31-08-07

Neen aan de onverdraagzaamheid ! - Open Brief aan Z.M. de Koning


Neen aan de onverdraagzaamheid ! Open brief aan Z.M. de Koning

Koning2412kerstboodschapPICT0947

Sire,

De vzw Werkgroep Morkhoven zond U destijds een copie van een kinderporno-cd-rom met -volgens de federale politie- 88.000 slachtoffertjes en beklaagt zich er reeds enkele jaren over dat de kinderen op die cd-rom niet werden geidentificeerd terwijl de kinderverkrachters en kinderpornoproducenten niet werden opgespoord. Hopelijk hebt U naar deze gang van zaken geinformeerd want er zijn ook steeds meer en meer franstaligen die zich hierover vragen stellen sinds dat de zetel van de vzw naar Brussel werd verhuisd.

Het zal U trouwens verheugen, Sire, dat de vzw Werkgroep Morkhoven goede contacten onderhoudt met de franstalige Brusselaars die, in tegenstelling tot wat er wordt beweerd, meestal ruimdenkend en verdraagzaam zijn.
De Werkgroep heeft alleen wat problemen met de franstalige socialistische partijtop te Brussel die met haar arrogantie geen blijf lijkt te weten en die de Werkgroep Morkhoven tracht te boycotten.
Die problemen zijn deels ontstaan doordat justitieminister Onkelinx (Parti Socialiste) de kinderpornozaak Zandvoort mee in de doofpot stopte.

De Werkgroep Morkhoven protesteert in haar MSN-nieuwsgroep 'Woonbeleid-PolitiqueduLogement' bijvoorbeeld al enkele maanden tegen het feit dat de Brusselse PS-politici het historische huis waarin de zetel van de vzw gevestigd is, laten verkrotten.
Doordat de Werkgroep er bij de PS-politici die verantwoordelijk zijn voor het woonbeleid te Brussel, blijft op aandringen om de Nieuwe Gemeentewet te respecteren, dienden twee franstalige advocaten onlangs een klacht in tegen Prinses de Croÿ die ondervoorzitster is van de vzw Werkgroep Morkhoven.
Volgens de franstalige advocaten zou Prinses de Croÿ zich aan een 'intention spéculative' hebben schuldig gemaakt. Ik hoef U waarschijnlijk niet te vertellen, Sire, wat ik van dergelijke kinderachtige pesterijen denk en ik vraag mij af waarom de Brusselse politici niet wat meer actie tegen de leegstand en de verkrotting in de hoofdstad Brussel ondernemen.

Op politiek institutioneel vlak ben ik een burger die gehecht is aan de eenheid van zijn land. Ik ben voorstander van een federale staat naar Zwitsers model.
Zoals veel Vlamingen ben ik de manipulaties van de PS-partijtop en de valse beschuldigingen van de PS-partijtop en andere franstalige fanatici inzake 'seperatisme' ook meer dan beu. Men kan immers moeilijk stellen dat dit de onderlinge verstandhouding en verdraagzaamheid onder de Belgen in de hand werkt.

In Uw jaarlijkse toespraken spreekt U steeds over 'verdraagzaamheid'. Mag ik U via deze open brief dan ook verzoeken om erover te waken dat er op een serene wijze over de staatshervorming wordt nagedacht ?

Ik dank U voor uw aandacht.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis


Wie het met deze open brief eens is, kan er een copie van maken en met toevoeging van naam, adres en handtekening naar de vzw Werkgroep Morkhoven zenden die hem dan één van de volgende dagen naar de Koning zendt.

Ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan organiseert de vzw Werkgroep Morkhoven, bekend vanwege haar strijd tegen kinderpornonetwerken, tevens een reeks open-deur-dagen in de Faiderstraat te Sint-Gillis alwaar de zetel van de vzw gevestigd is.

