02-04-09

Justitie - Gevangenis Brugge - Minister De Clerck - Verzoek om dringende tussenkomst


declerck.286380

From: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
To: stefaan.de.clerck@pandora.be, stefaan.declerck@just.fgov.be
Date: Thu, 2 Apr 2009 08:18:05
Subject: Brief Minister De Clerck: Marcel Vervloesem krijgt geen medicatie meerBrief per E-mail, per fax en aangetekend

Minister De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel (België)

Geachte Heer Minister,

Betreft: Gevangenis van Brugge - Marcel Vervloesem

Zoals U weet, werd Marcel Vervloesem van onze vereniging op vrijdag 27.3.2009 op transfert gezet naar de gevangenis 'Leuven Centraal'. De transfert ging echter, na een telefoontje 'vanuit Brussel', niet door en Marcel Vervloesem die drie weken geleden een zware hartoperatie onderging in het AZ Sint-Jan, werd gedurende de hele dag zonder medicatie met de transfertwagen rondgereden.
Hij was daarbij geboeid en bevond zich in een kleine getraliede kooi zonder glas.
Gedurende de hele dag zat hij zonder medicatie.

Deze zaak doet enigszins terugdenken aan september 2008. Marcel Vervloesem die zich toen in de gevangenis van Turnhout bevond en daar met een honger- en dorststaking begonnen was, diende toen met spoed in het ziekenhuis van Turnhout te worden opgenomen. De ziekenwagen van het ziekenhuis te Turnhout arriveerde aan de gevangenis maar vertrok weer, zonder Marcel Vervloesem. Een uur later kwam er een andereziekenwagen aangereden en Marcel Vervloesem werd onder begeleiding van een politiewagen naar de gevangenis van Brugge gereden (we hebben de ziekenwagen daar per toeval zien aankomen). In de gevangenis van Brugge werd hij gedurende 4 weken lang in een onverluchte isoleercel van het Medisch Centrum opgesloten. Hij werd volledig afgezonderd, mocht zijn cel niet verlaten, mocht geen contact hebben met medegevangenen, had geen enkele ontspanning op zijn cel, mocht niet telefoneren, mocht gedurende wekenlang geen brieven verzenden of ontvangen, mocht zijn advocaat slechts kortstondig spreken en mocht wekenlang enkel het bezoek van zijn familie (dochter) ontvangen.
De overplaatsing naar Brugge en de daaropvolgende isolatie volgden na een telefoontje dat, volgens Ivo Meulemans van Het Nieuwsblad, van het Ministerie van Justitie te Brussel kwam.

Sinds het door uw diensten afgebelde transfert van 27.3.2009, krijgt Marcel Vervloesem geen enkele medicatie meer. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt maar, gezien de huidige gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem, is de kans groot dat hij zal overlijden, wat waarschijnlijk ook de bedoeling is. Vandaar dat Marcel Vervloesem dieuiterst wanhopig is, besloten heeft om zich vanaf maandag 6 april 2009 te beginnen zelfmoorden als hij geen medicatie meer krijgt.
Sinds 27.3.2009 krijgt Marcel Vervloesem ook geen revalidatie en kinesitherapie meer.
Alleen eergisteren kreeg hij (na 5 dagen) nog even revalidatie en kinesitherapie maar die werd gisteren alweer terug stopgezet.
Het AZ. Sint Jan te Brugge alwaar Marcel Vervloesem gedurende de laatste maanden verschillende malen met spoed diende te worden opgenomen en verschillende operaties onderging (waaronder de zware hartoperatie van 3 weken geleden), voorzag dat de revalidatie en kinesitherapie driemaanden zou duren. Het borstbeen en het rechterbeen van Marcel Vervloesem zijn immers elks over een lengte van zowat 40 centimeters opengesneden geweest.
Marcel Vervloesem krijgt ook geen insuline meer voor zijn suikerziekte terwijl zijn suikerspiegel totaal gedestabiliseerd is geraakt. Hij krijgt geen medicatie meer ter bescherming van zijn nieren die nog maar voor 60% werken en al de medicatie die het ziekenhuis van Lier (alwaar hij ook verschillende keren werd geopereerd) hem voorschreef,zijn afgeschaft.
Hij krijgt alleen nog maar drie pilletjes (waarvan één voor het hart en één voor de cholesterol).
Hij bevindt zich op afdeling 35 (dus niet in het Medisch Centrum) waar dat er geen medisch personeel is. Hij werd daar enkele weken geleden toe gedwongen omdat men hem direct na elke operatie in een cel van het Medisch Centrum opsluit waarop zich een gedetineerde bevindt die dag en nacht tegen zichzelf en de muren loopt te praten en die destijds ernstige problemen met zijn stoelgang had.
Medische controles (bloed, suikerspiegel, cardiogram) zijn volledig afgeschaft.
Dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge en als arts-specialist aan het AZ Sint-Jan te Brugge verbonden, die de afgebelde transfert naar Leuven organiseerde en Marcel Vervloesem medisch behandelde, blijkt spoorloos te zijn verdwenen.
Gevangenisdirecteur VandeCandelaere die mee bij de afgebelde transfert was betrokken, is enkele dagen geleden plots op pensioen gegaan.
Dokter VandeCasteele, de 'behandelende geneesheer' van Marcel Vervloesem die eveneens als arts aan het AZ Sint-Jan is verbonden, is nergens meer te zien.

