31-07-08

Koningshuis: doofpotpolitiek


Belgisch Koningshuis en Belgische justitieminister: doofpotpolitiek

fkvandeurzenKoning2412kerstboodschap

Dat de politieke situatie in België uitzichtloos is en dat de Belgische Staat dringend internationale hulp nodig heeft om het land efficiënt te besturen, zal iederéén nu wel stilaan beginnen te beseffen.

Hier volgt nog een voorbeeld van de manier waarop de Belgische democratie werkt:

Ik schreef nu al langer dan een maand geleden per aangetekende brief (met rode antwoordkaart) naar de Belgische Koning en de Belgische minister van Justitie.

De antwoordkaarten ontving ik afgestempeld terug maar ik wacht nog altijd op de antwoorden.

In mijn brieven had ik het ondermeer over de cd-roms met kinderporno uit de kinderpornozaak Zandvoort die de Werkgroep Morkhoven in 1998 naar de Koning stuurde.

Het Koningshuis liet destijds weten dat ze dit materiaal, via senator Tony Van Parys (CD&V) die toen minister van justitie was, voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken.

Enkele maanden geleden stelde Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven vast dat er talrijke documenten en ontlastende bewijsstukken uit zijn strafdossier waren verdwenen. Ook de cd-roms van de Koning bleken op het hof van beroep van Antwerpen verdwenen te zijn.

De Hoge Raad voor de Justitie die alleen zaken kan vasttellen en die voor de rest geen enkele bevoegdheid heeft gekregen, bevestigde de verdwijning van al die stukken.
Zelfs de Antwerpse openbare aanklager Marc Tack die wilde dat Marcel Vervloesem zwaar veroordeeld werd en die de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een zeepbel' noemde, was verplicht de verdwijning van de cd-roms Zandvoort van de Koning toe te geven alhoewel hij daar voor de rest geen rekening mee hield.

Men zou van de Koning of van het Koninklijk Hof verwachten dat ze, zoals iedere weldenkende burger in haar plaats zou doen, tenminste bij de minister van justitie zou informeren waar die cd-roms gebleven zijn. Daarvoor hoeft men de grondwettelijke 'scheiding der machten' waarmee in de praktijk maar weinig rekening gehouden wordt, zelfs niet eens te schenden.

Maar niets daarvan. Ook Jacques van Ypersele, kabinetschef van de Koning, die ik nog eens apart schreef, liet mij niets weten.

De Belgische minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) van zijn kant, vindt de diefstallen van dossierstukken en onderzoeksmateriaal op de gerechtshoven een normale zaak.
Hij werd ook door andere ministers en een aantal parlementsleden over deze zaak geïnformeerd maar reageerde dus niet.

Men zou haast gaan geloven dat het Koninklijk Hof en de minister van Justitie deze zaak waarin -volgens een rapport van de federale politie- toch meer dan 88.000 kinderen betrokken zijn, willen toedekken. Vinden zij soms dat kindermisbruikers en magistraten die documenten laten verdwijnen om het gerechtelijk onderzoek te blokkeren, aangemoedigd en beschermd moeten worden ?

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
erkenningsn. 443.439.55
Tel: 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

Stuur dit schrijven zoveel mogelijk rond. Schrijf zelf eens en laat ons weten of zij u antwoorden:
Minister van Justitie Jo Vandeurzen, Waterloolaan 115, 1000 Brussel
Koning Albert, Koninklijk Paleis, 1000 Brussel


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: het parket van Turnhout dat Marcel Vervloesem 10 jaar lang criminaliseerde om geen onderzoek te moeten voeren naar de kindermisbruiken
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Réseau pédocriminelle Zandvoort: Question parlementaire
http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html

Réseau pédocriminelle Zandvoort: photos - vidéos
http://www.lepeededamocles.info/

Réseau pédocriminelle Zandvoort: archives
http://www.droitfondamental.eu/

Die cd-rom von Zandvoort: Plakat der Cd-rom von Zandvoort, Video-Brief an unseren Papst
http://www.janettseemann.info/

Doofpot justitie:
- http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAGBA&obid=1673&theme=1999&PHPSESSID=637d
- http://www.radicalparty.org/belgium/livreregina/livre_h.htm
- http://www.klokkenluideronline.nl/index.php?s=klokkenluiders
- http://x1dossier.forumup.be/viewtopic.php?t=265&mforum=x1dossier
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

The testimony of Regina Louf (X1)
http://www.radicalparty.org/belgium/x1_eng.htm

Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://www.juliemelissa.be/spip/plan.php3
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Commentaren

Vandeurzen en Koningshuis: positief imago moet hun doofpotpolitiek verbergen
Terwijl Koning Albert en zijn gevolg hun imago door een hommage aan Koning Boudewijn willen verbeteren en justitieminister Vandeurzen (CD&V) en zijn kabinetsmedewerkers het op hun website over het 'Actieplan inzake de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel' hebben, blijven zij de verdwijning van de cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen doodzwijgen.

