26-04-09

Kinderporno, het Belgische Koningshuis, de Belgische justitie en Belgacom


Heeft de kinderpornozaak Zandvoort iets te maken met de Belgische Koning of het Belgische Koningshuis ?

mail-1

mail

Rood.mail-1


De Werkgroep Morkhoven schreef inzake haar suksesrijke bestrijding van de kinderporno-netwerken, regelmatig naar de Koning en het Koningshuis en ontving een reeks antwoorden met mooiklinkende woorden over de bestrijding van kindermisbruik zoals men die enkele jaren geleden ook in de nieuwjaarstoespraken van de Koning aantrof.

In 1998 (na de opsporing van het Temse- en het Madeira-netwerk) kwam de Werkgroep in het bezit van de kinderporno-cd-roms van de Nederlander Gerrit Ulrich uit Zandvoort waarop -volgens het rapport van de federale politie- zo'n 90.000 slachtoffertjes van sexueel misbruik staan.
Omdat de Werkgroep veel tegenwerking ondervond van de Belgische justitie (waaronder ook van de huidige justitieminister Stefaan De Clerck), stelde zij de Engelse Koningin, de Nederlandse Koningin, de Franse President, de Duitse Bondskanselier en de Belgische Koning ieder in het bezit van een kopie van 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort.
De Belgische Koning liet de kinderporno-cd-roms door de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V - Vlaamse Christen Democraten), voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaken.

Kort na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort en na de wereldpers over de vloer te hebben gekregen, werd Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem door zijn halfbroer Victor Vervloesem via een artikel in de krant Het Nieuwsblad (dat ook 'Stop Kinderporno' fel aanpakte en zich opwierp als woordvoerder van Justitie en Child Focus) van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigd.
Victor Vervloesem beweerde dat de 'feiten' waarvan geen enkel materieel bewijs bestond en die door talrijke getuigen werden tegengesproken, zo'n 20 jaar voordien hadden plaatsgehad. Hij herhaalde deze beweringen voor de commerciële zender VTM en wist zijn verhaal kracht bij te zetten door de verklaringen van enkele persoonlijke vrienden uit de wijk die plotseling allen hetzelfde verklaarden.
Justitie dat maar al te graag met Marcel Vervloesem wilde afrekenen, nam deze verhalen metéén ernstig. Marcel Vervloesem werd ook nog voor het 'bezit van kinderporno' vervolgd terwijl hij met de Werkgroep Morkhoven de kinderporno-cd-roms Zandvoort voor onderzoek aan justitie had overgemaakt.

De kinderpornozaak Zandvoort werd al gauw zonder onderzoek in de doofpot gestopt terwijl er duizenden foto's van verkrachte en gefolterde kinderen (en zelfs baby's) op de kinderporno-cd-roms staan. De kinderen werden nooit geidentificeerd (men vond het materiaal 'te oud') en de kinderpornoproducers, kinderverkrachters en kinderfolteraars werden nooit opgespoord en vervolgd.
Marcel Vervloesem werd wel gedurende zijn 11 jaren durende proces door de pers voortdurend als een 'kindermisbruiker', 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'geestesgestoorde' aan de schandpaal genageld.
De 30 processsen-verbaals waarin zijn halfbroer Victor Vervloesem van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen wordt genoemd, werden niet onderzocht, ook niet nadat de lijst van deze processen-verbaals in oktober 2006 aan procureur-generaal Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen werd overgemaakt.

Enkele maanden voor dat hij door de 14de Kamer van het hof van beroep te Antwerpen definitief veroordeeld werd op basis van nieuwe verhalen over 'folteringen en verkrachtingen' (2005), stelde Marcel Vervloesem vast dat de ontlastende stukken uit zijn strafdossier waren verdwenen. Die verdwijning werd door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigd alhoewel het hof van beroep te Antwerpen daar maar weinig rekening mee hield.
Advocaat-generaal Marc Tack van het hof van beroep te Antwerpen noemde de kinderpornozaak Zandvoort tijdens zijn zware aanklacht tegen Marcel Vervloesem, zelfs 'niet meer dan een zeepbel' maar moest zijn woorden terug intrekken toen de Hoge Raad voor de Justitie ook schriftelijk bevestigde dat de 7 kinderporno-cd-roms die de Koning destijds voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken, spoorloos verdwenen waren.

De Werkgroep Morkhoven verzocht zowel justitieminister Vandeurzen (CD&V) als justitieminister De Clerck (CD&V) om de verdwijning van deze kinderporno-cd-roms te laten onderzoeken maar beide justitieministers wilden niet op dit verzoek ingaan omdat de verdwijningen tot de 'gerechtelijke procedure behoorden'.

De Werkgroep Morkhoven bracht ook de Koning en het Koningshuis schriftelijk van de verdwijningen van de kinderporno-cd-roms op de hoogte (zie brief in bijlage) maar het duurde een half jaar vooraléér zij van Jacques van Ypersele, de kabinetschef van de Koning die ook al kabinetschef was onder Koning Boudewijn, een nietszeggend antwoord kreeg.
In tegenstelling tot wat elke normale burger zou doen, stelden de Koning en zijn kabinetschef zich geen vragen over de verdwijning van de 7 kinderporno-cd-roms die men destijds voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal liet overmaken.

Intussen zit de ongeneeslijk zieke Marcel Vervloesem (hartoperaties, kankeroperaties, suikerziekte,) al 8 maanden in de gevangenis opgesloten. Hij werd in isoleercellen gestoken, kreeg willekeurige tuchtmaatregelen opgelegd, zat maandenlang zonder enige medische verzorging, werd emotioneel en psychisch gefolterd enzoverder. Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, diende voor zijn cliënt een schriftelijk genadeverzoek in bij de Koning maar ontving geen antwoord.
Justitieminister De Clerck die steeds klaagt over de overbevolking van zijn gevangenissen, wil Marcel Vervloesem tot de laatste adem in de gevangenis opgesloten houden en zorgde er zelfs voor dat de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (inzake de vrijlating op medische gronden) niet konden uitgevoerd worden.
De Clerck is ook voorstander van een 'positieve discriminatie' van gevangenen. Michel Nihoul (zaak Dutroux) bijvoorbeeld, kon vanwege zijn ziekte (die niet te vergelijken is met de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem) van allerlei gunstmaatregelen genieten en kon vrij snel naar huis gaan. Bart Debie, lid van het Vlaams Belang, kon om 'gezondheidsredenen', reeds na 1 dag gevangenis terug naar huis en daar op zijn electronisch enkelbandje wachten.
Marcel Vervoesem daarentegen wordt door de eindeloze spelletjes van de Psycho Sociale Dienst van de gevangenis van Brugge (die zopas verklaarde dat zij 'nog eens vier weken tijd nodig heeft om haar eindrapport af te maken'), van de Dienst Individuele Gevallen van het ministerie van justitie (die hem na zes maanden antwoordde dat hij niet naar de doop van zijn kleinzoon mocht gaan en zijn dochter nooit zal kunnen bezoeken), van de gevangenisdirectie die allerlei beloftevolle vergaderingen heeft gepland die door de Psycho Sociale Dienst (PSD) toch opnieuw zullen geblokkeerd worden, van het ministerie van justitie (dat zijn medische rapport liet vervalsen) en van de minister van justitie zelf die valse beloftes doet en die al deze wantoestanden toelaat, in een uitzichtloze situatie gedreven. Vandaar dat hij steeds meer en meer over zelfmoord spreekt en hij een officiële euthanasieaanvraag bij de justitieminister De Clerck heeft ingediend.

De Werkgroep morkhoven is ervan overtuigd dat justitie beslist heeft om Marcel Vervloesem vanwege het in de doofpot stoppen van de kinderpornozaak Zandvoort, de verdwijningen van de kinderporno-cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen, de opgezette klachten die hem tot 'kindermisbruiker' moesten maken, de diefstallen uit zijn strafdossier enzoverder, voorgoed uit de weg wil ruimen.
De Werkgroep vindt de reactie van de Belgische Koning die Marcel Vervloesem destijds een brief vol lofbetuigingen schreef maar die de kinderporno-cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen, zonder een woord te zeggen, liet verdwijnen, ook alles behalve normaal en denkt aan een mogelijke betrokkenheid van het Koningshuis in deze zaak.
De Werkgroep Morkhoven vindt verder dat justitieminister De Clerck die perfect van het dossier en de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem op de hoogte is, niet alleen politiek verantwoordelijk is maar ook medeplichtig zal zijn indien Marcel Vervloesem in de gevangenis moest komen te overlijden. Van zodra Marcel Vervloesem komt te overlijden, start zij een rechtszaak op tegen de minister.


kinderarbeidOK.Suffragette.2

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- VRT Terzake - Chris Hölsken - Video
- Stop Kindersex
- STOP KINDERPORNO: http://stopkinderporno.web-log.nl

SCHRIJF:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem
Afdeling 35 - Cel 62
Legeweg 200
8200 Brugge (België)
(Vraag wel een bevestiging van uw schrijven. Het is reeds meermaals gebeurd dat brieven werden achtergehouden)

FOTO'S:

kinderarbeid, suffragette


Enkele dagen na deze publicatie ondervond de Werkgroep Morkhoven weer problemen met Belgacom.
Het kan allemaal toeval zijn natuurlijk maar de manier waarop de Belgische Justitie en de Belgische justitieminister Stefaan De Clerck, de websites van 'Stop Kinderporno' lieten sluiten terwijl er slechts op 1 enkele site van 'Stop Kinderporno' een paar namen van veroordeelde pedofielen werden gepubliceerd, laat het tegendeel vermoeden.

In het verleden had RTBF- en Morkhoven-medewerkster Gina Bernard-Pardaens die na allerlei doodsbedreigingen vermoord werd, gedurende maanden problemen met haar Belgacom-telefoonlijn en Internetverbinding. De problemen bleven aanhouden tot enkele uren voor haar dood. Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens kon haar toen nog even telefoneren maar moest het gesprek tengevolge van ernstige storingen (zoals die meestal bij acties van de Werkgroep Morkhoven voorkwamen) verbreken.
Gina Bernard werkte met Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem rond de verdwijning van de Duitse verdwenen jongen Manuel Schadwald. Enkele maanden voor haar dood werd zij in opdracht van procureur-generaal Brammertz op een, naar eigen zeggen, 'intimiderende manier' gedurende 3 uren lang rond de verdwijning van Manuel Schadwald ondervraagd.

De Belgische justitie die de kinderpornozaak Zandvoort met haar bijna 90.000 slachtoffertjes dichtdekte nadat zij argumenteerde dat de foto's van de kinderen 'te oud' waren, liet Marcel Vervloesem na een reeks valse klachten die gevolgd werd door een 11 jaren durende mediacampagne, in de gevangenis opsluiten en hoopt dat hij daar met zijn hartziekte, suikerziekte, kanker en nierziekte, snel zijn laatste adem zal uitblazen.
Marcel Vervloesem werd vervolgd kort nadat hij in 1998 de kinderpornozaak Zandvoort onthulde. Zijn schoonbroer Victor Vervloesem en diens vrienden beweerden toen tegenover Het Nieuwsblad en VTM dat zij 20 jaar voordien (!) 'verkracht en gefolterd' werden door de kinderpornojager.
Victor Vervloesem (Sp.a) die inmiddels tot voorzitter van de Commissie Politie en Veiligheid van de Stad Herentals is benoemd en plaatsvervangend vertegenwoordiger is van de Stad Herentals in de intercommunales PIDPA en CIPAL, heeft een 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam staan. Deze processen-verbaals werden niet onderzocht door justitie en de pers verzweeg deze feiten.
De pers zweeg ook de kinderpornozaak Zandvoort dood door Marcel Vervloesem, zonder het minste respect voor diens privacy, gedurende 11 jaren lang als 'kindermisbruiker', 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'geesteszieke' aan de schandpaal te nagelen. Niemand maakte zich daar druk over terwijl met de publicaties van enkele namen door 'Stop Kinderporno', heel het Belgische justitieapparaat (inclusief de minister van justitie en Child Focus) op haar kop stond.
'Niemand mag zich in de plaats van justitie stellen!' werd er geroepen maar wat moet de burger doen als grootschalige kindermisbruiken worden dichtgedekt en het zelfs mogelijk is dat er kinderporno-cd-roms op de gerechtshoven verdwijnen ?

