13-12-08

Liga voor Mensenrechten laat activisten in de gevangenis wegrotten


Marcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4LigaPrijsMrechten.pdm04 patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

Tijdens de Gentse feesten van 2004 werd de zogezegde Prijs voor de Democratie aan de Liga voor Mensenrechten en aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding overhandigd.
De Liga voor Mensenrechten droeg de prijs op aan 'iedereen die zich de voorbije jaren heeft ingezet in de strijd voor democratie en mensenrechten en tegen discriminatie'.
Het is echter duidelijk dat de Liga voor Mensenrechten die activisten zoals Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven in de gevangenis laat wegrotten en zelfs niet reageert als Bart Debie van het Vlaams Belang na één dag gevangenisstraf wordt vrijgelaten, dergelijke prijs niet verdient.

----------

De Prijs voor de Democratie, een jaarlijkse prijs die tijdens de Gentse feesten wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich inzet voor de democratie, werd op woensdag 21 juli ’04 overhandigd aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en de Liga voor Mensenrechten.

Eric Goeman (Democratie 2000) licht de keuze van de jury toe:
Met deze nominatie onderstreept de jury dat de strijd voor het behoud van de democratische rechtsstaat de plicht is van de drie gescheiden machten ( en ook trouwens van de informele "vierde macht"). Het is dus de taak van de gerechtelijke macht de wetten toe te passen, vooral wanneer die wetten de contouren van een democratische werking vastleggen. Die loyale toepassing van de wet is zowel een voorwaarde voor het vertrouwen in het gerechtelijk apparaat als voor het zo gewenste herstel van norm- en waardebesef. Zo is het racisme in dit land een strafbaar feit met de bedoeling zowel de politiek als het dagelijks leven te vrijwaren van haat en machtsmisbruik en een klimaat te behouden waarin levensbeschouwelijke en culturele diversiteit wordt getolereerd . Het staat buiten kijf dat de vreemdelingenhaat in onze samenleving is toegenomen en dat die door het Vlaams Blok wordt aangewakkerd. Daarbij worden de wetten regelmatig overtreden en het was dan ook schrijnend hoe de magistratuur niet optrad of zich onbevoegd verklaarde. De uitspraak van het Hof Van Beroep te Gent bevestigt wat was geweten: het Vlaams Blok en haar mantelorganisaties zijn racistische verenigingen en overtreden daarmee op regelmatige basis de bestaande wetgeving. Die vaststelling is een ijkpunt in de rechtsstaat, die niet kan worden tegengesproken door populistische demagogie.
Dat we in dit land tot zo'n duidelijke, genuanceerde en goed onderbouwde uitspraak zijn gekomen is zeker mede te danken aan de volgehouden argumentatie van Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en van de Liga voor de Rechten van de Mens. Zij hebben zonder noemenswaardige steun van de politieke wereld of van de publieke opinie, alleen op basis van principes, documenten, harde feiten en wetgeving de rechtsstaat uitgedaagd haar eigen principes toe te passen en politici niet boven de wet te stellen. Beide instellingen en hun advocaten hebben de beklaagden zonder verweer gelaten. Het omstandig arrest van het hof bewijst dat de grootste fractie van Vlaanderen haar politieke kracht haalt uit onwettelijke actie, uit een minachting voor de bestaande wetgeving en uit een systematische campagne om de samenleving te verdelen. Dat dergelijke politiek de grenzen van een democratisch politiek debat overschrijdt diende nodig door de rechterlijke macht te worden onderstreept. Zij die zich daarvoor hebben ingezet hebben de democratische rechtsstaat een grote dienst bewezen.
De eerste prijs gaat dus ex-aequo naar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Liga voor Mensenrechten.

De tweede prijs gaat ex-aequo naar de burgemeester van Gent, Frank Beke en naar theatermaker Chokri Ben Chikha. “Het duo staat voor het nodige samenspel tussen politiek bestuur en actieve civiele maatschappij, waarbij beide partners doordrongen zijn van democratische principes, mensenrechten, solidariteit en respect voor diversiteit.” , aldus de jury.