Ik weet dat U een brief naar Marcel Vervloesem en zijn advocaat Raf Jespers, hebt gestuurd over één of andere Toezichtscommissie maar als Marcel Vervloesem geen medicatie meer krijgt en een wanhoopsdaad begaat, dan is Uw brief nutteloos geweest en kan U hem alleen nog maar gebruiken om U zelf in te dekken.
Vermits U in deze zaak ernstig in gebreke bent gebleven, denk ik zelfs dat U hem daarvoor geschrevenhebt.

Ik weet ook dat er een vergadering in Brussel zou georganiseerd worden die binnen de 10 dagen een oplossing in de zaak Vervloesem zou moeten kunnen vinden.
Gezien Marcel Vervloesem geen medicatie meer krijgt en hij daardoor gedwongen wordt om zich te zelfmoorden, zal U met deze 'oplossing' te laat komen.

Ik vernam dat de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge en het hof van beroep te Antwerpen zich reeds op de dood van Marcel Vervloesem hebben voorbereid.
De PSD die het reclasserings- en reintegratiedossier van Marcel Vervloesem al maandenlang blokkeert en al 3 weken lang niets meer van zich laat horen, beweerde dat zij haar rapport over Vervloesem slechts kon afmaken als zij op 1 april 2009 het gerechtelijk dossier van Marcel Vervloesem van het hof van beroep te Antwerpen zou krijgen. Maar dat is vermoedelijk als een 1 april-grap bedoeld.
Op het verzoek van advocaat Raf Jespers om een kopie van het dossier bij hem aan te vragen, wilde de PSD immers niet ingaan.
Welnu, gisteren besliste de Antwerpse rechter dat de rechtszaak rond de burgerlijke partijen tot in december 2009 zal worden uitgesteld.
Tegen die tijd zal Marcel Vervloesem die geen medicatie, revalidatie en kinesitherapie meer krijgt en tot zelfmoord wordt gedwongen, al lang niet meer leven.

Ik verzoek U dan ook dringend om Uw politieke verantwoordelijkheid inzake het gevangenisbeleid op te nemen.

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

PS. Opdat U achteraf niet zou kunnen zeggen dat U van deze kwestie 'niet op de hoogte was', wordt deze brief U zowel per E-mail, fax als per aangetekende brief toegestuurd.

Kopie: pers, parlementsleden, stafhouder van Antwerpen, Voorzitter College van Procureurs-Generaal, Voorzitter Hoge Raad voor de Justitie,


soins_intensifs_002

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

FOTO'S:

- Justitieminister De Clerck die destijds zei dat men de leden van de Werkgroep Morkhoven 'krediet moest geven zolang zij hun informatie aan justitie overmaakten'. Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem werd echter vals beschuldigd, vervolgd voor het 'bezit van kinderporno', kreeg via een vonnis een 'spreekverbod met de pers opgelegd, werd gedurende 11 jaar lang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal genageld, werd als zwaar zieke patiënt in de gevangenis opgesloten, en werd zelfs na zijn talrijke operaties en spoedopnames geestelijk en lichamelijk gefolterd. De kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 90.000 misbruikte en gefolterde kinderen (en zelfs baby's) werd dichtgedekt.
De Clerck liet geen onderzoek instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen. Hij liet niet onderzoeken waarom het medisch rapport over Marcel Vervloesem door de Penitentiaire Gezondheidsdienst verkeerdelijk werd opgesteld en liet de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis te Brugge maandenlang een comedie opvoeren rond het op te maken rapport van Marcel Vervloesem. De Clerck zorgt er ook voor dat de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorlopige vrijlating op medische gronden) geblokkeerd blijven.

- Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

Commentaren

De Clerck: Vergelding ?
In antwoord op de parlementaire vraag van senator Leduc (VLD) antwoordde justitieminister De Clerck in 1996 het volgende:
'Mevrouw Leduc verwijst eveneens naar de Werkgroep Morkhoven. Ik heb van deze werkgroep al ontelbare brieven gekregen, die ik systematisch heb overhandigd aan het parket, met het verzoek ze te onderzoeken. Ik stel echter vast dat de werkgroep niet altijd op een even correcte en loyale manier correspondeert. Recent publiceerden zij verklaringen en legden onaanvaardbare verklaringen af, wat mij doet twijfelen aan de ernst van deze werkgroep. Ik zeg dit met enige reserve, maar ik vind de houding die zij in het recente verleden aannamen met betrekking tot enkele dossiers, nogal vreemd. Wij werken aan een ontwerp om de internationale adoptie te regelen. Ik ben ervan overtuigd dat wij hiervoor in overleg met de Vlaamse Regering in casu met minister Martens definitieve oplossingen kunnen vinden. Wij zijn klaar met ons deel van het werk. Er is alleen nog overleg nodig met de Vlaamse Regering.'

Moet het uit de weg laten ruimen van Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge soms als een vorm van politieke vergelding worden gezien ?

--------------------------------
--------------------------------


1-76
Sénat de Belgique - Belgische Senaat

Annales parlementaires - Parlementaire handelingen

SÉANCE DU JEUDI 28 NOVEMBRE 1996 - VERGADERING VAN DONDERDAG 28 NOVEMBER 1996

(Vervolg-Suite)

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE MME LIZIN AU MINISTRE DE LA JUSTICE SUR « LES RAPTS D'ENFANTS ET LA CONVENTION DE SCHENGEN » - VRAAG OM UITLEG VAN MEVROUW LIZIN AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE OVER « DE ONTVOERING VAN KINDEREN EN DE SCHENGEN-OVEREENKOMST »

M. le Président. L'ordre du jour appelle la demande d'explications de Mme Lizin au ministre de la Justice sur « les rapts d'enfants et la Convention de Schengen ».

La parole est à Mme Lizin.

Mme Lizin (PS). Monsieur le Président, le problème des rapts internationaux d'enfants n'est pas prévu dans la Convention de Schengen. Cela reste encore à ce jour une lacune grave qu'un effort diplomatique pourrait surmonter à peu de frais.

Selon les pays membres, les positions divergent quant au problème du signalement, d'une part, de l'enfant et, d'autre part, de l'adulte commettant le rapt d'enfant.

En effet, aucun article spécifique ne prévoit le signalement d'une personne poursuivie pour non-représentation d'enfant.

Si l'article 97 de la convention d'application parle spécifiquement « dans l'intérêt de leur propre protection ou pour la prévention de menaces », il n'en demeure pas moins qu'il s'applique plus particulièrement aux mineurs et aux personnes qui doivent être internées sur décision d'une autorité compétente.

Serait-il possible de modifier l'article 97 pour signaler un enfant qui risque d'être enlevé par un parent ?

De toute façon, lors d'un passage à une frontière, il est fort peu probable que les services de contrôle effectuent une vérification sur la base de l'identité d'un enfant et, à plus forte raison, s'il est en bas âge. Le contrôle s'effectue pratiquement toujours sur l'adulte accompagnant.

Dans le cas qui nous occupe, il reste à voir sur quelle base légale il serait possible de signaler le parent dans le SIS Système d'Information Schengen.

Si le parent doit être signalé au SIS, la seule possibilité actuelle serait l'insertion à l'article 99, paragraphe 2, lequel est spécifique à la répression d'infractions pénales et pour la prévention de menaces à la sécurité publique.

L'analyse de cet article ne penche cependant pas vers cette logique car il est précisé qu'il s'agit d'une personne « qui envisage de commettre ou commet des faits punissables nombreux et extrêmement graves ou »... etc., ce qui n'est pas le cas d'un rapt d'enfant.

Le fait de passer la frontière avec un enfant dont on n'a pas la garde légale et sans autorisation de l'autre parent constitue-t-il un ensemble de faits punissables nombreux ?

Il est un fait que si la personne commet l'infraction telle que mentionnée ci-dessus et envisage de rester dans un autre pays ce qui est toujours le cas , il y aura là une infraction d'habitude et répétée. Dès lors, on pourrait plutôt envisager de modifier l'article 97.

La Belgique pourrait-elle réfléchir à cette modification ?

-----------

De Voorzitter. Het woord is aan mevrouw Leduc.

Mevrouw Leduc (VLD). Mijnheer de Voorzitter, aansluitend op de vraag van mevrouw Lizin in verband met de ontvoering van kinderen en hun gebrekkige bescherming, wil ik de minister van Justitie enkele vragen stellen.