Voor informatie en afspraken: Prinses de Croÿ, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis - 02 537 49 97
werkgroep_morkhoven@hotmail.com - WerkgroepMorkhoven@droitfondamental.eu

http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

13:38 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (7)

24-08-07

Kindermishandeling en sexueel misbruik - Toespraak van De Koningin


Kindermishandeling en sexueel misbruik - Toespraak van De Koningin

ReinePICT0947

Brussel, 23 augustus 2007

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af wat er met het Belgische Koningshuis aan de hand is.
In 1998 maakte de Werkgroep een copie van één van de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort aan het Belgische Koningshuis over, zoals de krant 'Het Volk' schreef.
De Koning antwoordde dat hij er bij de bevoegde instanties zou op aandringen dat deze zaak 'tot op het bot' zou worden uitgespit.
Bijna tien jaar later moeten we echter vaststellen dat de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 kinderen op de cd-roms Zandvoort nog altijd niet geidentificeerd werden omdat men zogezegd over 'te weinig middelen' beschikt. Ook de tientallen kindermisbruikers en kinderpornoproducenten werden nooit opgespoord en vervolgd.
Toen Ecolo-senator Zoé Genot naar de stand van zaken in het onderzoek vroeg, wenste Justitieminister Onkelinx (PS) niet te antwoorden omdat zij dit als een 'individueel dossier' beschouwde.
De Werkgroep Morkhoven schreef herhaalde malen opnieuw naar de Koning maar ontving geen antwoord meer. Ook Child Focus werd op de hoogte gebracht maar keek, niettegenstaande alle mooie woorden over de 'bestrijding van de seksuele uitbuiting van kinderen', de andere kant op.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


Internationale Dag van de Vermiste Kinderen

Dames en Heren,

Ik ben bijzonder vereerd dat ik hier vandaag, aan de vooravond van de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen en voor de eerste keer als erevoorzitster van Child Focus, het woord kan nemen.

Niets is zo verscheurend als het leed van ouders die geconfronteerd worden met de verdwijning of het verlies van hun kind. De Koning en ikzelf waren diep geschokt door de verschrikkelijke gebeurtenissen van 1996. Als ouders hebben wij de pijn en de wanhoop van de families van de vermoorde en mishandelde kinderen persoonlijk gevoeld. We zullen de persoonlijke ontmoetingen met de families nooit vergeten. Ze blijven in ons hart.

De rondetafelgesprekken die in 1996 hier in deze zaal van het Paleis plaatsvonden gaven de Koning en mezelf, samen met de Minister van Justitie, de kans, onze solidariteit met de getroffen families te betuigen. Ook wouden we alle betrokkenen aansporen om concrete acties te ondernemen tegen kindermishandeling. Sedertdien hebben de Koning en ik, tijdens regelmatige persoonlijke contacten en bezoeken, voeling gehouden met de organisaties en autoriteiten die zich inzetten voor de bescherming van kinderen.

Ik wil hier mijn dank uiten aan al diegenen – dat zijn er velen, zowel bij de overheid als in de civiele maatschappij – die in ons land bijdragen tot het welzijn van de kinderen en de kindermishandeling actief bestrijden.

Ik wil in het bijzonder hulde brengen aan CHILD FOCUS dat de laatste vier jaar alles in het werk heeft gesteld om vermiste kinderen terug te vinden en om de seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden. Een missie die me heel na aan het hart ligt. Dat is dan ook de reden waarom ik meteen het erevoorzitterschap van de organisatie heb aanvaard.

In deze functie zal ik trachten niet alleen onze projecten in België maar tevens de onontbeerlijke samenwerking op internationaal vlak zo goed mogelijk te promoten.
Kindermishandeling, uitbuiting en ontvoering zijn immers fenomemen die zich over de hele wereld voordoen. Alleen met gecoördineerde en gebundelde krachten op wereldvlak kunnen we de strijd aanbinden tegen deze wreedheden die dagdagelijks tegen onze kinderen worden gepleegd. Een strijd die tevens hoog op het agenda stond van het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie en waar de Europese Unie zeer gevoelig voor is.

