25-05-06

Rerum Novarum


'ACV-voorzitter Luc Cortebeeck heeft woensdag op de vooravond van Rerum Novarum -het feest van de christelijke arbeidersbeweging- scherp uitgehaald naar de werkgevers en in het bijzonder naar de riante vergoedingen van de bedrijfsleiders', schrijft De Standaard van 24.5.2006.

Blijft het enkel bij holle woorden of weten Cortebeeck en het ACV werkelijk te bekomen dat deze vergoedingen worden afgeroomd ten voordele van de gewone man in de straat die zich voor bepaalde zaken blauw betaalt ?

- Website ACW: http://www.acw.be/

Commentaren

Loon Belgische topmanagers steeg voorbije jaar met 12 procent
Het loon van de directieleden van de Bel20-bedrijven is het voorbije jaar met 12 procent gestegen. Dat schrijft het financieel weekblad Trends in zijn editie die woensdag in de rekken legt.
Het gemiddelde directiecomité bestaat uit zeven leden. Allemaal samen kregen ze in 2005 circa 120 miljoen euro uitbetaald. InBev heeft met een kost van zeventien miljoen euro het duurste directiecomité. Het individuele directielid van een Bel20-bedrijf verdiende in 2005 gemiddeld 723.268 euro. Maar directieleden krijgen ook opties. Inclusief opties stijgt het gemiddelde loon van een lid van het directiecomité naar 1.128.449 euro, of bijna 23 procent meer dan zonder opties. De directieleden bij Fortis, Suez en Dexia zijn het best af. Barco en Omega Pharma bengelen onderaan het ranglijstje. Het gemiddeld variabel loon bedraagt 489.000 euro. Gérard Mestrallet van Suez is de CEO die met het hoogst variabel loon (1.428.408 euro) naar huis gaat. (lim) BELGA


De Standaard, dinsdag 23 mei 2006 | Bron: BELGA

Gepost door: Boeykens | 25-05-06

Reageren op dit commentaar

,,Inspanningen nodig voor behoud sociale zekerheid''
BRUSSEL - Meer werklozen werk bezorgen, de activiteitsgraad tussen 55 en 65 jaar verhogen en een voldoende groot budget voor de gezondheidszorg kunnen ons sociaal zekerheidssysteem overeind houden. Dat heeft voorzitter Marc Justaert, voorzitter van de Landsbond van de Christelijke Mutualiteit (LCM), woensdag gezegd aan de vooravond van Rerum Novarum, het feest van de christelijke arbeidersbeweging.
Justaert hield zijn toespraak op ,,Het feest van de vrijwilliger'' van ACW-Brussel tijdens een boottocht tussen Vilvoorde en Brussel.
De CM-voorzitter had het ook over de tegemoetkoming in de prijs van het pneumokokkenvaccin, waarin de verschillende overheden vooralsnog niet tussenkomen. De CM doet dat sinds een jaar wel. ,,Wij zijn blijven aandringen bij de federale en de Vlaamse overheid om het belangrijke vaccin ten laste te nemen. Er kwam geen reactie. De kosteneffectiviteitsstudie die federaal minister Rudy Demotte laat uitvoeren, is een overbodige stap'', aldus Justaert. ,,Vlaams minister Inge Vervotte wacht met de terugbetaling van het vaccin op de resultaten van die studie en de reactie daarop van Demotte. Moeten wij wachten tot er nog een slachtoffer valt? Of misschien tot de verkiezingen in oktober?'', vroeg de CM-voorzitter zich af.
Voorts waarschuwde hij voor het gevaar van privatisering in de gezondheidszorg. ,,Privatisering gaat ten koste van iedereen en vooral van de chronisch zieken'', zei Marc Justaert. Hij stelde voorts dat de CM de kostprijs van een ziekenhuisopname betaalbaar wil houden en verwees daarbij naar de onzekere situatie in dat verband in Brussel. ,,Wij wachten nog steeds op de beloofde 100 miljoen euro van minister Demotte voor de ziekenhuizen.''
Andere aandachtspunten in de speech van Justaert waren de inkomenssituatie van de langdurig zieken en de invaliden, het gevaar van commerciële initiatieven in de gezondheids- en welzijnssector en de roep naar veiligheid sinds de recente geweldplegingen en moorden in ons land.
Kritiek had Justaert op de ,,uitermate commerciële en soms weinig correcte methoden van sommige concurrerende ziekenfondsen'' om jongeren en gezonde leden aan te trekken. ,,Dat ondergraaft onze roeping als ziekenfonds om zonder risicoselectie en op basis van solidariteit onze job te doen, en dit met speciale aandacht voor de chronisch zieke en zorgbehoevende leden'', zei Justaert, doelend op de ledenwerving van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

