10-02-08

Proces Marcel Vervloesem

 

VUM-kaartenhuisjes worden met bamboerietjes gebouwd

IkzelfMorkhoven147

Vlak na dat Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven werd veroordeeld, publiceerden de VUM-kranten van Thomas Leysen wiens vader nog carrière maakte bij de Hitlerjugend, een interviewtje met de pedofiel Victor V. voor wiens klachten Marcel Vervloesem na tien jaar werd vrijgesproken...

Het verbaast mij niet dat de VUM-kranten (De Standaard, Het Volk, De Gentenaar, Het Nieuwsblad) die de verhalen van Victor V. over 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' in 1998 voor het eerst naar buiten brachten, de Herentalse pedofiel ten allen koste blijven steunen. Als zij dat niet moesten doen, dan valt heel het kaartenhuisje dat zij vanaf 1998 hebben opgebouwd immers in duigen.

In 2005 stond het VUM-kaartenhuisje trouwens al op instorten. De helft van de bende dieven, inbrekers, roofovervallers en verkrachters die onder leiding van Victor V. Marcel Vervloesem voor 'folteringen en verkrachtingen' had aangeklaagd, zat toen al achter de tralies en de bendeleden die nog vrij waren, kwamen toen op het plan om bij Victor V. in te gaan breken. De Vlaamse krant Het Laatste Nieuws publiceerde daarover toen een kort interview met Victor V. die zei dat hij 'geen enkel idee had over wie die inbraak bij hem gepleegd kon hebben'.

Er was echter niet alleen die inbraak. De VUM-architect had nog meer tegenslag. De vzw Werkgroep Morkhoven wist in 2005 namelijk in het bezit te komen van een schriftelijke verklaring van één van de zogenaamde slachtoffers van Marcel Vervloesem die door het gerecht van Turnhout uit het strafdossier van Marcel Vervloesem werd gehouden en daar nog altijd niet in weer te vinden is.
Dat zogenaamd slachtoffer zei in zijn verklaring dat hij en de andere zogenaamde slachtoffers voor hun klachten tegen Marcel Vervloesem door Victor V. betaald werden. Hij voegde er voorts aan toe dat men voor de verhalen aan 'de pers' (en misschien bedoelde hij hiermee de kranten van de VUM mediagroep) extra betaald werd maar dat hij zelf dat geld 'geweigerd had'.

Om het VUM-kaartenhuisje recht te houden, kwamen de kranten van de VUM-mediagroep in 2005 met nieuwe verhalen over 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' naar buiten. De verhalen kwamen toevallig van enkele minderjarigen uit de omgeving van Victor V. die zich tijdens hun ondervraging door de gerechtelijke politie van Turnhout lieten ontvallen dat ze bepaalde zaken 'in de krant hadden gelezen'.

Door de 34-dagen durende hongerstaking van de reeds zwaar zieke Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout, dreigde het VUM-kaartenhuisje opnieuw in te storten.
Victor V. begon toen snel met een petitieactie waaruit moest blijken dat Marcel Vervloesem 'niet meer langer welkom was in de wijk' en de zaak kwam toevallig ter sprake op de Herentalse gemeenteraadszitting.
De Herentalse burgemeester Jan Peeters (die Victor V. binnen de Sp.a ondersteunde) en zijn coalitiepartner, het Herentalse CD&V-raadslid Marleen Diels, beweerden zich 'in het standpunt van de wijkbewoners te kunnen weervinden omdat ook Herentals en omstreken door de klachten tegen de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem een negatief imago kregen'. Peeters die als kamerlid van de Sp.a ook in het partijbureau van de Sp.a te Brussel zetelt, verklaarde toen tegenover de lokale radio en televisie dat de 'website van de vzw Werkgroep Morkhoven' misschien beter van het Internet kon gehaald worden alhoewel dat het best op een 'wettelijke' manier kon gebeuren.
De petitieactie van Victor V. en consoorten werd echter geen sukses. Zij bracht in totaal slechts 13 handtekeningen op.

Toen de vzw Werkgroep Morkhoven bekend maakte dat er zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestonden waarin Victor V. werd genoemd, werd het doodstil.
De pers, waaronder ook de VUM-pers, die moord en brand schreeuwde over het 'kindermisbruik' van Marcel Vervloesem maar geen woord zei over de 88.539 slachtoffertjes in de kinderpornozaak Zandvoort, zweeg ook nu weer.

Toen ik, als voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, een open brief aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers schreef waarbij ik de lijst van de 30-processen-verbaals voegde, was er weer geen enkele reactie.

Op 24.10.2006 stapte ik met een copie van deze open brief naar het bureau van procureur-generaal Christine Dekkers op het hof van beroep in Antwerpen. Ik gaf de brief af en kreeg hiervoor een ontvangstbewijs met de mededeling dat de brief aan de procureur-generaal zou worden overgemaakt.

Op 15.11.2006 sprak het gerecht van Turnhout Marcel Vervloesem vrij voor de klachten van Victor V. en consoorten maar dank zij de nieuwe verhalen over 'folteringen en verkrachtingen' kon Marcel Vervloesem toch wegens 'kindermisbruik' veroordeeld worden. De Turnhoutse rechter François Caers legde Marcel Vervloesem die 10 jaar lang door de VUM-pers aan de schandpaal was genageld, tevens een 'spreekverbod met de pers' op. Het VUM-kaartenhuisje was gedeeltelijk gered.

Op 14.11.2007 kwam de zaak voor het hof van beroep te Antwerpen. De Vlaamse krant Het Nieuwsblad (VUM-mediagroep) publiceerde toen het volgende Belga-berichtje: 'Voor het hof van beroep in Antwerpen is woensdag het proces gestart tegen Marcel Vervloesem (55), de zelfverklaarde kinderpornojager uit Morkhoven bij Herentals die nu zelf vervolgd wordt voor onder meer het bezit van kinderporno en het seksueel misbruik van minderjarigen. Het openbaar ministerie kon zich volledig in het vonnis van de correctionele rechtbank van Turnhout vinden. Die veroordeelde Vervloesem vorig jaar tot vijf jaar cel, waarvan drie jaar effectief. De aanklager vroeg het hof wel om een groter gedeelte van die straf effectief te maken, omdat de beklaagde naar zijn mening een gevaar voor de maatschappij is, en hij ongetwijfeld zal herbeginnen eens hij de kans krijgt. Op 5 december komt de verdediging aan het woord.'

