04-04-06

Werking Comité P wordt aan een onderzoek onderworpen


Image Hosted by ImageShack.us

In zijn brief van 15.3.2006 deelde André Vandoren, Voorzitter van het Comité P, mij mede dat het onderzoek naar één van mijn klachten over de Herentalse politie reeds op 27 januari (2006) was afgesloten.

Het betreft hier een 2 jaar oude klacht van een minderjarige omtrent zedenfeiten van Victor Vervloesem. Victor Vervloesem was de man die zijn halfbroer, Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, in 1998 van 'sadomasochistische folteringen en verkrachtingen' beschuldigde.

De politie van Herentals maakte een Proces-Verbaal op van de klacht van de minderjarige maar gezien het parket van Turnhout alleen de klachten tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem 'onderzoekt', gaf zij geen verder gevolg aan deze zaak.

Toen de Turnhoutse rechtbankvoorzitter F. Caers vorig jaar onverwacht besliste om Victor Vervloesem en al de andere aanklagers van Marcel Vervloesem aan een leugendetectortest te onderwerpen, werd de Morkhoven-activist plotseling opnieuw van 'sadomasochistische folteringen' beschuldigd.

De Herentalse politieagenten die het voornoemde Proces-Verbaal van de klacht van de minderjarige hadden opgemaakt, haalden de minderjarige 's morgens vroeg van school en onderwierpen hem 8 uur lang aan een kruisverhoor waarbij ze hem er tenslotte toe wisten te overhalen om zijn klacht tegen Victor Vervloesem gedeeltelijk in te trekken en Morkhoven-activist MARCEL Vervloesem, zoals zijn beide vriendjes reeds hadden gedaan, opnieuw van 'sadomasochistische folteringen' te beschuldigen.

Daarop viel de Herentalse politie met veel machtsvertoon het huis van Marcel Vervloesem binnen en sloten zij hem op bevel van het parket van Turnhout in de gevangenis van Turnhout op. Dit gebeurde enkel op basis van het vermoeden dat Marcel Vervloesem schuldig was terwijl het onderzoek in de klachten die dateren van 1998 nog niet was afgesloten en de leugendetectortesten nog moesten afgenomen worden. Het enige tastbare 'bewijs' in deze zaak: enkele bamboestokjes die in de garage van de Morkhoven-activist werden gevonden.

De Vlaamse pers blies de zaak naar oude gewoonte weer op en sprak enkel van de feiten die haar door het parket van Turnhout werden medegedeeld.

Enkele dagen nadat Marcel Vervloesem een hongerstaking in de gevangenis van Turnhout was begonnen, liet Victor Vervloesem een petitie rondgaan met als bedoeling om Marcel Vervloesem als recidiverende pedofiel af te schilderen en uit de Morkhovense woonwijk te laten verdrijven. Hij kreeg daarbij de politieke steun van een Herentalse CD&V-mandataris en van Sp.a-kamerlid Jan Peeters die als burgemeester aan het hoofd staat van de Herentalse politie. Zij lieten deze zaak in de gemeenteraad van Herentals bespreken en, alsof het bijna met Victor Vervloesem werd afgesproken, stelde men voor om Marcel Vervloesem uit Morkhoven te verdrijven gezien hij een 'negatief imago aan Morkhoven en omstreken' bezorgde. Jan Peeters die tevens partijbureaulid van de regerende Sp.a is, ging daarbij zelfs zover om via de lokale radio en televisie een oproep te lanceren waarin gevraagd werd om de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen.

Het Comité P klasseerde met de klacht tegen de Herentalse politie ten opzichte van Victor Vervloesem en de minderjarige ook al de andere klachten die de Werkgroep Morkhoven omtrent het optreden van de Herentalse politie bij het Comité P indiende en geeft niet eens antwoord op de vraag waarom het Proces Verbaal van de Herentalse politie inzake de klacht van de minderjarige tegen Victor Vervloesem verdwenen is.

Victor Vervloesem die destijds van de CD&V naar de Sp.a overstapte en daar dank zij Jan Peeters aan een bliksemcarrière kon beginnen, werd kort na de klacht van de minderjarige tot bestuurslid van het OCMW te Herentals benoemd. Hij staat met zijn beschermheer Jan Peeters thans op de Sp.a-kieslijst Morkhoven-Herentals voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006...


Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Wetstraat 52, 1040 Brussel

Brussel, 15.3.2006

Onze ref: xxxxxxxxxxx

Geachte Heer,

Naar aanleiding van uw e-mail d.d. 27 juli 2005 betreffende een klacht wegens seksueel misbruik heeft het Vast Comité P de dienst intern toezicht van de lokale politie van de zone Neteland gelast met een onderzoek.

Na grondige analyse van de resultaten van dit onderzoek heeft het Vast Comité P in zijn plenaire vergadering van 17 januari 2006 beslist om het dossier af te sluiten.