De cd-roms werden in 1998 door de Werkgroep Morkhoven naar de Koning(shuis) gestuurd die ze, via de toenmailge justitieminister Tony Van Parys, voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken.

Enkele maanden geleden stelde Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven vast dat -naast talrijke dossierstukken in zijn dossier- ook de cd-roms verdwenen waren.

De Hoge Raad voor de Justitie bevestigde de verdwijningen maar kan voor de rest niets ondernemen terwijl het College van Procureurs-Generaal zich 'onbevoegd' verklaarde.

Op de cd-roms staan -volgens het rapport van de federale politie- 88.539 kinderen (waaronder ook baby's)
Op de foto's zijn verkrachte en gefolterde kinderen te zien. Op één van de foto's staat ook een vermoord meisje.

De kinderpornozaak Zandvoort werd door de Belgische justitie nooit onderzocht en in plaats van de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers op te sporen, hield de Belgische justitie zich bezig met een proces tegen Marcel Vervloesem.

Het wordt tijd dat de ouders van de vermoorde en verdwenen kinderen die destijds op het Koninklijk Paleis werden ontvangen, de ogen openen...

-----------------------------------------

Actieplan: de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel
Persberichten

Georganiseerde criminaliteit

24/07/2008
De ministerraad heeft het actieplan ter bestrijding van de mensenhandel goedgekeurd.. Het actieplan, dat werd uitgewerkt en voorgelegd door minister van Justitie Jo Vandeurzen, maakt de balans op van het beleid dat de regering sinds de oprichting van de Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van de mensensmokkel en de mensenhandel heeft gevoerd. Het bepaalt ook de belangrijke accenten en projecten die de regering tijdens de komende jaren zal uitwerken.

Het plan voorziet in een aantal engagementen op korte en lange termijn. Op korte termijn wil het plan de internationale voortrekkersrol van België op het vlak van de mensenhandel behouden. Op lange termijn wil het plan de vraag terugdringen die vormen van mensenhandel genereert. Het wil tegelijk de uitdrukkelijke maatschappelijke afkeuring bevorderen van elke vorm van uitbuiting van mensen.

Het plan van justitieminister Jo Vandeurzen bevat preventieve en repressieve projecten. Het streeft ook naar aandacht voor de hulp aan slachtoffers en de informatie van het publiek.

Benadering België is internationaal voorbeeld
Mensenhandel en mensensmokkel zijn twee zware vormen van criminaliteit die niet alleen de politieke belangen van België schade toebrengen, maar ook voor de slachtoffers zware inbreuken betekenen op de menselijke waardigheid. Mensenhandel miskent de universele rechten van het individu zoals recht op leven, recht op vrijheid, recht op veiligheid en recht op menselijke waardigheid. De strijd tegen de mensenhandel vertaalt zich dan ook in een strijd voor het behoud van deze rechten.

De Europese Commissie werkte een actieplan mensenhandel uit dat de lidstaten moeten implementeren. België startte als eerste land in de EU met de aanzet tot een integrale en geïntegreerde aanpak van mensenhandel. Dankzij de pragmatische vertaling wordt de Belgische benadering internationaal vaak als goed voorbeeld aangehaald.

Bevoegde ministers coördineren strijd
Bij KB van 16 mei 2004 werd een interdepartementale coördinatiecel opgericht ter bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel. Hierin zijn alle bevoegde ministers vertegenwoordigd. Deze cel stelde een actieplan op dat de verdere uitdieping en concretisering van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel beoogt.

Het plan voorziet concrete actiepunten die uiterlijk tegen 2011 moeten gerealiseerd worden. Preventieve aspecten, bescherming van de slachtoffers van mensenhandel en de opsporing en vervolging van mensenhandelaars staan centraal.