Justitieminister De Clerck zei in 1998 in een interview met het Algemeen Dagblad dat het begrijpelijk is dat burgerinitiatieven zoals de Werkgroep Morkhoven 'het recht in eigen handen nemen indien justitie niet optreedt'.
De Werkgroep Morkhoven verzocht de minister daarom meermaals om de verdwijningen van de documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de kinderporno-cd-roms op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen, te laten onderzoeken maar de minister reageerde niet eens.
Men kan zich dus afvragen of men wel geloof moet hechten aan de woorden van deze justitieminister die verdwijningen en kindermisbruiken laat dichtdekken in plaats van ze te laten onderzoeken.
Is het misschien daarom dat de minister (die perfect op de hoogte is van het dossier) de uitvoering van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet blokkeert en de ongeneeslijk zieke Marcel Vervloesem langzaam laat wegkwijnen in zijn volgepropte gevangenissen ?

25-04-09

Justitie: De verdwenen kinderporno op het hof van beroep te Antwerpen


Heeft de kinderpornozaak Zandvoort iets te maken met de Belgische Koning of het Belgische Koningshuis ?

mail-1

mail

Rood.mail-1


De Werkgroep Morkhoven schreef inzake haar suksesrijke bestrijding van de kinderporno-netwerken, regelmatig naar de Koning en het Koningshuis en ontving een reeks antwoorden met mooiklinkende woorden over de bestrijding van kindermisbruik zoals men die enkele jaren geleden ook in de nieuwjaarstoespraken van de Koning aantrof.

In 1998 (na de opsporing van het Temse- en het Madeira-netwerk) kwam de Werkgroep in het bezit van de kinderporno-cd-roms van de Nederlander Gerrit Ulrich uit Zandvoort waarop -volgens het rapport van de federale politie- zo'n 90.000 slachtoffertjes van sexueel misbruik staan.
Omdat de Werkgroep veel tegenwerking ondervond van de Belgische justitie (waaronder ook van de huidige justitieminister Stefaan De Clerck), stelde zij de Engelse Koningin, de Nederlandse Koningin, de Franse President, de Duitse Bondskanselier en de Belgische Koning ieder in het bezit van een kopie van 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort.
De Belgische Koning liet de kinderporno-cd-roms door de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V - Vlaamse Christen Democraten), voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaken.

Kort na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort en na de wereldpers over de vloer te hebben gekregen, werd Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem door zijn halfbroer Victor Vervloesem via een artikel in de krant Het Nieuwsblad (dat ook 'Stop Kinderporno' fel aanpakte en zich opwierp als woordvoerder van Justitie en Child Focus) van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigd.
Victor Vervloesem beweerde dat de 'feiten' waarvan geen enkel materieel bewijs bestond en die door talrijke getuigen werden tegengesproken, zo'n 20 jaar voordien hadden plaatsgehad. Hij herhaalde deze beweringen voor de commerciële zender VTM en wist zijn verhaal kracht bij te zetten door de verklaringen van enkele persoonlijke vrienden uit de wijk die plotseling allen hetzelfde verklaarden.
Justitie dat maar al te graag met Marcel Vervloesem wilde afrekenen, nam deze verhalen metéén ernstig. Marcel Vervloesem werd ook nog voor het 'bezit van kinderporno' vervolgd terwijl hij met de Werkgroep Morkhoven de kinderporno-cd-roms Zandvoort voor onderzoek aan justitie had overgemaakt.

De kinderpornozaak Zandvoort werd al gauw zonder onderzoek in de doofpot gestopt terwijl er duizenden foto's van verkrachte en gefolterde kinderen (en zelfs baby's) op de kinderporno-cd-roms staan. De kinderen werden nooit geidentificeerd (men vond het materiaal 'te oud') en de kinderpornoproducers, kinderverkrachters en kinderfolteraars werden nooit opgespoord en vervolgd.
Marcel Vervloesem werd wel gedurende zijn 11 jaren durende proces door de pers voortdurend als een 'kindermisbruiker', 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'geestesgestoorde' aan de schandpaal genageld.
De 30 processsen-verbaals waarin zijn halfbroer Victor Vervloesem van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen wordt genoemd, werden niet onderzocht, ook niet nadat de lijst van deze processen-verbaals in oktober 2006 aan procureur-generaal Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen werd overgemaakt.

Enkele maanden voor dat hij door de 14de Kamer van het hof van beroep te Antwerpen definitief veroordeeld werd op basis van nieuwe verhalen over 'folteringen en verkrachtingen' (2005), stelde Marcel Vervloesem vast dat de ontlastende stukken uit zijn strafdossier waren verdwenen. Die verdwijning werd door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigd alhoewel het hof van beroep te Antwerpen daar maar weinig rekening mee hield.
Advocaat-generaal Marc Tack van het hof van beroep te Antwerpen noemde de kinderpornozaak Zandvoort tijdens zijn zware aanklacht tegen Marcel Vervloesem, zelfs 'niet meer dan een zeepbel' maar moest zijn woorden terug intrekken toen de Hoge Raad voor de Justitie ook schriftelijk bevestigde dat de 7 kinderporno-cd-roms die de Koning destijds voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken, spoorloos verdwenen waren.

De Werkgroep Morkhoven verzocht zowel justitieminister Vandeurzen (CD&V) als justitieminister De Clerck (CD&V) om de verdwijning van deze kinderporno-cd-roms te laten onderzoeken maar beide justitieministers wilden niet op dit verzoek ingaan omdat de verdwijningen tot de 'gerechtelijke procedure behoorden'.

De Werkgroep Morkhoven bracht ook de Koning en het Koningshuis schriftelijk van de verdwijningen van de kinderporno-cd-roms op de hoogte (zie brief in bijlage) maar het duurde een half jaar vooraléér zij van Jacques van Ypersele, de kabinetschef van de Koning die ook al kabinetschef was onder Koning Boudewijn, een nietszeggend antwoord kreeg.
In tegenstelling tot wat elke normale burger zou doen, stelden de Koning en zijn kabinetschef zich geen vragen over de verdwijning van de 7 kinderporno-cd-roms die men destijds voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal liet overmaken.

Intussen zit de ongeneeslijk zieke Marcel Vervloesem (hartoperaties, kankeroperaties, suikerziekte,) al 8 maanden in de gevangenis opgesloten. Hij werd in isoleercellen gestoken, kreeg willekeurige tuchtmaatregelen opgelegd, zat maandenlang zonder enige medische verzorging, werd emotioneel en psychisch gefolterd enzoverder. Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, diende voor zijn cliënt een schriftelijk genadeverzoek in bij de Koning maar ontving geen antwoord.
Justitieminister De Clerck die steeds klaagt over de overbevolking van zijn gevangenissen, wil Marcel Vervloesem tot de laatste adem in de gevangenis opgesloten houden en zorgde er zelfs voor dat de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (inzake de vrijlating op medische gronden) niet konden uitgevoerd worden.
De Clerck is ook voorstander van een 'positieve discriminatie' van gevangenen. Michel Nihoul (zaak Dutroux) bijvoorbeeld, kon vanwege zijn ziekte (die niet te vergelijken is met de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem) van allerlei gunstmaatregelen genieten en kon vrij snel naar huis gaan. Bart Debie, lid van het Vlaams Belang, kon om 'gezondheidsredenen', reeds na 1 dag gevangenis terug naar huis en daar op zijn electronisch enkelbandje wachten.
Marcel Vervoesem daarentegen wordt door de eindeloze spelletjes van de Psycho Sociale Dienst van de gevangenis van Brugge (die zopas verklaarde dat zij 'nog eens vier weken tijd nodig heeft om haar eindrapport af te maken'), van de Dienst Individuele Gevallen van het ministerie van justitie (die hem na zes maanden antwoordde dat hij niet naar de doop van zijn kleinzoon mocht gaan en zijn dochter nooit zal kunnen bezoeken), van de gevangenisdirectie die allerlei beloftevolle vergaderingen heeft gepland die door de Psycho Sociale Dienst (PSD) toch opnieuw zullen geblokkeerd worden, van het ministerie van justitie (dat zijn medische rapport liet vervalsen) en van de minister van justitie zelf die valse beloftes doet en die al deze wantoestanden toelaat, in een uitzichtloze situatie gedreven. Vandaar dat hij steeds meer en meer over zelfmoord spreekt en hij een officiële euthanasieaanvraag bij de justitieminister De Clerck heeft ingediend.

De Werkgroep morkhoven is ervan overtuigd dat justitie beslist heeft om Marcel Vervloesem vanwege het in de doofpot stoppen van de kinderpornozaak Zandvoort, de verdwijningen van de kinderporno-cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen, de opgezette klachten die hem tot 'kindermisbruiker' moesten maken, de diefstallen uit zijn strafdossier enzoverder, voorgoed uit de weg wil ruimen.
De Werkgroep vindt de reactie van de Belgische Koning die Marcel Vervloesem destijds een brief vol lofbetuigingen schreef maar die de kinderporno-cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen, zonder een woord te zeggen, liet verdwijnen, ook alles behalve normaal en denkt aan een mogelijke betrokkenheid van het Koningshuis in deze zaak.
De Werkgroep Morkhoven vindt verder dat justitieminister De Clerck die perfect van het dossier en de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem op de hoogte is, niet alleen politiek verantwoordelijk is maar ook medeplichtig zal zijn indien Marcel Vervloesem in de gevangenis moest komen te overlijden. Van zodra Marcel Vervloesem komt te overlijden, start zij een rechtszaak op tegen de minister.


kinderarbeidOK.Suffragette.2

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- VRT Terzake - Chris Hölsken - Video
- Stop Kindersex
- STOP KINDERPORNO: http://stopkinderporno.web-log.nl

SCHRIJF:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem
Afdeling 35 - Cel 62
Legeweg 200
8200 Brugge (België)
(Vraag wel een bevestiging van uw schrijven. Het is reeds meermaals gebeurd dat brieven werden achtergehouden)

FOTO'S:

kinderarbeid, suffragette

22-04-09

Doofpotpolitiek: België beschermt kindermisbruikers


stop


Het federale parket vroeg aan 17 Belgische internetproviders om vier websites (stopkinderporno.com, .tk, .nl, .eu) te blokkeren.
Volgens Stefan Coenjaerts, woordvoerder van Telenet, is zo'n vraag "zeer, zeer uitzonderlijk"

Normaal gezien kan men echter alleen websites sluiten als er wordt vastgesteld dat de wetgeving overtreden is, wat hier niet het geval is. Er was immers maar 1 site van 'Stop Kinderporno' waarop een paar namen en adressen van veroordeelde pedofielen te zien waren.
De beslissing van de Belgische justitie is dus volledig onwettelijk en is een pure censuurmaatregel die bedoeld is om de slachtoffers van sexueel misbruik het zwijgen op te leggen.
De beslissing van de Belgische justitie is dus een pure censuurmaatregel.

En zo "zeer, zeer uitzonderlijk" is de maatregel niet. De Belgische justitie liet immers ook in het verleden reeds verschillende websites en nieuwsgroepen tegen kindermisbruik sluiten.
Zo werden er verschillende nieuwsgroepen van de Werkgroep Morkhoven en de Fondation Princesse de Croÿ, na eindeloze pesterijen door de Belgische justitie, gesloten.

Destijds was er de website 'www.kindergarten.be' op de Canadese provider 'Bravenet'.
De website bleek in 2003 plotseling van het Internet te zijn verdwenen en de Werkgroep wist te achterhalen dat dit kwam omdat iemand een klacht had ingediend wegens het 'bespottelijk maken van de Belgische Staatsveiligheid'.