Aanklager advocaat-generaal Mark Tack die 'zich volledig in het vonnis van de correctionele rechtbank van Turnhout terug kon vinden', kwam helaas in de problemen toen bleek dat er talrijke dossiers en dossierstukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem verdwenen waren.

De schriftelijke verklaringen van Prinses de Croÿ (vice-voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven) en mezelf in verband met de affichecampagne waarvoor Marcel Vervloesem was veroordeeld, werden pas na een klacht van Vervloesem bij Mark Tack en de Hoge Raad voor de Justitie opnieuw aan het strafdossier gevoegd.
Op de zitting van 15.12.2007 moest Marc Tack dan weer toegeven dat het dossier in verband met het kinderpornomateriaal dat door de vzw Werkgroep Morkhoven ter informatie aan het Koningshuis werd gestuurd en dat via de toenmalige justieminister Tony Van Parys (CD&V) aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen werd overgemaakt, 'verdwenen' was. Tack zei dat hij een 'reconstructie' zou maken van het verdwenen dossier.

Er waren nog tal van andere ontlastende stukken verdwenen en Marcel Vervloesem diende daarvoor een kacht in bij de Hoge Raad voor de Justitie die hem antwoordde dat zij de zaak zou onderzoeken.

Normaal gezien zou het hof van beroep te Antwerpen op 9.1.2008 uitspraak hebben gedaan in de zaak Vervloesem. Op 9.1.2008 had men ook moeten weten of Marcel Vervloesem 'schuldig' werd bevonden voor het 'bezit van kinderporno' waarmee het materiaal van de kinderpornozaak Zandvoort bedoeld wordt dat Marcel Vervloesem in 1998 voor het oog van de Nederlandse camera's en in naam van de vzw Werkgroep Morkhoven aan het gerecht van Turnhout voor onderzoek overmaakte. De zitting van 9.1.2008 werd echter om een ongekende reden uitgesteld.

Op 15.1.2008 en 16.1.2008 kreeg Marcel Vervloesem plotseling enkele anonieme telefoontjes van twee mannen en een vrouw die perfect op de hoogte waren van zijn dossier. Volgens de eerste man werd de zitting van 9.1.2008 uitgesteld 'omdat het arrest nog niet klaar was'.
De man had het met Marcel Vervloesem ook over de nog steeds ontbrekende dossiers en dossierstukken. Volgens de man had Marcel Vervloesem 'meer kopies van zijn dossier dan wie dan ook' en moest er nu maar eens een einde komen aan het opvragen van dossiers en dossierstukken waarop Marcel Vervloesem hem antwoordde dat hij het recht had op inzage en kopiename van het volledige dossier.
Ook het -volgens advocaat-generaal Tack- 'verdwenen' dossier in verband met het kinderpornomateriaal aan het Koningshuis, kwam ter sprake.
Op de vraag van Marcel Vervloesem hoe het nu eigenlijk zat met het onderzoek naar de 30 processen-verbaals inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin Victor V. werd genoemd, antwoordde de man geirriteerd dat het 'onderzoek in deze zaak lopende was'.
De man vroeg aan Marcel Vervloesem waarom hij zich door het bestuur van de vzw Werkgroep Morkhoven in Brussel liet 'manipuleren' waarop Marcel Vervloesem hem antwoordde dat hij al jarenlang acties voerde voor dat de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven naar Brussel verhuisde.
De man vond dat Marcel Vervloesem 'onbetamelijk' was geweest in zijn brief over Minister Dewael en de 'supergevangenis voor de allergevaarlijksten' die op de blog 'Rechten van Gevangenen' werd gepubliceerd.
Verder vroeg de man aan Marcel Vervloesem waarom hij bleef protesteren terwijl hij 'toch niet meer lastig werd gevallen'. De man dreigde ermee dat men 'nog een heel stuk verder zou gaan' indien Marcel Vervloesem niet met zijn activiteiten en het opvragen van dossierstukken zou stoppen. Marcel Vervloesem antwoordde hem daarop dat het proces en de verdachtmakingen tegen hem 10 jaar geduurd hadden en dat hij nu wilde dat de zaken rechtgezet werden.

Op 5.2.2008 besloot het hof van beroep te Antwerpen om, zonder de resultaten van het onderzoek van de Hoge Raad voor de Justitie af te wachten, Marcel Vervloesem op basis van een onvolledig dossier tot 4 jaar effectieve gevangenisstraf te veroordelen.

In haar arrest hield het hof van beroep te Antwerpen geen rekening met de ontlastende stukken en met de medische verslagen van de geneesheer-experten die aantoonden dat Marcel Vervloesem ten tijde van de zogenaamde verkrachting, impotent was. Het arrest vermeldde enkel dat de verklaringen van de minderjarigen als een 'voldoende bewijs moesten aanvaard worden' en dat er 'moest van uitgegaan worden dat het Openbaar Ministerie correct was'.

De kranten van de VUM-mediagroep die maar moeilijk kunnen verkroppen dat Marcel Vervloesem werd vrijgesproken voor de verhalen van Victor V. en consoorten, publiceerden op 7.2.2008 een interviewtje met Victor V. waarin deze zei dat het 'nu eindelijk zwart op wit vaststaat dat Marcel Vervloesem een ordinaire pedofiel is'. 'Ik hoop uit de grond van mijn hart dat ze hem in een psychiatrische instelling opnemen', aldus Victor V.
De 30 processen-verbaals met de zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin Victor V. wordt genoemd, brachten de VUM-kranten natuurlijk niet ter sprake.

Onder de originele titel 'Van zelfverklaarde kinderpornojager tot ordinaire pedofiel' schreef de VUM-krant Het Nieuwsblad die destijds de eerste krant was om het verhaal van Victor V. over de 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' te publiceren, dat Marcel Vervloesem zijn slachtoffers, waaronder Victor V., met een 'bamboerietje op het achterwerk sloeg en hen verkrachtte'.
Marcel Vervloesem gebruikte zijn bamboerietjes dus zowel in 1998 als in 2005. Heeft de procureur des konings van Turnhout nu al opdracht gegeven om deze rietjes in beslag te nemen ?