In de resolutie van de Raad van de Europese Unie van 14 oktober 1996 worden de volgende punten als prioritair naar voor geschoven : de strijd tegen terrorisme, georganiseerde criminaliteit en drughandel, de verbetering van de justitiële samenwerking inzake uitlevering en van de samenwerking op vlak van immigratie en asiel. Pas onder punt 8.b wordt de bestrijding van de mensenhandel behandeld. Het misbruik en de ontvoering van kinderen valt logisch gezien hieronder, maar wordt niet expliciet vermeld. Ik vraag me echter af of dit ook geen prioriteit is.

Enkele dagen geleden kreeg de minister evenals alle parlementsleden een zoveelste brief van voorzitter Boeykens van de werkgroep-Morkhoven in verband met misbruik en ontvoering van kinderen. Uit al deze brieven en uit de schandelijke gebeurtenissen die de jongste tijd België teisterden, weten wij dat in ons land geregeld kinderen worden ontvoerd en misbruikt. We klaagden in het verleden reeds het feit aan dat sommige van die ontvoerde kinderen in sekten belanden in binnen- of buitenland, waar zij zowel psychisch als fysiek worden mishandeld. Daarnaast gebeurt het ook dat kinderen ten gevolge van een echtscheiding door een van de partners worden ontvoerd met de bedoeling ze aan de andere ouder te onttrekken. Talrijke kinderen verdwijnen ook spoorloos. Voor België zou het om een veertigtal gaan. Misschien zijn deze kinderen verhandeld als adoptiekinderen. Het is ook mogelijk dat ze het slachtoffer werden van organenhandel.

Hoe kunnen wij de problemen die ik net citeerde, aanpakken ? Mevrouw Lizin haalde reeds aan dat een aanpassing van het Schengenakkoord een oplossing zou kunnen bieden. Wordt het Verdrag van Den Haag betreffende de burgerlijke verantwoordelijkheid inzake de ontvoering van kinderen in België toegepast ? Verder zou ik ook willen weten of de klachten van de VZW Morkhoven, waarvan ik in 1993, 1994, 1995 en 1996 brieven ontving, al grondig werden onderzocht en welke besluiten daaruit werden getrokken. Werd er al een sluitende regeling getroffen om kinderen uit sekten te halen of te beletten dat ze erin belanden en om ontvoering voor adoptie te vermijden ? Ten laatste zou ik van de minister willen vernemen of hij al een klare kijk heeft op het probleem van kinderen die volgens een bepaalde pers zouden zijn ontvoerd met het oog op de organenhandel.

M. le Président. La parole est à M. De Clerck, ministre.

-----------

M. De Clerck, ministre de la Justice. Monsieur le Président, plusieurs questions ont en fait été soulevées dans le cadre de cette demande d'explications.

Mme Lizin a évoqué le rapt d'enfants dans le cadre de la Convention de Schengen. Les interventions de ses collègues sont toutefois de nature différente.

Comme Mme Lizin l'a signalé, il faut bien constater que le système d'information Schengen le SIS n'offre pas toutes les possibilités d'action contre les rapts parentaux d'enfants.

S'il est vrai que l'article 97 permet de signaler dans le SIS les enfants disparus, il ne permet ni de signaler un enfant qui est susceptible de se faire enlever par un parent ni de signaler le ravisseur, qu'il soit ou non un parent.

Il faut en effet recourir à l'article 95 qui permet de signaler une personne pour arrestation en vue de son extradition. Cette disposition peut donc s'appliquer à un ravisseur d'enfants mais seulement après qu'un mandat d'arrêt ait été délivré par un juge d'instruction. L'action ne peut donc pas être totalement préventive.

On peut également noter que l'article 99, paragraphe 2, permet de signaler une personne pour surveillance discrète ou contrôle spécifique mais cet article ne peut être utilisé que lorsqu'il existe des indices réels faisant présumer que la personne concernée envisage de commettre ou commet des faits punissables nombreux et extrêmement graves. Il subsiste donc un doute en ce qui concerne le rapt unique d'un enfant, et cela bien que l'enlèvement en général soit considéré comme un fait punissable extrêmement grave au sens de la convention. Dans un certain nombre de cas isolés, il semble cependant que des États Schengen ont eu recours à l'article 99, paragraphe 2, pour signaler des personnes susceptibles de commettre un rapt parental. Cette interprétation extensive de la convention peut toujours se heurter à un refus d'application par les autres États ou à des contestations juridiques durant la suite de la procédure judiciaire.