Dan was er de MSN-nieuwsgroep 'Princesse de Croÿ' die in 2006 zonder enige waarschuwing werd gesloten.
Het franstalige MSN-service team van Microsoft verklaarde dat de moderator van de groep 'wellicht een technische fout had gemaakt waardoor de groep onherstelbaar verloren was gegaan'.
Het nederlandstalige MSN-service team van Microsoft verklaarde echter dat er een 'gerechtelijk onderzoek was geopend' en dat, 'onafgezien de resultaten van dit onderzoek, de groep in geen geval terug op het Internet zou worden geplaatst'.

De MSN-groep 'Fauvage Scandals' met tal van informatie en dossierstukken rond de zaak Dutroux, werd een dik jaar geleden evenééns zonder enige waarschuwing van het Internet verwijderd. Sindsdien werd Alain Fauvage, moderator van de groep, reeds tweemaal door de gerechtelijke diensten ondervraagd.

De MSN-groep 'Werkgroep Morkhoven' wilde men in 2005, na de nieuwe klachten tegen actievoerder Marcel Vervloesem en nadat deze in de gevangenis van Turnhout met een hongerstaking was begonnen, ook van het Internet halen.
Dat gebeurde op vraag van de genaamde Victor Vervloesem die de klachten tegen zijn halfbroer Marcel Vervloesem in verband met 'verkrachtingen en 'folteringen' waarvan hij 20 jaar voordien het slachtoffer beweerde te zijn geweest, in 1998 (na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort) organiseerde.
Victor Vervloesem die als bestuurslid van de Herentalse Sp.a zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan, startte toen met een petitieactie waarin hij vroeg om Marcel Vervloesem uit de woning van de Geelse Bouwmaatschappij te zetten en de MSN-nieuwsgroep van het Internet te verwijderen.
(Victor Vervloesem zetelde in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij).
Het Morkhovense CD&V-raadslid Marleen Diels bracht de petitie die slechts door een tiental mensen getekend werd, ter sprake in de Herentalse gemeenteraad.

In 2008 werd het contract met Belgacom, na een telefonisch voorstel van een telecommunicatiemaatschappij om 'goedkoper te kunnen werken', verbroken zodat de Werkgroep Morkhoven niet langer op het Internet kon.
Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens ging naar een Internetcafé en ontdekte toevallig een E-mailtje van Microsoft in zijn mailbox waarin hij 3 dagen de tijd kreeg om een bericht uit 2003 te verwijderen. Indien men niet tijdig reageerde, zou de MSN-groep 'Werkgroep Morkhoven' gesloten worden.
In het bericht kon men lezen welke prijzen een pedocrimineel netwerk uit (ex-)Yoegoslavië voor het sexueel misbuiken van kinderen en baby's vroeg (zie bericht in bijlage)
Volgens Child Focus en de Belgische regering bestonden er geen kinderpornonetwerken. Dat probleem diende dus 'opgelost' te worden...

De censuurmaatregelen hebben ondermeer te maken met:
- het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort (90.000 slachtoffertjes, waaronder baby's) door de Belgische justitie
- de valse klachten tegen Marcel Vervloesem, het jarenlang aan de schandpaal nagelen van Marcel Vervloesem
- de -door de Hoge Raad voor de Justitie erkende- verdwijning van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem waarnaar nooit een onderzoek werd gevoerd
- de reeds 7 maanden durende opsluiting van de suikerzieke en nierzieke Marcel Vervloesem die reeds verschillende malen aan zijn hart en wegens kanker geöpereerd werd en die vroeg of laat in de gevangenis dreigt te zullen sterven. (Dat zou een slechte zaak zijn voor justitieminister De Clerck (CD&V) die ondermeer over de overbevolking in zijn gevangenissen klaagt en een groep Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen wil laten steken)
- de -door de Hoge Raad voor de Justitie erkende- verdwijning van 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen die justitieminister De Clerck niet wenst te laten onderzoeken.
- het feit dat België een centrum en doorvoerhaven van de internationale kinder- en vrouwenhandel is

----------------------------------------

Federaal parket laat website stopkinderporno blokkeren

De beruchte pedofielenwebsite Stopkinderporno is op bevel van het federale parket geblokkeerd. De site is voortaan niet meer bereikbaar vanuit België. Het is de eerste keer dat het federale parket zo'n maatregel neemt.

Eerder werd al een vroegere versie van de website offline gehaald, maar er was ook een nieuwe site die beheerd werd vanuit Zuid-Afrika. Het federale parket vroeg daarop aan 17 Belgische internetproviders om vier websites (stopkinderporno.com, .tk, .nl, .eu) te blokkeren. Volgens Stefan Coenjaerts, woordvoerder van Telenet, is zo'n vraag "zeer, zeer uitzonderlijk".

Inbreuk

Vorige week nog kwamen de gegevens -naam, adres en foto- van 13 Belgische pedofielen op de website van initiatiefnemer Chris Hölsken. Child Focus, de privacycommissie en minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) reageerden verbolgen, omdat ze het als een inbreuk op de privacywet zagen.

Personen die naar de websites surfen komen mogelijk op een waarschuwingsscherm van de Federal Computer Crime Unit terecht. "U wordt naar deze stoppagina doorverwezen omdat de website die u tracht te bezoeken, inhoud aanbiedt die door de Belgische wetgeving als illegaal wordt aangezien."

22.4.2009

http://www.vandaag.be/binnenland/3875_federaal-parket-laat-website-stopkinderporno-blokkeren.html


Children for fuck and babies for masturbation : the fees ...

Do you not belief in pedocriminal networks ? Here is a list of the fees for babies and children's prostitution, recently found by the Belgian Werkgroep Morkhoven:

Hello my dear friend. Here is a new list of girls we can offer you. I hope you are satisfied with offer. We have new girl age 4 to 17. Choose from list you see down.

1) Marija, age 5, you can do only blowjob, no sex, only masturbate, cum on her face, no swallow, no fuck, you can film her playing with older boys. price us-dollars 100.

2) Petra, age 14, you can do everything with her, she is doing blowjob, fuck, fuck in asshole, swollow cum, maximum 2 man at a time. you can film her, you can show her, face on film. she is fucking with her dad also, you can film this ( price us-dollars 100). price for fuck us-dollars 150, fuck with 2 man us-dollars 250.

3) Pjotr, boy age 8, is doing blowjob, you can film him with other boy play and fuck. no fuck with too long cock. he swollow cum also pissing game. for more cash (us-dollars 300) his father travel with you in austria and stay 3-4 days with you. price for fuck or piss game us-dollars 150.

4) Melija, age 7, is fucking, and doing blowjob. she swollows cum. only one man can do with her at a time. you fuck good with her, no force, because she is new girl. you can have her and sister (Petra, age 5). Petra no fuck, only blowjob, no swollow cum. you can cum on face. she is virgine. if you want fuck her special price us-dollars 400. only fuck with care. fuck with Melija cost us-dollars 150.

5) Anika, age 10, ungarian girl. she is fucking and blowjob. if you fuck her you order 2 weeks ago. has to come from ungaria with mother. You can cum on face, in pussy or swollow cum. cost us-dollars 200. mother go to your country for us-dollars 300.

6) a very special offer : baby for masturbation. you can lick baby pussy and blowjob possible. NO FUCK. you can cum on pussy and in face. swollow cum is possible. price us-dollars 300.7) new offer : only filming a fuck. you bring camera and make film. no fuck.

--------------

Réseaux pédocriminels : tarifs pour viol d'enfants

Vous trouverez ci-joint le dernier document de l'horreur découvert par le Werkgroep Morkhoven : le tarif de la prostitution d'enfants, avec les actes permis selon l'âge et la récence de la mise en prostitution, ce qui démontre la connaissance parfaite des limites que l'enfant peut supporter. Le document est une lettre écrite par un fournisseur d'enfants. Nous l'avons retranscrit tel quel, avec les fautes d'anglais révélatrices sur l'auteur, qui "espère voir son client satisfait par l'offre". Le fournisseur propose de nouvelles filles, âgées entre 4 et 17 ans:

1) Marija, 5 ans, qui peut être abusée, non pas violée, mais filmée en train de jouer avec des garçons plus âgés pour un montant de 100$

2) Petra, âgée de 14 ans avec qui les hommes, maximum deux à la fois, peuvent tout faire. On peut la filmer en train de se faire violer par son père pour 100$, le prix du viol est de 150$ pour un homme, et de 250$ pour deux hommes.

3) Piotr, un petit garçon âgé de 8 ans peut être violé, mais pas par un organe trop long et se faire uriner dessus pour 150$. Son père voyage avec lui en Autriche durant 3 à 4 jours pour 300$.

4) Melija a 7 ans. Elle fait tout, mais on ne peut pas la forcer parce que c'est une "nouvelle" et elle ne peut supporter qu'un seul homme à la foi. Prix: 150$. Sa petite sœur de 5 ans est aussi disponible. Vierge, elle peut être violée pour 400$, sans viol c'est 150$.

5) Anika a 10 ans. Pour la violer, il faut en faire la commande 10 jours à l'avance. Sa mère voyage avec elle pour 300$.

6) Une offre dite " très spéciale " : Un bébé qui peut avaler… pour 300$, mais il ne peut pas être violé.

7) Une dernière et nouvelle offre : film pur et simple de viol d'enfants avec caméra du client.

-------

http://www.fredigroup.org/site/news/archives/a-abject.htm

21-04-09

Belgische regering wil slachtoffers van sexueel misbruik het zwijgen opleggen


OK.stopkinderporno300Brussel, 21.4.2009

In tegenstelling tot wat justitieminister De Clerck en het door de Belgische regering gesubsidieerde Child Focus in de kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 90.000 slachtoffertjes hebben gedaan, wil STOP KINDERPORNO de slachtoffers van sexueel misbruik en sexuele gewelddaden een stem geven.

En daar knelt precies het schoentje.
Vandaar ook de wekenlang durende media-oorlog van de Belgische regering met Chris Hölsken van Stop Kinderporno waarbij de Belgische justitieminister de door Stop Kinderporno genoemde pedofielen persoonlijk opriep om een klacht tegen Chris Hölsken in te dienen.

Ook Child Focus, het officiele orgaan van de Belgische overheid dat voor de slachtoffers van sexueel geweld beweert op te komen, mengde zich in de strijd en waarschuwde ervoor dat het forum van Stop Kinderporno 'wel eens een ontmoetingsplaats van pedofielen zou kunnen zijn van waaruit kinderpornonetwerken zouden kunnen ontstaan'.
Child Focus trok zich gedurende de voorbije 10 jaren echter niets aan van de kinderpornozaak Zandvoort en zorgde er destijds voor dat de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem niet over de kinderpornonetwerken kon komen spreken in de Belgische Senaat.
Volgens Child Focus bestaan er haast geen kinderpornonetwerken. Vandaar dat zij steeds over de 'slachtoffers van interfamiliaal (sexueel) geweld' spreekt.

Child Focus kon in 2001 wel bijna 2,5 miljoen Euro aan overheidsgeld en financiële steun van bedrijven binnenrijven.

Het officiële orgaan van de Belgische regering inzake verdwijningen en kindermisbruik, kan intussen ook nog eens rekenen op de extra-financiële steun van de Europese Unie (Daphné).

Dat een inmiddels europees uitgegroeide organisatie zoals Child Focus, Chris Hölsken (die zelf een slachtoffer is) monddood probeert te maken, is niet alleen zielig maar laat ook het ware gelaat en doelstellingen van deze organisatie zien.

