24-07-08

Kindermisbruiken: Premier Yves Leterme (CD&V)


Kindermisbruik - Premier Yves Leterme: 'Ik zal inlichtingen inwinnen bij de Minister van Justitie'

16.7.2008Leterme

De Werkgroep Morkhoven blijft zich de volgende vragen stellen:

- Waarom heeft justitie nooit onderzoek gevoerd in de kinderpornozaak Zandvoort ?
- Waarom werden de -volgens een rapport van de federale politie- meer dan 88.000 kinderen in deze zaak nooit geidentificeerd ?
- Waarom werden de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers in deze zaak nooit opgespoord en vervolgd ? Waarom werden zij door justitie beschermd ?
- Waarom is er niets in huis gekomen, zoals een onderzoeksrechter van het gerecht van Turnhout drie jaar geleden in een interview tegenover het Laatste Nieuws beloofde, van het onderzoek naar de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort ? Waarom werd hij door justitie beschermd ?
- Waarom probeerde justitie deze jeugdmagistraat via Georges Zicot, de in opspraak gekomen gerechtelijke inspecteur in de zaak Dutroux, te beschermen ? Wat was de preciese rol van Georges Zicot in de zaak Dutroux ?
- Waarom liet justitie de 7 cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die de Koning van de Werkgroep Morkhoven ontving en die hij voor onderzoek via Tony Van Parys (CD&V) die toen justitieminister was, aan procureur-generaal Christine Dekkers te Antwerpen liet overmaken, spoorloos verdwijnen ? Waarom wilde de Antwerpse magistratuur dit onderzoek boycotten ? Waarom wordt er geen onderzoek naar deze verdwijning gevoerd ?
- Waarom stelt de Koning zich geen enkele vraag bij deze verdwijning terwijl hij aan de ouders van de vermoorde en verdwenen kinderen die hij destijds op het Koninklijk Paleis ontving, beloofde dat hij inzake kindermisbruiken en verdwijningen 'tot op het bot' zou gaan en 'geen enkele twijfel terzake zou laten bestaan' ?
- Waarom contacteerde, zoals iedere burger in zijn plaats zou doen, de Koning de minister van justitie niet inzake de verdwijning van 'zijn' voor onderzoek overgemaakte cd-roms met kinderporno en verschuilt hij zich achter de 'scheiding der machten' ? Mogen Belgische burgers en parlementsleden wegens de 'scheiding der machten' nu ook al niet meer naar de minister van justitie schrijven als zij hem bepaalde vragen willen stellen ? Is de minister van justitie eigenlijk nog wel politiek bevoegd voor het justitiebeleid ?
- Waarom kon de Hoge Raad voor de Justitie de diefstal van de cd-roms en de andere diefstallen alleen maar vaststellen en kan zij niet verder optreden ? Waarom werd er door het hof van beroep van Antwerpen en door het hof van cassatie te Brussel met deze vaststellingen geen rekening gehouden en verkoos men Marcel Vervloesen te veroordelen op basis van een onvolledig dossier ? Waarom heeft de Hoge Raad voor de Justitie geen enkele bevoegdheid gekregen en kan zij de ernstige wantoestanden binnen justitie niet aanpakken ?
- Is het de bedoeling dat de magistratuur ook documenten, ontlastende getuigenissen en onderzoeksmateriaal uit andere dossiers laat verdwijnen ? Wil men dat de burger totaal geen rechten en rechtszekerheid heeft ?
- Is het dat wat Premier Verhofstadt (VLD) en de ministers van justitie met hun 'hervorming van de justitie' bedoelden ?

----------------------

Brussel, 23.7.2008

Een goede week na het antwoord van Premier Leterme, vernam de Werkgroep Morkhoven dat er, gelijktijdig in België en Frankrijk, een klacht tegen de Werkgroep Morkhoven werd geörganiseerd. Het is duidelijk dat de klachten louter bedoeld zijn om de Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen omtrent de doofpotoperatie inzake de kinderpornozaak Zandvoort.