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=10&sa=N
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://doofpot-justitie.skynetblogs.be/

- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Werkgroep+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderen+isoleercellen+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+Temse+Madeira&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Werkgroep+Morkhoven+pers&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Sp.a+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Jan+Peeters+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=nl&q=OCMW+Herentals+&btnG=Google+zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Operatie+Hamlet+Europol&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Pascal+Taveirne+Hamlet+Europol&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=operatie+Koala+Europol&btnG=Zoeken&meta=

- http://www.droitfondamental.eu/
- http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/

12:21 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (12)

Commentaren

Hoofdredacteur De Standaard: 'Goede journalistiek stoort soms' De Standaard, dinsdag 12 februari 2008


'De zestien is voor u'
>We tonen rauwe strijd om politieke macht
>Reconstructie werd meest ambitieuze project
>Reeks op basis van bijna 100 uren interviews

'Indrukwekkende journalistiek', zo schreef ons een gewezen collega die zelf in de jaren zeventig en tachtig nationale bekendheid verwierf met politieke reconstructies. 'Een reeks die toont dat De Standaard inderdaad niet toevallig de standaard is', mailde een lezer.

Een lezeres vond daarentegen dat De Standaard 'de kroon heeft ontbloot' en zij vond bijval bij iemand die 'verontwaardigd is over het feit dat De Standaard de moeizaam verworven rust in de politiek nu meent te moeten verstoren'.

(On)verantwoord

Het minste dat je kan zeggen over 'De zestien is voor U', de tiendelige reeks die deze krant sedert enkele dagen publiceert, is dat ze voor ophef zorgt. Inhoudelijk zonder meer. De krant toonde tijdens de voorbije dagen aan in welke chaotische omstandigheden Verhofstadt III tot stand kwam, hoe Didier Reynders manoeuvreert om Leterme op 23 maart niet in het zadel te moeten hijsen en hoe de koning en zijn entourage geprobeerd hebben om het kartel van CD&V en N-VA uit elkaar te spelen.

Zoals dat wel eens meer het geval is met goede journalistiek stoort de reeks. Dusdanig zelfs dat de stukken uit De Standaard uitgroeiden tot het onderwerp van uitvoerige commentaar in andere media en in de coulissen van de Wetstraat. De enen zien in onze inspanningen niet veel meer dan wat gespin van een gefrustreerde Yves Leterme. Anderen voelden zich geroepen om het 'colloque singulier', het vertrouwelijke gesprek met de koning, te verdedigen. Nog anderen vonden dat De Standaard 'onverantwoord' bezig zou zijn.

Respect

Ernstige media moeten zelf niet het voorwerp zijn van het nieuws. Ernstige media moeten het nieuws verslaan. Moeten duiding geven, inzicht brengen en commentaar leveren. Bovenal moeten zij op zoek gaan naar de waarheid op terreinen die maatschappelijk relevant zijn.

Dat moet gebeuren met respect voor de juiste feiten, met kennis van zaken, met oog voor nuance en detail, met — als dat nodig is — geheimhouding van de bronnen, en met respect voor de personen.

Dat alles moet gebeuren met één doel voor ogen: onze lezer zo correct mogelijk informeren. Deze principes, en niets anders, liggen aan de basis van onze spraakmakende reeks.

Kanteljaar

Toen begin vorig jaar duidelijk werd voor elke slimme waarnemer dat 2007 een kanteljaar zou worden in de Belgische geschiedenis, besloot de redactie van deze krant daar heel uitvoerig over te berichten. Eerst werd een uitgebreide en succesvolle samenwerking opgezet met Le Soir.

Dat project moest de contouren van het institutionele en maatschappelijke debat schetsen. Vervolgens besteedde De Standaard buitengewoon veel aandacht aan de verkiezingscampagne, de verkiezingen van 10 juni en de regimecrisis die daarop volgde.

Omdat gauw duidelijk was dat de ware toedracht der dingen pas met enige afstand kon worden ingeschat besloot de redactie van deze krant eind augustus al om materiaal te verzamelen voor een ambitieuze reconstructie. In het najaar en in december groeide die reconstructie — samen met de politieke crisis — uit tot het meest ambitieuze project dat de Wetstraatredactie de jongste jaren heeft opgezet.

Rijke oogst

Ter herinnering nog eens wat we vrijdag, bij het begin van de reeks, schreven: we hadden alles samen bijna honderd uren gesprek met de formateurs Yves Leterme en Guy Verhofstadt, met de bemiddelaar Dehaene en de verkenner Van Rompuy, met de oranje-blauwe delegatieleiders Somers, Reynders, Milquet en Vandeurzen, met de twee partijvoorzitters van SP.A en die van de PS en Ecolo, en met enkele tientallen andere politici, medewerkers, betrokkenen en getuigen.

De oogst bleek bijzonder rijk te zijn, zo mag blijken uit de zowat zestig bladzijden exclusieve kopij die we uit de gesprekken hebben gedistilleerd. Op basis daarvan kunnen we u dezer dagen, beter dan we zelf ooit gehoopt hadden, een uniek inzicht geven in wat zich in de voorbije maanden echt heeft afgespeeld in en om Hertoginnedal, op de partijhoofdkwartieren, op het paleis en in de omgeving van de Wetstraat.

We tonen niet enkel het 'slagveld van de persoonlijke relaties' dat Verhofstadt in december aantrof, maar de strijd om de politieke macht — in al zijn rauwheid — zoals die bijna tweehonderd dagen lang heeft gewoed.

De waarheid

Hebben we daarbij ongeoorloofde journalistieke methodes gebruikt? Neen. Tijdens de vorige zomer verklaarden politici op het bordes van het paleis en vanuit de tv-studio’s wat ze aan de koning hadden gezegd, of zouden zeggen.

In het kader van onze vraaggesprekken weigerden sommigen met ons te spreken over wat de koning hen zei, anderen deden dat uitgebreid. Het resultaat van die gesprekken was inderdaad een ontluisterend beeld van de rol van koning Albert II en zijn entourage.

Is met deze serie het laatste over deze crisis gezegd? Die illusie hebben we niet. Maar we weten wél dat wat we in deze serie neerschrijven de waarheid is. 'Jullie zijn erin geslaagd om een nieuw licht te werpen op sommige cruciale momenten', mailde een goed ingewijde betrokkene ons gisteren.

We hebben puzzelstukken bijeen gebracht. Citaten voorgelegd en afgetoetst. Een aantal versies niet gepubliceerd omdat we ze niet bevestigd kregen. Sommige betrokkenen letterlijk tientallen keren lastig gevallen om bepaalde feiten af te checken.

Daar is een woord voor: journalistiek. In een medialandschap waarin er steeds meer 'content' en 'public relations' is en steeds minder journalistiek, geloven we meer en meer in de essentiële rol die wij, de media, te spelen hebben.