CHILD FOCUS roept ons allen op meer dan ooit waakzaam te zijn. Zoals onze Voorzitter het daarnet zei is het aantal behandelde dossier in 2001 met 15% toegenomen ten opzichte van 2000. Dit is grotendeels te danken aan de grotere naambekendheid van CHILD FOCUS en aan het vertrouwen dat de organisatie uitstraalt. De toename is helaas ook een gevolg van het toenemende aantal verdwijningen en seksuele misdrijven.

De resultaten die CHILD FOCUS behaalt, zijn grotendeels te danken aan de goeie samenwerking tussen overheid en burger. De concrete samenwerkingsakkoorden met de gerechtelijke en politionele instanties, alsook met een aantal privé-partners werpen duidelijk hun vruchten af. Maar onze actie zou echter niet mogelijk zijn zonder het engagement van zowat duizend vrijwilligers die onder meer instaan voor het snelle verspreiden van affiches en gegevens van vermiste kinderen. Ik wil hen in het bijzonder danken voor hun persoonlijke inzet.

Ten slotte wil ik het nog even hebben over de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen die aanstaande zaterdag in ons land wordt herdacht. Een gelegenheid om er ieder van ons aan te herinneren dat er vandaag de dag talloze kinderen worden vermist en dat er elke dag nog kinderen verdwijnen.
Denken we aan het leed en de angst van de getroffen families en laat ons voor hen een blijvende steun zijn.

Child Focus zal zaterdag in heel België meer dan één miljoen vergeet-mij-nietjes verdelen. Door deze bloem te dragen, zoals wij hier vandaag al doen, tonen we aan dat we de vermiste en mishandelde kinderen niet willen vergeten. Ik zou dan ook een heel bijzondere oproep willen lanceren aan iedereen in ons land die begaan is met het lot van de mishandelde en verdwenen kinderen: laten we zaterdag een vergeet-mij-nietje opspelden ter ere van al die kinderen en als steun aan de strijd tegen de mishandeling en uitbuiting van kinderen.

Ik wens eenieder op te roepen aanstaande zaterdag een vergeet-mij-nietje op te spelden te ere van al die kinderen en als steun aan de strijd tegen de mishandeling en uitbuiting van kinderen.

De Koningin
Paleis te Brussel, 23.5.2002

http://www.monarchie.be/nl/activities/speeches/speeches_d...
http://www.monarchie.be/fr/activities/speeches/speeches_d...
http://www.monarchie.be/de/
http://www.google.be/search?hl=nl&q=Child+Focus+kindermis...
http://www.google.be/search?hl=nl&q=Child+Focus+vermiste+...
http://www.google.be/search?hl=nl&q=Child+Focus+Madeleine...
http://www.google.be/search?hl=nl&q=Kindermisbruik+Koning...
Koninklijk Paleis, Brederodestraat 16, B-1000 Brussel - Tel.: +32 (0)2-551.20.20


Ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan organiseert de vzw Werkgroep Morkhoven, bekend vanwege haar strijd tegen kinderpornonetwerken, een reeks open-deur-dagen in de Faiderstraat te Sint-Gillis alwaar de zetel van de vzw gevestigd is. Men kan er ter plaatse kennis maken met de praktijken van de Brusselse immobiliënwereld en de politieke partijen (VLD, SP.A, PS) die de kinderpornozaak Zandvoort hielpen dichtdekken.