De klacht bij de politie in Schaarbeek, komt van een vrouw die lid is van de site 'Dailymotion'. Zij zegt dat zij tijdens het bekijken van een video van een zanger op het Internet, iemand onder het pseudoniem 'Alchimie 33' ontmoette. Volgens haar verklaring zette 'Alchimie 33' de video's van een zekere Stan Maillaud, waaronder 'Panique chez les ignobles', op Dailymotion. De vrouw heeft het ook over de foto van de kindermisbruikende jeugdmagistraat uit de kinderpornozaak Zandvoort op de site van Stan Maillaud.
Zij zou vervolgens opnieuw 'Alchimie 33' gecontacteerd hebben en hem hebben medegedeeld dat zij de informatie over Stan Maillaud aan een zedenbrigade van de Belgische politie had doorgespeeld. Ook de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort, de Werkgroep Morkhoven en de Stichting van Prinses de Croÿ komen in het proces-verbaal ter sprake.

Het klachtje bij de politie in Schaarbeek doet enigszins denken aan de klachtjes van de bende dieven, inbrekers, verkrachters, overvallers en oplichters uit Morkhoven die destijds betaald werden om de Werkgroep Morkhoven en Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem jarenlang te criminaliseren.
Dank zij de Belgische pers wist de justitie de kinderpornozaak Zandvoort met haar -volgens een rapport van de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes, toen zonder verdere vragen in de doofpot te steken.

De Werkgroep Morkhoven pikt dergelijke spelletjes echter niet langer en besloot om Premier Yves Leterme (CD&V) die in bovenstaande brief beloofde om bij de minister van justitie 'informatie te zullen inwinnen' omtrent ondermeer de diefstal op het hof van beroep te Antwerpen van de door de Koning overgemaakte cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort, van deze feiten op de hoogte te brengen.

Ook justitieminister Jo Van Deurzen (CD&V) die nog steeds niet antwoordde op de aangetekende brief van 30.5.2008 van de Werkgroep aangaande de diefstal van de cd-roms, zal worden aangesproken. De Werkgroep zal hem er nogmaals op wijzen dat hij zijn politieke verantwoordelijkheid inzake justitie moet opnemen en dat het organiseren van klachtjes tegen de Werkgroep Morkhoven niets oplost. Het vertrouwen van de burger in justitie en het justitiebeleid van de regering wordt daardoor immers alleen maar ondergraven.

Gaat de minister nu eindelijk een onderzoek laten instellen naar de diefstal van de 7 cd-roms met kinderporno of wil hij enkel de stelende magistraten en zijn partijgenoot Tony Van Parys beschermen die in 1998 als minister van justitie de cd-roms in opdracht van de Koning voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers bezorgde ?


Meer info op:
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.janettseemann.info/
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

De moord op Gerrit Ulrich:
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

De moord op Gina Bernaer-Pardaens:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

De foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

De Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende hoofdaanklager van Marcel Vervloesem:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Het gerecht van Turnhout dat 10 jaar lang al het mogelijke deed om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen terwijl het de kinderpornozaak Zandvoort niet onderzocht:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

14:53 Gepost in Actualiteit | Tags: leterme | Permalink | Commentaren (2)

Commentaren

Lacune in de wetgeving Het is duidelijk dat er een lacune bestaat in de wetgeving.

Als er onderzoeksmateriaal, ontlastende bewijsstukken en getuigenissen of andere documenten verdwijnen op de gerechtshoven, dan kan niemand optreden.

De Hoge Raad voor de Justitie kan alleen maar vaststellen dat er documenten, getuigenissen of onderzoeksmateriaal uit de gerechtelijke bundels verdwenen zijn. Meer niet.
De rechters hoeven daar geen rekening mee te houden en kunnen gewoon verder gaan met deze praktijken.

Als een rechter wil dat er bepaalde dossierstukken uit het gerechtsdossier verdwijnen, dan doet hij die verdwijnen, ook al veroordeelt hij dan iemand op basis van een onvolledig dossier.