Alhoewel de actievoerders Chris Hölsken en Marcel Vervloesem verschillende achtergronden en doelstellingen hebben, roept de wijze waarop zij worden vervolgd (Marcel Vervloesem zit al 7 maanden met een hartziekte, suikerziekte, nierziekte en kanker weg te kwijnen in de gevangenis) sterke herinneringen op aan de activisten die in de 19de eeuw voor het vrouwenstemrecht, de arbeidersrechten en de afschaffing van de kinderarbeid streden. Zij moesten zonder enige middelen en in de meest miserabele omstandigheden tegen de uitbuiting van de kapitalistische ondernemers en de onderdrukkende overheid opboksen.
Voor het minste werden zij vervolgd of in de gevangenis opgesloten.
Heel wat activisten moesten de door hen gevoerde strijd met hun leven bekopen.
Het is echter enkel dank zij hun volgehouden strijd dat de kinderarbeid in West-Europa werd afgeschaft !

De strijd voor mensenrechten is echter nooit gestreden en elke eeuw brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee.
De mensenhandel en de sexuele uitbuiting van vrouwen en kinderen worden door de overheid die er in België deels zelf bij betrokken is, onvoldoende ernstig genomen en bestreden.
Zoals dit in de loop van de geschiedenis altijd het geval is geweest, kiest de overheid ook nu weer de kant van de uitbuiters en onderdrukkers.

In tegenstelling tot vroeger zijn er dan nog de door de overheid gecontroleerde media die de rechteloze burger dagelijks desinformeren, manipuleren en hersenspoelen.


kinderarbeidOK.Suffragette.2

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- VRT Terzake - Chris Hölsken - Video
- Stop Kindersex
- STOP KINDERPORNO: http://stopkinderporno.web-log.nl

FOTO'S: Logo van STOP KINDERPORNO, kinderarbeid in Europa, actie suffragettes (1905)


20-04-09

'Het vertrouwen in justitie is hersteld'


declerck.286380

Brussel, 20.4.2009

De Belgische campagne om de website 'Stop Kinderporno' en haar Nederlandse initiatiefnemer Chris Hölsken het zwijgen op te leggen, is glansrijk geslaagd.

Het bombardement dat via kranten als Het Nieuwsblad door Child Focus, justitieminister De Clerck en konsoorten werd gelanceerd, werd gevolgd door enkele doodsbedreigingen. Nadien was er waarschijnlijk nog een telefoontje naar de Provider 'Wordpress' en klaar was kees.

De Vlaamse Christen Democraten kunnen na deze indrukwekkende zege van hun justitieminister, nu opnieuw vol vertrouwen de verkiezingen tegemoet zien...

------

STOP KINDERPORNO - pedofielen : 20.4.2009 - 'This blog has been archived or suspended for a violation of our Terms of Service'/ 'Hello, het is hier met het kabinet van minister De Clerck. Kunnen jullie die website van het Internet smijten ?'


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- VRT Terzake - Chris Hölsken - Video
- Stop Kindersex

FOTO:

Justitieminister De Clerck die destijds zei dat men de leden van de Werkgroep Morkhoven 'krediet moest geven zolang zij hun informatie aan justitie overmaakten'. Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem werd echter vals beschuldigd, vervolgd voor het 'bezit van kinderporno', kreeg via een vonnis een 'spreekverbod met de pers opgelegd, werd gedurende 11 jaar lang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal genageld, werd als zwaar zieke patiënt in de gevangenis opgesloten, en werd zelfs na zijn talrijke operaties en spoedopnames geestelijk en lichamelijk gefolterd.

18-04-09

STOP KINDERPORNO: kindermisbruikers worden beschermd, kinderpornojagers worden vervolgd


declerck.286380

Minister van Justitie Stefaan De Clerck heeft de website 'Stop Kinderporno' de oorlog verklaard en wenst veroordeelde pedofielen te beschermen. Anderzijds laat hij mensen zoals Marcel Vervloesem die van 'pedofilie' werd beschuldigd en jarenlang aan de schandpaal werd genageld, in de gevangenis van Brugge sterven.

----------------

Brussel, 18.4.2009

Beste X,

Eergisteren van Marcel vernomen dat hij eindelijk bij zijn behandelende geneesheer, dokter VandeCasteele van het AZ Sint-Jan te Brugge, was geroepen voor een volledig medisch onderzoek. Daarbij werd vastgesteld dat zijn hart niet regelmatig klopt (terwijl men hem al wekenlang de nodige medicatie ontzegt enzoverder).
Een 'zeer vriendelijke' dokter VandeCasteele vroeg of hij 'dit wel meer had' en men zou 'eens kijken wat men kon doen'.

Marcel zei mij dat het voor hem echter 'allemaal niet meer hoeft' en dat het er 'toch mee gedaan is'. Hij hoopt nu dat zijn euthanasieaanvraag door een zekere dokter Distelmans (aangesteld via justitieminister De Clerck) 'snel geregeld zal worden'.

Marcel zei me verder dat dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis (die ik wekenlang heb gevraagd om de medicatie + revalidatie te regelen en een hartcontrole + bloedcontrole te laten doen), 'volledig achter hem stond'.
Toen ik Marcel vroeg waarom Proot hem dan zolang zonder medische zorg had gelaten en geen controles had laten uitvoeren, antwoordde Marcel mij dat dit 'de fout van het medisch centrum' en van de 'Paasvacantie' was.

Hoe onze verhouding met advocaat Jespers is, weet je intussen wel waarschijnlijk.

Het is vreemd dat justitieminister De Clerck zich zo druk en bezorgd maakt vanwege de genoemde pedofielen op de website 'Stop Kinderporno' terwijl hij sinds zijn aantreden als justitieminister, geen enkele brief van ons aangaande de levensbedreigende situatie van Marcel in de gevangenis van Brugge, heeft beäntwoord.
Ook op onze 4 aangetekende brieven waarin we ondermeer een onderzoek vroegen naar de 30 processen-verbaals van zedenfeiten met minderjarigen op naam van Marcel's aanklager, zijn halfbroer Victor Vervloesem (thans voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals), kregen we geen antwoord.
In mijn laatste aangetekende brief, uit naam van de vzw Werkgroep Morkhoven, stak ik nochthans een kopie van onze brief aan Dokter Proot waarin gedetailleerd verslag werd uitgebracht.

Ik begrijp dit gewoon niet !
Zoals je weet was de kabinetschef van De Clerck's partijvriend Jo Vandeurzen die door de zaak Fortis ontslag moest nemen als justitieminister, een magistraat op het hof van beroep van Antwerpen. En het is op het hof van beroep van Antwerpen dat, zoals de Hoge Raad voor de Justitie ons schriftelijk bevestigde, er 7 kinderporno-cd-roms uit de kinderpornozaak Zandvoort spoorloos verdwenen zijn. Die 7 cd-roms waren in 1998 door de Werkgroep aan de Koning verzonden die ze door de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (partijcollega van Vandeurzen en De Clerck) voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen liet overmaken.
Procureur-generaal Dekkers was ook diegene aan wie ik de lijst met 30 processen-verbaals betreffende Marcel's aanklager, Victor Vervloesem, zonder resultaat liet overmaken.

Ik begrijp niet waarom De Clerck zo hysterisch doet over de website Stop Kinderporno en, als justitieminister nog wel, de op de site genoemde pedofielen zelfs aanraadt om een klacht tegen Chris Hölsken in te dienen, terwijl hij anderzijds helemaal niets om een voor hem veroordeelde 'pedofiel' zoals Marcel geeft.
De Clerck weet immers dat Marcel met zijn hartoperaties, kankeroperaties, suikerziekte, nierproblemen enzoverder, een langzame dood in de gevangenis zal sterven als hij niet binnen de kortst mogelijke tijd om gezondheidsredenen in voorlopige vrijheid wordt gesteld.
De Clerck weet ook dat:
- Marcel niet zonder de gepaste medische behandeling kan verderleven en dat een gevangenis geen hersteloord is.
- Marcel geen maanden meer in de gevangenis kan opgesloten blijven, wachtende op van alles en nog wat.
- Michel Nihoul (zaak Dutroux) en Bart Debie (Vlaams Belang) om veel minder zware gezondheidsreden naar huis mochten en in vrijheid werden gesteld.
- de Dienst Individuele Gevallen (DIG) pas na zes maanden een verzoek van Marcel om op de doop van één van zijn kleinkinderen te mogen zijn, heeft beantwoord.
- de DIG, zoals zes maanden geleden, iedere verlofregeling bij zijn dochter of elders weigert en zelfs geen rekening houdt met zijn gezondheidstoestand.
- de Psycho Sociale Dienst (PSD) haar rapport over Marcel al maandenlang laat aanslepen waardoor heel het 'reclasserings- en reintegratiedossier' van Marcel wordt geblokkeerd.
- professor-psychiater Paul Cosyns van de Universitaire Instellingen te Antwerpen (UIA) voorstelde om Marcel te 'begeleiden' maar dat dit door justitie geblokkeerd wordt.
- hijzelf, in overtreding van de artikels 3 en 15 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, ook de uitvoering van artikels 72 e.v. blokkeert zodat Marcel en tal van minder zieke gevangenen in zijn volgepropte gevangenissen opgesloten blijven.
- het hof van beroep te Antwerpen het gerechtelijk dossier van Marcel nog altijd niet aan de PSD van de gevangenis te Brugge heeft overgemaakt.
- ik hem al een paar maanden geleden in mijn aangetekende brieven verzocht heb om een onderzoek te laten instellen naar het verkeerd opgestelde medische rapport over Marcel door de diensten van directeur-generaal dokter Van Mol van de Penitentiaire Dienst Gezondheidszorg van zijn ministerie.
- ik hem al een paar maanden geleden in mijn aangetekende brieven verzocht heb om een onderzoek te laten instellen naar de verdwenen kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen en het feit dat advocaat-generaal Marc Tack bij zijn urenlange aanklacht tegen Marcel de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een zeepbel' noemde.
- ik hem al een paar maanden geleden in mijn aangetekende brieven verzocht heb om een onderzoek te laten instellen naar het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens een rapport van de federale politie- bijna 90.000 misbruikte slachtoffers (waaronder ook verkrachte en gefolterde baby's, zoals ik zelf gezien heb).
- ik hem al een paar maanden geleden in mijn aangetekende brieven verzocht heb om een onderzoek te laten instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie, eveneens schriftelijk bevestigde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel op het parket te Turnhout.

De Clerck die al 30 jaar lang over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' spreekt en die het op een bijna hysterische manier blijkt op te nemen voor de pedofielen op de website Stop Kinderporno, liet al deze vragen echter onbeantwoord.

Een tiental dagen geleden schreef De Clerck eindelijk naar Marcel's advocaat met de mededeling dat het Comité voor Toezicht een 'onderzoek' zou voeren terwijl Marcel het vandaag nog steeds zonder de gepaste medicatie moet stellen en al zijn dossier geblokkeerd blijven.
Marcel kreeg een tiental dagen geleden ook zelf een briefje van de minister waarin enkel stond dat zijn 'medische situatie verder wordt opgevolgd'.

Waarom is De Clerck zo bekommerd om de privacy en het welzijn van de pedofielen op Stop Kinderporno terwijl hij Marcel (die in de ogen van Declerck ongetwijfeld een 'pedofiel' is) op een mensonwaardige manier in de gevangenis laat omkomen ?

Waarom neemt De Clerck het zo gedreven op voor de pedofielen en hun naasten terwijl hij, zoals in het geval van Marcel, misschien beter euthanasiespecialisten kan contacteren om hun probleem op te lossen ?