Peter Vandermeersch, algemeen hoofdredacteur

Gepost door: Leentje | 12-02-08

Reageren op dit commentaar

'België glijdt af naar politiestaat'
Volgens de Antwerpse correctionele rechter Walter De Smedt heeft het parlement helemaal niets geleerd uit de zaak-Dutroux.
Ondanks de aanbevelingen van diverse parlementaire commissies versterken onze parlementsleden de oorzaken die aanleiding gaven tot wat misliep in de zaak-Dutroux nog. De Smedt hekelt terzake wat hij “de socialistische visie op justitie en politie” noemt. Die visie vind je volgens hem in bijna alle politieke partijen, ook in Open Vld, CD&V en VB. Volgens hem dreigt België zelfs af te glijden naar een politiestaat.

Ook valt De Smedt het gebrek aan onafhankelijkheid en openheid van de Comités P en I aan. Deze comités controleren respectievelijk de politie- en inlichtingendiensten en De Smedt was als enige Belg lid van beide comités voor de liberale partij. De magistraat waarschuwt voor de gevaren van de huidige strijd tegen het terrorisme, die volgens hem het opiniemisdrijf opnieuw invoert.

De Smedt haalde recentelijk het nieuws door uitspraken naar aanleiding van onmiddellijke aanhoudingen of keppeltjesdracht van joden op zijn zittingen in het Antwerps vlinderpaleis.

Gazet van Antwerpen, 12/02/2008

Gepost door: Johan Daneels | 14-02-08

Reageren op dit commentaar

Nieuwe intimidaties en bedreigingen Een paar dagen geleden was het weer zover.
De Werkgroep Morkhoven had -zoals 14 dagen voor dat het Hof van Beroep te Antwerpen uitspraak deed in de zaak rond de cd-roms Zandvoort en Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven- opnieuw problemen met het Internet en Marcel Vervloesem werd gisteren opnieuw door een onbekende opgebeld, geintimideerd en bedreigd.

Een korte samenvatting van de opmerkingen van de onbekende:

'U weet toch dat de beslissing van het Hof van Beroep te Antwerpen kan aangevochten worden ? Welke stappen denkt u binnen termijn te zullen ondernemen ?
Ik heb uw advocaat Raf Jespers proberen te bellen maar die was niet bereikbaar. Wat zijn jullie van plan ? Maar u bent toch nog vrij ? Ge moogt de rechter dankbaar zijn dat hij u niet direct heeft laten aanhouden ! U weet toch dat iemand die
veroordeeld wordt tot effectieve gevangenisstraf ter zitting kan aangehouden worden ? Dat is geen misbruik. Dat is het recht van het Hof. Gaat ge u tegen de rechterlijke macht keren ? Wat denkt ge te winnen ? Die verdwenen stukken hebt ge toch ook ? Als ge een klacht indient tegen een magistraat, dan moet ge bewijzen hebben hé ! Voor die cd-roms Zandvoort bent u toch vrijgesproken ?

Gepost door: Jan Boeykens | 16-02-08

Reageren op dit commentaar

Bedrog magistraten Als dit verhaal klopt, dan zijn er dus magistraten geweest die mogelijk bedrog hebben gepleegd om Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven te kunnen veroordelen.
Het is dus normaal dat deze zaak onderzocht wordt en de betreffende magistraten zonodig gestraft worden.
De vraag is alleen wie het onderzoek in deze gaat voeren en of de betrokken rechters niet eerst uit hun functie moeten ontheven worden.

Gepost door: Jozef | 17-02-08

Reageren op dit commentaar

Bedrog magistraten Magistraten zijn inderdaad ook maar mensen alhoewel ze zich boven God en Wet verheven voelen.
En wat gebeurt er wanneer een magistraat kinderen misbruikt en de kinderpornodossiers systematisch toedekt ?

Alhoewel ik geen voorstander ben van de PVV vind ik wel dat die Nederlandse partij zich vragen durft stellen die in België een schokgolf van verontwaardiging zou veroorzaken bij de mensen die alles voor het zeggen hebben.

--------------

Seksuele escapades in doofpot Justitie - Kamervragen


------------------------------------------------------------

admin13 juni 2007, 17:54
woensdag 13 juni 2007

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de Minister van Justitie, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Defensie over de wijze waarop is omgegaan met belastende informatie over top-justitieambtenaren.

1.)
Klopt het dat bij opsporings- en/of inlichtingendiensten al sinds jaren informatie bekend is over seksuele escapades van een (thans) voormalig Hoofdofficier van Justitie en over een topambtenaar van het ministerie van Justitie (*) ?
2.)
Houdt deze informatie ook aanwijzingen in dat betrokkene(n) zich daarbij schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten? Zo ja, welke feiten betreft het en welk onderzoek is vervolgens ingesteld naar die verdenkingen en met welke resultaten?
3.)
Houdt deze informatie in dat er aanwijzingen zijn omtrent gedragingen van betrokkene(n) die hen in een chantabele positie hebben kunnen brengen? Zo ja, welke stappen zijn ondernomen om hieraan een eind te maken?
4.)
Is er door de BVD en/of de MIVD bepaalde informatie over de seksuele escapades van betrokkenen niet aan de minister van Justitie ter beschikking gesteld? Zo neen, waarom niet en welke informatie betreft het? Wordt deze informatie nu alsnog aan die minister ter beschikking gesteld? Zo neen, waarom niet?
5.)
Maakt deze informatie betrokkenen chantabel, gelet op de functies die zij thans vervullen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe kan het gebeurd zijn dat zij deze functies hebben kunnen verkrijgen en wat gaat U nu doen om deze situatie te beïndigen?


(*) Telegraaf 12 juni 2007

Gepost door: Jaapjejaap | 17-02-08

Reageren op dit commentaar

Waanzin Om een nog onverklaarbare reden geraakte de aarde gisteren even uit haar baan en kwam zij dichter bij de zon terecht. Vooral in Vlaanderen sloegen de stoppen door en de ziekenhuizen waren verplicht om al hun personeel op te trommelen.

Dat er iets fout liep, was ook te zien aan de Belgische nieuwsberichten.