De Standaard, woensdag 24 mei 2006 | Bron: belga

Gepost door: Boeykens | 25-05-06

Reageren op dit commentaar

ACW-topman wil dat overheid verenigingen meer steunt
GENT - Jeugdbewegingen, verenigingen en sociale bewegingen moeten door de overheid beter gesteund worden. Waar mensen zich verenigen en sociale banden smeden, krijgt onverdraagzaamheid minder kans, dat heeft Jan Renders, voorzitter van het ACW, de koepel van de christelijke arbeidersbeweging, tijdens zijn Rerum Novarum-toespraak woensdagavond in Gent gezegd.
,,Mensen die zich verenigen en inzetten, zijn verdraagzamer en socialer. Dat bevestigen alle onderzoeken. In een globaliserende wereld vrezen mensen voor hun job, de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen en voelen ze zich soms angstig bij de diversiteit van de hun omringende bevolking. Maar blijven voorhouden dat je met simpele ingrepen terug kunt naar de situatie van pakweg 50 jaar geleden, is de mensen valse zekerheden voorhouden'', zei hij.
Een niet mis te verstane vingerwijzing naar het Vlaams Belang. Renders opende trouwens met de ,,geweldplegingen en de moorden van de laatste weken'', die Vlaanderen ,,geschokt hebben''.
Behalve het middenveld en het lokale verenigingsleven, had Renders het vooral over belastingen, zondagswinkelen, wonen en asielzoekers. Allemaal thema’s die recentelijk aan de orde waren. Het zondagswinkelen mag niet uitgebreid worden ter wille van de ,,individuele, vaak egoïstische en verwaande consument''.
Iedereen heeft recht op zondagsrust en winkelbedienden zijn ,,geen verlengstuk van de kassa'', aldus Renders. Voor de asielzoekers pleitte de vakbondsman ook voor duidelijke criteria en een commissie die zich in plaats van de minister uit zou spreken over het al dan niet aanvaarden van een asielzoeker.
,,We moeten erkennen dat er situaties zijn waarin een terugkeer naar het land van herkomst niet humaan is: bij ernstige ziekte bijvoorbeeld. Of wanneer de mensen al onredelijk lang op een antwoord wachten en zich intussen geïntegreerd hebben. Of wanneer terugkeren materieel niet mogelijk is.''
Voorts besteedde de ACW-kopman opvallend veel aandacht aan het woonbeleid. Sneller huursubsidies invoeren voor lage inkomensgroepen - 20.000 gezinnen moeten er één gehad hebben tegen eind 2009 - en meer huurwoningen bouwen, aldus Renders. ,,Ook hier kunnen gemeenten werk van maken. Iedere gemeente moet minimum 5 procent sociale huurwoningen kunnen aanbieden. Alle nieuwe verkavelingen zouden naast koopwoningen ook 20 procent huurwoningen moeten bevatten.''
Aan het adres van VOKA en Unizo, ten slotte, zei hij dat niet alle belastingen ,,pestbelastingen'' zijn en dat gemeentebelastingen op ondernemingen best - deels - behouden blijven. ,,Iedereen moet bijdragen naar draagkracht. Het gaat niet op om belastingen die men niet graag betaalt, pestbelastingen te noemen.''

De Standaard, woensdag 24 mei 2006 | Bron: belga

Gepost door: Boeykens | 25-05-06

Reageren op dit commentaar

ACW accentueert sociale speerpunten op Rerum Novarum
GENT – In zijn Rerum Novarum-toespraak in Gent, pleit ACW-voorzitter Jan Renders voor “een humaan asielbeleid en meer sociale woningen”. Verder legt hij de nadruk op een warme en solidaire samenleving met meer verdraagzaamheid.