Ik heb soms de indruk (misschien is het enkel een persoonlijke indruk) dat De Clerck compleet doordraait. Dat komt omdat hij een opportunistische politiek voert waarbij constant daden stelt en uitspraken doet waarin hij zich tegenspreekt.
Dat geldt niet alleen in het geval van Marcel die hij op een onmenselijke manier in de gevangenis laat sterven terwijl hij de pedofielen op 'Stop Kinderporno' in bescherming neemt en zelfs aanraadt om een klacht in te dienen tegen initiatiefnemer Chris Hölsken.
Zo las ik onlangs dat er nog maar een 700-tal enkelbandjes zijn om een bepaalde categorie gevangenen onder electronisch toezicht te stellen terwijl het electronisch toezicht de gevangenissen ten dele zou kunnen ontvolken zodat De Clerck wat minder hoeft te klagen en te zagen over zijn overbevolkte gevangenissen.
Terwijl De Clerck onlangs uitpakte met een 'Masterplan' voor de Justitie dat hij 'zo snel mogelijk gerealiseerd wenst te zien' en hij de bouw van nieuwe, peperdure gevangenissen aankondigde (alsof dit de problemen zou oplossen), kan het volgens De Clerck 'nog een paar jaren duren vooraléér het probleem met het electronisch toezicht geregeld is'.
Er zijn echter al duizenden gevangenen die in de gevangenis of thuis op een electronisch enkelbandje zitten te wachten.
Ik begrijp De Clerck niet.
Denkt hij misschien al aan het einde van zijn ambtstermijn ?


soins_intensifs_002LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- VRT Terzake - Chris Hölsken - Video
- STOP KINDERPORNO - vermelding pedofielen : 20.4.2009 - 'This blog has been archived or suspended for a violation of our Terms of Service'/ Suspendu / 'Hello, het is hier met het kabinet van minister De Clerck. Kunnen jullie die website van het Internet smijten ?'
- Stop Kindersex

FOTO'S:

- Justitieminister De Clerck die destijds zei dat men de leden van de Werkgroep Morkhoven 'krediet moest geven zolang zij hun informatie aan justitie overmaakten'. Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem werd echter vals beschuldigd, vervolgd voor het 'bezit van kinderporno', kreeg via een vonnis een 'spreekverbod met de pers opgelegd, werd gedurende 11 jaar lang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal genageld, werd als zwaar zieke patiënt in de gevangenis opgesloten, en werd zelfs na zijn talrijke operaties en spoedopnames geestelijk en lichamelijk gefolterd.

- Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

17-04-09

Stop Kinderporno: De hypocrisie van Het Nieuwsblad


Man1.fetch-15

De krant 'Het Nieuwsblad' viel vandaag weer scherp uit naar de website 'Stop Kinderporno' en diens Nederlandse initiatiefnemer Chris Hölsken. De krant vindt het namelijk ongehoord dat pedofielen zomaar 'aan de schandpaal genageld' worden.
Het Nieuwsblad was echter ook de krant die in 1998 in een zogezegd interview, Marcel Vervloesem van onze vereniging die toen internationale belangstelling genoot door het naar buiten brengen van de kinderpornozaak Zandvoort, als eerste aan de schandpaal nagelde.

Zij nam daarvoor een interview af van Victor Vervloesem, de halfbroer van Marcel Vervloesem, die beweerde dat hij 20 jaren voordien door Marcel Vervloesem 'gefolterd en verkracht' werd.
Alhoewel de feiten onmogelijk waren te bewijzen, en er over Victor Vervloesem zo'n 30 processen-verbalen over zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan, zorgde Het Nieuwsblad er met de andere kranten van de Corelio mediagroep voor dat Marcel Vervloesem 11 jaar lang als een 'kindermisbruiker' door het slijk werd gehaald en hem iedere mogelijkheid op een eerlijk proces werd ontnomen.
Na elke rechtszitting kwam Het Nieuwsblad met hetzelfde verhaal en dezelfde roddels af terwijl zij mij als voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, gedurende het 11 jaren durende proces niet eens aan het woord liet terwijl mijn verklaring zeer belangrijk was.
Ik voerde in 1998 immers al 10 jaren lang aktie met Marcel en had honderden dagen samen met hem in zijn huis doorgebracht. Ik kende Marcel door en door en wist precies wat er zich in zijn omgeving afspeelde, wie er over de vloer kwam, wie er bleef slapen, met wie hij omging enzoverder.

Ik had met Marcel ook samen aktie gevoerd rond de isoleercellen in het Antwerps kinderziekenhuis Good Engels waarbij we een enorme tegenstand van de Antwerpse justitie, de Antwerpse politiek en de Antwerpse pers ondervonden.
Alhoewel een 'onafhankelijk' genoemde commissie onder leiding van de Antwerpse professor-psychiater Paul Cosyns geen wantoestanden in het kinderziekenhuis vaststelde, kwamen wij op een bepaald ogenblik in het bezit van een rapport van de federale politie waarin stond hoe jongeren en kinderen regelmatig met gebroken armen of benen in de isoleercellen terecht kwamen.
Er was ook sprake van een 5-jarig kind dat in onopgehelderde omstandigheden in een isoleercel overleed.
Sommige jongeren en kinderen werden wekenlang in een isoleercel opgesloten.
Sommige jongeren werden ook het slachtoffer van sexuele intimidatie en we kwamen er achter dat bepaalde jongeren uit de instelling in het prostitutiemilieu waren terecht gekomen. Op die manier kwamen we op het spoor van de kinderpornonetwerken Temse, Madeira en Zandvoort.
Op een bepaald moment probeerde de Gazet van Antwerpen onze vereniging in discrediet te brengen door te stellen dat één van onze leden (dat geen lid van de Werkgroep was) 'zedenfeiten had begaan met een minderjarige'. Marcel Vervloesem werd kort daarop aan een gerechtelijk psychiatrisch geestesonderzoek onderworpen.
Uiteindelijk kregen we toch de steun van de toenmalige minister van volksgezondheid Hugo Weckx die ons op zijn kabinet uitnodigde en een isoleercelreglement liet opstellen (dat na korte tijd niet meer werd nageleefd omdat er geen inspectie was en men niet meer over 'isoleren' maar over een 'kamerbehandeling' sprak).

Toen ik met de Werkgroep rond de kinderpornonetwerken begon te werken, kregen we heel wat steun van ondermeer de voorzitter van de Europese Commissie en de Portugese justitie. We werden echter opnieuw gedwarsboomd door de nederlandstalige pers en de justitie die blijkbaar een soort monsterverbond hadden gesloten om ons het zwijgen op te leggen.

Van 'respect voor de privacy' of wat dan ook, was er gedurende de 11 jaren durende mediacampagne maar weinig te merken.
Ik begrijp dan ook niet goed waarom de kranten van de Corelio mediagroep, en in het bijzonder Het Nieuwsblad, thans zo fel te keer gaan en van de daken schreeuwen dat de privacy van de genoemde pedofielen geschonden wordt.

Ik zag dat er in Het Nieuwsblad van vandaag zo'n 10 artikels over 'Stop Kinderporno' staan. Vandaar dat we waarschijnlijk door enkele journalisten over die zaak opgebeld werden...
In de artikels wordt ons gewezen op het 'gevaarlijke en illegale' karakter van de website.
Men zou haast van een campagne kunnen spreken (van een 'complot' spreken we niet meer omdat dit woord na de zaak Dutroux uit de vlaamse woordenboeken werd geschrapt).
Zoals gewoonlijk, kwam Justitieminister De Clerck aan het woord die verklaarde dat 'de strijd' (alsof het om een Nederlands-Belgische oorlog gaat) 'niet gemakkelijk zal zijn'. 'Wat me ook stoort aan deze website is dat niet alleen de betrokken zedenmisdadigers maar ook hun naasten worden getroffen', aldus De Clerck. Als men echter weet op welke manier De Clerck doodzieke mensen zoals Marcel ten allen koste in zijn overbevolkte gevangenissen propt, dan weet men echter genoeg. Marcel heeft wegens zijn hopeloos lijden en het feit dat men hem als ongeneeslijk zieke in de gevangenis wil laten sterven, trouwens officieel euthanasie aangevraagd bij De Clerck die liet weten dat hij een euthanasiedeskundige heeft aangeduid...
Zoals te verwachten was, komt ook Dirk Depover, woordvoerder van Child Focus met de zoveelste prekerige waarschuwing op de proppen terwijl Child Focus gedurende de voorbije jaren niet de minste aandacht besteedde aan de bijna 90.000 slachtoffertjes in de kinderpornozaak Zandvoort. Depover heeft het over 'het succesvol behandelen en reïntegreren van pedofielen in de maatschappij' terwijl hij zeer goed weet dat Marcel die door Child Focus thans als 'pedofiel' geboekstaafd staat, in de gevangenis van Brugge ligt weg te kwijnen.
Een christen-democratische burgemeester met veel 'waardenbesef' uit één of andere onbekende vlaamse gemeente, waarschuwt er dan weer voor dat 'Stop Kinderporno' de mensen 'nodeloos bang maakt'.
Het Nieuwsblad tenslotte, haalt er een 64-jarige gepensioneerde man bij die ooit zijn dochtertje betastte. Die vertelt dat hij 'reeds genoeg geleden en gestrafd' is geweest. Dat Het Nieuwsblad een groot hart heeft voor deze mensen, weten we inmiddels. Anderzijds stelde deze krant zich gewoon crimineel en meedogenloos op ten opzichte van Marcel en gaf zij niets om de tienduizenden slachtoffertjes in de kinderpornozaak Zandvoort.

Zonder mij volledig achter de standpunten van Chris Hölsken te scharen, moet ik bekennen dat ik echt begin te walgen van de comedie die Het Nieuwsblad rond deze zaak opvoert. Waarom doen al die bezorgd lijkende figuren zoals minister De Clerck, nu plotseling zo hysterisch terwijl zij jarenlang zwegen over de tienduizenden gefolterde en verkrachte kinderen (en zelfs baby's) uit de kinderpornozaak Zandvoort ? En waarom laten zij de persoon die de moed had om deze zaak te onthullen, zonder een oog te verpinken in de gevangenis doodgaan terwijl zij zeer goed weten dat heel wat mensen deze zaak van dichtbij volgen ?

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


Hier volgt mijn antwoord op de vraag die Het Nieuwsblad vandaag aan haar lezers stelde:

Vraag: Moet een website met de naam van pedofielen kunnen?

Mijn reactie: 'Waarom niet ? Het Nieuwsblad nagelde ons verenigingslid Marcel Vervloesem immers 11 jaar lang aan de schandpaal.
Hij werd een 'kindermisbruiker' en zelfs een 'geestesgestoorde' genoemd.

Waar ligt dan het probleem eigenlijk ?

Waarom deze campagne van Het Nieuwsblad om pedofielen te beschermen terwijl Marcel Vervloesem van onze vereniging die door Het Nieuwsblad en de andere kranten van de Coreliogroep jarenlang een 'kindermisbruiker' werd genoemd, in de gevangenis van Brugge ligt weg te kwijnen ?

Zoveel geeft Het Nieuwsblad dus niet om de mensen die zij als pedofiel afschilderde.

Volgens mij is er een andere reden om de website 'Stop Kinderporno' en de Nederlandse initiatiefnemer Chris Hölsken van deze site, aan te vallen en in discrediet te brengen...'


KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT - LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- VRT Terzake - Chris Hölsken - Video
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman

FOTO:

Manuel Schadwald, een Duitse jongen die in het kinderpornocircuit verdween en waarrond Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, tesamen met de inmiddels vermoorde Gina Bernard-Pardaens, onderzoek deed.
De ouders van de verdwenen jongen werden destijds door justitieminister De Clerck ontvangen. Minister De Clerck zei toen in een interview met een nederlands dagblad dat de leden van de Werkgroep Morkhoven in zekere zin 'vrijbuiters' waren maar dat zij 'belangrijke informatie hadden'. 'Zolang zij die aan justitie doorspelen, moet men hen krediet geven', aldus De Clerck.
Maar van de belofte van De Clerck kwam niets in huis. Marcel Vervloesem werd vals beschuldigd en voor het 'bezit van kinderporno' vervolgd nadat het materiaal van de kinderpornozaak Zandvoort voor onderzoek aan justitie werd overhandigd.
De kinderpornojager werd in de Vlaamse pers gedurende 11 jaar lang als een 'kindermisbruiker', 'zelfbenoemde kinderpornojager' en 'geestesgestoorde' aan de schandpaal genageld terwijl de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot werd gestopt en de kinderpornoproducenten, kinderverkrachters en kinderfolteraars vrijuit konden gaan.
De Clerck die na zijn ontslag in de zaak Dutroux (1998), opnieuw justitieminister is geworden dank zij het feit dat zijn partijcollega Jo Vandeurzen door de Fortis-zaak in opspraak kwam, wil dat de zwaar zieke Vervloesem (hartoperaties, kankeroperaties, suikerziekte, nierproblemen...) ten allen koste in één van zijn volgepropte gevangenissen opgesloten blijft.
De Minister die zich steeds beklaagt over de overbevolking in zijn gevangenissen en die een 'menselijke justitie' predikt, zorgt er zelfs voor dat de artikels 72 e.v. van de Belgische strafuitvoeringswet geblokkeerd blijven zodat Marcel Vervloesem zich op geen enkel daadwerkelijk rechtsmiddel kan beroepen.
Hij schendt daarmee de artikels 3 en 15 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

---

De vermeldingen ivm een aantal belgische pedofielen waren gisteren te bekijken op de volgende link:
vermelding pedofielen

16-04-09

Victor Hissel moet zwijgen


EN NW PKG BELGIUM LAWYER 22H

Brussel, 16.4.2009

Beste X,

Zoals ik al dacht heeft de genaamde S.R. die zich sinds een actie voor de gevangenis van Brugge, overal als 'vriend van Marcel Vervloesem' opwerpt, de advocaat van Marcel Vervloesem gesproken voordat hij zijn brief opstelde waarin hij ons ondermeer beschuldigde van 'aangetekende brieven naar de Orde van Advocaten te schrijven' (wat wij echter nooit gedaan hebben).

De Werkgroep Morkhoven heeft de Orde van Advocaten nooit per E-mail, fax of brief gecontacteerd om haar ongenoegen te uiten over het optreden van Marcel Vervloesem's advocaat.

Opmerkelijk is ook het feit dat de genaamde S.R. in zijn omzendbrief tevens heftig uitviel naar de publicaties van Jacqueline de Croÿ over de gerenommeerde pedofiel Pascal Taverne.
Pascal T. die zijn eigen dochterjes (waaronder een autistisch kindje) verkrachtte en de verkrachtingen op een te kopen video liet plaatsen, wordt genoemd in de zaak van de advocaat Victor Hissel.

Victor Hissel was de advocaat van de ouders van de vermoorde meisjes Julie en Melissa in de zaak Dutroux. Hij was ervan overtuigd dat de zaak Dutroux te maken had met een netwerk van kindermisbruikers en de bescherming van pedofielen. Dat werd hem door bepaalde rijkswachters en magistraten niet in dank afgenomen.
Nadat de advocaat enkele foto's had genomen van het huis van Marc Dutroux en de buren van Dutroux hiervan aangifte waren gaan doen bij de gerechtelijke politie, liet men hem verstaan dat hij 'geen eigen onderzoek diende te voeren'.
Victor Hissel ondervond dus heel wat tegenwerking van justitie en besloot zich daarom terug te trekken als advocaat van de ouders van de vermoorde meisjes.

Een paar jaar geleden werd Hissel plotseling aangeklaagd voor het 'bezit van kinderporno'.
Het valt op dat ook Marcel Vervloesem die voor de Werkgroep Morkhoven jarenlang het onderzoek leidde naar de kinderpornonetwerken, na de afgifte van het kinderpornomateriaal Zandvoort aan justitie, van het 'bezit van kinderporno' werd beschuldigd. Op zijn computer, die hij pas na 4 jaren terugkreeg, werd er ook tevergeefs naar pedopornografische afbeeldingen gezocht...
Zoals bij Marcel Vervloesem, werd er een hele mediacampagne tegen Victor Hissel opgestart waarbij zijn advocatenpraktijk en zijn gezin grotendeels vernietigd werden.
Over Pascal T. die aan de basis lag van heel de actie tegen Victor Hissel, werd er natuurlijk gezwegen.
Ook over de kinderpornozaak Zandvoort werd er tijdens de hele duur van het 11 jaren durende proces tegen Marcel Vervloesem gezwegen.

Enkele dagen geleden werd Victor Hissel door zijn zoon Romain tijdens een hoogoplopende ruzie neergestoken.
Hij geraakte levensgevaarlijk gewond en bepaalde journalisten vonden er niets beters op dan de foto's en videobeelden van de bebloede en stuiptrekkende advocaat op het Internet te plaatsen.
Victor Hissel overleefde de aanslag gelukkig maar zal er waarschijnlijk blijvende letsels aan overhouden.

Door het uitlekken van een proces-verbaal, werd inmiddels bekend dat Romain Hissel NIET door zijn vader sexueel misbruikt werd, in tegenstelling tot wat heel wat journalisten die voor bepaalde diensten werken, wilden doen geloven.
De zoon beweerde dat er 'ernstige zaken' aan de grondslag van zijn bijna gelukte vadermoord lagen en dat hij destijds een tijdschrift met bepaalde afbeeldingen op het bureau van zijn vader gezien heeft (alsof dat een voldoende reden zou zijn om zijn vader neer te steken of te vermoorden).

Intussen spelen de media het spel om Victor Hissel het zwijgen op te leggen, gewoon verder.
In heel wat kranten stond gisteren te lezen dat Victor Hissel 'ten tijde van de Dutroux-kwestie in het bezit van kinderporno' was.
Dat bewijst nogmaals dat de kindermisbruikers en hun beschermers, alles in het werk stellen om Victor Hissel aan de publieke schandpaal te nagelen.


KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT - LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman

Foto: Victor Hissel

10-04-09

De zaak Victor Hissel en het bestaan van de kinderpornonetwerken


Man1.fetch-15

Heel wat mensen zullen het feit dat Victor Hissel door zijn zoon werd neergestoken, als een 'bewijs' van kindermisbruik zien omdat er destijds kinderporno op de computer van Hissel werd weergevonden.

Sommigen zullen zelfs reageren met de woorden: 'Dit is een bewijs van het feit dat de 'believers' in de zaak Dutroux (zij die beweren dat er pedo netwerken zijn) ongelijk hadden.'

Helaas heeft de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens het rapport van de federale politie- bijna 90.000 slachtoffertjes (waaronder heel wat verkrachte en gefolterde kinderen, en zelfs baby's) aangetoond dat de kinderpornonetwerken inderdaad bestaan maar dat zij door de autoriteiten worden toegedekt.


25 november 2008

Advocaat Julie en Mélissa bekent dat hij naar kinderporno keek

Advocaat Victor Hissel, die voor de correctionele rechtbank moet vervolgd worden wegens het bezit van kinderpornografisch materiaal, bekent dat hij kinderpornografische sites heeft bezocht. Hissel, die onder meer de advocaat van de ouders van Julie en Mélissa, de slachtoffers van Marc Dutroux, heeft er spijt van, maar benadrukt dat zijn strijd in de zaak-Dutroux oprecht was.

Voor het eerst sinds zijn inbeschuldigingstelling in 2008 spreekt Hissel. Hij beweert dat hij spijt heeft dat hij websites met kinderpornografisch materiaal bezocht heeft. "Ik heb niets gedownload of gekocht. Nooit", aldus Hissel.
De advocaat benadrukt ook nog dat hij zich ten stelligste niet zelf als een pedofiel beschouwt. "Ik wens vurig dat de pedopornografie wordt bestreden en uitgeroeid", luidt het.

Hissel was advocaat van de families van Julie en Mélissa na hun verdwijning in 1995, maar brak met hen in 1998. Ook was hij raadsman van de familie van de eveneens ontvoerde en vermoorde An Marchal, een samenwerking die in 2003 stopte. Hij werd in verdenking gesteld na de operatie Koala, een operatie tegen kinderporno die in juli 2006 gelanceerd werd in Australië. (bron: belga)

----

Reactie: Dus hier nog een feit waar de 'believers' in de zaak Dutroux gelijk mee krijgen... ( zij beweren dat er pedo netwerken zijn ).

Bron: http://donviona.blogspot.com/2008/11/kinderporno-victor-hissel-ik-ben-geen.html


KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT - LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman

FOTO:

Manuel Schadwald, een Duitse jongen die in het kinderpornocircuit verdween en waarrond Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, tesamen met de inmiddels vermoorde Gina Bernard-Pardaens, onderzoek deed.
De ouders van de verdwenen jongen werden destijds door justitieminister De Clerck ontvangen. Minister De Clerck zei toen in een interview met een nederlands dagblad dat de leden van de Werkgroep Morkhoven in zekere zin 'vrijbuiters' waren maar dat zij 'belangrijke informatie hadden'. 'Zolang zij die aan justitie doorspelen, moet men hen krediet geven', aldus De Clerck.
Maar van de belofte van De Clerck kwam niets in huis. Marcel Vervloesem werd vals beschuldigd en voor het 'bezit van kinderporno' vervolgd nadat het materiaal van de kinderpornozaak Zandvoort voor onderzoek aan justitie werd overhandigd.
De kinderpornojager werd in de Vlaamse pers gedurende 11 jaar lang als een 'kindermisbruiker', 'zelfbenoemde kinderpornojager' en 'geestesgestoorde' aan de schandpaal genageld terwijl de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot werd gestopt en de kinderpornoproducenten, kinderverkrachters en kinderfolteraars vrijuit konden gaan.
De Clerck die na zijn ontslag in de zaak Dutroux (1998), opnieuw justitieminister is geworden dank zij het feit dat zijn partijcollega Jo Vandeurzen door de Fortis-zaak in opspraak kwam, wil dat de zwaar zieke Vervloesem (hartoperaties, kankeroperaties, suikerziekte, nierproblemen...) ten allen koste in één van zijn volgepropte gevangenissen opgesloten blijft.
De Minister die zich steeds beklaagt over de overbevolking in zijn gevangenissen en die een 'menselijke justitie' predikt, zorgt er zelfs voor dat de artikels 72 e.v. van de Belgische strafuitvoeringswet geblokkeerd blijven zodat Marcel Vervloesem zich op geen enkel daadwerkelijk rechtsmiddel kan beroepen.
Hij schendt daarmee de artikels 3 en 15 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

06-04-09

Onthuller kinderpornozaak Zandvoort wordt langzaam vermoord


soins_intensifs_002De anti-kinderpornoactivist Marcel Vervloesem die met de Werkgroep Morkhoven de kinderpornozaak Zandvoort onthulde maar die als een 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'kindermisbruiker' gedurende 11 jaar lang aan de schandpaal werd genageld, werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd.

Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met een zware ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

Het is schandelijk dat hartpatiënten zoals Marcel Vervloesem die bovendien zwaar diabeet zijn, nierproblemen hebben, talrijke operaties ondergingen (waarvan een vijftal gedurende de laatste paar maanden) tot stervens toe in onze gevangenissen worden gepropt terwijl justitieminister De Clerck zich voortdurend beklaagt over de 'overbevolking' in de gevangenissen en op zijn website over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' spreekt.

Het is tevens onaanvaardbaar dat de Belgische regering haar eigen wetten (waaronder de wet Dupont en de strafuitvoeringswet) niet respecteert en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens schendt.
Het wordt dan ook tijd dat de Belgische Staat door het Europees Hof van de Rechten van de Mens opnieuw veroordeeld wordt.

In België bestaat er wel een Liga voor Mensenrechten maar die herhaalt met VLD-parlementslid Fons Borginon en een aantal Vlaamse kranten alleen maar dat de rechten van de gevangenen 'dank zij de nieuwe wet Dupont (uit 2004) eindelijk gerespecteerd worden'.

De Vlaamse Gemeenschap die tevens verantwoordelijk is voor het welzijn en de gezondheid van haar gevangenen, neemt haar verantwoordelijkheid terzake niet op.