Preventieve acties:
- Er komen geïntegreerde en departementsoverstijgende bewustmakingscampagnes.
- Toekomstige opleidingen en vergaderingen van het expertisenetwerk mensenhandel mikken op de uitwisseling van ‘best practises’ op het stuk van de identificatie van slachtoffers van mensenhandel, het financieel onderzoek, de ontleding van structuren achter dadergroepen en hun bovenlokale en internationale verbanden, het stramien voor het verhoor van slachtoffers mensenhandel.
- We schrijven een onderzoeksdraaiboek voor politieambtenaren, om de inhoud van de dossiers beter te structureren.
- We reduceren het risico op kinderhandel en de gevallen van kinderhandel door middel van systematischer onderzoek. Wat daarbij helpt is:
+ een bewustmaking van alle betrokkenen
+ een richtlijn voor de medewerkers van de burgerlijke stand van de gemeenten over het misbruik van authentieke documenten voor het reizen met of door kinderen.
- We blokkeren internetsites met kinderporno voor de Belgische internetgebruikers op een manier die aansluit bij de werkwijze die andere lidstaten hanteren.

Acties gericht op bescherming:
- We passen de wetgeving in die mate aan dat de niet-begeleide minderjarige slachtoffers van mensenhandel over een verblijfstitel kunnen beschikken, ook als ze niet met Justitie meewerken.
- We schrijven een rondzendbrief m.b.t. het toekennen van de verblijfstitel aan slachtoffers van mensenhandel en we stellen een begeleidende brochure samen.
- We kennen een verblijfstitel toe aan uitgebuit huispersoneel in het milieu van de diplomatie en linken die aan een procedure van arbeidsrecht. Volgens de diplomatieke, strafrechterlijke onschendbaarheid in ons rechtssysteem krijgen slachtoffers nu in principe zelfs geen verblijfstitel als ze met justitie samenwerken.

Acties gericht op opsporing en vervolging:
- We intensifiëren vermogensonderzoeken bij en de financiële bestraffing van mensenhandelaars.
- We creëren een “meertalig” groen nummer “mensenhandel”, al dan niet aansluitend bij andere bestaande of te creëren “groene nummers”, voor vragen van mensen die werken met risicogroepen en risicosectoren, maar ook voor oproepen van de doelgroepen van de verschillende bewustmakingscampagnes. Het functioneren van dergelijke nummers zal worden geregeld met duidelijke vastgelegde procedures voor de dispatching van de meldingen aan de partners.

Gepost door: Morkhoven | 01-08-08

Reageren op dit commentaar

Doofpotpolitiek: Foto's van gefolterde kinderen verdwijnen van het Internet
De Belgische Koning en zijn gevolg + justitieminister Vandeurzen en zijn 20 kabinetsmedewerkers blijven niet alleen zwijgen over de cd-roms Zandvoort die op het hof van beroep te Antwerpen spoorloos zijn verdwenen nadat de Koning ze voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal liet overmaken.
Vandaag bleken ook twee Amerikaanse internetsites die enkele foto's van misbruikte en gefolterde kinderen uit de kinderpornozaak Zandvoort liet zien, gesloten te zijn geworden.
De kinderpornozaak Zandvoort met haar -volgens een rapport van de federale politie- 88.539 foto's, waarnaar geen onderzoek gebeurde en waarvoor Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven gedurende 10 jaar lang gecriminaliseerd werd, moet ten allen koste dichtgedekt worden.
De kindermisbruikers en de magistraten die het onderzoek blokkeerden, dienen te worden beschermd...


Réseau pédocriminelle Zandvoort: photos - vidéos
http://www.lepeededamocles.info/
1.8.2008: 'This Account Has Been Suspended'

Die cd-rom von Zandvoort: Plakat der Cd-rom von Zandvoort, Video-Brief an unseren Papst
http://www.janettseemann.info/
1.8.2008: 'This Account Has Been Suspended'

Gepost door: Yves | 01-08-08

Reageren op dit commentaar

'Onpartijdige rechters'
Men heeft het over 'onafhankelijke en onpartijdige rechters'.
In de praktijk blijkt dit echter dikwijls niet het geval te zijn.
Arresten worden soms op voorhand opgesteld zonder dat er met de zogenaamde rechten van de verdediging rekening gehouden wordt.
Waarom zou men dan ook geen ontlastende getuigenissen en bewijsstukken uit dossiers laten verdwijnen ?
Er is toch geen haan die er naar kraait...

-----------------


Een 'onpartijdige rechter' in vreemdelingenzaken?