Gisteren bekende de advocaat Victor Hissel plotseling dat hij kinderporno had gekocht, de Brugse pedofiel Pascal Taveirne waarvan men al in 2002 wist dat hij zijn kinderen verkrachtte en er filmpjes van maakte en verkocht kreeg 10 jaar gevangenis, de eisen tot schadevergoeding van de families Marchal en Lambrecks tegenover de Belgische Staat werden van tafel geveegd, in Itres kwamen er 300 gevangenen in opstand, 500 zigeuners hielden een herdenkingswake te Brussel omdat één van de leden van hun gemeenschap na een wilde achtervolging door de politie tegen een boom geknald en overleden was, ook de Brusselse hongerstakers lieten -meer dood dan levend- van zich spreken, er onstond een politieke ruzie over het instituut voor gerechtelijke opleiding, gerechtelijke bronnen maakten bekend dat de seriemoordenaar Michel Fourniret die regelmatig uitstapjes naar België plande nog twee moorden had gepleegd, de vader van de vermoorde Nathalie Mahy diende een klacht in tegen een TV-zender, Abdallah Ait Oud die verdacht wordt van de moord op Stacy en Nathalie begon zich juridisch te roeren, het hof van cassatie verwierp het beroep van Hans Van Themsche die in een waanzinnige bui drie mensen vermoordde...

De enige die nog op het appel ontbrak was Marc Uyttendaele, de echtgenoot van ex-justitieminister Laurette Onkelinx. Uytendaele kwam onlangs in het nieuws omdat zijn advocatenbureau te veel staatsopdrachten toegestoken kreeg.

Gepost door: Jan Boeykens | 20-02-08

Reageren op dit commentaar

VUM-kranten zijn witte ridders die kinderpornonetwerken beschermen
De kranten van de VUM mediagroep haalden bij het nieuws over de advocaat Victor Hissel (dat waarschijnlijk bedoeld was om de aandacht van het proces rond Pascal Taveirne af te leiden) nog eens scherp uit naar de Witte Beweging en Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven.

'Hissel was ten tijde van de zaak-Dutroux een hevige aanhanger van de theorie dat er een pedofiel netwerk achter Dutroux zat', schreef De Standaard bijna smalend.

De kranten van de VUM mediagroep proberen hun lezers al jarenlang wijs te maken dat er geen kinderpornonetwerken bestaan terwijl de BBC in 2002 nog bekend maakte dat er bij de operatie 'Twins' die ondermeer ook in België werd uitgevoerd, een 50-tal pedofielen die foto's van misbruikte kinderen en baby's op het Internet plaatsten, werden gearresteerd.

Het kan misschien toeval zijn maar de VUM-kranten waren ook de kranten die het nieuws over het zogenaamde kindermisbruik van Marcel Vervloesem als eersten de wereld instuurden en die -volgens bepaalde bronnen- de klachten tegen Marcel Vervloesem zouden betaald hebben...

-------------

Tuesday, 2 July, 2002, 14:38 GMT 15:38 UK
Police smash net paedophile ring

The images seized were the worst police had seen
Fifty people have been arrested in a co-ordinated international operation against internet paedophiles.
Tuesday's raids were synchronised by police in the UK and saw a total of 50 arrests, including 31 in Germany and six in Britain.

Others were held in Belgium, Holland, Sweden, Italy and Spain but the inquiry - dubbed Operation Twins - also stretched across the US, Canada, Denmark, Romania and Switzerland.

It was overseen by the UK's National Hi-Tech Crime Unit, which has worked for a year to uncover the ring, known as the Shadowz Brotherhood and thought to have 100 members.

Hundreds of officers in seven countries were involved and dozens of computers and thousands of disks were confiscated.

The Hi-Tech Crime Unit were supported by officers from Europol in The Hague.

A Europol spokesman said of the raids: "In all cases the occupants were implicated in crimes relating to child abuse and pornography.

"A substantial quantity of equipment was seized including computers and laptops containing images of child abuse, videos and CDs."

Detectives said the images were among the most horrific they had ever seen.

Some showed babies and young children being abused.

Suicide

The six men arrested in the UK included one of the alleged masterminds of the Brotherhood, a 25-year-old man from Staines, west London.

The others were a 58-year-old man who runs an electronic security company in Northamptonshire, a 62-year-old who works for an NHS trust in Berkshire, a 23-year-old cleaner from Wiltshire, a 26-year-old electrician from south east London and a 27-year-old manager in the jewellery trade from Hounslow, west London.

Before the latest arrests 16 people had already been held across the world of whom one - a US Air Force officer - committed suicide.

Police say they believe many of those involved in the ring had sexually abused children themselves and then posted the images on the internet.

Their activities centred around an encrypted website which also provided advice on how to groom children for abuse in internet chatrooms and how to evade detection.

BBC News Online's technology correspondent Mark Ward said: "These sites operate in a similar way to music piracy sites. You have to upload something on to it before they will let you have access to their archives."

He said the sites were often accessible only by codewords and added: "You would have to move in certain circles before you could get the codeword."

He said internet paedophiles often used Internet Relay Chat (IRC) - a way of communicating over the web which is so fast it is almost impossible to monitor.

It is thought undercover police officers may have posed as paedophiles in order to infiltrate the Shadowz Brotherhood.

'Highly sophisticated'

Detectives said the brotherhood operated a cellular structure similar to terror networks, which meant that if one person was arrested they could only betray a small number of people.

The Shadowz Brotherhood is understood to have operated in English, French, German, Spanish and Dutch.

Head of the UK National Hi-Tech Crime Unit, Detective Chief Superintendent Len Hynds said: "These people were involved in abusing children and discussing it on-line.

"In terms of the kinds of material they are posting and allowing access to it's the worst group I have encountered."

He said they had used a level of sophistication not seen by law enforcers before.

"It was a hierarchical structure with systems administrators who monitored news groups and bulletin boards and provided security advice to members.

"It's clear they had a reasonable awareness of our tactics and we will be exploring every avenue to determine how they accessed that information."

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 22-02-08

Reageren op dit commentaar

De Leugen Regeert
De leugen regeert - kinderpornonetwerk Zandvoort
vara@vara.nl

-------------------------

Diefstal van dossierstukken in het strafdossier van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem


Advies- en onderzoekscommissie - Commission d'avis et d'enquête

Brussel, 21.2.2008

Aan de heer Marcel Vervloesem
Koninkrijk 61
2200 Morkhoven

O. ref: N/07/0185/BDM/KDB

Betreft: uw brief van 17 oktober 2007

Wij komen terug op ons schrijven van 16 januari 2008.

In april 1999 zendt u cd-roms met als inhoud kindermisbruik naar hoogwaardigheidsbekleders om een aanklacht te formuleren inzake deze verwerpelijke vorm van kinderhandel. Het parket-generaal van Antwerpen reageert hierop op vraag van de heer Tony Van Parys en opent een dossier.