De Koning die van de Werkgroep Morkhoven 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort ontving en deze 'voor onderzoek' aan justitie liet overmaken, zwijgt terwijl (zoals ook de Hoge Raad voor de Justitie vaststelde) de cd-roms spoorloos verdwenen zijn.
Hij verleende vorig jaar meer dan 1000 graties maar vindt het te veel om te antwoorden op het gratieverzoek dat de advocaat van Marcel Vervloesem reeds 7 maanden geleden indiende. Het is alsof de Koning op de dood wacht van de zwaar zieke Vervloesem zodat dit dossier in de doofpot kan gestoken worden.

- Gevangenen/rechten - Prisonniers/droits - Prisoners/rights
- België/Europees Hof - Belgique/Court européenne - Belgium/European Court
- Zandvoort netwerk/réseau/network
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman

mail

mail-1

mail-2

BriefMarcel.31.3.09P4.mail-3

05-04-09

Minderjarige prostituees in Rotterdam


Italia.arton394


Journalist Daan Hakkenberg schreef onder de titel 'Een jonge meid? 150 euro per uur' in het Algemeen Dagblad van 4.4.2009 een interessant artikel over minderjarige prostituees en sexueel misbruikte kinderen in Rotterdam.
In zijn artikel laat hij Yvonne van Hertum aan het woord, die zoals de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die 10 jaar lang als een 'zelfverklaarde kinderpornojager' werd gebrandmerkt, voordurend de 'zelfbenoemde kinderpornojaagster' wordt genoemd.
Yvonne van Hertum vertelt daarbij hoe zij een 29-jarige pooier van minderjarigen op het spoor komt en zij aangifte gaat doen bij de zedenpolitie.

Jean Custers van het controleteam Prostitutie en Mensenhandel van de Rotterdamse politie zegt dat er steeds meer en meer meisjes van 12 of 13 jaar in het prostitutiemilieu terechtkomen.

Child Focus, het Belgisch-Europese Centrum voor Verdwijningen en Sexuele Uitbuiting van Kinderen, beweert nog steeds dat de meeste kinderen het 'slachtoffer zijn van inter-familiaal geweld' en besteedde nauwelijks aandacht aan de door Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven onthulde kinderpornozaak Zandvoort...

------------

ROTTERDAM - De politie krijgt steeds beter zicht op minderjarige prostituees die in Rotterdam actief zijn. Ze worden gedwongen hun lichaam te verkopen. Want waar vraag is, is aanbod. 'Strak en jong was geen probleem, zo werd me verteld. Het meisje was 15 jaar.'

De politie krijgt langzaam meer zicht op minderjarige prostituees in Rotterdam.

Yvonne van Hertum, de omstreden pedojaagster, schrikt niet snel. Maar toen ze de foto's van Evelien onder ogen kreeg werd ze stil. ,,Ik kreeg foto's van het meisje toegestuurd. Ze was net vijftien jaar geworden, nog een heel onschuldig kind. Ik had zo'n medelijden met 'r.''

Op een website waar prostituees zichzelf aanbieden, was Van Hertum in contact gekomen met de 29-jarige pooier Roy. Die had ook een 'jonge meid' tot z'n beschikking. Van Hertum en de pooier mailden over en weer. ,,Je maakt een babbeltje over koetjes en kalfjes. Tussendoor vraag je hoe oud het meisje nou eigenlijk is. 'Strak en jong' was geen probleem, zo werd me verteld. Het meisje bleek vijftien. De man vroeg 150 euro per uur.''

De interesse is gewekt en dat is het moment voor Van Hertum om de politie in te schakelen. ,,Met alle gegevens heb ik me bij de zedenpolitie gemeld. Ik ben op het bureau geweest en heb een verklaring afgelegd. De pooier vroeg me later om een telefoonnummer. Toen heb ik een nummer gegeven dat ik van de politie kreeg. De politie heeft toen, zogenaamd als klant, met hem een afspraak in een hotel gemaakt.''

Eind oktober wordt met Roy en het 15-jarige meisje een afspraak gemaakt in een hotel langs de snelweg in de buurt van Rotterdam. De man wordt gearresteerd en krijgt later twee jaar celstraf opgelegd, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Hij had het meisje al zeker één keer eerder aangeboden voor seks. Dat leverde toen 700 euro op, Evelien zelf hield er een kaart met beltegoed aan over. Ondanks alles was ze nog altijd smoorverliefd op Roy.

Volgens Jean Custers van het controleteam Prostitutie en Mensenhandel van de politie Rotterdam Rijnmond is de leeftijd van Evelien 'nog redelijk standaard'. ,,Je ziet ook veel meiden van 12 of 13 jaar. Het is slechts de fantasie die beperkt,'' zegt Custers over de dingen die hij in de praktijk tegen komt. ,,Elk jaar denk ik weer: dit is wel het ergste dat ik in mijn werk ben tegen gekomen.''

Spil in de jeugdprostitutie zijn pooiers als Roy. In Rotterdam zijn er tientallen zoals hij. Zij ronselen de jonge meiden, die volledig afhankelijk zijn van hun pooier. Een relatie die zorgvuldig wordt opgebouwd. Ineke Smidt van Coördinatiecentrum Mensenhandel: ,,Meestal begint het met een vriendje. Het zijn meisjes met een heel laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen en erg aanhankelijk. Zo'n jongen geeft cadeautjes en doet lief. Dan heeft hij een probleem en vraagt 'ie: nu moet je wat voor mij doen.''

,,Zodra het meisje één keer met een vriend of een relatie naar bed is geweest, begint een mechanisme van chantage. Dan ben je een slet. Er wordt gedreigd om aan ouders of op school of internet te vertellen dat ze de hoer heeft gespeeld. De dreigementen gaan gepaard met fysiek geweld, soms zelfs met verkrachting. De afhankelijkheid komt voort uit psychoterreur en geweld.''

Al snel beperkt de klantenkring zich niet meer tot bekenden of vrienden van de pooier. ,,In het klassiek patroon zijn de klanten in het begin kennissen. Het doel daarvan is om de grenzen op seksueel gebied te verleggen. Daarna volgt de uitbuiting achter het raam of als escort,'' zegt Marije van Stempvoort van Prostitutie Maatschappelijk Werk (PMW) Humanitas.

Volgens Smidt gaan loverboys zich snel als 'echte pooiers' gedragen. ,,Soms worden meiden verhandeld tussen loverboys. Bijvoorbeeld van Rotterdam naar Antwerpen gebracht en daar te werk gesteld. De loverboy wordt dan pooier en mensenhandelaar.''

Minderjarige prostituees voelen zich achteraf 'ongelooflijk vies, besmeurd en vernederd', zegt Smidt. ,,Ze durven zich niet meer in de maatschappij te vertonen en zijn zwaar getraumatiseerd, zien mannen vaak als verkrachters. Ze zien niets terug van het geld. Er is geen beloning, ze krijgen soms zakgeld of worden mee uit genomen. Echte prostituees hebben een vak, zijn zelfbewust, weten wat ze doen. Die kunnen nee zeggen tegen klanten en hebben eisen over hygiëne. Dat is bij deze meiden niet het geval. Hier is geen zeggenschap.''

DAAN HAKKENBERG
zaterdag 4 april 2009

De naam van Evelien is gefingeerd. http://www.ad.nl/rotterdam/stad/3127002/Een_jonge_meid_150_euro_per_uur.html

02-04-09

Justitie - Gevangenis Brugge - Minister De Clerck - Verzoek om dringende tussenkomst


declerck.286380

From: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
To: stefaan.de.clerck@pandora.be, stefaan.declerck@just.fgov.be
Date: Thu, 2 Apr 2009 08:18:05
Subject: Brief Minister De Clerck: Marcel Vervloesem krijgt geen medicatie meerBrief per E-mail, per fax en aangetekend

Minister De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel (België)

Geachte Heer Minister,

Betreft: Gevangenis van Brugge - Marcel Vervloesem

Zoals U weet, werd Marcel Vervloesem van onze vereniging op vrijdag 27.3.2009 op transfert gezet naar de gevangenis 'Leuven Centraal'. De transfert ging echter, na een telefoontje 'vanuit Brussel', niet door en Marcel Vervloesem die drie weken geleden een zware hartoperatie onderging in het AZ Sint-Jan, werd gedurende de hele dag zonder medicatie met de transfertwagen rondgereden.
Hij was daarbij geboeid en bevond zich in een kleine getraliede kooi zonder glas.
Gedurende de hele dag zat hij zonder medicatie.

Deze zaak doet enigszins terugdenken aan september 2008. Marcel Vervloesem die zich toen in de gevangenis van Turnhout bevond en daar met een honger- en dorststaking begonnen was, diende toen met spoed in het ziekenhuis van Turnhout te worden opgenomen. De ziekenwagen van het ziekenhuis te Turnhout arriveerde aan de gevangenis maar vertrok weer, zonder Marcel Vervloesem. Een uur later kwam er een andereziekenwagen aangereden en Marcel Vervloesem werd onder begeleiding van een politiewagen naar de gevangenis van Brugge gereden (we hebben de ziekenwagen daar per toeval zien aankomen). In de gevangenis van Brugge werd hij gedurende 4 weken lang in een onverluchte isoleercel van het Medisch Centrum opgesloten. Hij werd volledig afgezonderd, mocht zijn cel niet verlaten, mocht geen contact hebben met medegevangenen, had geen enkele ontspanning op zijn cel, mocht niet telefoneren, mocht gedurende wekenlang geen brieven verzenden of ontvangen, mocht zijn advocaat slechts kortstondig spreken en mocht wekenlang enkel het bezoek van zijn familie (dochter) ontvangen.
De overplaatsing naar Brugge en de daaropvolgende isolatie volgden na een telefoontje dat, volgens Ivo Meulemans van Het Nieuwsblad, van het Ministerie van Justitie te Brussel kwam.

Sinds het door uw diensten afgebelde transfert van 27.3.2009, krijgt Marcel Vervloesem geen enkele medicatie meer. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt maar, gezien de huidige gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem, is de kans groot dat hij zal overlijden, wat waarschijnlijk ook de bedoeling is. Vandaar dat Marcel Vervloesem dieuiterst wanhopig is, besloten heeft om zich vanaf maandag 6 april 2009 te beginnen zelfmoorden als hij geen medicatie meer krijgt.
Sinds 27.3.2009 krijgt Marcel Vervloesem ook geen revalidatie en kinesitherapie meer.
Alleen eergisteren kreeg hij (na 5 dagen) nog even revalidatie en kinesitherapie maar die werd gisteren alweer terug stopgezet.
Het AZ. Sint Jan te Brugge alwaar Marcel Vervloesem gedurende de laatste maanden verschillende malen met spoed diende te worden opgenomen en verschillende operaties onderging (waaronder de zware hartoperatie van 3 weken geleden), voorzag dat de revalidatie en kinesitherapie driemaanden zou duren. Het borstbeen en het rechterbeen van Marcel Vervloesem zijn immers elks over een lengte van zowat 40 centimeters opengesneden geweest.
Marcel Vervloesem krijgt ook geen insuline meer voor zijn suikerziekte terwijl zijn suikerspiegel totaal gedestabiliseerd is geraakt. Hij krijgt geen medicatie meer ter bescherming van zijn nieren die nog maar voor 60% werken en al de medicatie die het ziekenhuis van Lier (alwaar hij ook verschillende keren werd geopereerd) hem voorschreef,zijn afgeschaft.
Hij krijgt alleen nog maar drie pilletjes (waarvan één voor het hart en één voor de cholesterol).
Hij bevindt zich op afdeling 35 (dus niet in het Medisch Centrum) waar dat er geen medisch personeel is. Hij werd daar enkele weken geleden toe gedwongen omdat men hem direct na elke operatie in een cel van het Medisch Centrum opsluit waarop zich een gedetineerde bevindt die dag en nacht tegen zichzelf en de muren loopt te praten en die destijds ernstige problemen met zijn stoelgang had.
Medische controles (bloed, suikerspiegel, cardiogram) zijn volledig afgeschaft.
Dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge en als arts-specialist aan het AZ Sint-Jan te Brugge verbonden, die de afgebelde transfert naar Leuven organiseerde en Marcel Vervloesem medisch behandelde, blijkt spoorloos te zijn verdwenen.
Gevangenisdirecteur VandeCandelaere die mee bij de afgebelde transfert was betrokken, is enkele dagen geleden plots op pensioen gegaan.
Dokter VandeCasteele, de 'behandelende geneesheer' van Marcel Vervloesem die eveneens als arts aan het AZ Sint-Jan is verbonden, is nergens meer te zien.

