12-04-06

Comité P: afschaffen !

Image Hosted by ImageShack.us

Ik heb geen enkel vertrouwen in het Comité P waarvan het bestuur uit politiek benoemden bestaat die zogezegd de politiediensten moeten controleren.

Men moet bijvoorbeeld een jaar wachten op de resultaten van het onderzoek, waarachter men zelf moet blijven vragen.

Met 'resultaten' bedoel ik een brief waarin staat dat één van uw klachten niet gegrond is zonder dat er rekening wordt gehouden met uw andere klachten in dezelfde zaak.

Het Comité P maakt er zich ook al te gemakkelijk van af door u mede te delen dat de agenten 'in opdracht van het parket handelden'. Wie klacht indiende wordt dus gewoon een speelbal van de politie en het parket.

Gezien het Comité P als een politieke doofpot functioneert, ben ik voor de afschaffing van het Comité P. De Belgische staat kan haar geld beter uitgeven aan het verhogen van de wedden van het gevangenispersoneel dat al meer dan 20 jaar volledig onderbemand is en met materiaal moet blijven werken dat nooit wordt hersteld of vernieuwd.

( Voor meer info over de werking van het Comité P: http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven )

Commentaren

Comité P: afschaffen ! Vast comité van toezicht op de politiediensten (Vast Comité P)
           

Krachtens artikel 1 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, heeft de wet 2 doelstellingen :

* de bescherming verzekeren van de rechten die door de Grondwet en door de wet aan de personen worden toegekend;
* voor de coördinatie en de doeltreffendheid van de politiediensten zorgen.


Het Vast Comité P heeft dus geen ombudsfunctie; het is niet in het leven geroepen om de problemen van de individuele klagers op te lossen. Toch blijven de particulieren geenszins in de kou staan. Iedereen die rechtstreeks betrokken is geweest bij het optreden van een politiedienst kan een klacht indienen of een aangifte doen. De anonimiteit van de persoon die een aangifte doet is gegarandeerd, indien de persoon het wenst. In dit geval mag zijn identiteit alleen binnen de onderzoeksdienst en binnen het Vast Comité P worden bekendgemaakt.

Op elke stap van de procedure mogen klachten en aangiften door het Vast Comité P worden geseponeerd. Dit zal gebeuren wanneer de klacht of de aangifte blijkbaar ongegrond of doelloos is, wanneer de klager of de aanbrenger onvindbaar blijft, weigert met de diensten samen te werken, van zijn klacht afstand doet of wanneer het Vast Comité P niet rechtsbevoegd is. De beslissing tot seponeren dient gemotiveerd te worden en aan de klager of de aanbrenger bekendgemaakt.

Voor elk onderzoek moet een rapport worden opgesteld, dat naar de bevoegde minister of naar de bevoegde overheid dient overgemaakt, alsook naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers en naar de Senaat. De bevoegde minister of de bevoegde overheid is verplicht het Vast Comité P op de hoogte te brengen van het gevolg dat aan het rapport zal worden gegeven.

Wanneer het Vast Comité P beschouwt dat het redelijke termijn om een antwoord te geven voorbij is of dat het gevolg van het dossier onvoldoende of ontoereikend is informeert het Comité de bevoegde minister of de bevoegde overheid en beide Kamers.

Het behoort tot het Vast Comité P te beslissen of zijn rapporten en conclusies volledig of gedeeltelijk mogen worden gepubliceerd. Het Comité mag ook de uitslagen van het onderzoek rechtstreeks aan de klager doorsturen.

Vast Comité van toezicht op de politiediensten
Wetstraat, 52 - 1040 Brussel
Tel. 02 286 28 11 - Fax : 02 286 28 99
Website : www.comitep.be
E-mail: info@comitep.be

Bron: http://www.elsene.irisnet.be/site/nl/01officiel/autresinstit/comitep.htm
   

Gepost door: Boeykens | 12-04-06

Reageren op dit commentaar

AEL: Comité P vindt geen fouten Het Comité P vindt geen fouten in een politieoptreden als het om politiek gevoelige dossiers gaat.

In plaats dat de klachten van de AEL over het politieoptreden werden onderzocht, worden de AEL-leden die klacht indienden nu zelf aangeklaagd op beschuldiging van 'lidmaatschap van een privé-militie'.
----

Comité P vindt geen fouten in politieoptreden tegen AEL

BRUSSEL 19/12/02 (BELGA) = De lokale en federale politie in Antwerpen hebben juist gehandeld tijdens en na de rellen in Borgerhout vorige maand. Op haar optreden bij andere incidenten met de Arabisch-Europese Liga (AEL) valt evenmin iets aan te merken. Dat besluit het Comité P in een tussentijds verslag. Het bericht staat in meerdere kranten.