De Liga voor Mensenrechten draagt deze prijs op aan iedereen die zich de voorbije jaren heeft ingezet in de strijd voor democratie en mensenrechten en tegen discriminatie.


VERSLAG

Brussel, 9.12.2008

We zijn Marcel vandaag zonder problemen op het medisch centrum van de gevangenis in Brugge kunnen gaan bezoeken.

Het is zeer slecht gesteld met hem maar hij houdt er gelukkig de moed in.

We hebben vandaag vernomen dat het 8 dagen durende verblijf in het AZ Sint Jan te Brugge waar hij vanwege een ernstige bloeding aan zijn linkerlies geopereerd werd ( hij heeft er nu een wonde waarin men een halve vuist kan insteken), een echte hel voor hem is geweest.
Acht dagen lang lag hij er dag en nacht met zijn enkel aan het bed geboeid. Zelfs tijdens de operatie lag hij aan de operatietafel geboeid. Die boeien ging nooit af, alleen als hij onder de scanner lag. Hij moest het dan zelf nog vragen. Zelfs de artsen zaten er verveeld mee maar de bewakers zeiden dat zij enkel het reglement van justitieminister Vandeurzen en Hans Meurissen (directeur-generaal van het Belgische gevangeniswezen) opvolgden.
Marcel vertelde ons dat hij met zijn pas geopereerde wonde eens gedurende vier uur en een half in een rolstoel heeft zitten wachten zonder dat hij zich kon bewegen omdat hij aan de rolstoelwagen geboeid was.
Op een bepaald moment heeft hij zoveel pijn van die boeien aan zijn enkel gekregen dat hij een kous heeft aangetrokken om zijn enkel te beschermen.
De boeien gingen nooit af, zelfs tijdens het wassen niet, en de bewakers bleven er gewoon bijstaan als hij gewassen werd.
Als hij met de bewakers door de gangen ergens naar toe werd gevoerd, dan werd hij telkens als een echte gangster geboeid zodat iederéén daaruit kon opmaken dat hij een gevaarlijke misdadiger was. Waarschijnlijk is dit een ideetje van justitieminister Vandeurzen die 11 jaar lang ziekenhuisdirecteur is geweest en die, naar ik uit vertrouwelijke bron vernomen heb, perfect op de hoogte wordt gehouden van wat er met Marcel gebeurt.
Toen Marcel op de brancard van de ziekenwagen werd gelegd om terug naar de gevangenis te Brugge gevoerd te worden omdat hij de manier waarop hij werd behandeld niet langer meer aankon en uit het ziekenhuis wegwilde, werd hij onmiddellijk aan de brancard geboeid terwijl er twee politiemannen, twee bewakers en een ambulancier bij hem waren. Dat is dus volledig krankzinnig.

Van slapen kwam er niet veel in huis omdat men iedere nacht het licht op zijn kamer liet branden. Dat was zogenaamd voor de bewaker(s) bedoeld die bij hem zat(en).

Marcel heeft nu op 3 weken tijd, 3 verschillende operaties moeten ondergaan.
De wonde aan zijn linkerlies die niet dicht wil gaan, heeft men met een groot aluminiumgaas waarop een verband werd aangebracht, afgesloten. Zo te zien, moet dit verschrikkelijk veel pijn doen.

Marcel moet regelmatig verschillende uren aan het nierdialysetoestel worden gekoppeld omdat zijn nieren het begaven. De toestand van zijn nieren is nu lichtjes verbeterd maar hij zal naar de nierdialyse moeten blijven gaan om te overleven.

Marcel heeft de laatste tijd ook heel wat bloed verloren zodat hij nu dagelijks een halve liter bloed toegediend krijgt.

Hoe het met zijn suikerziekte staat, weet ik niet. De suikerspiegel bleek een tiental dagen geleden nog altijd niet gestabiliseerd te zijn en haalde pieken van boven de 300.