Rerum Novarum, de christelijke tegenhanger van 1 mei, is voor de christelijke arbeidersbeweging de gelegenheid bij uitstek om haar visie op de samenleving kenbaar te maken. Al gebeurt dat in minder scherpe bewoordingen dan bij de rode broeders, minder duidelijk is het niet.

Een humaan asielbeleid is een noodzaak, vindt het ACW. Daarom roept het minister Dewael op om een aantal criteria op te nemen in de wet, die ervoor moeten zorgen dat de willekeur die nu bij de regularisaties komt kijken, verdwijnt. “We pleiten niet voor een algemene regularisatie”, zegt Renders. “Maar een aantal criteria voor regularisatie - zoals bij ernstige ziekte, na onredelijk lang gewacht te hebben op een antwoord of wanneer repatriëring om humane reden onmogelijk is - moeten wel in de wet geschreven worden.” Een regularisatiecommissie die hierover adviseert, acht hij ook nodig.

Ook betaalbare woningen zijn een prioriteit van het ACW. “Dit los je niet op door te prutsen aan de huurwaarborg of door de huurprijzen tijdelijk te blokkeren”, aldus Renders. Ondanks de forse investeringen in sociale huisvesting van de Vlaamse regering moet er meer gebeuren. “Een gemeente moet minimum 5% sociale huurwoningen kunnen aanbieden en tegen eind 2009 moeten 20.000 gezinnen kunnen geprofiteerd hebben van huursubsidies om aan een betaalbare woning te geraken”, vindt Renders.

“Meer zondagwinkelen betekent meer op zondag werken”, waarschuwt Renders. Waarmee hij pleit voor onthaasting en op een kwaliteitsvolle manier samenleven. Daar hoort ook kinderopvang, onderwijs, infrastructuur en veiligheid, welzijn en cultuur bij. Om die dienstverlening te kunnen bieden, zijn er belastingen nodig waar iedereen tot moet bijdragen naar draagkracht, vinden ze bij het ACW. “We gaan dus niet akkoord met de voorstellen van VOKA en UNIZO om gemeentebelastingen op ondernemingen zomaar af te schaffen”, stelt Renders.

Daarnaast ziet het ACW het verenigingsleven als een belangrijke voorwaarde voor een warme samenleving met minder racisme. Participatie en samenwerking tussen de politiek en het middenveld en de bevolking moeten hier ook toe bijdragen.
Berber Verpoest
www.indymedia.be
25/5/2006

Gepost door: Boeykens | 25-05-06

Reageren op dit commentaar

,,Wederzijdse haat en agressie doorbreken''
LICHTERVELDE - We moeten de wederzijdse haat en agressie in onze samenleving doorbreken en intoleranter zijn tegenover racisme. De sleutels daarvoor liggen niet enkel bij de politiek, maar ook bij het herstellen van het contact tussen de mensen en het sterker betrekken van het middenveld. Dat heeft Vlaams minister-president Yves Leterme gezegd tijdens zijn Rerum Novarum-speech in Lichtervelde.
Met de recente moorden in Antwerpen en andere recente feiten van agressie is in onze samenleving ,,een grens overschreden'', zegt Leterme. Toch komen die gebeurtenissen volgens hem niet uit de lucht vallen. ,,Denk maar aan de zaak van Nahima Amzil bij het bedrijf Remmery vorig jaar. Dat waren de voortekenen en misschien hebben we die veronachtzaamd'', klonk het.
Daarnaast beloofde Leterme een uitbreiding van het stelsel van de huursubsidies. Zo komen er vanaf volgend jaar op bredere schaal huursubsidies voor behoeftige huurders in de privé-sector en komt er een nieuw huurbesluit op basis waarvan de inkomensgrenzen en prijzen zullen herbekeken worden. Leterme komt daarmee tegemoet aan de oproep van ACW-voorzitter Jan Renders. Die had woensdag nog gepleit voor het versneld invoeren van huursubsidies voor lagere inkomensgroepen.