Je vais donc demander que la question de l'application du SIS aux ravisseurs d'enfants soit posée au sein du groupe de travail Schengen chargé du suivi du fonctionnement du système, de manière à connaître la position officielle des autres États. Une proposition de modification de la convention peut être envisagée afin d'élargir le champ d'application de l'article 97 ou de l'article 99. Il faut cependant savoir que ce serait la première fois qu'une telle procédure serait entamée. Il faut donc s'attendre à ce que d'autres États proposent d'y adjoindre d'autres modifications dans les différents domaines couverts par la convention, ce qui risque d'entraîner une procédure relativement longue.

J'ajoute que, parallèlement au système Schengen, il existe le système Europol qui est quelque peu différent. Plus large, il est toutefois peut-être moins efficace. En visitant le système Europol, j'ai constaté que la liste des signalements pourrait être étendue en application des principes énoncés plus haut. Il est évident que cette liste ne peut toutefois être exhaustive. Lorsque les indications sont fiables, le système Interpol pourrait néanmoins être utilisé dans le cadre de Schengen. Une modification des articles 97 et 99 devrait donc être prévue. Il conviendrait de mentionner cette problématique afin de déterminer si d'autres pays y adhéreraient.

Daarmee wordt natuurlijk het hele probleem van de verdwijning van kinderen aangebracht. Er worden veel bijkomende vragen gesteld. Inmiddels is er een cel Verdwijningen bij de rijkswacht, waar veel efficiënter dan vroeger wordt gewerkt.

De vraag van mevrouw Lizin handelt echter over kinderen die uit het land verdwijnen omdat zij worden meegenomen door een van de ouders. Ik heb daarover enkele weken geleden in Marokko zelf nog besprekingen gevoerd. De verdragtechnische oplossingen zijn echter bijzonder moeilijk, omdat wij te maken hebben met strijdige systemen. Zo erkent Marokko nog altijd de verstoting. Structureel geraken wij niet op dezelfde golflengte. Op 18 en 20 december eerstkomend hebben wij opnieuw bijeenkomsten met Marokkaanse vertegenwoordigers om een aantal gevallen te bespreken. Ik hoop dat de sfeer dan wat beter zal zijn, zodat wij concrete oplossingen kunnen uitwerken.

Mevrouw Leduc zegt ten onrechte dat wij geen prioriteit maken van ontvoeringen van kinderen. In antwoord op een vorige vraag heb ik al medegedeeld dat er morgen in Brussel een bijeenkomst is van de Europese Raad van ministers van Justitie. Op initiatief van België zal de mensenhandel prioritair worden behandeld. Dat zal gebeuren in een zeer brede context. Wij zullen ons niet beperken tot dit dossier, maar het ook hebben over het probleem van de seksuele exploitatie en de verdwijning van kinderen met het oog op seksuele exploitatie. Ik hoop dat wij in staat zullen zijn conclusies te trekken.

Met betrekking tot de sekten wacht ik op de resultaten van de onderzoekscommissie van de Kamer die zich met dit probleem bezig houdt. Het heeft volgens mij weinig zin nu al initiatieven te nemen. Dat belet echter niet dat ik de parketten gevraagd heb nu al een substituut aan te stellen die verantwoordelijk zal zijn voor alle dossiers in verband met sekten, inbegrepen de problemen van minderjarigen in sekten.

Mevrouw Leduc verwijst eveneens naar de werkgroep-Morkhoven. Ik heb van deze werkgroep al ontelbare brieven gekregen, die ik systematisch heb overhandigd aan het parket, met het verzoek ze te onderzoeken. Ik stel echter vast dat de werkgroep niet altijd op een even correcte en loyale manier correspondeert. Recent publiceerden zij verklaringen en legden onaanvaardbare verklaringen af, wat mij doet twijfelen aan de ernst van deze werkgroep. Ik zeg dit met enige reserve, maar ik vind de houding die zij in het recente verleden aannamen met betrekking tot enkele dossiers, nogal vreemd.

Wij werken aan een ontwerp om de internationale adoptie te regelen. Ik ben ervan overtuigd dat wij hiervoor in overleg met de Vlaamse Regering in casu met minister Martens definitieve oplossingen kunnen vinden. Wij zijn klaar met ons deel van het werk. Er is alleen nog overleg nodig met de Vlaamse Regering.

----------

M. le Président . La parole est à Mme Lizin.

Mme Lizin (PS). Monsieur le Président, je remercie le ministre de sa réponse détaillée.

J'ai soulevé la question des rapts internationaux d'enfants perpétrés dans le cadre familial, ce qui est assez différent du problème tout aussi important évoqué par Mme Leduc.

La manière la plus simple d'empêcher ces rapts serait de permettre le signalement par le biais d'une modification de l'article 97. Le ministre s'engage-t-il à proposer cette modification ?