Als een rechter die zich niet al te onpartijdig opstelt, vindt dat iemand veroordeeld moet worden, dan laat hij gewoon een aantal stukken uit het dossier verdwijnen.
Er is geen haan die ernaar kraait. De rechter in kwestie hoeft daarover aan niemand verantwoording af te leggen.

Als men de minister van justitie schrijft dat een bepaalde rechter systematisch dossierstukken doet verdwijnen om hem/haar te kunnen veroordelen, dan verklaart de minister zich onbevoegd en verschuilt hij zich achter de wet inzake de 'scheiding der machten' om niet te moeten optreden.
Hij overtreedt hij die wet tevens door uw brief naar de gerechtelijke instanties te sturen die de stukken deden verdwijnen en die dus ook niets zullen ondernemen om een onderzoek naar de verdwenen stukken in te stellen.

Gepost door: Jan Boeykens | 24-07-08

Reageren op dit commentaar

Guy Verhofstadt (VLD): 'Rechten van het Kind' - vraag om uitleg
Waar blijft België met haar zogenaamde 'kinderrechten' als zij kinderpornozaken waarin -volgens een rapport van de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes in voorkomen, in de doofpot steekt ?

Waar blijft België met haar zogenaamde kinderrechten als zelfs de Koning en de minister van justitie het goed vinden dat het onderzoeksmateriaal van een kinderpornozaak op een gerechtshof gestolen wordt en bepaalde magistraten een onderzoek op die manier mogen boycotten ?

----------------------------------------

Belgische Senaat
2-172
Handelingen

DONDERDAG 10 JANUARI 2002 - NAMIDDAGVERGADERING

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de eerste minister over «de opvolging van het verslag van de Senaat over de rechten van het kind» (nr. 2-626)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Mijn vraag is kort, wat niet wegneemt dat ik met belangstelling uitkijk naar het antwoord.

In juli 2001 bracht de Senaatswerkgroep "Rechten van het kind" unaniem een lijvig verslag uit over de rechten van het kind. Na bespreking in de verenigde commissie voor de Justitie en voor de Sociale Aangelegenheden werd het in plenaire vergadering van 18 juli 2001 eveneens unaniem goedgekeurd.

Uiteraard wil ik niet vernemen welke concrete initiatieven terzake al werden genomen, maar ik wil wel graag weten of de eerste minister al kennis heeft genomen van het verslag, of het aan de orde is gekomen in de ministerraad of de Interministeriële Conferentie van de rechten van het kind en hoe de regering globaal uitvoering geeft aan het kinderrechtenbeleid.


De heer Guy Verhofstadt, eerste minister. - De aanbevelingen van de verenigde commissies voor de Justitie en voor de Sociale Aangelegenheden in het verslag over de rechten van het kind werden per brief van 19 juli jongstleden overgezonden. Zoals mevrouw de Bethune zal merken aan het uitvoerige antwoord, dat ik haar samen met verschillende bijlagen zal bezorgen, hecht de regering groot belang aan de rechten van het kind en dus ook aan de aanbevelingen van de verenigde commissies.

De brede waaier van aanbevelingen werd op 30 augustus voor onderzoek doorgezonden aan de ministers Michel, Onkelinx, Vande Lanotte, Durant, Aelvoet, Duquesne, Vandenbroucke, aan staatssecretaris Boutmans en aan mezelf. Per brief van 30 oktober heb ik het antwoord van minister Vandenbroucke aan de voorzitter van de Senaat doen geworden. Ik weet niet of mevrouw de Bethune het heeft gekregen. Indien niet, verzoek ik de voorzitter van de Senaat haar het antwoord te bezorgen. Alleszins zal ik dat zelf ook doen.

In de begroting 2002 zijn diverse nieuwe initiatieven opgenomen op het vlak van de kinderpsychiatrie voor een totaal budget van 250 miljoen frank. Daarnaast wil ik ook het initiatief van de maximumfactuur in herinnering willen brengen, goed voor een bijkomend bedrag van 1,7 miljard frank. In samenspraak met de ouderorganisaties werkt minister Vandenbroucke aan een grondige hervorming van de verhoogde kinderbijslag voor andersvalide kinderen. De realisatie ervan is gepland in 2003. Meer uitvoerige informatie hieromtrent staat in bijlage 1.