Ik weet dat U een brief naar Marcel Vervloesem en zijn advocaat Raf Jespers, hebt gestuurd over één of andere Toezichtscommissie maar als Marcel Vervloesem geen medicatie meer krijgt en een wanhoopsdaad begaat, dan is Uw brief nutteloos geweest en kan U hem alleen nog maar gebruiken om U zelf in te dekken.
Vermits U in deze zaak ernstig in gebreke bent gebleven, denk ik zelfs dat U hem daarvoor geschrevenhebt.

Ik weet ook dat er een vergadering in Brussel zou georganiseerd worden die binnen de 10 dagen een oplossing in de zaak Vervloesem zou moeten kunnen vinden.
Gezien Marcel Vervloesem geen medicatie meer krijgt en hij daardoor gedwongen wordt om zich te zelfmoorden, zal U met deze 'oplossing' te laat komen.

Ik vernam dat de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge en het hof van beroep te Antwerpen zich reeds op de dood van Marcel Vervloesem hebben voorbereid.
De PSD die het reclasserings- en reintegratiedossier van Marcel Vervloesem al maandenlang blokkeert en al 3 weken lang niets meer van zich laat horen, beweerde dat zij haar rapport over Vervloesem slechts kon afmaken als zij op 1 april 2009 het gerechtelijk dossier van Marcel Vervloesem van het hof van beroep te Antwerpen zou krijgen. Maar dat is vermoedelijk als een 1 april-grap bedoeld.
Op het verzoek van advocaat Raf Jespers om een kopie van het dossier bij hem aan te vragen, wilde de PSD immers niet ingaan.
Welnu, gisteren besliste de Antwerpse rechter dat de rechtszaak rond de burgerlijke partijen tot in december 2009 zal worden uitgesteld.
Tegen die tijd zal Marcel Vervloesem die geen medicatie, revalidatie en kinesitherapie meer krijgt en tot zelfmoord wordt gedwongen, al lang niet meer leven.

Ik verzoek U dan ook dringend om Uw politieke verantwoordelijkheid inzake het gevangenisbeleid op te nemen.

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

PS. Opdat U achteraf niet zou kunnen zeggen dat U van deze kwestie 'niet op de hoogte was', wordt deze brief U zowel per E-mail, fax als per aangetekende brief toegestuurd.

Kopie: pers, parlementsleden, stafhouder van Antwerpen, Voorzitter College van Procureurs-Generaal, Voorzitter Hoge Raad voor de Justitie,


soins_intensifs_002

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

FOTO'S:

- Justitieminister De Clerck die destijds zei dat men de leden van de Werkgroep Morkhoven 'krediet moest geven zolang zij hun informatie aan justitie overmaakten'. Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem werd echter vals beschuldigd, vervolgd voor het 'bezit van kinderporno', kreeg via een vonnis een 'spreekverbod met de pers opgelegd, werd gedurende 11 jaar lang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal genageld, werd als zwaar zieke patiënt in de gevangenis opgesloten, en werd zelfs na zijn talrijke operaties en spoedopnames geestelijk en lichamelijk gefolterd. De kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 90.000 misbruikte en gefolterde kinderen (en zelfs baby's) werd dichtgedekt.
De Clerck liet geen onderzoek instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen. Hij liet niet onderzoeken waarom het medisch rapport over Marcel Vervloesem door de Penitentiaire Gezondheidsdienst verkeerdelijk werd opgesteld en liet de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis te Brugge maandenlang een comedie opvoeren rond het op te maken rapport van Marcel Vervloesem. De Clerck zorgt er ook voor dat de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorlopige vrijlating op medische gronden) geblokkeerd blijven.

- Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

De Moord op kinderpornojager Marcel Vervloesem


soins_intensifs_002kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 1.4.2009

Beste X,

Er zijn in de gevangenis reeds talrijke 'aanslagen' op Marcel's leven geweest (isolaties, pesterijen, tuchtstraffen en folteringen bedoeld om zijn gezondheid te vernietigen, ontzeggen van medicaties,) maar, wonder bij wonder en dank zij onze steun, heeft hij die telkens overleeft.

Doordat men Marcel al 7 dagen lang geen medicatie, geen revalidatie, geen kinesitherapie meer geeft; zijn behandelende artsen spoorloos verdwenen zijn en men hem eindeloos laat afzien terwijl hij drie weken geleden een enorm zware hartoperatie heeft gehad, denk ik dat men op ministrieel niveau beslist heeft om Marcel nu te doden.
Op Sicilië spreekt men van de maffia. In België zijn het de autoriteiten die iemand open en bloot, en met de stille medewerking van de pers, uit de weg ruimen.

Een uurtje geleden heb ik nog een telefoontje van Marcel gekregen.

Vandaag is hij, zoals op vrijdag 27.3.2009 voor die zogezegde transfert naar Leuven, weer bijna een hele dag zonder enige medicatie op weg geweest naar Antwerpen terwijl hij drie weken geleden die zware hartoperatie heeft gehad. Hij is urenlang geboeid geweest en in een getralied hok zonder venster opgesloten geweest.

De rechter van het hof van beroep te Antwerpen zei dat de zaak in verband met de burgerlijke partijen was uitgesteld tot december terwijl de Psycho Sociale Dienst van Brugge (PSD) iederéén had wijsgemaakt dat men pas op 1 april, na de zitting op het hof van beroep te Antwerpen en de overdracht van het gerechtelijke dossier door het hof van beroep te Antwerpen, het rapport over Marcel kon afmaken. (Ik vermoedde trouwens al dat het een 1 april-grap was want cynische humor is ongeveer alles wat ze daar kennen)
Het is dan ook geen toeval dat er op het hof van beroep te Antwerpen 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort verdwenen en advocaat-generaal Mark Tack in zijn slaapverwekkend pleidooi de kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 90.000 slachtoffertjes (waaronder zelfs gefolterde en verkrachte baby's) 'enkel maar een zeepbel' noemde.

Marcel ontvangt sinds die zogezegde transfert naar de gevangenis in Leuven op 27.3.2009 die na een telefoontje vanuit Brussel niet kon doorgaan, geen medicatie meer (buiten drie pilletjes waarvoor ééntje voor het hart en ééntje voor de cholesterol).
Hij krijgt geen insuline meer voor zijn suikerziekte terwijl zijn suikerspiegel compleet gedestabiliseerd is; hij krijgt geen medicatie meer ter bescherming van zijn nieren; alle medicaties die het ziekenhuis van Lier hem had voorgeschreven, werden afgeschaft; gisteren heeft hij, na vijf dagen, nog even een revalidatie en kinesitherapie gekregen maar die is vandaag alweer terug afgeschaft; dokter Luc Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge en verbonden aan het AZ Sint-Jan te Brugge, laat zich van geen kanten meer zien (hij zal, zoals bij de laatste medicatiestop van Marcel, waarschijnlijk weer 'op verlof' zijn); dokter Stefaan VandeCasteele, Marcel's verantwoordelijke geneesheer en tevens als arts verbonden aan het AZ Sint Jan te Brugge, laat zich ook nergens meer zien; de Psycho Sociale Dienst van Brugge die Marcel 'nog twee maal wilde spreken', is al drie weken nergens te bespeuren; van de Dienst Individuele Gevallen (DIG) is er na zes maanden nog altijd geen nieuws; dokter Van Mol, directeur-generaal van de Penitentiaire Gezondheidsdienst die verantwoordelijk is voor een verkeerd medisch verslag van Marcel, is verdwenen; directeur VandeCandelaere die met dokter Proot de zogezegde transfert naar Leuven voorbereidde, is sinds enkele dagen op pensioen; Raf Jespers, advocaat van Marcel, was vandaag wegens een 'andere dringende zaak' niet op de uitgestelde zitting van het hof van beroep te Antwerpen en zou Marcel 'misschien' vanavond nog trachten te spreken (als dat niet gebeurt en Jespers onderneemt geen enkele actie, dan zal het voor Marcel te laat zijn). Enzoverder. Het is dus duidelijk waar men naartoe wil.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck van zijn kant, blijft zwijgen terwijl hij politiek verantwoordelijk is voor het gevangenisbeleid.
Hij heeft gisteren wel onverwacht een briefje over één of ander onderzoek naar Marcel en advocaat Jespers gestuurd maar hij weet even goed als wij dat dit 'onderzoek' na de dood van Marcel niet meer nodig zal zijn. Ik heb dus de indruk dat De Clerck zich met dit briefje enkel keurig wil indekken.
De Clerck heeft trouwens redenen genoeg om zijn voorzorgsmaatregelen te nemen omdat hij weet dat hij maandenlang gezwegen heeft over de werking van de Psycho Sociale Dienst te Brugge, de isolaties, de folterpraktijken, de willekeurige tuchtmaatregelen, het ontzeggen van medische hulp, het afschaffen van de medicaties, de verkeerd opgemaakte medische rapporten enzoverder.
De Clerck weet ook dat hij de artikels 3 en 15 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens heeft geschonden door de uitvoeringsbesluiten van de artikel 72 e.v. van de strafuitvoeringswet te blokkeren.

Marcel weet dat hij snel zal sterven als de autoriteiten hem zijn medicatie en revalidatie en al de andere zaken blijven ontzeggen. Hij weet ook dat zijn gezondheid nu volledig vernietigd is door de maandenlange folteringen en isolaties waarbij men hem telkens opnieuw zijn medicatie ontnam. Hij weet dat men hem als hartpatiënt, nierpatiënt en diabeticus enkel in de gevangenis houdt omdat men hem in de gevangenis wil laten doodgaan, meer niet.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Marcel besloten heeft om zich vanaf maandag, 6 april 2009, te zelfmoorden.
Marcel: 'Het is beter dat ik zelf een einde aan mijn leven maak in plaats van dat ik mij door hen laat vermoorden'.

Dokter Proot en advocaat Jespers beweerden dat er 'nog een vergadering in Brussel komt waarop de zaak zal worden besproken'. 'Binnen de 10 dagen zou er een oplossing komen'.
Maar als Marcel verplicht is om zich te zelfmoorden omdat hij anders toch zal sterven als hij geen medicatie meer krijgt, dan is hij al lang dood voordat men een oplossing gevonden heeft. Vandaar dat men waarschijnlijk over 10 dagen sprak...


declerck.286380kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgiëMensenrechtenBelgië

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

FOTO'S:

- Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

- Justitieminister De Clerck die destijds zei dat men de leden van de Werkgroep Morkhoven 'krediet moest geven zolang zij hun informatie aan justitie overmaakten'. Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem werd echter vals beschuldigd, vervolgd voor het 'bezit van kinderporno', kreeg via een vonnis een 'spreekverbod met de pers opgelegd, werd gedurende 11 jaar lang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal genageld, werd als zwaar zieke patiënt in de gevangenis opgesloten, en werd zelfs na zijn talrijke operaties en spoedopnames geestelijk en lichamelijk gefolterd. De kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 90.000 misbruikte en gefolterde kinderen (en zelfs baby's) werd dichtgedekt.
De Clerck liet geen onderzoek instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen. Hij liet niet onderzoeken waarom het medisch rapport over Marcel Vervloesem door de Penitentiaire Gezondheidsdienst verkeerdelijk werd opgesteld en liet de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis te Brugge maandenlang een comedie opvoeren rond het op te maken rapport van Marcel Vervloesem. De Clerck zorgde er ook voor dat de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorlopige vrijlating op medische gronden) geblokkeerd bleven.