----------

M. De Clerck , ministre de la Justice. Oui, nous « testerons » à la fois l'article 97 et l'article 99.

Mme Lizin (PS). Parfait, monsieur le ministre. Je vous remercie.

M. le Président . L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

Gepost door: Morkhoven | 03-04-09

Reageren op dit commentaar

Premier Herman Van Rompuy
Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
Aan: herman.vanrompuy@premier.fed.be
Cc: Postmaster , hoofdredactie@demorgen.be, redactie@belga.be, redactie@trouw.nl, redactie@parool.nl, guy.swennen@skynet.be, patrik@vankrunkelsven.be, crombe@senators.senate.be, s.themont@skynet.be, contact@christophe-collignon.be, alaincourtois@hotmail.com, hugo@coveliers.be, contact@christinedefraigne.be, lambert@senators.senate.be, geert.lambert@yucom.be, phm@swing.be, courrier@philippe-mahoux.be, carine.russo@ecolo.be, senaat@helgastevens.be, dirkdb.mt@skynet.be, martine.taelman@skynet.be, mr.hvandenberghe@skynet.be, hvandenberghe@senaat.cdenv.be, pvdd2206@yahoo.com, info@ankevandermeersch.be, tony.van.parys@skynet.be, vanparys@senators.senate.be, sbouarfa@parlbru.irisnet.be, yves.buysse@skynet.be, jurgen.ceder@telenet.be, info@dirkclaes.be, collas.bernard@skynet.be, jose.daras@ecolo.be, debethune@senators.senate.be, delperee@hotmail.com, destexhe@destexhe.be, josy.dubie@ecolo.be, kapompole@senators.senate.be, nahima.lanjri@stad.antwerpen.be, nahimalanjri@senaat.cdenv.be, philippe.monfils@skynet.be, pmoureaux@skynet.be, jean-paul@jpprocureur.be, f.roelantsduvivier@skynet.be, schelfhout@senators.senate.be, joris.vanhauthem@vlaamsbelang.org, elke.tindemans@telenet.be, vanlerberghe@senators.senate.be, andre.vannieuwkerke@vlaamsparlement.be, senator@marcverwilghen.be, paulwille@pandora.be (al deze parlementsleden zetelen in de commissie justitie van de Senaat)
Datum: 3 apr. 2009
Onderwerp: Brief Minister De Clerck: Marcel Vervloesem krijgt geen medicatie meer


Premier Herman Van RompuyGeachte Premier,

Ik kreeg een bericht dat Uw oude emailadres niet meer valabel was.

Hierbij onze brief aan justitieminister De Clerck waaruit U duidelijk kan opmaken dat er gevangenen in de gevangenis van Brugge vermoord en/of tot zelfmoord gedwongen worden.

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

---------------


---------- Forwarded message ----------
From: Jan Boeykens
Date: 2 apr. 2009
Subject: Brief Minister De Clerck: Marcel Vervloesem krijgt geen medicatie meer


Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel (België)


Geachte Heer Minister,

Betreft: Marcel Vervloesem


Zoals U weet, werd Marcel Vervloesem van onze vereniging op 27.3.2009 op transfert gezet naar de gevangenis 'Leuven Centraal'. De transfert ging echter, na een telefoontje 'vanuit Brussel', niet door en Marcel Vervloesem die drie weken geleden een zware hartoperatie onderging in het AZ Sint-Jan, werd gedurende de hele dag zonder medicatie met de
transfertwagen rondgereden.
Hij was daarbij geboeid en bevond zich in een kleine getraliede kooi zonder glas.
Gedurende de hele dag zat hij zonder medicatie.

De zaak doet enigszins terugdenken aan september 2008. Marcel Vervloesem die zich in de gevangenis van Turnhout bevond en daar met een honger- en dorststaking begonnen was, diende toen met spoed in het ziekenhuis van Turnhout te worden opgenomen. De ziekenwagen van het ziekenhuis te Turnhout arriveerde toen aan de gevangenis maar vertrok
weer, zonder Marcel Vervloesem. Een uur later kwam er een andere ziekenwagen aangereden en Marcel Vervloesem werd onder begeleiding van een politiewagen naar de gevangenis van Brugge gereden (we hebben de ziekenwagen daar per toeval zien aankomen). In de gevangenis van Brugge werd hij gedurende 4 weken lang in een onverluchte isoleercel van het Medisch Centrum opgesloten. Hij werd volledig afgezonderd,
mocht zijn cel niet verlaten, mocht geen contact hebben met
medegevangenen, had geen enkele ontspanning op zijn cel, mocht niet telefoneren, mocht gedurende wekenlang geen brieven verzenden of ontvangen, mocht zijn advocaat slechts kortstondig spreken en mocht wekenlang enkel het bezoek van zijn familie (dochter) ontvangen.
De overplaatsing naar Brugge en de daaropvolgende isolatie volgden na een telefoontje dat, volgens Ivo Meulemans van Het Nieuwsblad, van het Ministerie van Justitie te Brussel kwam.