De Standaard, donderdag 25 mei 2006

Gepost door: Boeykens | 25-05-06

Reageren op dit commentaar

Private sector boos op CM
De private rust- en verzorgingstehuizen reageerden donderdag boos op het Rerum Novarum-pleidooi van de Christelijke Mutualiteiten tegen de privatisering in de zorgsector.

Leugenachtig en misleidend, aldus de Federatie van Onafhankelijke Seniorenzorg (FOS) in een persbericht.

De FOS wijst erop dat private rusthuizen en RVT's minder zorgbehoevende patiënten opnemen omdat de overheid aan kleine instellingen verbiedt om zwaar zorgbehoevenden op te nemen. Meer winst heeft hier niets te maken, luidt het nog, "want het zijn juist de zwaar zorgbehoevenden die het meest opbrengen" (door het subsidiesysteem, nvdr.).

De FOS wijst ook op de positieve inbreng van private zorginstellingen in onze maatschappij. "Een gezonde mix (tussen commerciële en openbare instellingen) lijkt ons de beste waarborg voor een kwaliteitsvolle en betaalbare zorg".

Het pleidooi van CM-topman Marc Justaert zou niet het eerste zijn tegen de private sector. "Stop de discriminatie", pleit de FOS, die de aanvallen ook gaat bekendmaken aan de bejaarden en personeelsleden die lid zijn van CM of LBC.

De Federatie van Onafhankelijke Seniorenzorg groepeert zo'n 200-tal voorzieningen en 15.000 woongelegenheden gaande van lokale dienstencentra, serviceflats, rusthuizen, enz.

Gazet van Antwerpen, 25/5/06 

Gepost door: Boeykens | 25-05-06

Reageren op dit commentaar

Groen! roept ACW op diversiteitspact te steunen
Groen! roept de christelijke werknemersbeweging en het hele middenveld op de schouders te zetten onder een diversiteitspact.

"Dat pact moet de fundamenten leggen om het samenleven te verbeteren in een klimaat van wederzijds respect en verdraagzaamheid", zegt Groen!-voorzitster Vera Dua donderdag in een persbericht naar aanleiding van Rerum Novarum, het feest van de christelijke arbeidersbeweging.

"Waar we in de 20ste eeuw in Europa het arbeidersvraagstuk voor een belangrijk deel hebben kunnen oplossen, zullen we in de 21ste eeuw het racisme- en discriminatievraagstuk moeten oplossen om de sociale cohesie te vergroten", aldus Dua.

Volgens Groen! hebben de recente racistische moorden en gewelddaden Vlaanderen wakker doen schrikken. "Vandaag beseffen velen opnieuw dat racisme geen mening is, maar een vorm van geweld én een misdrijf. Het is gebaseerd op een ideologie waarbij men groepen van mensen als minderwaardig bestempelt", luidt het.

Groen! is verheugd dat het ACW allochtonen als partner ziet en actieve samenwerking wil zoeken met zelforganisaties. De partij vraagt die engagementen duurzaam te verankeren. Dat kan voor Groen! best via een diversiteitspact. "Via dergelijk pact kunnen alle partners - het brede middenveld waaronder de allochtone organisaties en overheid - de agenda vastleggen voor gezamenlijke en volgehouden inspanningen om racisme te bestrijden én om discriminatie tegen te gaan, van de werkvloer en het onderwijs tot de media en de cultuur", aldus nog Dua.


Gazet van Antwerpen, 25/05/06

Gepost door: Boeykens | 25-05-06

Reageren op dit commentaar

"Extremisme en haat maken Vlaanderen ziek"
ACW-voorzitter Jan Renders roept op tot meer verdraagzaamheid in een steeds harder wordende wereld.

"Extremisme en haat maken Vlaanderen ziek"

VRT, do 25/05/06 - Op Hemelvaartsdag herdenkt de koepel van de christelijke arbeidersbeweging ACW Rerum Novarum, de pauselijke encycliek uit de negentiende eeuw. ACW-voorzitter Jan Renders riep gisteren in zijn toespraak op tot meer verdraagzaamheid.

