13-11-05

Kinderpornonetwerken: Socialistische Partij blokkeert onderzoeken 

Kinderpornozaken worden door de Sp.a toegedekt

De Werkgroep Morkhoven wil weten waarom de Sp.a de Werkgroep Morkhoven al sinds 1998 het zwijgen wil opleggen over de kinderpornozaak Zandvoort waarin de tienduizenden kinderen en tientallen criminelen door het parket van Turnhout nooit geidentificeerd of (in het geval van de criminelen) opgespoord werden.

Toen de internationale pers in 1998 naar Morkhoven afzakte om verslag uit te brengen over het kinderpornonetwerk te Zandvoort, was het immers uitgerekend Victor Vervloesem, halfbroer van Marcel Vervloesem en Sp.a-bestuurslid te Herentals die een groupuscule van marginalen (leden van de Bende van Rosse Gie) en de Vlaamse pers mobiliseerde om Marcel Vervloesem als een 'kinderfolteraar en -verkrachter' af te schilderen.

Op het ogenblik dat Victor Vervloesem zelf wegens zedenfeiten werd aangeklaagd en hij tesamen met de genoemde bendeleden, van de Turnhoutse strafrechter F. Caers een leugendetectortest moest ondergaan in verband met zijn verhalen over 'sadomasochistische folteringen en verkrachtingen', werd hij dank zij Sp.a-burgemeester Jan Peeters tot bestuurslid van het OCMW te Herentals benoemd.

Victor Vervloesem werd nooit verhoord inzake voornoemde klacht en werd (zoals de bendeleden) 7 maanden na de beslissing van strafrechter Caers, door Procureur Peter Vander Flaasch nog altijd niet voor de leugendetectortest opgeroepen waardoor het 'proces Vervloesem' opnieuw moest uitgesteld worden en verschoven werd naar 18.1.2006.

Het proces-verbaal van de klacht tegen Victor Vervloesem verdween spoorloos en is in geen enkel gerechtelijk dossier weer te vinden. Het parket van Turnhout en Justitieminister Onkelinx (PS) werden hierover herhaaldelijk maar tevergeefs door de Werkgroep Morkhoven gecontacteerd. Het Comité P (politie), het Hoog Comité van Toezicht (Justitie) en Minister Dewael werden van de verdwijning van het document op de hoogte gesteld.

In plaats dat Victor Vervloesem werd ondervraagd, werd de 14-jarige knaap die klacht tegen hem indiende door de twee rechercheurs van de Herentalse politie die het P.V. opstelden, tijdens de schooluren van het school gehaald en gedurende 8 uren lang aan een kruisverhoor onderworpen. De knaap wijzigde tenslotte zijn verklaring en liet zich door de Herentalse politie overhalen om MARCEL Vervloesem van 'sadomasochistische folteringen' te beschuldigen, waarna deze laatste als een echte crimineel door een tiental Herentalse agenten werd opgepakt en in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten.

Bestuurslid zijn van de Sp.a en goed bevriend zijn met enkele hoge Sp.a-pieten, biedt blijkbaar het voordeel dat uw klachten automatisch aanvaard en onderzocht worden terwijl al de klachten die men tegen u durft in te dienen, stelselmatig weggemoffeld en geklasseerd worden.

Opvallend in deze zaak is dat de Herentalse politie weigerde om al de getuigen in deze zaak te verhoren omdat 'de Procureur van Turnhout de opdracht hadden gegeven om alleen de klachten tégen Marcel Vervloesem te onderzoeken'.

Nadat de Werkgroep Morkhoven daarvoor naar de Turnhoutse politie en naar het Comité P stapte, werden de genoemde getuigen en Marcel Vervloesem die al wekenlang een hongerstaking voerde, uiteindelijk toch door de Herentalse politie verhoord. Het getuigenverhoor gebeurde echter door middel van een vooropgestelde vragenlijst en werd afgenomen door de Herentalse rechercheurs waartegen juist een klacht bij het Comité P werd ingediend. De getuigen wachten nog altijd op een afschrift van het P.V. en alhoewel André Vandoren, voorzitter van het Comité P, in zijn brief van 7.9.2005 mededeelde dat het 'onderzoek aangaande de klacht nog lopende was', verrichtte één van de aangeklaagde rechercheurs nadien opnieuw een huiszoeking op een zogezegd vrijwillige basis en zonder tussenkomst van een onderzoeksrechter, ten huize van Marcel Vervloesem. Het Comité P dat de werking van de politiediensten in dit land moet controleren, keurt dergelijke praktijken blijkbaar goed.