Voor informatie en afspraken: Prinses de Croÿ, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis - 02 537 49 97
issakaba@skynet.be - http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

11:55 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (3)

22-08-07

"Entourage koning maakte prinsen kapot" (archief)


Laurents privéleraar: "Entourage koning maakte prinsen kapot"

Koning2412kerstboodschapPICT0947

Enkele jaren geleden zond de Werkgroep Morkhoven een copie van één der cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort naar het Belgische Koningshuis. Dat schreef ook de krant 'Het Volk'.
Toch wensten de kabinetsmedewerkers van de koning geen aandacht te besteden aan het feit dat de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 kinderen in deze zaak nooit werden geidentificeerd en de tientallen kindermisbruikers en kinderpornoproducenten nooit werden opgespoord...

-----------

"De entourage van de koning wil dat alles altijd loopt zoals zij het wil en niet zoals de prinsen het zelf willen", vertelt Rudy Bogaerts maandag in de kranten van de groep Sud Presse.

In zijn boek over de monarchie dat in september in het Nederlands en het Frans verschijnt, klaagt de voormalige privéleraar van prins Laurent, Rudy Bogaerts (62), het gedrag van de adviseurs van de koning aan dat volgens hem bijgedragen heeft tot het slechte imago van de prinsen en de monarchie.

"Ik onthul niets pervers. Ik wil alleen uitleggen hoe Filip en Laurent afgemaakt zijn en ik wil niet dat ze ook de volgende afmaken", aldus Bogaerts. "Ik wil ook uitleggen hoe Boudewijn het slachtoffer geweest is van die onbekwame entourage. Letterlijk het slachtoffer: hoe kun je anders verklaren dat Boudewijn, na enkele waarschuwingen, in Spanje niet vergezeld was van een bekwaam persoon die hartmassage kon toepassen en dat hij zo lang heeft moeten wachten op de dokter van het dorp", voegt hij eraan toe.

In zijn boek viseert Rudy Bogaerts rechtstreeks de kabinetschef van de koning, Jacques van Ypersele de Strihou. "Ik heb nooit problemen gehad met koning Boudewijn, koning Albert of koningin Paola, integendeel", verduidelijkt Bogaerts. "Toen Boudewijn de rampzalige opleiding van zijn neven vaststelde, was zijn wanhoop immens groot.

Ik kan u verzekeren dat hij een diepe voorliefde had voor Filip en Laurent. Hij was overtuigd van wat hij moest doen maar de entourage wou het monopolie over de prinsen behouden", aldus Bogaerts. (belga/dm)

De Morgen 20.8.2007

http://www.demorgen.be/dm/main/showContentNodeOverview.pa...
http://www.monarchie.be/nl/site/contact.html
http://www.monarchie.be/fr/site/contact.html


Ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan organiseert de vzw Werkgroep Morkhoven, bekend vanwege haar strijd tegen kinderpornonetwerken, een reeks open-deur-dagen in de Faiderstraat te Sint-Gillis alwaar de zetel van de vzw gevestigd is. Men kan er ter plaatse kennis maken met de praktijken van de Brusselse immobiliënwereld en de politieke partijen (VLD, SP.A, PS) die de kinderpornozaak Zandvoort hielpen dichtdekken.

Voor informatie en afspraken: Prinses de Croÿ, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis - 02 537 49 97
issakaba@skynet.be - http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

17:48 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (2)

Kindermisbruik: Onze brief aan Zijne Majesteit de Koning


Kindermisbruik: Onze brief aan Zijne Majesteit de Koning

Albert.kinderen.pict_104864PICT0947

Brussel, 22 juni 2006

Drie maanden geleden schreef ik met de Werkgroep Morkhoven naar het Koningshuis in verband met het feit dat het parket van Turnhout geen onderzoek voert naar de kinderen die op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort staan.

Volgens een rapport van de federale politie zijn er immers een 100.000-tal foto's van kinderen op die cd-roms weer te vinden.

Na drie maanden wachten we nog altijd op het antwoord van het kabinet van Z.M. de Koning.

Vroeger kregen we binnen de maand een antwoord waarin bijvoorbeeld vermeld stond dat onze brief naar de Procureur-Generaal werd doorverzonden.