Ik weet ook niet of hij nog last heeft van de kanker waarvoor hij een jaar of twee geleden geopereerd werd.

Of hij in staat zal zijn om de twee hartoperaties te ondergaan die zijn lekkende hartkleppen moeten dichten en zijn overbruggingen terug schoon moeten maken, weet ik niet. Daar is nu in ieder geval geen sprake van omdat hij veel te zwak is geworden. Het is de vraag of hij nog voldoende zal kunnen recupereren.

Moest men hem wekenlang niet aan zijn lot hebben overgelaten terwijl zijn suikerspiegel constant van 40 (of meer) tot soms meer dan 600 schommelde (normaal gezien moet die op 129 blijven staan), en zijn benen en voeten bijna sprongen van het opgestapelde vocht, dan was het misschien niet zover gekomen.
We mogen niet vergeten dat Marcel tijdens zijn opsluiting dan ook nog bloedarmoede heeft gekregen waardoor hij vrij weerloos tegen infecties is geworden.
De infectie op zijn rechterbeen lijkt te zijn verdwenen en van zijn slokdarmontsteking is hij al een tijdlang verlost.

Het is onvoorstelbaar dat justitieminister Vandeurzen dergelijke mensen in de gevangenissen laat zitten terwijl -volgens De Standaard- er 1.550 tot verschillende jaren gevangenisstraf veroordeelde mensen (zoals Bart Debie van het Vlaams Belang zijn) die nu, zonder enkelbandje, gezond en wel thuis zitten.
Waarom worden zwaar zieke gevangenen tot stervens toe in de gevangenissen opgesloten en waarom worden er duizenden gevangenen die al maandenlang op hun electronisch enkelbandje wachten, gediscrimineerd ? Is dit bedoeld om de 'overbevolking' in onze gevangenissen tegen te gaan ?
Maar ik herhaal het: misschien komt dat omdat de minister gedurende 11 jaar voorzitter is geweest van het grootste ziekenhuis in Limburg.
Misschien komt het ook omdat hij met zijn christen-democratische partijgenoten zo gelovig en menselijk ingesteld is.

Ik heb een tijdlang gerekend op advocaat Raf Jespers en de Liga voor Mensenrechten die zopas met het VN-comité tegen folteringen een rapport over de 'subtiele folteringen in de Belgische gevangenissen' op de proppen is gekomen maar ik heb de indruk dat ik daar weinig of niets van moet verwachten.
Raf Jespers had mij nochthans beloofd om contact te zullen opnemen met zijn collega (en oud-partijgenoot) Jos Vander Velpen die nu voorzitter van de Liga is geworden.
Maar ik hoor daar niets meer van. Is de Liga voor Mensenrechten misschien bang om haar goede contacten met justitieminiser Vandeurzen te verliezen en denkt zij misschien eerder aan een soort van ruilpolitiek met de justitieminister op het gebied van de mensenrechten ?

Raf Jespers zei een maand geleden nog dat de behandeling van Marcel's zaak voor de strafuitvoeringsrechtbank, een kwestie van 'enkele dagen of weken' zou zijn. Waarom hoort Marcel dan niets meer van die zaak en is hij nog altijd niet in het bezit gekomen van zijn medisch dossier dat drie weken geleden zogenaamd klaar lag in de gevangenis van Brugge ?

Er zij hier zaken die niet kloppen en ik krijg hoe langer, hoe meer het gevoel dat er afspraken werden gemaakt tussen Vandeurzen en iederéén die bij het dossier van Marcel betrokken is.

Ik begrijp dat Vandeurzen en bepaalde magistraten verveeld zitten met de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde diefstallen van de vertrouwelijke stukken uit Marcel's strafdossier en het feit dat Marcel op basis van een onvolledig dossier waarin er geknoeid is, werd veroordeeld.
Ik begrijp ook dat Vandeurzen en bepaalde magistraten erg verveeld zitten met de eveneens door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijningen van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen maar dat mag geen reden zijn om een totaal zieke mens als Marcel, gewoon om zeep te helpen.

