24-03-08

Kindermisbruiken


Kinderpornozaak Zandvoort: 88.539 unieke beelden

SafeRedirect

Hierbij volgt het Proces-Verbaal van Yves Goethals, Hoofdinspecteur Officier van de gerechtelijke politie - Hulpofficier van de Procureur des Konings bij de federale politie (Dienst Mensenhandel) te Etterbeek, in verband met de CD-roms van de kinderpornozaak Zandvoort.

Men kan zich afvragen hoe Goethals wist dat er 'geen Belgische kinderen' op het kinderpornomateriaal te vinden zijn terwijl de kinderen niet werden geidentificeerd en hij zelf stelt dat de hoeveelheid foto's 'te groot is om ze te onderzoeken en de eigenaar(s) ervan te bepalen'.

Voort kan men opmerken dat het foutief is om te stellen dat de foto's van kinderen met een aziatisch uiterlijk niet moeten onderzocht worden. Ze worden immers hoe dan ook in Europa verspreid.

De bezoekers op de opendeurdagen van 29 en 30 maart 2008 te Morkhoven zullen zich zelf een idee over dit alles kunnen vormen als zij de dossiers ter inzage krijgen.

-------------------------------

Politie - Federale Politie
Algemene Directie Gerechtelijke Politie
Directie van de bestrijding van de criminaliteit tegen personen
Dienst mensenhandel
Luchtmachtlaan, 10
1040 Brussel
Tel: 02/642.62.24

Proces-verbaal nr. 100470/03 dd. 23.12.2003 - DGJ-DJP-MH

Pro Justitia

Heden drieëntwintig december tweeduizend en drie om 15.30 uur;

Wij ondergetekende(n), GOETHALS, Yves
Hoofdinspecteur Officier van gerechtelijke politie hulpofficier van de Procureurs des konings.
Bij de federale politie verblijvende te Etterbeek,
In burgerkledij, drager van onze dienstkaart, brengen ter kennis aan uw ambt hetgeen volgt:

FEITEN

(1) Bezit van pornografisch materiaal waar minderjarigen minder dan 16 jaar op worden voorgesteld.

ANALYSE

In navolging van de opdracht uitgaande van uw ambt en nader op het voorblad omschreven hebben wij de de 20 Cd-rom's geananyseerd naar structuur en inhoud.

Naar de structuur toe stellen wij vast dat:

- De persoon die deze gegevensdragers heeft samengesteld veel tijd heeft gestoken in de organisatie van de bestanden.
- Elke CD is onderverdeeld in directories die ofwel benoemd zijn met een letter om ze alfabetisch te rangschikken ofwel aangeduid worden met de naam van de serie ofwel met een woord die verwijst naar de aard van de inhoud (vb posing 12-15 y old)
- De directories die benoemd zijn met een letter zijn verder onderverdeeld volgens de naam van de serie of de naam van het kind dat figureert op de foto's.
- Van de verschillende soorten indelingen vindt u een schermafdruk in bijlage 1 aan onderhavig.
- Een aantal bestanden corrupt zijn en aldus niet toegankelijk; deze bestanden zijn dus niet te bekijken noch te kopiëren. Ook de software om de bestanden te catalogeren heeft die als corrupt aangeduid en niet in de database opgenomen.

Naar de inhoud stellen wij vast dat:

- De totale verzameling foto's opgeslagen op de 20 CD-rom's bevat 88.539 unieke beelden, d.w.z. dat deze beelden maar één keer voorkomen.
- 5526 beelden zijn niet in de database opgenomen omdat ze door het systeem werden aangeduid als reeds één of meerdere malen voorkomend.
- 70% van het beeldmateriaal is duidelijk van kinderpornografische aard en aldus een inbreuk op art. 383bis SWB.
- Als norm voor de bepaling kinderpornografie of niet, gebruiken wij de omschrijvingen vermeld in de col 12/99.
- De andere 30% bevat de twijfelgevallen naar leeftijd van de afgebeelde personen, scans uit oude nudismetijdschriften en de foto's die kunnen gecatalogeerd worden als 'childerotoca' zoals genoemd in de col 12/99.
- De foto's werden op de gegevensdragers geplaatst tussen 1995 en 2000 als volgt verdeeld:
° 1995: 676
° 1996: 32.000
° 1997: 21.923
° 1998: 11.736
° 1999: 11.273
° 2000: 4.309
° De rest van de foto's dateert van voor deze periode en gaat terug tot 1.1.1980
- Gezien de spreiding (voor het grootste gedeelte van de foto's) over een periode van 6 jaar hebben we hier te maken met een persoon die echt bezig is met pornografie in het algemeen en kinderpornografie.
We kunnen hier spreken van een echte verzameling waarvoor de bezitter veel aanzien zal genoten hebben of nog heeft bij gelijkgestemden.
- De foto's zijn afkomstig uit nudisme en naturistentijdschriften, het internet of zijn zelf gemaakt. Het is echter niet mogelijk onderscheid te maken tussen 'home made' beelden die door de maker zijn verspreid en zo in het bezit zijn gekomen van onze verzamelaar en beelden die de verzamelaar zelf heeft gemaakt en in zijn verzameling heeft geplaatst.
- Om dit laatste onderscheid te kunnen maken moet men weten wie de 'eigenaar(s)' van de foto's zijn en nadien proberen te bepalen of er plaatsen of kinderen op de foto's voorkomen die in verband kunnen gebracht worden met de 'eigenaar(s)'.
- Deze taak is echter bijna onmogelijk gezien de grote hoeveelheid foto's en het feit dat een groot deel van de foto's al meer dan 5 jaar oud zijn. Bovendien figureren veel kinderen met Aziatisch uitzicht op de beelden.