Sindsdien zou u echter niets meer gehoord hebben over deze aangelegenheid. Omdat er intussen 8 jaren verliepen informeerde u op 31 juli 2007 bij het parket te Antwerpen naar de stand van zaken en verzocht u inzage in het dossier AN.37.97.242/99. Het parket antwoordde u dat de bundel was overgedragen aan het parket-generaal en dat u zich voor verdere informatie daar moest wenden, wat u ook deed op 9 september 2007.

Op 25 oktober 2007 ontving u een reactie van advocaat-generaal Tack, die u laat weten dat het dossier ter inzage ligt in bundel 130.P.2007 op de griffie van het Hof van Beroep te Antwerpen.
Op 31 oktober 2007 gaat u inzage nemen in deze bundel, maar het aangevraagde dossier was niet terug te vinden in deze bundel. Dit wordt bevestigd tijdens uw volgende bezoek op 2 november 2007, waar de bundel opnieuw wordt doorzocht, deze keer met hulp van het diensthoofd van de griffie.

Op 5 november 2007 schreef u het parket-generaal aan om te melden dat het gevraagde dossier zich niet in de bundel bevindt en u andermaal verzocht hem inzage te geven in het dossier AN.37.97.242/99.

Het parket-generaal te Antwerpen bevestigt dat op 13 april 1999 7 cd-roms door de gerechtelijke politie in ontvangst werd genomen voor verder onderzoek.

Op 18 juli 1999 werd het dossier door het parket te Antwerpen na grondig onderzoek geseponeerd wegens daders onbekend, waarna het dossier terug aan het parket-generaal werd overgemaakt.

De procureur-generaal bevestigt dat het door u aangevraagde dossier door zijn diensten werd gezocht maar nergens kon teruggevonden worden.

Inmiddels werd, na grondige opzoekingen in het archief van de procureur des Konings te Antwerpen, een volledig afschrift van het dossier met notitienummer AN37.97.242/99 teruggevonden. Dit afschrift en een kopij van de volledige briefwisseling werd aan het hoofddossier gevoegd.

Het ambt van de procureur-generaal heeft u op 26 november 2007 ingelicht dat u ter zitting van 5 december 2007 al uw middelen, grieven en argumenten kon naar voor brengen.

Hoewel volledig afschrift van het dossier teruggevonden is, blijft het origineel onvindbaar zowel op het parket van de procureur des Konings als op het parket-generaal. Uw klacht wordt, wat dit aspect betreft dan ook gegrond verklaard.

Het parket-generaal en de procureur des Konings te Antwerpen zullen van deze beslissing op de hoogte worden gebracht.

Uw klachtdossier wordt hierbij afgesloten.

Met de meeste hoogachting,

Geert Vervaeke
Voorzitter van de Nederlandstalige Advies- en Onderzoekscommissie

-----------------------

De gewezen procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van Beroep te Antwerpen ontving op 23.10.2006 een copie van 30 processen-verbaals van de vzw Werkgroep Morkhoven waarin staat hoe het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde. Victor V. was de man die de klachten inzake zogenaamde 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' in 1998 organiseerde en die, volgens een schriftelijke verklaring die evenééns uit het gerechtelijk dossier is verdwenen, voor die klachten betaald zou hebben.

Een copie van die schriftelijke verklaring werd op 14.9.2004 door de genaamde Eric C., tesamen met een klacht van zijn zoontje wegens zedenfeiten door Victor V., per aangetekende brief naar de Turnhoutse substituut Peter Van der Flaas gestuurd. Eric C. kreeg echter geen antwoord op zijn schrijven.

Op 20.7.2007 schreef Marcel Vervloesem naar het parket van Turnhout en vroeg waar de beide dossierstukken zich bevonden. Er kwam geen antwoord.

Op 18.8.2007 schreef Marcel Vervloesem opnieuw naar het parket te Turnhout om te vragen wat er met die stukken gedaan werd. Er kwam geen antwoord.

Op 31.8.2007 schreef Marcel Vervloesem per aangetekende brief naar het parket van Turnhout. Hij ontving wederom geen antwoord.

Op 7.9.2007 eiste Marcel Vervloesem via de Antwerpse gerechtsdeurwaarder Dujardin de stukken per exploot op bij het parket-generaal te Antwerpen. Het exploot werd door advocaat-generaal Anne-Marie Geps afgetekend voor ontvangst. Er volgde geen enkele reactie.

Uiteindelijk liet Marcel Vervloesem een copie van beide documenten toevoegen aan de besluiten die zijn advocaten ter zitting van het hof van beroep te Antwerpen dd. 5.12.2007 neerlegden. Het parket-generaal antwoordde echter niet op de vragen die de advocaten in hun besluiten gesteld hadden. Ook op het exploot werd niet verder ingegaan. Men gaf er blijkbaar de voorkeur aan om Marcel Vervloesem zonder onderzoek, op basis van een onvolledig dossier en zonder de resultaten van het onderzoek van de Hoge Raad van justitie af te wachten, tot vier jaar gevangenis te veroordelen.

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 26-02-08

Reageren op dit commentaar

De Leugen Regeert - Het Nieuwsblad (VUM mediagroep)
Op 15.11.2007 schreef Ivo Meulemans van Het Nieuwsblad zijn zoveelste artikeltje over Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven.

Het Nieuwsblad was de krant die met de andere kranten van de VUM mediagroep de verhalen over de 'verkrachting en foltering door Marcel Vervloesem' in 1998 en 2005 de wereld instuurde en de actievoerder Marcel Vervloesem gedurende 10 jaar lang als een 'kindermisbruiker' door het slijk sleurde.

Wie de brief van de Hoge Raad voor de Justitie van 21.2.2008 over de gestolen cd-roms en documenten uit het dossier van Marcel Vervloesem heeft gelezen, weet intussen wel beter en begrijpt nu op welke manier de correctionele rechtbank van Turnhout en de Antwerpse advocaat-generaal Tack de knderpornozaak Zandvoort in de doofpot wilden stoppen.

Omdat de verhalen over de 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' die 20 jaar geleden zogenaamd plaats hadden, onmogelijk te controleren waren en omdat de verklaringen van de zogenaamde slachtoffers niet bleken te kloppen terwijl ook de leugendetectortest uitwees dat Marcel Vervloesem de waarheid sprak, vond men er niets beters op dan Marcel Vervloesem op basis van de in zijn huis gevonden bamboestokjes te veroordelen.