Dit is een echte schande en ik begrijp niet hoe een justitieminister die zo'n zaken doet, iemand nog recht in de ogen durft te kijken en en hoe hij, als politicus, nog over 'hervormingen' durft blijven spreken. Heeft deze minister dan geen enkel menselijk gevoel meer ?

Ik verwacht dan ook zo spoedig mogelijk een oplossing van Vandeurzen in deze zaak en ik ben echt niet van plan om te wachten tot Marcel in de gevangenis van Brugge is dood gegaan.

Misschien nog een laatste detail. Marcel weet na meer dan 15 dagen nog altijd niet hoeveel geld er nu op zijn rekening van de gevangenis van Brugge staat en of zijn geld op de rekening van de gevangenis te Turnhout, na meer dan een maand, nu al op zijn rekening te Brugge gestort werd.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

----------

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Foto's: Marcel Vervloesem opgenomen in het ziekenhuis te Lier, Jos Vander Velpen van de Liga voor Mensenrechten viert feest

Commentaren

Child Focus
Je kan die organisaties vergelijken met Child Focus dat langs alle kanten subsidies en geld binnenrijft.

Want concreet gezien, wat doet Child Focus tegen kindermisbruik ?

En het is toch niet normaal dat Child Focus geen woord zegt over de kinderpornozaak Zandvoort en er zelfs voor zorgde dat Marcel Vervloesem in de senaat niet over de kinderpornonetwerken kon komen spreken, alhoewel hij daarvoor door senaatsvoorzitter Anne-Marie Lizin die nu door justitie wordt afgemaakt na een zware hartoperatie, werd uitgenodigd.

Child Focus dat een verlengstuk is van politie en justitie, heeft meegewerkt aan het monddood maken en criminaliseren van Marcel Vervloesem.

Gepost door: Jan Boeykens | 13-12-08

Reageren op dit commentaar

Liga voor Mensenrechten discrimineert mensen
Van: Jan Boeykens
Aan: info@mensenrechten.be
Datum: 13 dec. 2008
Onderwerp: De Liga voor Mensenrechten discrimineert


Hartelijk dank voor uw antwoord.

Mag ik uw aandacht vragen voor de zaak rond actievoerder Marcel Vervloesem aub waarvan ik u het verslag van ons bezoek toezend ?

De Liga zegt niet 'rond individuele dossiers te werken' maar deed wel alles om de koerdische actievoerders die in Brugge een hongerstaking gestart waren uit protest tegen de folteringen, vrij te krijgen.

Was dit geen 'individueel dossier' soms ? Of had dit te maken met het feit dat de koerdische vereniging van marxistisch-leninistische origine was, zoals Liga-voorzitter Jos Vander Velpen en zijn collega Raf Jespers die thans advocaat is van Marcel Vervloesem ?

Vind u niet dat de Liga daarmee bepaalde mensen discrimineert ?

Heeft Raf Jespers, zoals hij beloofde, nu al contact met de Liga omtrent deze zaak opgenomen ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