VERBANDEN

Zo'n 50% van de beelden zijn gekend in de databanken van Interpol. Geen enkele van de beelden houdt verband met Belgische dossiers. Het tegendeel zou bizar zijn geweest daar de dossiers in België die geleid hebben tot identificatie van slachtoffers dateren van ten vroegste eind 2001.

Verspreid over 4 CD's treffen we 371 foto's aan van de 'KG series' de maker van deze serie werd in april 2003 gearresteerd in Stockholm. 37 van zijn 42 slachtoffers werden geïdentificeerd.
Indien dit gegeven van belang is voor onderhavig dossier kan alle informatie terzake bekomen worden bij de Zweedse autoriteiten via de normale kanalen.

INLICHTINGEN

- Om een idee te krijgen van de aard van de foto's waarvan het bezit strafbaar gesteld is volgens Art. 383 SWB voegen wij in bijlage 2 aan onderhavig een tiental voorbeelden die representatief zijn voor het geheel.
- Indien door uw ambt gewenst kan de volledige verzamemeling in database formaat met thumbnails overzichtelijk op één CD-Rom geplaatst worden.
- Opsteller kan in positief geval uw ambt voorzien van een exemplaar van de software nodig om de database te bekijken, geldig voor dertig dagen.

Hierbij gevoegd:
1) Voorbeelden schermafdrukken structuur (5blz)
2) Voorbeelden foto's (4blz)

Proces-verbaal werd afgesloten op 24.12.2003

Waarvan Akte


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

OPEN INKIJKDAGEN MORKHOVEN: 29-30 MAART 2008

Op deze Open Inkijkdagen kan men een petitie ondertekenen waarin justitieminister Vandeurzen (CD&V) wordt gevraagd om een onderzoek te laten instellen naar:
- De dossiers en dossierstukken die op het gerecht van Turnhout uit het strafdossier van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werden gestolen
- De cd-roms met kinderporno en het betreffende dossier die door de vzw Werkgroep Morkhoven aan het Belgische Koningshuis werden afgegeven. Nadat zij door de voormalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor onderzoek aan de procureur-generaal van het hof van beroep in Antwerpen waren overgemaakt, werden zij gestolen.
- De kinderpornoproducenten, kindermisbruikers en de kopers van kinderporno in de kinderpornozaak Zandvoort die nooit opgespoord en vervolgd werden
- De 30 processen-verbaals over zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid (en lid van de politieraad) Victor V. wordt genoemd

WAAR ? KONINKRIJK 61, 2200 MORKHOVEN (02 537 49 97)

Foto: Het jacht van de steenrijke 'kinderpornoverzamelaar' Gerrit Ulrich

20:50 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (1)

Commentaren

Problemen Microsoft
Na 14 dagen is het E-mail adres van de vzw Werkgroep Morkhoven (werkgroep_morkhoven@hotmail.com) nog altijd geblokkeerd.

Op 14.3.2008 vroeg een al of niet bestaande medewerker van het Windows Live ID Support Team, een aantal gegevens aan Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens op, zoniet zou het e-mail adres werkgroep_morkhoven@hotmail.com worden afgesloten.

Omdat de MSN-groep van Morkhoven-ondervoorzitster Prinses de Croÿ vorig jaar onder vreemde omstandigheden werd opgedoekt (eerst was er een schrijven van het MSN Groups Support Team dat de Prinses vermoedelijk een technische fout had gemaakt maar nadien meldde het MSN Groups Support Team dat de groep vanwege een 'onderzoek' en een overtreding van de gebruikersoveréénkomst voorgoed zou vernietigd worden) gaf Jan Boeykens de gegevens door.

Jan Boeykens die de MSN-groep Werkgroep Morkhoven oprichtte en beheerde, snoof wel onraad maar vorig jaar werd ook de MSN-groep Werkgroep Morkhoven bijna opgedoekt toen de vzw Werkgroep Morkhoven met Internetproblemen kampte. Het MSN Groups Support Team vroeg toen om binnen de drie dagen een artikel uit 2003 te verwijderen, zoniet zou de groep verdwijnen. Jan Boeykens omtdekte het waarschuwingsberichtje toevallig in zijn mailbox toen hij een internetcafé bezocht.