Belangrijk in deze zaak is dat het parket van Turnhout ook de verkrachters en pedocriminelen die duidelijk op de foto's staan afgebeeld terwijl zij kinderen verkrachten, nooit opspoorde.

Ook de makers van het kinderpornomateriaal werden nooit opgespoord en lopen dus nog vrij rond.

Zowel Justitieminister Onkelinx als Child Focus werden in verband met deze foto's gecontacteerd.

Child Focus reageerde niet eens terwijl Onkelinx in antwoord op de parlementaire vraag van Zoë Genot stelde dat het 'slechts een individueel dossier' (met dus een 100.000-tal foto's van merendeels misbruikte kinderen) betreft.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

http://www.google.be/search?hl=nl&q=Kindermisbruik+Koning...
http://www.monarchie.be/nl/site/contact.html
http://www.monarchie.be/fr/site/contact.html


Ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan organiseert de vzw Werkgroep Morkhoven, bekend vanwege haar strijd tegen kinderpornonetwerken, een reeks open-deur-dagen in de Faiderstraat te Sint-Gillis alwaar de zetel van de vzw gevestigd is. Men kan er ter plaatse kennis maken met de praktijken van de Brusselse immobiliënwereld en de politieke partijen (VLD, SP.A, PS) die de kinderpornozaak Zandvoort hielpen dichtdekken.

Voor informatie en afspraken: Prinses de Croÿ, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis - 02 537 49 97
issakaba@skynet.be - http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

09:50 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (7)

Brussel: Doofpotpolitiek en 'Monumentenzorg'


Brussel: Doofpotpolitiek en 'Monumentenzorg'

PICT0947

Ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan organiseert de vzw Werkgroep Morkhoven, bekend vanwege haar strijd tegen kinderpornonetwerken, een reeks open-deur-dagen in de Faiderstraat te Sint-Gillis alwaar de zetel van de vzw gevestigd is. Men kan er ter plaatse kennis maken met de praktijken van de Brusselse immobiliënwereld en de politieke partijen die de kinderpornozaak Zandvoort mee dichtdekten (VLD, SP.A, PS).

Op twee jaar tijd drupten er zo eventjes 6.000 liters water door het dak van de historische woning waarvan de voorgevel door de Dienst ter bescherming van Monumenten en Landschappen geklasseerd werd.

De Diensten Hygiëne en Urbanisme van de gemeente Sint-Gillis en de Dienst ter bescherming van Monumenten en Landschappen stelden in januari 2007 vast dat een gedeelte van de woning onbewoonbaar was geworden en drongen aan op de toepassing van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet. Zij lieten het huis echter gewoonweg verkrotten. Sinds hun bezoek kwamen er nog eens 955 liters water door het dak gedrupt.
'Monumentenzorg' noemen ze dat dat in Brussel...


Voor informatie en afspraken: Prinses de Croÿ, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis - 02 537 49 97
issakaba@skynet.be - http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

02:56 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (3)

15-08-07

Madeleine McCann: doofpot


Madeleine McCann werd ook in Eksel gezien !

2.1142674004roosjeEksel.3bce326f-40c0-43e0-8923-756a7183e46f

Brussel, 15 augustus 2007 - In de zaak van de verdwenen Maddie was er naast de 'ophefmakende' getuigenis van de kinderpsychotherapeute in Tongeren, ook nog de getuigenis van een bloemiste in Eksel waarin enkel de krant ‘Het Belang van Limburg’ geinteresseerd was.
Het is met dergelijke berichten dat de Belgische overheid en Child Focus willen verdoezelen hoe zij de kinderpornozaak Zandvoort met de tientallen kindermisbruikers die nooit werden opgespoord, in de doofpot stopte.