Sinds het door uw diensten afgebelde transfert van 27.3.2009, krijgt Marcel Vervloesem geen enkele medicatie meer. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt maar, gezien de huidige gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem, is de kans groot dat hij zal overlijden, wat waarschijnlijk ook de bedoeling is. Vandaar dat Marcel Vervloesem die uiterst wanhopig is, besloten heeft om zich vanaf maandag 6 april 2009
te beginnen zelfmoorden als hij geen medicatie meer krijgt.

Sinds 27.3.2009 krijgt Marcel Vervloesem ook geen revalidatie en kinesitherapie meer. Alleen eergisteren kreeg hij (na 5 dagen) nog even revalidatie en kinesitherapie maar die werd gisteren alweer terug stopgezet. Het AZ. Sint Jan te Brugge alwaar Marcel Vervloesem gedurende de laatste maanden met spoed diende te worden opgenomen en verschillende operaties onderging (waaronder de zware hartoperatie van
3 weken geleden) voorzag dat de revalidatie en kinesitherapie drie maanden zou duren. Het borstbeen en het rechterbeen van Marcel Vervloesem zijn immers elks over een lengte van zowat 40 centimeters opengesneden geweest.
Marcel Vervloesem krijgt ook geen insuline meer voor zijn suikerziekte terwijl zijn suikerspiegel totaal gedestabiliseerd is geraakt. Hij krijgt geen medicatie meer ter bescherming van zijn nieren die nog maar voor 60% werken en al de medicatie die het ziekenhuis van Lier (alwaar hij ook verschillende keren werd geopereerd) hem voorschreef,
zijn afgeschaft.
Hij krijgt alleen nog maar drie pilletjes (waarvan één voor het hart en één voor de cholesterol).
Hij bevindt zich op afdeling 35 (dus niet in het Medisch Centrum) waar dat er geen medisch personeel is. Hij werd daar enkele weken geleden toe gedwongen omdat men hem direct na elke operatie in een cel van het Medisch Centrum opsluit waarop zich een gedetineerde bevindt die dag en nacht tegen zichzelf en de muren loopt te praten en die destijds
ernstige problemen met zijn stoelgang had.
Medische controles (bloed, suikerspiegel, cardiogram) zijn volledig afgeschaft.
Dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge en arts-specialist aan het AZ Sint-Jan te Brugge verbonden, die de afgebelde transfert naar Leuven organiseerde en Marcel Vervloesem medisch behandelde, blijkt spoorloos te zijn verdwenen.
Gevangenisdirecteur VandeCandelaere die mee bij de afgebelde transfert was betrokken is enkele dagen geleden plots op pensioen gegaan.
Dokter VandeCasteele, de 'behandelende geneesheer' van Marcel Vervloesem die eveneens als arts aan het AZ Sint-Jan is verbonden, is nergens meer te zien.

Ik weet dat U een brief naar Marcel Vervloesem en zijn advocaat Raf Jespers, hebt geschreven over één of andere Toezichtscommissie maar als Marcel Vervloesem geen medicatie meer krijgt en een wanhoopsdaad begaat, dan is Uw brief nutteloos geweest en kan U hem alleen nog maar
gebruiken om U zelf in te dekken. Vermits U in deze zaak ernstig in gebreke bent gebleven, denk ik zelfs dat U hem daarvoor geschreven hebt.

Ik weet ook dat er een vergadering in Brussel zou georganiseerd worden die binnen de 10 dagen een oplossing in de zaak Vervloesem zou moeten kunnen vinden.
Gezien Marcel Vervloesem geen medicatie meer krijgt en hij daardoor gedwongen wordt om zich te zelfmoorden, zal U met deze 'oplossing' te laat komen.

Ik vernam dat de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge en het hof van beroep te Antwerpen zich reeds op de dood van Marcel Vervloesem hebben voorbereid.
De PSD die het reclasserings- en reintegratiedossier van Marcel Vervloesem al maandenlang blokkeert en al 3 weken lang niets meer van zich laat horen, beweerde dat zij haar rapport over Vervloesem slechts kon afmaken als zij op 1 april 2009 het gerechtelijk dossier van Marcel Vervloesem van het hof van beroep te Antwerpen zou krijgen. Op het verzoek van advocaat Raf Jespers om een kopie van het dossier bij hem aan te vragen, wilde de PSD niet ingaan.
Welnu, gisteren besliste de Antwerpse rechter dat de rechtszaak rond de burgerlijke partijen tot in december 2009 zal worden uitgesteld.
Tegen die tijd zal Marcel Vervloesem die geen medicatie, revalidatie en kinesitherapie meer krijgt en tot zelfmoord wordt gedwongen, al lang niet meer leven.