De samenleving wordt harder en ruwer, vindt het ACW. De geweldplegingen van de laatste weken hebben iedereen geschokt.

Woorden van extremisme en haat maken Vlaanderen ziek. Het ACW wil daar een tegengewicht tegen bieden, onder meer via het verenigingsleven.

Solidariteit is daarbij het kernwoord. Daarom vraagt ACW-voorzitter Jan Renders van de federale regering meer duidelijkheid over de voorwaarden voor regularisatie van mensen zonder papieren.

"De minister van Binnenlandse Zaken redeneert: 'Ik zal zelf wel bepalen wie wel en wie niet kan geregulariseerd worden.' Hoe goed bedoeld dat ook is, zo komen we in een praktijk van willekeur terecht", zegt Renders.

Het ACW pleit voor een opname van duidelijke criteria in de wet, zodat er geen ruimte is voor die willekeur.


"Woonbeleid schiet nog tekort"

Jan Renders klaagt ook aan dat het woonbeleid nog altijd tekortschiet. Bij veel mensen is er grote angst en onzekerheid over hun materiële toestand.

"De wachtlijsten voor sociale woningen blijven groeien. De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij telt nu reeds 89.000 wachtenden op een sociale woning. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar", zegt Renders.

Iedere gemeente moet minimum vijf procent sociale huurwoningen kunnen aanbieden. Er moet ook snel een huursubsidie komen voor mensen met een laag inkomen.


Geen privatisering van de gezondheidszorg

Marc Justaert van de Christelijke Mutualiteiten waarschuwde in zijn Rerum Novarum-toespraak tegen een privatisering van de gezondheidszorg.

"Privatisering gaat ten koste van iedereen en vooral van de chronisch zieken", zei Justaert. Hij wil de kostprijs van een ziekenhuisopname betaalbaar houden.

Meer werklozen werk bezorgen, de activiteitsgraad tussen 55 en 65 jaar verhogen en een voldoende groot budget voor de gezondheidszorg kunnen ons sociaal zekerheidssysteem overeind houden, aldus Justaert.


"Evenwicht in bedrijfswereld is compleet zoek"

Intussen waarschuwt Luc Cortebeeck, de voorzitter van de christelijke vakbond ACV, dat de hoge lonen en vergoedingen van bedrijfsleiders nieuwe sociale onderhandelingen op de helling zetten.

Er is niets op tegen dat bedrijven winst maken, maar ze moeten die winst investeren in meer werkgelegenheid en innovatie.

"Het evenwicht is compleet zoek. Overleg kan alleen lukken wanneer twee groepen dezelfde doelstelling nastreven."

"Dat kan niet als de werkgevers alles opeisen", vindt Cortebeeck.

Gepost door: Boeykens | 25-05-06

Reageren op dit commentaar

"Verenigingsleven sterk tegen racisme"
Vlaanderen is in de greep van racisme. Inburgering van nieuwkomers kan dat tegengaan, zegt Leterme.

"Verenigingsleven sterk tegen racisme"

VRT, do 25/05/06 - Volgens Vlaams minister-president Yves Leterme (CD&V) kan het verenigingsleven haat en racisme helpen verminderen. Hij zei dat vandaag tijdens zijn Rerum Novarum-toespraak in Lichtervelde.

Vlaanderen is in de greep van racisme en haat. Inburgering van nieuwkomers kan dat tegengaan, zegt Leterme.

Integratie zonder dat nieuwkomers hun identiteit moeten verloochenen, is voor Leterme de oplossing. Daar moet wel wat tegenover staan.

"Uiteraard veronderstelt dit dat we veel intoleranter worden tegenover racisme en de verspreiding van haat", zei de Vlaamse minister-president.

Het verenigingsleven kan volgens Leterme racisme helpen verminderen. De christelijke arbeidersbeweging ACW kan daarin een sleutelrol spelen.

Hij nodigt het ACW uit om de komende weken en maanden te zoeken naar middelen om samen de sociale samenhang in Vlaanderen te verbeteren.

Leterme was ook vol lof over de verantwoordelijke houding van de bonden bij de herstructurering van de bedrijven.

Gepost door: Boeykens | 25-05-06

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.