---------------

Bloemiste meent vermiste Maddie gezien te hebben in Eksel

In bloemenwinkel Doornroosje in Eksel menen een klant en de eigenares het in Portugal verdwenen Britse meisje Maddie herkend te hebben.Via Child Focus werd de lokale politie en het parket van Hasselt ingeschakeld.
Momenteel ontbreekt nog elk bewijs dat het hier inderdaad om de verdwenen kleuter gaat.Jessica Beem heeft een foto van Maddie in haar winkel hangen sinds ze het meisje meent gezien te hebben.
Is Maddie McCann in Eksel geweest? Een klant en de eigenares van de plaatselijke bloemenwinkel zijn er alvast van overtuigd. Precies twee weken geleden was een kleuter die verdacht veel leek op het verdwenen meisje samen met een man de winkel binnengestapt. Ze kochten enkele roosjes en vertrokken opnieuw. “Op dat ogenblik had ik niks in de gaten”, begint bloemiste Jessica Beem van Doornroosje.
“Maar een paar dagen later kwam een klant de winkel binnengelopen. Hij had al een paar nachten niet geslapen omdat hij meende Maddie gezien te hebben. Eerst had hij de wijkagent aangesproken. En die had hem geadviseerd om met mij te komen praten.” Tijdens dat gesprek begon Jessica Beem ook te twijfelen. “Het was een woensdagvoormiddag. Toch een tijdstip waarop een meisje van die leeftijd normaal op school zit. En wat me vooral is bijgebleven, is de reactie van dat kind. Ik spreek elke kind dat hier binnenkomt aan. Ook toen. Ik zei dat het mooie bloemen waren voor haar mama. Maar het kind reageerde niet. Ook op andere vragen, kreeg ik geen antwoord. En die blik, ze keek echt droevig uit haar ogen.”
De vrouw ging meteen de foto van het verdwenen meisje op internet opzoeken. “Ze lijkt er echt op. Alleen is het haar van het kind dat hier was, iets lichter.”
Over de man die het meisje vergezelde, kan de bloemiste niet veel vertellen. “Het was een man midden veertig met een normaal uiterlijk. Een kort geschoren coupe en deftig gekleed, niks opvallends. Hij sprak degelijk Nederlands”, herinnert ze zich. Of het hier echt om Maddie ging, is niet bevestigd.
“Maar ik heb mijn plicht gedaan. Anders zou dat aan mij zijn blijven knagen.”

De oproep vanuit Eksel is zeker niet de enige die bij Child Focus is binnengekomen. “Dagelijks krijgen we minstens één telefoontje van Belgen die Maddie menen herkend te hebben. Telkens brengen wij de plaatselijke politie op de hoogte, zij voeren dan het onderzoek”, verduidelijkt Dirk Depover, woordvoerder van Child Focus. Tot nu toe zonder resultaat.
“De mensen die bellen, handelen in eer en geweten. Daar zijn we van overtuigd. Maar tot nu toe is er geen concrete aanwijzing dat die meldingen op waarheid berusten. Er is geen enkele aanwijzing dat Maddie zich in Noord-Europa bevindt.”

Het is inmiddels al 34 dagen geleden dat de Engelse kleuter werd meegenomen uit een Portugees vakantiehuis. Haar ouders reizen momenteel Europa af op zoek naar hun dochter.

Het Belang van Limburg 6/06/07
http://www.hbvl.be/Limburg/3940/artikel.asp?art=%7BF856A0...

14:30 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (2)

09-08-07

Lettre ouverte au Procureur Général de Liège


Lettre ouverte au Procureur Général de Liège

bocarmeBruxelles, mercredi 13 juin 2007

Lettre ouverte au Procureur Général de Liege.

Concernant le refus du Juge Langlois de faire procéder à l’analyse des 6000 cheveux.