Per brief van 13 november heb ik het antwoord van minister Onkelinx naar de voorzitter van de Senaat gestuurd. Minister Onkelinx bestudeert momenteel de maatregelen die nodig zijn om werkneemsters het recht op borstvoedingspauzes toe te kennen en heeft hiervoor onlangs het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen. Verder wijst ze op de sterke band met het IAO-verdrag betreffende de ergste vormen van kinderarbeid. Ze heeft diverse démarches gedaan voor een spoedige ratificatie van het verdrag, dat tot de gemengde bevoegdheden behoort. Deze ratificatieprocedure zal ten vroegste tegen het einde van het jaar beëindigd zijn. Ook van de initiatieven van mevrouw Onkelinx zit een kopie in de bundel.

De antwoorden van de andere betrokken ministers werden me intussen ook toegestuurd, maar heb ik nog niet officieel naar de voorzitter van de Senaat doorgestuurd. Ik zal mevrouw de Bethune echter de voorrang geven en ze haar rechtstreeks toesturen, met de opmerking dat de teksten enkel in de oorspronkelijke taal beschikbaar zijn en dus nog niet vertaald werden.

In zijn antwoord benadrukt staatssecretaris Boutmans vooral de noodzaak van de ratificatie van verscheidene bijkomende protocollen bij de Conventie van de rechten van het kind. Dat is terug te vinden in bijlage 3 van de bundel.

Minister Aelvoet heeft, zoals gevraagd in de aanbevelingen, het wetsontwerp inzake de rechten van de patiënten aangepast. Tevens werd op 17 oktober 2001 het Borstvoedingscomité opgericht. Dit comité werd gevraagd acties en richtlijnen uit te werken ter sensibilisering en ondersteuning van vrouwen die kiezen voor borstvoeding. Ook dit antwoord bezorg ik in bijlage 4 van de bundel.

Vice-eerste minister Michel heeft uitvoerig geantwoord op de talrijke aanbevelingen die hij heeft ontvangen. België benut elke gelegenheid, zowel in bilaterale als in multilaterale contacten, om de aandacht te vestigen op de Conventie van de rechten van het kind, zodat we kunnen komen tot een universele ratificatie ervan. Ook tijdens het voorzitterschap werd deze kwestie verscheidene malen naar voren gebracht. Bovendien zijn we volop bezig met de voorbereidingen van de speciale sessie van de VN, wegens de dramatische gebeurtenissen van 11 september uitgesteld tot mei. De Belgische delegatie zal nog steeds, zoals initieel gepland, vier jonge mensen meenemen. Ook dit initiatief zit in bijlage 5.

Ook het uitvoerig antwoord van minister Durant zit in de bundel.

Ik kom dan bij de andere aanbevelingen, die niet in de verschillende antwoorden terug te vinden zijn.

Aanbeveling 4 van het rapport, namelijk dat het kind in het centrum van het mobiliteitsbeleid moet staan, geldt uiteraard als rode draad voor het beleid. Iedereen die kinderen heeft, kan dat alleen maar toejuichen. Hierbij wil ik toch even de bijzondere problematiek van de dode hoek van vrachtwagens vermelden. Veel van de slachtoffers van dergelijke ongevallen zijn immers kinderen. De vorderingen die er tijdens het Belgische voorzitterschap zijn gemaakt, maken het mogelijk om vanaf nu ook een reglementering op Belgisch vlak op te stellen. Daarom heeft de ministerraad op 30 november 2001 in eerste lezing een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot uitrusting van alle nieuwe vrachtwagens van meer dan 3,5 ton met systemen die het gezichtsveld van deze voertuigen vergroten, overeenkomstig de voorschriften in het ontwerp van wijziging van de EU-richtlijn. Bovendien wil ik ook herinneren aan het verkeersveiligheidsplan van 26 oktober, waarin deze antidodehoeksystemen zijn opgenomen. Wanneer het koninklijk besluit verschijnt, zullen we het eerste land in de Europese Unie zijn dat nieuwe vrachtwagens verplicht een antidodehoeksysteem te hebben, ook al is er nog geen EU-richtlijn. We hebben niet op deze richtlijn gewacht, omdat we denken dat het nog veel te lang zal duren voor ze er is.