In bijlage nog een verslagje van ons bezoek aan Marcel Vervloesem

-------------

VERSLAG

Brussel, 9.12.2008

We zijn Marcel vandaag zonder problemen op het medisch centrum van de gevangenis in Brugge kunnen gaan bezoeken.
Het is zeer slecht gesteld met hem maar hij houdt er gelukkig de moed in.
We hebben vandaag vernomen dat het 8 dagen durende verblijf in het AZ Sint Jan te Brugge waar hij vanwege een ernstige bloeding aan zijn linkerlies geopereerd werd ( hij heeft er nu een wonde waarin men een halve vuist kan insteken), een echte hel voor hem is geweest.
Acht dagen lang lag hij er dag en nacht met zijn enkel aan het bed geboeid. Zelfs tijdens de operatie lag hij aan de operatietafel geboeid. Die boeien ging nooit af, alleen als hij onder de scanner lag. Hij moest het dan zelf nog vragen. Zelfs de artsen zaten er verveeld mee maar de bewakers zeiden dat zij enkel het reglement van justitieminister Vandeurzen en Hans Meurissen (directeur-generaal van het Belgische gevangeniswezen) opvolgden.
Marcel vertelde ons dat hij met zijn pas geopereerde wonde eens gedurende vier uur en een half in een rolstoel heeft zitten wachten zonder dat hij zich kon bewegen omdat hij aan de rolstoelwagen geboeid was.
Op een bepaald moment heeft hij zoveel pijn van die boeien aan zijn enkel gekregen dat hij een kous heeft aangetrokken om zijn enkel te beschermen.
De boeien gingen nooit af, zelfs tijdens het wassen niet, en de bewakers bleven er gewoon bijstaan als hij gewassen werd.
Als hij met de bewakers door de gangen ergens naar toe werd gevoerd, dan werd hij telkens als een echte gangster geboeid zodat iederéén daaruit kon opmaken dat hij een gevaarlijke misdadiger was. Waarschijnlijk is dit een ideetje van justitieminister Vandeurzen die 11 jaar lang ziekenhuisdirecteur is geweest en die, naar ik uit vertrouwelijke bron vernomen heb, perfect op de hoogte wordt gehouden van wat er met Marcel gebeurt.
Toen Marcel op de brancard van de ziekenwagen werd gelegd om terug naar de gevangenis te Brugge gevoerd te worden omdat hij de manier waarop hij werd behandeld niet langer meer aankon en uit het ziekenhuis wegwilde, werd hij onmiddellijk aan de brancard geboeid terwijl er twee politiemannen, twee bewakers en een ambulancier bij hem waren. Dat is dus volledig krankzinnig.
Van slapen kwam er niet veel in huis omdat men iedere nacht het licht op zijn kamer liet branden. Dat was zogenaamd voor de bewaker(s) bedoeld die bij hem zat(en).
Marcel heeft nu op 3 weken tijd, 3 verschillende operaties moeten ondergaan.
De wonde aan zijn linkerlies die niet dicht wil gaan, heeft men met een groot aluminiumgaas waarop een verband werd aangebracht, afgesloten. Zo te zien, moet dit verschrikkelijk veel pijn doen.
Marcel moet regelmatig verschillende uren aan het nierdialysetoestel worden gekoppeld omdat zijn nieren het begaven. De toestand van zijn nieren is nu lichtjes verbeterd maar hij zal naar de nierdialyse moeten blijven gaan om te overleven.
Marcel heeft de laatste tijd ook heel wat bloed verloren zodat hij nu dagelijks een halve liter bloed toegediend krijgt.
Hoe het met zijn suikerziekte staat, weet ik niet. De suikerspiegel bleek een tiental dagen geleden nog altijd niet gestabiliseerd te zijn en haalde pieken van boven de 300.
Ik weet ook niet of hij nog last heeft van de kanker waarvoor hij een jaar of twee geleden geopereerd werd.
Of hij in staat zal zijn om de twee hartoperaties te ondergaan die zijn lekkende hartkleppen moeten dichten en zijn overbruggingen terug schoon moeten maken, weet ik niet. Daar is nu in ieder geval geen sprake van omdat hij veel te zwak is geworden. Het is de vraag of hij nog voldoende zal kunnen recupereren.
Moest men hem wekenlang niet aan zijn lot hebben overgelaten terwijl zijn suikerspiegel constant van 40 (of meer) tot soms meer dan 600 schommelde (normaal gezien moet die op 129 blijven staan), en zijn benen en voeten bijna sprongen van het opgestapelde vocht, dan was het misschien niet zover gekomen.