Na het doorspelen van de gegevens, waaronder het paswoord, ontving Jan Boeykens telkens een foutmelding wanneer hij zich aanmeldde. Er werden ook berichtjes in naam van de vzw Werkgroep Morkhoven rondgestuurd waarbij men geld trachtte af te troggelen.

De Morkhoven-voorzitter contacteerde het Microsoft Support Team en gaf de informatie aan de Computer Crime Unit van de federale politie door.

Het Microsoft Support Team reageerde aanvankelijk positief en zei dat het alles zou doen om de problemen op te lossen.
Dat veranderde toen drie verschillende medewerkers van het Windows Live ID Support Team de zaak begonnen te behandelen. Die begonnen de identiteit van Jan Boeykens die alle gegevens over zichzelf en zijn MSN-groep zoals gevraagd doorspeelde en voorstelde om een kopie van de statuten van de vzw Werkgroep Morkhoven op te zenden, in vraag te stellen.

Op 23.3.2008 deelde een zekere Wendy van het
Windows Live ID Support Team aan Jan Boeykens mede dat zijn verstrekte accountgegevens niet overeen kwamen met de gegevens die in zijn account (werkgroep_morkhoven@hotmail.com) zijn opgeslagen.
'Aangezien je de gegevens die in je account zijn opgeslagen niet hebt bevestigd, kunnen we je wachtwoord niet vrijgeven of je verder helpen. MSN hanteert een beleid voor de bescherming van de privacy en veiligheid van haar ledenaccounts', aldus de genaamde Wendy.

Op 24 maart 2008 schreef een zekere Carmeela van het Windows Live ID Support Team: 'Zoals je zult begrijpen kunnen we je helaas, wegens veiligheids- en privacyredenen, geen verdere informatie verstrekken over de status van dit account. Toen je je Windows Live account aanmaakte ben je akkoord gegaan met de gebruikersovereenkomst, die onze methoden beschrijft om de veiligheid en de privacy van onze gebruikers te beschermen.'

Op het ogenblik dat Jan Boeykens zijn hotmail-adres aanmaakte en de MSN-groep Werkgroep Morkhoven aanmaakte, bestond er echter geen 'Windows Live account' en sprak met enkel van 'hotmail'.

Telkens Jan Boeykens zich nu voor zijn hotmail adres 'werkgroep_morkhoven@hotmail.com' aanmeldt, krijgt hij te lezen dat hij 'zich reeds te veel met zijn foutieve adres en paswoord aanbood of dat iemand anders dit probeert te doen'.

Voor het Windows Live ID Support Team is de zaak nu blijkbaar afgesloten en de twee mensen van het Microsoft Support Team die beloofden om het probleem zo snel mogelijk te zullen oplossen, zijn onbereikbaar geworden.

Dat houdt in dat de duizenden berichten van Jan Boeykens en de vzw Werkgroep Morkhoven, alsook hun adressenlijst verloren dreigen te gaan.
Jan Boeykens kan ook de MSN-groep Werkgroep Morkhoven die hij enkel jaren geleden zelf heeft opgestart, niet meer beheren. Er kunnen geen berichten onder de naam 'Werkgroep Morkhoven' meer gepubliceerd worden.

Vandaag werden ook de e-mail adressen van Prinses de Croÿ (geen hotmail-adressen) volledig geblokkeerd.
Op het moment dat de Prinses hierover een bericht op het Internet publiceerde, begon alles weer op een normale manier te werken.

Het valt op dat er voor iedere actie of zitting van het schijnproces tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem problemen met MSN-groepen en het e-mail verkeer optraden.
Er doken ook dikwijls telefoon, fax en GSM-problemen op. Dat wijst er op dat men mogelijk met de Belgische Staatsveiligheid te maken had.

De problemen met het e-mail adres werkgroep_morkhoven@hotmail.com dd. 14.3.2008 van de vzw Werkgroep Morkhoven ontstonden enkele uurtjes nadat de vzw Werkgroep Morkhoven haar brief aan justitieminister Vandeurzen (CD&V) op het internet publiceerde. In deze brief beklaagde de Werkgroep er zich over dat Marcel Vervloesem regelmatig dreigtelefoons uit gerechtelijke kringen kreeg. Er volgden ook dreigtelefoons toen de vzw Werkgroep Morkhoven enkele weken geleden duizenden omzendbrieven in Morkhoven en omgeving begon te verspreiden waarin men kon lezen op welke frauduleuse manier het proces tegen Marcel Vervloesem gevoerd werd.

Morgen en overmorgen, 29 en 30 maart 2008, houdt de vzw Werkgroep Morkhoven haar opendeurdagen te Morkhoven waarbij de bezoekers ondermeer inzage zullen krijgen in een aantal gerechtelijke dossiers.

Werkgroep Morkhoven
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 28-03-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.