Inzake Justitie kan ik onder meer het volgende mededelen. De adoptiewet wordt nu besproken in de Kamercommissie voor de Justitie. Het samenwerkingsakkoord inzake de Nationale Commissie voor de rechten van het kind wordt thans voor advies voorgelegd aan alle toekomstige leden van die Commissie. Het nieuwe protocol inzake de samenwerking tussen Child Focus en de gerechtelijke overheden werd op 28 november ondertekend. De bespreking van de wetsvoorstellen inzake jeugdadvocaten, hoorrecht en autonome rechtsgang is onlangs in de Senaatscommissie gestart. De minister van Justitie woonde ook de tweede conferentie inzake commerciële uitbuiting van kinderen in Japan bij en heeft hij daar het EU-standpunt toegelicht.


Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik dank de eerste minister voor de bundel en voor zijn bijzonder pedagogisch antwoord.

In de inleiding van mijn vraag heb ik al gezegd dat ik apprecieer dat de regering in een aantal dossiers rond kinderrechten initiatieven heeft genomen. Ik betreur echter dat de eerste minister niets zegt over de aanbevelingen die met zijn bevoegdheid als voorzitter en coördinator van de ministerraad te maken hebben. Ik denk dan vooral aan de aanbevelingen die vragen dat er op federaal niveau wordt gestreefd naar een gecoördineerd kinderrechtenbeleid. De Senaat heeft unaniem gevraagd dat een federaal minister wordt belast met de coördinatie van het kinderrechtenbeleid, dat er een kinderrechtennota komt die transversaal doorheen alle departementen gaat en dat de interministeriële conferentie regelmatig wordt bijeengeroepen. De Senaat vroeg ook dat bij de administratie van de eerste minister een cel wordt opgericht die de implementatie van dat horizontale plan moet bewaken.

Ik vernam dat de conferentie onlangs voor de eerste keer na ons advies is bijeengekomen. Dat is positief, maar er zou best wat meer systematiek en logica mogen komen. Het kan niet dat de regering de conferentie pas bijeenroept als de Senaat haar tot de orde roept.

Veel meer dan de positieve initiatieven die de regering her en der al heeft genomen, zoals de dodehoekspiegel, maatregelen voor kinderen in de psychiatrie en dergelijke, is dit het algemene kinderrechtenbeleid de belangrijkste reden voor mijn vraag aan de eerste minister. Is de federale regering al begonnen met een gecoördineerd beleid? Uit het achterwege blijven van een antwoord op die vraag leid ik af dat, zes maanden na het Senaatsrapport, de regering nog altijd niet bewust is van de noodzaak hiervan. Het is jammer dat de regering nog niet eens een totaalvisie op een kinderrechtenbeleid heeft ontwikkeld.

Het is nog niet te laat. Ik vraag de eerste minister om er snel werk van te maken. Het zou mooi zijn mocht ons land over een paar maanden naar de VN-top gaan met de boodschap dat België ook op federaal niveau is begonnen met een algemeen en gecoördineerd kinderrechtenbeleid en dat onze begroting jaarlijks een "kindtoets" ondergaat. Ik heb dat zelf op artisanale wijze eens gedaan voor de federale begroting van vorig jaar en ben uitgekomen op 0,05 procent uitgaven rechtstreeks ten gunste van kinderen. Nu zegt de eerste minister dat het bedrag dit jaar is verhoogd. Ik hoop hem op zijn woord te mogen geloven.


-Het incident is gesloten.

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 26-07-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.