Monsieur le Procureur Général,

Nous ne connaissons pas tout des codes judiciaires, et, juridiquement nous ne sommes pas parties à la cause des enfants assassinés. Mais nous ne l’étions pas plus lorsque nous avons marché dans les rues de Bruxelles, le 20 octobre 1996.
Et tout en respectant profondément l’Etat de droit, nous désirons montrer qu’il existe encore des membres de la société civiles qui refusent la clôture du dossier concernant l’enlèvement, la séquestration et la mort de Julie et Melissa, An et Eefje, et l’enlèvement et la séquestration de Sabine et Laetitia.

Et nous le demandons non seulement parce que nous voulons vivre dans une société où la sécurité des enfants et des citoyens ne peut exister sans la recherche constante de la vérité, mais également parce que nous voulons avoir affaire à une justice qui se respecte elle-même.

Envoyer aux oubliettes, sous prétexte que plus personne ne s’en émeut, toutes les questions reléguées automatiquement au dossier appelé « bis » parce qu’elles concernaient des présences et des complicités d’autres personnes que celle jugées à Arlon, serait pour la justice une façon de donner à penser à la société qui lui a donné mission, qu’elle est incapable de rigueur, de logique, de constance et de consistance, et que finalement elle n’a que peu d’intérêt, elle-même, à poursuivre le crime, dès qu’on ne la regarde pas.

Laissez nous d’abord vous dire que nous ne faisons pas l’erreur d’appeler du nom de « dossier bis », expression employée par la presse, ce qui aurait dû être le prolongement de l’instruction, puisque si l’on s’en tient aux arrêts de la Chambre des mises en accusation il ne s’agit que de poursuites disjointes de celles qui ont amené les quatre inculpés connus à la Cour d’Assises d’Arlon. L’arrêt disait en effet ni plus ni moins que « cette disjonction a pour effet d’éviter de prolonger au-delà du raisonnable la durée des diverses détentions préventives, sans pour autant qu’elle n’empêche que soient découvertes ultérieurement d’éventuelles nouvelles charges à l’égard des dites personnes...etc.. » Ces poursuites contre « x » consistaient à relever tous les indices de présences et de complicités d’autres personnes. Dans cet esprit, les analyses des 6000 cheveux et des micro-traces, pour essentielles qu’elles soient ne constituaient qu’une partie de ce qui devait être le prolongement logique de l’instruction du dossier 86/96.

A l’argument qui consiste à dire que ces analyses sont inutiles, argument employé, selon la presse, par le juge Langlois dans son rapport, nous sommes stupéfaits de voir que n’a pas été fait, en plus de 10 ans, le travail de relever, dans les témoignages repris au dossier, les noms des personnes dont la présence est attestée dans les véhicules ou les lieux ayant servi aux enlèvements, transports, séquestrations, tortures et assassinats, à Marcinelle, à Jumet et ailleurs, personnes sur lesquels un prélèvement d’ADN aurait rendu opératoire une comparaison systématique avec l’ADN des cheveux.

A l’attitude qui consiste à opposer le coût de ces analyses à la démarche scientifique qui, dans d’autres circonstances ou d’autres pays, se montre d’une réelle efficacité dans la résolution d’affaires de moeurs et de meurtres d’enfants, nous pouvons répondre qu’une enquête qui a duré neuf années, employant des moyens humains et matériels hors du commun ne devait pas aboutir à un procès où des enquêteurs sont venu dire sous la foi du serment qu’on les avait empêché de travailler.
Cette enquête « coûteuse » ne devait pas aboutir à un procès d’assise où des questions cruciales restaient encore à poser.
C’est l’avocat général, Andries, lui-même, qui a dû rappeler neuf coïncidences qui si elles avaient été prises en compte auraient donné un coup de projecteur sur les complicités autour de Dutroux. Pour l’enlèvement de Julie et Melissa, il citait la non prise en considération des premières pistes, des premiers témoignages et du comportement du chien pisteur arrivé sur les lieux quelques heures après l’enlèvement et la fameuse piste des « fiesta rouges ». Il y ajouta, pour l’enlèvement de An et Eefje, la non prise en considération des coïncidences reliant les relations « d’affaire » de Dutroux et Dutroux lui-même à l’hôtel Brazil de Blankenberge devant lequel An et Eefje avaient été vues l’une des dernières fois.
Les réponses, elles, furent renvoyées au dossier prolongé appelé « bis ».
Soit.
Mais alors le dossier bis aurait dû être instruit.