Het Comité P overhandigde het verslag maandag aan de parlementaire begeleidingscommissie tijdens een vergadering achter gesloten deuren.

Het Comité P noemt de acties van de Antwerpse politie tijdens de betogingen en incidenten discreet en niet provocerend. Dat bevestigde kamervoorzitter Herman De Croo gisteren. "Het Comité P vond geen disfuncties in het politieoptreden. Daarbij werd gekeken naar criteria zoals het gedrag, de inschatting van de situaties en de mobilisering van de manschappen. Ook het verrassingseffect dat optrad na de moord op Mohammed Achrak in Borgerhout werd in aanmerking genomen." (DWM).

Gepost door: Boeykens | 13-04-06

Reageren op dit commentaar

Comité P: de oprichting - persmededeling Kamervoorzitter De Croo
PERSMEDEDELING VAN KAMERVOORZITTER DE CROO
C O M I T E P : E E N O N B E K E N D E ?
KAMERVOORZITTER DE CROO LEGT UIT: ONTSTAAN, SAMENSTELLING, OPDRACHT EN ROL TEN AANZIEN VAN HET FEDERALE PARLEMENT EN DE BURGER
______________________

Ontstaan

Waarom werd het Comité P in het leven geroepen?

Aan de controle op de politiediensten lagen een aantal gebeurtenissen ten grondslag: de terreuraanslagen die van 1981 tot 1987 ons land teisterden en de oprichting in 1988 van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de wijze waarop de bestrijding van het banditisme en het terrorisme georganiseerd wordt. Die gebeurtenissen brachten het disfunctioneren van de politiediensten aan het licht op het stuk van samenwerking, coördinatie, leiding van het onderzoek, enz. Hiervan werd het Vast Comité P opgericht.

De wet van 18 juli 1991 vormt de legale basis voor de externe controle en evaluatie van de politiediensten in België. Met die evaluatie en controle werd een instantie belast die onafhankelijk van de uitvoerende macht en de politiediensten opereert, maar onder het Parlement ressorteert: het Vast Comité van toezicht op de politiediensten.


Samenstelling

Het Comité P bestaat uit vijf werkende leden, onder wie een voorzitter en een ondervoorzitter, beide magistraten, en uit vijf plaatsvervangers. De werkende leden werden bij geheime stemming voor een termijn van vijf jaar door de Kamer aangeduid. De plaatsvervangers zullen wellicht in januari 2005 worden gekozen.

Het Comité wordt bijgestaan door een griffier. Alle leden worden benoemd door de Kamer van volksvertegenwoordigers, die de leden ook kan afzetten. Ten minste één lid van het Comité P moet een magistraat zijn. De leden van het Comité moeten kunnen bogen op voldoende ervaring in een wetenschappelijke of administratieve functie op politioneel gebied.

De leden worden benoemd voor een mandaat van vijf jaar, dat twee keer verlengd kan
worden. Voorzitter: de heer André VANDOREN.


Opdracht

Twee doelstellingen
- de bescherming waarborgen van de rechten die de Grondwet en de wet aan de personen verlenen;
- instaan voor de coördinatie en de efficiëntie van de politiediensten.

Het betreft dus een controleopdracht, en die houdt in dat:
- eventuele onvolkomenheden in en het falen van het systeem worden vastgesteld, en
- voorstellen worden geformuleerd om een en ander te verhelpen.

Te dien einde kunnen het Comité P en de Dienst Enquêtes elke persoon van wie zij het
verhoor noodzakelijk achten, uitnodigen om hem te horen.


Wat doet het Comité P ?

Hij ziet erop toe
1/ dat de grondwettelijke rechten, de fundamentele rechten en de vrijheden van de burger geëerbiedigd en beschermd worden, en dat de regelgeving, de richtlijnen en de voorschriften worden toegepast;
2/ dat de coördinatie met betrekking tot de reorganisatie van het politielandschap en de politiediensten gewaarborgd is, en dat de nieuwe structuren tot stand gebracht worden;
3/ dat eventuele disfuncties, tekortkomingen en zelfs fouten in het systeem opgespoord worden via een onderzoek van de werking, feiten en methoden, structuren en interventies van de politiediensten;
4/ dat er beleidsmatige voorstellen en adviezen geformuleerd worden, en dat er oplossingen worden aangereikt die de doelmatigheid verhogen.

Dit alles met inachtneming van drie principes: kwaliteit, objectiviteit en betrouwbaarheid.


Welke waarborgen geeft het Comité P ?