In het algemeen wordt aangenomen dat iedereen, ook in bestuursrechtelijke procedures, recht heeft op beoordeling door een onafhankelijke en onpartijdige rechter. Voor burgerlijke en strafzaken wordt dit o.m. bepaald in artikel 6 van het EVRM.

In het franstalige juristenwereldje is er enige beroering, sinds begin maart een Brusselse advocaat op de griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen merkte dat in het administratief dossier van zijn cliënt al een concept-arrest zat, vier dagen vóór de zitting waarop hij de zaak zou pleiten. Advocaat Gérald Castiaux vroeg onmiddellijk de wraking van de aangewezen vreemdelingenrechter, maar een week later had hij nog steeds geen reactie ontvangen.

Waar gaat het om? Niet alleen behoort elke rechter werkelijk onafhankelijk en onpartijdig te oordelen, hij of zij moet ook vermijden de indruk te wekken van vooringenomenheid. Bij het incident met de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) wreekt zich nu de slordigheid en de ondoordachtheid waarmee de wetgever (op initiatief van de regering) de justitiële achterstand in de behandeling van vreemdelingenzaken wilde verhelpen. Sinds 1 juni 2007 is de RVV als enige bevoegd voor de beroepen die worden ingesteld tegen individuele beslissingen op grond van de Vreemdelingenwetgeving. De Vaste Beroepscommissie voor de Vluchtelingen is opgeheven, en de Raad van State treedt in zaken van na die datum nog slechts op als cassatierechter. De wetgever wilde met de instelling van de RVV vooral bereiken dat vreemdelingenzaken voortaan snel zouden afgehandeld worden, maar in de praktijk leidde dat al meteen tot ernstige problemen inzake de rechtsmacht van de Raad.

Waar het om draait in de klacht van advocaat Castiaux, is dat de RVV in belangrijke mate de werkwijze van de Raad van State kopieert, zonder daarvoor toegerust te zijn. In een normale procedure voor de Raad van State dient de verzoeker een verzoekschrift in. De verwerende partij schrijft een memorie van antwoord, en de verzoeker repliceert daarop met een memorie van wederantwoord. Dan gaat de hele zwik naar het auditoraat, dat de argumenten van de partijen onderzoekt, eventueel bijkomende informatie vordert, en uiteindelijk een verslag en advies formuleert, dat zowel naar de bevoegde kamer gaat, als naar de partijen. De procedure verloopt dus in hoofdzaak schriftelijk, en de verzoeker weet al vóór de zitting wat waarschijnlijk de uitspraak zal zijn (in de overgrote meerderheid van de gevallen neemt de rechter het advies van de auditeur over). Bij zo'n manier van werken is het niet erg handig, maar nu ook weer geen ramp, als vooraf al een concept van het arrest uitlekt (er is immers uitgebreid woord en wederwoord geweest, en iedereen kent het advies van het auditoraat).

Bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ligt dat anders. Op het verzoekschrift volgt alleen de nota van de verwerende partij, en dat is het. Het is op de zitting dat de rechter zijn/haar oordeel moet vormen, daarbij liefst geholpen door de pleidooien. Als dan blijkt dat vóór de zitting het arrest al in concept geschreven is, kan makkelijk de indruk ontstaan dat die hele zitting en de pleidooien er eigenlijk niet meer toe doen. De indruk van vooringenomenheid van de rechter, die dan kan ontstaan, zou wel eens strijd kunnen opleveren met het recht op een eerlijk proces.

Hier en daar wordt nu geopperd dat de RVV ook maar een auditoraat moet krijgen. Als dat dan ook enige onderzoeksbevoegdheid zou hebben, zou daarmee ook een deel van de problemen rond de rechtsmacht van de Raad kunnen worden opgelost. Dat is echter op de eerste plaats een politieke keuze, en het is twijfelachtig of de regering bereid is om de afhandeling van vreemdelingenzaken te vertragen, door meer juridische kwaliteit toe te laten.

Zie ook http://www.mensenrechten.be/phpBB2/viewtopic.php?t=3645

Bron:

Gepost door: Yves | 04-08-08

Reageren op dit commentaar

Micha Kat: Verdwijnende dossiers

Verdwijnende justitie-dossiers: het echte werk!