De VUM-kranten wilden niet alleen de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot stoppen en een onderzoek naar de kinderpornoproducenten, folteraars en verkrachters voorkomen.
Zij doen ook al jarenlang al het mogelijke om de burger ervan te overtuigen dat de internationale kinderpornonetwerken om één of andere mysterieuze reden stoppen aan de Belgische grens. Vandaar dat zij alle mogelijke middelen aanwenden om Marcel Vervloesem en de mensen van de Witte Beweging het zwijgen op te leggen.

-------------


Zelfverklaarde kinderpornojager voor de rechter
Aanklager vordert vijf jaar cel tegen Marcel Vervloesem

HERENTALS - Voor het hof van beroep in Antwerpen hoorde de zelfverklaarde kinderpornojager Marcel Vervloesem (55) gisteren vijf jaar cel tegen zich vorderen. 'De ballon van Witte Ridder is definitief doorprikt', zei de advocaat-generaal.Negen jaar nadat de politie de eerste klacht wegens kindermisbruik tegen Marcel Vervloesem noteerde en de wereldpers zich in volle post-Dutroux-crisis verdrong aan zijn deur van zijn huisje in Morkhoven, moest de zelfverklaarde kinderpornojager zich verantwoorden voor het hof van beroep in Antwerpen.

De rechter in Turnhout had hem in november van vorig jaar veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf waarvan drie jaar effectief wegens het seksueel misbruik van minderjarigen, bezit en verspreiding van kinderporno, valsheid in geschrifte, oplichting en inbreuken op de wet op de privacy.

In het oudste zedendossier werd Vervloesem in Turnhout vrijgesproken. Daarin beschuldigen negen mannen hem van seksueel misbruik tussen 1974 en 1996, toen ze nog minderjarig waren. Een van hen is zijn jongere broer Vic (44). Zes feiten bleken verjaard, voor de overige drie genoot Vervloesem het voordeel van de twijfel. De advocaat-generaal sloot zich daar gisteren bij aan.

Bamboestokjes

Voor het openbaar ministerie staat het wel vast dat de leider van de Werkgroep Morkhoven tussen december 2003 en april 2005 drie minderjarigen tussen elf en zestien had verkracht. 'Allen spreken ze van betastingen, het vastbinden met strips en seksspelletjes waarbij Vervloesem gebruikmaakte van bamboestokjes', zei advocaat-generaal Tack. 'Vervloesem beloonde hen met geld en drugs. De verhalen kunnen onmogelijk verzonnen zijn. De stokjes zijn in zijn huis teruggevonden.'

Volgens de aanklager wierp Vervloesem zich op als de vertrouwensman van zijn slachtoffers om ze vervolgens te misbruiken. Ook het bezit van duizenden beelden met kinderporno was volgens het openbaar ministerie bewezen. 'Vervloesem is agent noch officier bij de gerechtelijke politie', zei Tack. 'Van zijn goede bedoelingen schiet niets over. Gebruikte hij de beelden voor zijn eigen genot?'

De aanklager vorderde vijf jaar cel waarvan het grootste deel effectief. Vervloesem ontkende alles. 'Ik ga voor een klinkende vrijspraak. Al tien jaar maken ze me zwart. Dit overleef ik wel', zei hij. 'Er gaan nog lijken uit de kast vallen. Drie bundels zijn uit het strafdossier verdwenen.'

De verdediging krijgt op 5 december het woord. Nadien neemt het hof de zaak in beraad.

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 27-02-08

Reageren op dit commentaar

De Leugen Regeert
VUM mediagroep

Zoals gezegd, hebben de kranten van de VUM mediagroep de kinderpornozaak Zandvoort waarin de kinderpornoproducers, kinderfolteraars en kinderverkrachters nooit werden opgespoord en vervolgd, doodgezwegen en willen zij de burger ervan overtuigen dat de internationale kinderpornonetwerken overal, behalve in België, actief zijn.

Om hun doel te bereiken proberen zij de mensen van de Witte Beweging met alle middelen het zwijgen op te leggen.

Toen advocaat Victor Hissel, die symbool staat voor de Witte Beweging, van het 'bezit van kinderporno' werd beschuldigd, reageerde de VUM-krant De Standaard als volgt:

--------

Witte ridder betaalde voor kinderporno

BRUSSEL/LUIK - Victor Hissel (52), de voormalige advocaat van de ouders van Julie en Melissa, is in verdenking gesteld voor het bezit van kinderporno. Hissel was ten tijde van de zaak-Dutroux een hevige aanhanger van de theorie dat er een pedofiel netwerk achter Dutroux zat.

19 februari 2008
http://www.standaard.be/Krant/Tekst/Artikel.aspx?artikelId=VU1O5B6K&date=20080219&demo=False

-----

De val van de witte beweging

BRUSSEL - Victor Hissel is niet de eerste witte ridder die van zijn voetstuk valt. Hij werd in zijn val voorafgegaan door Marcel Vervloesem en Daniël Lekeuche, ooit ook twee notoire voorvechters van de witte beweging.

De Standaard, dinsdag 19 februari 2008
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=VU1O5B6I

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 27-02-08

Reageren op dit commentaar

VUM mediagroep
De kranten van de VUM mediagroep verklaarden de verhalen van Regina Louf 'volledig verzonnen'.
De VUM-kranten hechtten echter wel geloof aan de verhalen over 'folteringen en verkrachtingen' door Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven en gebruikten die 10 jaar lang om hem aan de schandpaal te nagelen.
Volgens een schriftelijke verklaring die nooit werd onderzocht en tesamen met tal van andere stukken uit het gerechtelijk dossier is gestolen, zouden de zogenaamde slachtoffers van Marcel Vervloesem voor hun verhalen door een bepaalde pers betaald zijn geweest...

