het geval, ontvangen binnen de 24uur een ontvangstmelding van het centrale gerechtelijk meldpunt.
Deze ontvangstmelding gebeurt via E-mail en duidt slechts aan dat de melding in goede orde ontvangen werd (met datum- en tijdsindicatie).

5. Het centrale gerechtelijk meldpunt beslist over het in overweging nemen van de ongeoorloofd veronderstelde informatie. Dit zal niet het geval zijn indien het centrale gerechtelijk meldpunt oordeelt dat het duidelijk niet om een ongeoorloofde informatie gaat.

6. Indien het centrale gerechtelijk meldpunt het dossier in aanmerking neemt, wordt de zaak naar het bevoegde parket doorgestuurd voor verdere afhandeling.
Gelijktijdig en binnen kortst mogelijke tijd, ontvangen de ISP of de gebruiker, naargelang het geval, en de ISPA een bericht via E-mail dat meldt dat het dossier in aanmerking genomen werd.
De verwijzingen die het mogelijk maken de ongeoorloofde inhoud te identificeren worden aan de ISPA gemeld.
Behoudens uitdrukkelijke tegengestelde aanwijzingen van het meldpunt, deelt de ISPA de informatie onmiddellijk mee aan al zijn leden dat het dossier in aanmerking werd genomen.
Indien een in het buitenland gevestigde ISP, een ongeoorloofde inhoud herbergt, deelt de ISPA binnen zo kort mogelijke tijd deze informatie mee aan de vereniging van de ISP's van het betrokken land als een dergelijke vereniging bestaat of, bij gebrek aan de betrokken ISP.

7. De ISP’s verbinden zich ertoe met de gerechtelijke diensten samen te werken, op hun aanwijzingen te wachten en zich eraan te houden.
Indien de beoogde inhoud verondersteld wordt een overtreding inzake kinderpornografie te vormen, verbinden de ISP's zich ertoe zodra zij op de hoogte zijn van het in aanmerking nemen van het dossier door het centrale gerechtelijk meldpunt, met alle middelen waarover zij redelijkerwijs kunnen beschikken, de toegang tot de betwiste inhoud af te sluiten, behoudens uitdrukkelijke tegengestelde aanwijzing van de gerechtelijke diensten.

8. De toepassing van dit samenwerkingsprotocol maakt het voorwerp uit van een regelmatige evaluatie door alle partijen betrokken bij dit protocol.
Om de drie maanden sturen het centrale gerechtelijk meldpunt en de ISPA een verslag over de activiteiten en de evaluatie betreffende de toepassing van dit protocol naar de Minister die de Telecommunicatie onder zijn bevoegdheid heeft en naar de Minister van Justitie.
Op grond van deze verslagen, op elk van deze vervaldagen, wordt er een evaluatievergadering tussen de ondertekenaars van dit protocol of hun vertegenwoordigers georganiseerd.

9. De ondertekenende partijen van dit protocol verbinden zich ertoe de beginselen op nationaal en op internationaal vlak te bevorderen.

Opgemaakt te Brussel, op 28 mei 1999

Voor ISPA BELGIUM, Voorzitter, Eric Pieters
De Vice-Eerste Minister en Minister van Telecommunicatie, Elio DI RUPO
De Minister van Justitie, Tony VAN PARYS

Samenwerkingsprotocal ISPA asbl-vzw, rue montoyerstraat 39 b3, 1000 Brussels


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- Stop Kindersex
- STOP KINDERPORNO: http://stopkinderporno.web-log.nl
- VRT Terzake - Chris Hölsken - Video

Commentaren

Chris Hölsken - Mijn reactie op 'Is Stefaan de Clerck levensmoe?'
Beste Chris,

Of dat justitieminister De Clerck bij de Werkgroep Morkhoven wil komen werken, betwijfel ik.

Wij hebben hier immers een leugendetector staan en willen de minister de volgende vragen stellen:

- Waarom laat de minister niet onderzoeken waarom de kinderpornozaak Zandvoort door de Belgische justitie in de doofpot werd gestopt ?
- Waarom laat de minister niet uitzoeken waar de 7 cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort gebleven zijn die de Koning (die ze van de Werkgroep Morkhoven kreeg) voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep van Antwerpen liet overmaken, en die, zoals de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk vaststelde, op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen zijn ?
- Waarom laat de minister niet uitzoeken wie verantwoordelijk is voor de verdwijning van de ontlastende stukken uit het strafdossier van ons verenigingslid Marcel Vervloesem ? Ook deze verdwijning werd door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk vastgesteld.
- Waarom laat de minister niet uitzoeken waarom er na 4 jaar nog steeds geen onderzoek gevoerd werd inzake de 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin Victor V., halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem, genoemd wordt ?

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Gepost door: Jan Boeykens | 04-05-09

Reageren op dit commentaar

Chris Hölsken - Mijn reactie op 'Is Stefaan de Clerck levensmoe?'
Maar als de minister niet meer weet van welk hout hij pijlen moeten maken, dan is hij natuurlijk altijd welkom bij de Werkgroep Morkhoven.

Er staat hier regelmatig een berg afwas.

De afwas doen is misschien niet plezierig maar met een (ex-)minister van justitie die met zijn handen in zijn broek zit en ons elke dag de oren van het lijf eet, zijn we ook niks.

Gepost door: Jan Boeykens | 04-05-09

Reageren op dit commentaar

Hooggeplaatste politici
ARCHIEF

Twee dagen nadat Chris Hölsken ermee dreigde om namen van 'hooggeplaatste politici uit België' op het net te zetten, blokkeerde het Federaal Parket de website Stopkinderporno vanuit België...

-------


22 april, 06:42

De beruchte pedofielenwebsite Stopkinderporno is op bevel van het federale parket geblokkeerd. De site is voortaan niet meer bereikbaar vanuit België. Het is de eerste keer dat het federale parket zo'n maatregel neemt.


Eerder werd al een vroegere versie van de website offline gehaald, maar er was ook een nieuwe site die beheerd werd vanuit Zuid-Afrika. Het federale parket vroeg daarop aan 17 Belgische internetproviders om vier websites (stopkinderporno.com, .tk, .nl, .eu) te blokkeren. Volgens Stefan Coenjaerts, woordvoerder van Telenet, is zo'n vraag "zeer, zeer uitzonderlijk".

Inbreuk

Vorige week nog kwamen de gegevens -naam, adres en foto- van 13 Belgische pedofielen op de website van initiatiefnemer Chris Hölsken. Child Focus, de privacycommissie en minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) reageerden verbolgen, omdat ze het als een inbreuk op de privacywet zagen.

Personen die naar de websites surfen komen mogelijk op een waarschuwingsscherm van de Federal Computer Crime Unit terecht. "U wordt naar deze stoppagina doorverwezen omdat de website die u tracht te bezoeken, inhoud aanbiedt die door de Belgische wetgeving als illegaal wordt aangezien."

http://www.vandaag.be/binnenland/3875_federaal-parket-laat-website-stopkinderporno-blokkeren.html

Gepost door: Yves | 04-05-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.