Il est évident, Monsieur le Procureur Général, que nous approuvons votre décision d’aller en appel contre le refus du juge Jacques Langlois.

Mais, sans illusion, ne pouvons qu’exprimer un vœux pieux sur la continuation de l’enquête.

Si le juge Langlois exprime des doutes dans son rapport concernant l’origine des cheveux et des micro-traces qui seraient « sans doute » celles laissées sur les lieux par les enquêteurs et visiteurs après le 15 août 1996, nous considérons que ce « sans doute » est en contradiction totale avec une attitude objective d’enquêteur qui doit tout vérifier, et pensons que cette instruction du dossier appelé « bis » aurait « sans doute » plus d’avenir et d’efficacité si elle était confiée à d’autres mains que celles de celui qui vient de se mettre lui-même hors course.

http://www.wittecomitesblancs.be/article.php3?id_article=...

15:20 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0)

Verdwijning Maddy: Kinderpornozaak Zandvoort werd nooit onderzocht


Verdwijning Maddy: Kinderpornozaak Zandvoort werd nooit onderzocht

Madeleine.britsmeisje

Het valt op dat de Belgische overheid vooral aan een positief imago werkt.

In de zaak van de verdwenen Maddy wordt een twijfelachtige getuigenis plotseling bloedernstig genomen en weet België het wereldnieuws te halen door onmiddellijk een 'onderzoek' op te starten.

Tegelijkertijd verschijnt er een artikel over de vergoeding van de slachtoffers van de bende Dutroux in Het Nieuwsblad.

Het Belang van Limburg publiceert op hetzelfde moment een bericht over een 'Belgisch kinderpornonetwerk' waarbij twee Nederlanders werden opgepakt enz.

De Belgische overheid stak de kinderpornozaak Zandvoort echter bijna 10 jaar lang in de doofpot. De -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 kinderen in deze zaak werden niet geidentificeerd en de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten werden door het gerecht van Turnhout dat gedurende 10 jaar het 'onderzoek' voerde, nooit opgespoord terwijl Morkhoven-activist Marcel Vervloesem als kindermisbruiker door het slijk werd gesleurd.

Ook de zedenzaken met het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. die de klachten tegen Marcel Vervloesem organiseerde, werden tot nogtoe niet onderzocht. Alhoewel het hier 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen betreft, werd Victor V. gedurende twee jaar tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk te Herentals (Dienst Jeugdzaken) benoemd en zetelt hij thans als gemeenteraadslid in de Herentalse politieraad die dergelijke mensen best kan gebruiken.

De voormalige justitieminister Marc Verwilghen (Open VLD) zweeg de kinderpornozaak Zandvoort dood terwijl de aftredende justitieminister Laurette Onkelinx (Parti Socialiste) de kinderpornozaak Zandvoort een 'individueel dossier' noemde waarover zij zich geen vragen wilde stellen.

Onkelinx liet vlak voor de federale verkiezingen wel een bericht verspreiden waarin stond dat er 'dank zij Child Focus (dat niets in de kinderpornozaak Zandvoort ondernam) een kinderpornonetwerk was opgerold'.

Ik vraag mij af wat de Belgische overheid gaat doen indien zou blijken dat de ontvoerder en/of moordenaar van Maddy op de adressenlijsten van de kinderpornozaak Zandvoort voorkomt. Ook de Belgische pers zal dan niet langer meer kunnen zwijgen.

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroep_morkhoven@hotmail.com
02 537 49 97

11:56 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (3)