We mogen niet vergeten dat Marcel tijdens zijn opsluiting dan ook nog bloedarmoede heeft gekregen waardoor hij vrij weerloos tegen infecties is geworden.
De infectie op zijn rechterbeen lijkt te zijn verdwenen en van zijn slokdarmontsteking is hij al een tijdlang verlost.
Het is onvoorstelbaar dat justitieminister Vandeurzen dergelijke mensen in de gevangenissen laat zitten terwijl -volgens De Standaard- er 1.550 tot verschillende jaren gevangenisstraf veroordeelde mensen (zoals Bart Debie van het Vlaams Belang zijn) die nu, zonder enkelbandje, gezond en wel thuis zitten.
Waarom worden zwaar zieke gevangenen tot stervens toe in de gevangenissen opgesloten en waarom worden er duizenden gevangenen die al maandenlang op hun electronisch enkelbandje wachten, gediscrimineerd ? Is dit bedoeld om de 'overbevolking' in onze gevangenissen tegen te gaan ?
Maar ik herhaal het: misschien komt dat omdat de minister gedurende 11 jaar voorzitter is geweest van het grootste ziekenhuis in Limburg.
Misschien komt het ook omdat hij met zijn christen-democratische partijgenoten zo gelovig en menselijk ingesteld is.
Ik heb een tijdlang gerekend op advocaat Raf Jespers en de Liga voor Mensenrechten die zopas met het VN-comité tegen folteringen een rapport over de 'subtiele folteringen in de Belgische gevangenissen' op de proppen is gekomen maar ik heb de indruk dat ik daar weinig of niets van moet verwachten.
Raf Jespers had mij nochthans beloofd om contact te zullen opnemen met zijn collega (en oud-partijgenoot) Jos Vander Velpen die nu voorzitter van de Liga is geworden.
Maar ik hoor daar niets meer van. Is de Liga voor Mensenrechten misschien bang om haar goede contacten met justitieminiser Vandeurzen te verliezen en denkt zij misschien eerder aan een soort van ruilpolitiek met de justitieminister op het gebied van de mensenrechten ?
Raf Jespers zei een maand geleden nog dat de behandeling van Marcel's zaak voor de strafuitvoeringsrechtbank, een kwestie van 'enkele dagen of weken' zou zijn. Waarom hoort Marcel dan niets meer van die zaak en is hij nog altijd niet in het bezit gekomen van zijn medisch dossier dat drie weken geleden zogenaamd klaar lag in de gevangenis van Brugge ?
Er zij hier zaken die niet kloppen en ik krijg hoe langer, hoe meer het gevoel dat er afspraken werden gemaakt tussen Vandeurzen en iederéén die bij het dossier van Marcel betrokken is.
Ik begrijp dat Vandeurzen en bepaalde magistraten verveeld zitten met de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde diefstallen van de vertrouwelijke stukken uit Marcel's strafdossier en het feit dat Marcel op basis van een onvolledig dossier waarin er geknoeid is, werd veroordeeld.
Ik begrijp ook dat Vandeurzen en bepaalde magistraten erg verveeld zitten met de eveneens door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijningen van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen maar dat mag geen reden zijn om een totaal zieke mens als Marcel, gewoon om zeep te helpen.
Dit is een echte schande en ik begrijp niet hoe een justitieminister die zo'n zaken doet, iemand nog recht in de ogen durft te kijken en en hoe hij, als politicus, nog over 'hervormingen' durft blijven spreken. Heeft deze minister dan geen enkel menselijk gevoel meer ?
Ik verwacht dan ook zo spoedig mogelijk een oplossing van Vandeurzen in deze zaak en ik ben echt niet van plan om te wachten tot Marcel in de gevangenis van Brugge is dood gegaan.
Misschien nog een laatste detail. Marcel weet na meer dan 15 dagen nog altijd niet hoeveel geld er nu op zijn rekening van de gevangenis van Brugge staat en of zijn geld op de rekening van de gevangenis te Turnhout, na meer dan een maand, nu al op zijn rekening te Brugge gestort werd.
Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/
----------
Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Gepost door: Jan Boeykens | 17-12-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.