1/ Om dat toezicht te kunnen uitoefenen moet het Comité P uit onafhankelijke leden bestaan.
2/ Gelet op de principes van specialiteit en specificiteit moet de externe controle de enige opdracht van het Comité P zijn.
3/ De onderzoeksresultaten van de andere externe controleorganen moeten het Comité P worden meegedeeld opdat het Comité P een totaalbeeld krijgt van de situatie.
4/ De activiteiten van het Comité P moeten permanent van aard zijn.
5/ De werkzaamheden van het Comité P moeten tot op zekere hoogte openbaar gemaakt worden, met inachtneming van het evenwicht tussen transparantie en vertrouwelijkheid van de informatie.
6/ De gecontroleerden mogen de bevoegdheid van de instelling en van haar controleur niet ter discussie stellen.


Aanvullende bevoegdheden
• Elke particulier, elke ambtenaar kan een klacht indienen over de activiteiten of methoden van de politiediensten. Het Comité P gaat dan na of er structurele lacunes zijn bij de politiediensten.
• Het Comité P ziet erop toe dat de klachten efficiënt behandeld worden en dat in geval
van sepot van de klacht, de beslissing gemotiveerd en ter kennis gebracht wordt van de klager.
• Het Comité P kan niet op eigen initiatief een advies uitbrengen over een wetsontwerp, een koninklijk besluit of een omzendbrief.
• Het spreekt vanzelf dat het Comité P ook rekening moet houden met de
politiehervorming - ingevolge de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus - en met de hervorming van het openbaar ministerie.


Moeilijkheid voor het Comité P

Het aantal individuele klachten en aangiften bij het Comité P neemt toe, terwijl de lokale politiediensten minder klachten ontvangen.


Relaties Comité P - Parlement

Het Vast Comité P moet toezicht uitoefenen in naam van het Parlement als de uitvoerende macht de nodige maatregelen treft om de coördinatie en de efficiëntie van de politiediensten te waarborgen.


Rapportage aan het Parlement

Het Comité P moet over zijn activiteiten rapporteren aan het Parlement. Te dien einde legt het verslagen over.

Van elk controleonderzoek of belangrijk onderzoek wordt een bijzonder verslag
overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers en aan de bevoegde minister of overheid. Dat verslag is confidentieel tot het aan de Kamer wordt overgelegd.

Uiterlijk 1 juni van elk jaar zendt het Comité P de Kamer en de Senaat een algemeen
activiteitenverslag met betrekking tot het vorige kalenderjaar.

Het Comité P heeft tot taak de disfuncties bij de politiediensten op te sporen en het
Parlement in staat te stellen het algemene politiebeleid bij te sturen.

De Kamer van volksvertegenwoordigers
• benoemt de leden van het Comité P en zet ze af
• financiert het Vast Comité P, want het is de Kamer die over de dotatie beslist.


De Kamer volgt het Comité P:

De Bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten


Ontstaan

De Bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten bij de Kamer van volksvertegenwoordigers werd ingesteld ingevolge de inwerkingtreding van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten.


Taken

Deze commissie voert in naam van de Kamer de volgende taken uit:
- zij verricht de eindcontrole op de werking van het Vast Comité P;
- zij ziet toe op de naleving van de bepalingen van de wet van 18 juli 1991 en de
huishoudelijke reglementen.

Daarnaast kan de commissie
- het Vast Comité P met een onderzoeksopdracht belasten;
- kennis nemen van de verslagen over de door het Comité uitgevoerde onderzoeken;
- elk onderzoeksdossier bij het Comité P opvragen met het oog op de voorbereiding van het wetgevend werk.

Samen met de commissie die bij de Senaat instant voor de parlementaire begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten neemt zij kennis van het jaarverslag van het Vast Comité P.


Samenstelling

Voorzitter: H. De Croo, voorzitter van de Kamer,
Ondervoorzitter: T. Van Parys, gewezen minister,
Vaste leden: F.-X. de Donnea, minister van Staat, F. De Man, C. Marinower, E. Massin,
J. Peeters, M. Taelman
Niet-stemgerechtigd lid: J. Arens.(groupe cdH).

Voor meer info over het Comité P : www.comitep.be - 02/286.28.11 - info@comitep.be
Contactpersoon bij de Kamer : secretariaat van de Bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten – de heer Demeyere 02/549.81.33

Brussel, 28 december 2004
Kamer van volksvertegenwoordigers – 1008 Brussel
D. Van den Bossche
Tel.02/549.81.77 – Fax: 02/549.83.02
Email: dominique.vandenbossche@dekamer.be


http://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/home/persmedcomitepN.pdf.

Gepost door: Boeykens | 15-04-06

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.