Al geruime tijd luidt deze website de noodklok over alle ‘verloren’ en ‘gestolen’ dossiers bij Justitie. Enige weken geleden maakten we zelfs een overzicht van de reeks gevallen (voor zover die zijn na te gaan) en concludeerden dat hier sprake zou kunnen zijn van chantage. Als er bij Justitie dossiers ‘verdwijnen’ en dat ook nog eens uitgebreid in de publiciteit komt, is er alle aanleiding voor alarmfase 10. De reden hiervoor is dat Justitie alleen stukken laat ‘verdwijnen’ via ‘verlies’ of ‘diefstal’ als dat in het eigen belang is. In het geval van de Nederlandse gevallen uit het overzicht zou het belang dus zijn: buigen voor de chantage omdat de gevolgen anders nog erger zouden zijn, zoals openbaarmaking van seksueel comprommitterende informatie. In Belgie is recent een geval van ‘Justitiele verdwijning’ van cruciaal materaal opnieuw in het nieuws gekomen waar het ‘eigenbelang’ van Justitie nog veel duidelijker aan het licht treedt dan in de Nederlandse gevallen.

Deze inzending kregen wij van de Werkgroep Morkhoven die de strijd heeft aangebonden tegen kindermisbruik:

Ik schreef nu al langer dan een maand geleden per aangetekende brief (met rode antwoordkaart) naar de Belgische Koning en de Belgische minister van Justitie.

De antwoordkaarten ontving ik afgestempeld terug maar ik wacht nog altijd op de antwoorden.

In mijn brieven had ik het ondermeer over de cd-roms met kinderporno uit de kinderpornozaak Zandvoort die de Werkgroep Morkhoven in 1998 naar de Koning stuurde.

Het Koningshuis liet destijds weten dat ze dit materiaal, via senator Tony Van Parys die toen minister van justitie was, voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken.

Enkele maanden geleden stelde Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven vast dat er talrijke documenten en ontlastende bewijsstukken uit zijn strafdossier waren verdwenen. Ook de cd-roms van de Koning bleken op het hof van beroep van Antwerpen verdwenen te zijn.

De Hoge Raad voor de Justitie die alleen zaken kan vasttellen en die voor de rest geen enkele bevoegdheid heeft gekregen, bevestigde de verdwijning van al die stukken.
Zelfs de Antwerpse openbare aanklager Marc Tack die wilde dat Marcel Vervloesem zwaar veroordeeld werd en die de kinderpornozaak Zandvoort ‘enkel een zeepbel’ noemde, was verplicht de verdwijning van de cd-roms Zandvoort van de Koning toe te geven.

Men zou van de Koning of van het Koninklijk Hof verwachten dat ze, zoals iedere weldenkende burger in haar plaats zou doen, tenminste bij de minister van justitie zou informeren waar die cd-roms gebleven zijn. Daarvoor hoeft men de grondwettelijke ’scheiding der machten’ waarmee in de praktijk maar weinig rekening gehouden wordt, zelfs niet eens te schenden.

Maar niets daarvan. Ook Jacques van Ypersele, kabinetschef van de Koning, die ik nog eens apart schreef, liet mij niets weten.

De Belgische minister van Justitie van zijn kant, vindt de diefstallen van dossierstukken en onderzoeksmateriaal op de gerechtshoven een normale zaak.
Hij werd ook al door andere ministers en een aantal parlementsleden over deze zaak geïnformeerd maar reageerde dus niet.

Men zou haast gaan geloven dat het Koninklijk Hof en de minister van Justitie deze zaak waarin -volgens een rapport van de federale politie- toch meer dan 88.000 kinderen betrokken zijn, wil toedekken.

Lees ondermeer hier meer over deze ‘verdwijning’ die natuurlijk geen verdwijning is maar bewuste en opzettelijke frustratie van waarheidsvinding zoals we overal ter wereld al decennia lang zien in kinderporno-zaken waar mogelijk hoogwaardigheidsbekleders bij zijn betrokken.


Micha Kat 1 augustus, 2008

Uit:

Gepost door: Yves | 04-08-08

Reageren op dit commentaar

Moord op Marcel Vervloesem - Meurtre de Marcel Vervloesem - Murder of Marcel Vervloesem: Petitie-Pétition-Petition
Gezien:

- het gemediatiseerde proces tegen Marcel Vervloesem dat op een aantal valse klachten gebaseerd was enkel diende om Marcel Vervloesem het zwijgen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort met de 88.539 slachtoffertjes op te leggen
- men Marcel Vervloesem daarvoor 10 jaar lang als een 'kindermisbruiker' afschilderde
- men hem zijn gezondheid ontnam (hartpatiënt, suikerziek, kanker die men in de gevangenis van Turnhout destijds vaststelde maar niet opvolgde)
- men hem, zonder rekening te houden met zijn kritieke gezondheidstoestand, opnieuw in de gevangenis wil opsluiten
- men weet dat hij in de gevangenis zal overlijden, zeker als hij daar met een dorst- en hongerstaking begint omdat hij vindt dat hij voldoende heeft kunnen bewijzen dat hij onschuldig is
- justitieminister Jo Vandeurzen van al deze feiten op de hoogte is maar niets ondernam tegen de diefstallen van ontlastende documenten en getuigenissen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem
- justitieminister Vandeurzen zelfs niet reageert op de verdwijning van de cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen die door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk werd bevestigd enz.

kan men gerust spreken van een vooraf beraamde moord.

Ik verzoek dan ook iederéén om Marcel Vervloesem te ondersteunen en nationale en internationale mensenrechtenorganisaties aan te schrijven om de moord op aktievoerder Marcel Vervloesem te voorkomen.

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven
werkgroepmorkhoven@gmail.com


Onderteken de petitie:
Signez la pétition:
Sign the petition:

Gepost door: Morkhoven | 17-08-08

Reageren op dit commentaar

PETITIE Marcel Vervloesem: Nederlandse steun
5 Aug 2008 om 21:54

Hier valt alleen maar te constateren dat in Belgie de overheid tot aan zijn nek betrokken is bij ruim 88.000 slachtoffers van pedofilie, kindermisbruik, marteling en moord. Idem het gerecht want hier is een uitzonderlijke gang van zaken te melden alsook door haar opstelling en beweringen, de Belgische koninklijke kringen. Nu is het zo dat met deze koninklijke kringen gelieerde politici, politie, magistraten, juristen en topmensen en ambtenaren als Burgemeesters en een bij Fortis aangestelde persoon, zelfs in de X-files door slachtoffers/getuigen zijn genoemd, dan mag men wel zeggen dat zij slechts de schijn wekken iets te doen. Iets wat wij een kopje thee drinken noemen hier bij zo een type.

Eerlijk gezegd zijn dat de ergste SADISTEN door hun behandeling van Marcel Vervloesem en de slachtoffers van pedofilie, satanisme en het offeren en martelen van kinderen.
De X-getuigen overlevenden hebben altijd melding gemaakt van het extreme SADISME van de genoemde daders.

Ik vind deze sadistische behandeling door de Belgische koninklijke kringen,”elite” en justitie, een overeenkomst met de pedofiele sadisten.

----------------------------------------

Zoals je wel begrepen zal hebben is de houding van de Belgische ”elite” (waaronder de Belgische Koning en de hoogste magistraten in het land) tegenover Marcel Vervloesem, niet alleen even sadistisch als het sadistisch kindermisbruik.
Door haar houding bewijst de zogenaamde Belgische elite immers dat zij de uitvoering van de reeds lang vooraf geplande moord op Marcel Vervloesem wil die enkel bedoeld is om het sexueel misbruik van tienduizenden kinderen in de doofpot te stoppen en de kindermisbruikers vrijuit te laten gaan.

Op 5 september 2008 moet Marcel Vervloesem die aanvankelijk 5 dagen de tijd kreeg om zich 'klaar te maken', zich in de gevangenis aanbieden.

Hij zal er niettegenstaande zijn hartproblemen, suikerziekte en kanker (die in de gevangenis van Turnhout werd vastgesteld maar niet opgevolgd werd) onmiddellijk met een dorst- en hogerstaking starten. Hij zal bovendien elke vorm van medicatie en medische behandeling weigeren.
Dat maakt dat het binnen de 7 dagen kan afgelopen zijn.

Marcel Vervloesem wordt daarmee, na Gina Bernard-Pardaens die in 1998 na allerlei doodsbedreigingen en na een gerechtelijke ondervraging over de verdwenen Manuel Schadwald die zij als 'uiterst intimiderend' ervaarde in een zogenaamd autoongeval het leven liet, het tweede lid van de Werkgroep Morkhoven dat het slachtoffer wordt van de Belgische 'elite'.

Vandaar ook onze dringende oproep om onze petitie te onderschrijven en bij de Belgische regering en de internationale mensenrechtenorganisaties protest aan te tekenen.

Elke steun is welkom.


Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Gepost door: Jan Boeykens | 19-08-08

Reageren op dit commentaar

goed artikel zeg bedankt

Gepost door: escort amsterdam | 24-12-14

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.