Er is vastgesteld dat door de politieambtenaren in de door u aangehaalde onderzoeken geen fouten werden gemaakt.Zij handelden in opdracht van de bevoegde onderzoeksrechters.

Aangezien de feiten kaderen in een gerechtelijk dossier werd een afschrift van het onderzoek aan de heer procureur des Konings van Turnhout overgemaakt.

Hoogachtend,

André Vandoren,
voorzitter

--------------------------

'Voor een snelle en efficiënte afhandeling van uw klachten omtrent de werking van een politiedienst':

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Comité P), Wetstraat 52, 1040 Brussel
Tel: 02/286.28.11 - Fax: 02/286.28.99
info@comitep.be
www.comitep.be


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://praatstoel-belgische-politiek.skynetblogs.be/post/5880142/justitie-doofpot-zaak-dutroux--doofpot-kinder
- http://www.droitfondamental.eu/

Commentaren

'Onderzoek naar slecht functioneren Comité P' De parlementaire begeleidingscommissie in de Kamer die toezicht houdt op de politiediensten start een onderzoek naar de dossiers die aan bod kwamen in de reeks 'Comité P onder vuur', die de voorbije week in De Morgen werd gepubliceerd, schrijft de krant.

Informatieve artikelenreeks
"Deze artikelenreeks heeft ertoe geleid dat de commissie kennis heeft gekregen van ernstige feiten en dat er een ernstige discussie op gang komt over de werking van het controleorgaan voor de politiediensten", zegt Kamerlid Guido De Padt (Open Vld).

"Zwaarwichtige informatie"
"We kunnen dit niet over onze kant laten gaan, de gepubliceerde informatie is daarvoor te zwaarwichtig. Er moet volledige klaarheid komen over deze dossiers", stelt De Padt. "We zijn bereid om voldoende tijd aan de zaak te besteden. Niemand vaart er wel bij dat er onduidelijkheid blijft bestaan, noch de politiek, noch het Comité P, noch de politiediensten zelf." (belga/vsv)

De Morgen 23/05/08 08u03

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 23-05-08

Reageren op dit commentaar

Het Comité P. en het imago van de politie Comité P: "Niet bevoegd voor onderzoek naar werking informanten"


Het Comité P is niet te spreken over het bericht dat vandaag in de krant De Morgen verscheen over politie-informanten. Volgens het Comité P geeft het bericht blijk van "een stuitend gebrek aan kennis van de werking, taken en bevoegdheden van enerzijds het Comité P en anderzijds de wettelijke regels rond informantenwerking".

Exclusieve bevoegdheid
Het Comité P was, in tegenstelling tot hetgeen De Morgen schrijft, pas in februari 2007 op de hoogte van het bewuste rapport van het Brugse parket. "Ondervoorzitter (Guy) Cumps heeft de toestand vervolgens besproken met de procureur des Konings. Er zijn geen verdere acties ondernomen omdat de informantenwerking een zo goed als exclusieve bevoegdheid is van het parket", aldus het Comité P in een persbericht.

Werking informanten
Het Comité P heeft geen onderzoek gevoerd naar de informantenwerking bij de FGP Brugge omdat de procureur des Konings al sinds 2005 op de hoogte was van problemen binnen de Sectie Criminele Informatie en het dus uitsluitend aan hem en de politiehiërarchie was om hier iets aan te doen, stelt het Comité P, dat zich terzake niet bevoegd verklaart.

Het Comité P geeft toe globaal een positief beeld te hebben over de informatenwerking in België, op basis van eigen onderzoek, maar ook op basis van kennis en ervaringen van enquêteurs en leden van het Comité die contacten hebben met gespecialiseerde magistraten en politiemensen.

Dossier geseponeerd
Voorts ontkent het Comité dat ondervoorzitter Guy Cumps persoonlijk is tussengekomen om een dossier over wangedrag van twee voormalige contactverantwoordelijken van de sectie Criminele Informatie in Brugge te seponeren. Het Comité benadrukt dat het niet haar bevoegdheid is om te beslissen of agenten die een glas te veel op hadden, vervolgd moeten worden. "Kennelijk heeft het parket in deze zaak de buitenvervolgingstelling gevorderd".

Imago politie
De Morgen kondigde in het artikel ook aan een artikelenreeks te publiceren waaruit zou blijken dat het Comité P meer begaan is met het imago van de politie dan met de goede werking. "Uiteraard is het Comité P bezorgd over het imago van de politie vermits het één van haar wettelijke taken is te waken over de doelmatigheid van politiemensen", reageert het comité. (belga/ka)

De Morgen, 17/05/08 22u36

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 23-05-08

Reageren op dit commentaar

Wetgeving De Wet van 18 juli 1991 (1) tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten:

Gepost door: Yves | 01-06-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.