--------

REGINA LOUF GETUIGT BIJ VERENIGDE NATIES

Genève - Regina Louf, allas getuige XI, heeft woensdag in het Zwitserse Genève getuigd voor de Commissie voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties. Louf mocht er nogmaals komen vertellen hoe ze vanaf haar tweede jaar in een netwerk van pedofiele kinderverkrachters terecht zou zijn gekomen. Dat het Belgische gerecht de verhalen van Regina ondertussen al lang als "fabels" heeft bestempeld, deed in Genève niet terzake.
Regina Louf was uitgenodigd door de "Transnationale Radicale Partij", een kleine partij van Italianse origine die tegelijk ook erkend is als niet-gouvernementele organisatie. Regina Louf klaagde woensdag in naam van de partij voor de Commissie voor de Mensenrechten het bestaan aan van georganiseerd kindermisbruik in België. Kindermisbruik dat, volgens de speech van Louf, in ons land door politiek en gerecht systematisch in de doofpot wordt gestopt. Zo verklaarde Louf woensdag onder andere "dat de advocaten van misbruikers geholpen worden door incompetente rechters, opgebrande politiemensen en psychiaters die erop uit zijn om te bewijzen dat kinderen liegen." Het getuigenis van Louf werd in Genève mee ondersteund door De Morgen-journalist Douglas De Coninck, co-auteur van het boek "De X-dossiers".
Volgens waarnemers waren de vertegenwoordigers van 53 lidstaten "fel onder de indruk" van het getuigenis van Louf. Niemand kreeg in Genève te horen dat het Belgisch gerecht het getuigenis van Regina Louf drie jaar lang heeft onderzocht en als verzonnen heeft geklasseerd. De reputatie van België als paradijs voor pedofielen kreeg in Zwitserland weer extra steun.


Het Volk - Het Nieuwsblad - De Standaard / 15-16 avril 2000 - ME

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 28-02-08

Reageren op dit commentaar

België veroordeeld wegens inbreuk op persvrijheid Met de persvrijheid in België is het maar pover gesteld.

In het programma 'De Zevende Dag' verdedigde een journaliste van de Vlaamse zelfverklaarde kwaliteitskrant De Standaard onlangs wel het 'heilige principe van de persvrijheid' maar dat sloeg dan alleen op 'de film' van de Nederlandse oproerkraaier Geert Wilders. (Tegenwoordig spreken ze al over een 'film' als iemand honderdduizend keren herhaalt dat hij over een half jaar een videoclipje met enkele afgehakte hoofden en een brandende koran gaat maken)

De kranten van de VUM mediagroep, waaronder De Standaard, riepen destijds samen met het Vlaams Belang ook al moord en brand bij de publicatie van de zogezegde Mohammed-cartoons in een Deense extreem-rechtse krant.
Ook toen schreeuwde de VUM mediagroep van de Vlaamse industrieel Thomas Leysen die blijkbaar de Hitler Jugend aspiraties van zijn vader heeft overgeërfd, dat 'de persvrijheid en het recht op vrije meningsuiting ten allen koste moesten verdedigd worden'.
De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Volk en De Gentenaar drukten de Mohammed-cartoons toen zelfs drie keren op hun voorpagina af.

Hoe hypocrieter, hoe beter, zou ik zeggen want dat de VUM mediagroep werkelijk om de persvrijheid en vrije meningsuiting geeft, betwijfel ik.

Met de bijzondere aandacht voor de publicaties van mohammed-cartoons en dergelijke onzin, kan men misschien wel rellen uitlokken die moeten dienen om bijkomende financiële middelen en speciale bevoegdheden voor de justitie te eisen.

En de slachtoffers van eventuele rellen die moeten dan maar zien dat ze hun plan trekken !

----------------------------------------

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft België dinsdag veroordeeld wegens inbreuken op de persvrijheid en op het bronnengeheim van journalisten. In maart 2004 voerde het Belgische gerecht een huiszoeking uit in de Brusselse woning van de de Duitse Stern-journalist Hans-Martin Tillack. De raid werd uitgevoerd op vraag van het Europese anti-corruptiebureau OLAF (Office de Lutte Anti-Fraude), dat Tillack ervan beschuldigde in 2002 een ambtenaar te hebben omgekocht om zo een intern OLAF-dossier over fraude bij Eurostat te kunnen bemachtigen. Het Hof heeft nu geoordeeld dat de huiszoeking onterecht was, dat de beschuldiging louter op geruchten was gesteund, en dat de huiszoeking bedoeld was om de bronnen van Tillack te identificeren. De Belgische staat moet nu aan Tillack een schadevergoeding van 40.000 euro betalen.

Na de huiszoeking, waarbij heel wat dossiers waren in beslag genomen, deed Tillack alles wat hij kon om zijn bronnen te beschermen. Hij procedeerde bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling en bij het Hof van Cassatie, en vroeg aan het Europese Gerecht van Eerste Aanleg om voorlopige maatregelen opdat OLAF de dossiers niet zou kunnen inkijken. Al deze pogingen waren tevergeefs. Niettemin werd Tillack door het Belgische gerecht nooit in staat van beschuldiging gesteld. Ten einde raad wendde Tillack zich tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Tillack werd er verdedigd door een team van advocatenkantoor White & Case onder leiding van Ian Forrester.

In zijn vonnis stelt het Hof:
"De vrijheid van meningsuiting vormt één van de fundamenten van een democratische samenleving, en de waarborgen die op dat vlak aan de pers moeten gegeven worden zijn van bijzonder belang. De bescherming van de journalistieke bronnen is één van de hoekstenen van de persvrijheid. De afwezigheid van een dergelijke bescherming zou journalistieke bronnen kunnen ontraden om de pers te helpen het publiek te informeren over kwesties van algemeen belang. (...)

Het Hof onderstreept dat het recht van journalisten om hun bronnen te verzwijgen niet als een eenvoudig privilege mag worden beschouwd dat mag worden toegekend of ingetrokken naargelang de betrouwbaarheid of onbetrouwbaarheid van hun bronnen, maar een waarachtig kenmerk is van het recht op informatie, waarmee met de grootste omzichtigheid moet worden omgesprongen. Dit is nog meer het geval in deze zaak waar de verzoeker verdacht werd op basis van vage en op niets gesteunde geruchten, hetgeen werd bevestigd door het feit dat de verzoeker niet in verdenking werd gesteld.

Het Hof stelt ook de omvang vast van de inbeslagname door de overheid: zestien kisten met documenten, twee archiefdozen, twee computers, vier draagbare telefoons en een metalen kast. Geen enkele inventaris van de meegenomen stukken werd opgesteld. De politie zou zelfs één van de kisten met documenten zeven maanden lang kwijtgeraakt zijn."

In de Worldwide Press Freedom Index van 2007 bekleedde België een vijfde plaats. In 2004 scoorde België slecht met een 22ste plaats, precies omwille van de huiszoeking bij Tillack. De veroordeling door het Hof in Straatsburg zal België in 2008 vermoedelijk opnieuw doen zakken in de lijst.

28 november 2007 (@ 00:18 CET)

Gepost door: Jan Boeykens | 13-03-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.