Ik verzoek U dan ook dringend om Uw politieke verantwoordelijkheid inzake het gevangenisbeleid op te nemen.

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

PS. Opdat U achteraf niet zou kunnen zeggen dat U van deze kwestie 'niet op de hoogte was', wordt deze brief U zowel per E-mail, fax als per aangetekende brief toegestuurd.

Kopie: pers, parlementsleden, stafhouder van Antwerpen, Voorzitter College van Procureurs-Generaal, Voorzitter Hoge Raad voor de Justitie

Gepost door: Jan Boeykens | 03-04-09

Reageren op dit commentaar

De Clerck doet aan politieke misleiding
Volgens het VRT-nieuws van 4.4.2009 wezen de vakbonden van het gevangenispersoneel de voorbije dagen nog maar eens op de schrijnende toestand in de gevangenissen, waar de gevangenen opeengepakt zitten in verouderde gebouwen.
Door die overbevolking moeten veroordeelden van een korte straf hun tijd niet uitzitten, en dat leidt tot een gevoel van straffeloosheid, aldus de vakbonden.

Deze informatie is echter misleidend.

Justitieminister Stefaan De Clerck en de verantwoordelijken voor justitie zorgen immers zelf voor de overbevolking van de gevangenissen door wetten te blokkeren, door het systeem van de electronische bewaking en de alternatieve bestraffing niet verder uit te bouwen, door reclasserings- en reintegratiedossiers te boycotten, door onvoldoende personeel (PSD, DIG,) aan te stellen, door onvoldoende begeleiding te bieden aan gevangenen waardoor deze vlugger hervallen, door de gevangenen geen rechten toe te kennen en willekeurige tuchtmaatregelen op te leggen (en zelfs te folteren) waardoor hun 'reintegratie' in de samenleving tot mislukken gedoemd is, door zieke en zwaar zieke gevangenen tot stervens toe in de gevangenissen op te sluiten, door voorwaardelijke invrijheidsstellingen onmogelijk te maken, door mensen soms jarenlang in preventieve hechtenis (en wachtende op hun proces) te houden...

Ht is duidelijk dat De Clerck door steeds over het 'gevoel van straffeloosheid' te spreken, een populistische politiek van repressie wil voeren die de justitie geenszins zal vernieuwen of hervormen.

De Clerck heeft het op zijn website over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' terwijl zijn politiek een onmenselijke en onrechtvaardige justitie bevordert.

------------

VRT za 04/04/09 - De inning van geldboetes zou moeten overgeheveld worden van de federale overheidsdienst Financiën naar Justitie. Dat heeft minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) gezegd aan de krant De Tijd. "Als Justitie de boetes zelf int, vermindert dat het gevoel van straffeloosheid", aldus De Clerck.

De Clerck vindt dat de tijd gekomen is om justitie grondig te hervormen. Zo wil hij nog voor het zomerreces concrete plannen op tafel leggen voor een betere strafuitvoering, de informatisering van de rechtbanken en een hertekening van het gerechtelijk landschap.

Als Justitie de boetes zou kunnen innen, dan zou dat leiden tot extra middelen, luidt het.

Bijkomend voordeel is dat het zelf innen van de boetes het beeld van Justitie zou kunnen opvijzelen. "Als we zelf de boetes innen, en daar strikt op toezien, dan zou dat bijdragen tot het beeld dat Justitie zelf zijn verantwoordelijkheid opneemt", zegt De Clerck.

"Als we dat gevoel van straffeloosheid verminderen, hebben we een extra argument om op federaal niveau extra financiële middelen te eisen", aldus nog De Clerck die het voorstel en zijn visie op de hervorming van Justitie toelichtte in het Radio 1-programma De ochtend. Het voorstel over het innen van de boetes moet wel nog worden besproken op de ministerraad.

De voorbije dagen wezen de vakbonden van het gevangenispersoneel nog maar eens op de schrijnende toestand in de gevangenissen, waar de gevangenen opeengepakt zitten in verouderde gebouwen. Door die overbevolking moeten veroordeelden van een korte straf hun tijd niet uitzitten, en dat leidt tot een gevoel van straffeloosheid, aldus de vakbonden.

Gepost door: Morkhoven | 06-04-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.