Tijdens de langdurige hongerstaking van Marcel Vervloesem, organiseerde een vriendin van Victor Vervloesem (ook moeder van de bijgenaamde Rosse Gie, die als hoofdman van de voornoemde Morkhovense bende onlangs achter de tralies belandde) een petitieactie om 'de pedofiel' Marcel Vervloesem uit zijn sociale woning te verdrijven. De Werkgroep Morkhoven ging klacht neerleggen bij de politie van Turnhout maar vlak daarop liet de Herentalse burgemeester Jan Peeters via de lokale radio en televisie verstaan dat hij de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven die voortdurend verslag uitbrengt over het Sp.a-schandaal, 'met wettelijke middelen van het Internet wil halen'.

Jan Peeters en Victor Vervloesem hebben een speciale band met elkaar. Zij zetelen beiden in het Sp.a-bestuur van Herentals en steunden elkaar tijdens de verkiezingscampagnes. Jan Peeters blijkt bovendien over de spreekwoordelijke 'lange arm' te beschikken waarnaar kleine politieke garnalen met criminele bindingen meestal graaien:

- De voormalige scoutsleider Jan Peeters was als Minister van State gespecialiseerd in 'sociale zaken'
- Als burgemeester van Herentals staat hij aan het hoofd van het OCMW en de politie te Herentals
- Uit de aanstellingskwestie inzake de zoon van Minister Marc Verwilghen, blijkt dat hij zijn zegje in de interne keuken van het Gerecht te Turnhout heeft
- Jan Peeters is Sp.a-kamerlid en zetelt in de commissies Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken
- Hij is lid van het Sp.a-partijbureau, dit is het allerhoogste partijorgaan van de Sp-a waarin alle belangrijke partijpolitieke beslissingen worden genomen, enzovoorts

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Antwerpse Gouverneur C. Paulus in zijn brief van 17.10. jl. aan de Werkgroep Morkhoven schreef dat 'de klacht tegen de benoeming van Victor Vervloesem als lid van de OCMW-raad van Herentals door zijn diensten onderzocht werd en dat de Procureur des Konings van Turnhout hem opnieuw mededeelde dat er lastens betrokkene geen gerechtelijk onderzoek wegens pedofilie loopt'. Kort samengevat: het dossier kreeg de stempel 'zonder gevolg te klasseren'.

De Werkgroep Morkhoven contacteerde het partijbureau van de Sp.a maar wacht al wekenlang op een antwoord. Ook de kersverse Sp.a-voorzitter Johan Vande Lanotte die onlangs besliste dat de 2-wekelijkse verslagen van de vergaderingen van het Sp.a-partijbureau zullen gepubliceerd worden, zwijgt als een graf. Het is al de derde maal dat de Werkgroep Morkhoven hem in deze zaak contacteerde. De Sp.a-parlementsleden die één voor één werden aangeschreven, doen dan weer alsof ze blind en doofstom zijn.

De Sp.a die haar politieke geloofwaardigheid door middel van een schoonheidsoperatie en verjongingskuur tracht te redden, heeft dus heel wat zaken te verbergen. Dat bleek ook duidelijk uit de manier waarop de Sp.a-partijleiders de stakers en vakbonden tijdens de nationale betoging van 28.10 jl. aanpakten. Partijmilitanten voor 'leugenaars' uitmaken, is kenmerkend voor wat de Sp.a-leiding met haar zogenaamde 'openheid en transparantie' bedoelt.


Objet: auto-reply sp.a
Date: 11 novembre 2005
De: info@s-p-a.be
À: issakaba@kindergarten.be

Geachte heer, mevrouw,

U stuurde ons vandaag een vraag/opmerking door. Dank u voor uw inbreng. Dat geeft ons nieuwe zuurstof. Zelfs al vertolkt u een andere mening - want dat brengt steeds een waardevolle discussie op gang.

En u vraagt zich nu misschien af - en terecht - wat we met uw vraag/opmerking gaan doen. We gaan het grondig bekijken en bezorgen een uitgebreid antwoord. U hoort dus zeker nog van ons.

Voor dringende zaken kan u steeds contact opnemen met Stijn Decordier op 02/5520323

Met vriendelijke groeten

Johan Vande Lanotte
Voorzitter

i.o. Directie Communicatie
02/5520200

www.s-p-a.be
www.pro.be

http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCROY

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

06-11-05

Sp.a: gemis aan eerlijkheid

Het ziet er niet naar uit dat de Sp.a het bovenvermeld OCMW-schandaal te Herentals waarbij één van hun bureauleden is betrokken, zal willen aanpakken maar dat houdt ook in dat de Sp.a de kinderpornozaak Zandvoort helpt dicht te dekken. Dit geeft niet bepaald een goede indruk van een socialistische partij die voortdurende 'verjonging en vernieuwing' predikt.

Wat de staking van 28.10 jl. betreft, wisten Het Laatste Nieuws en De Standaard te melden dat de vertegenwoordigers van de vakbonden in de werkgroep mogen zetelen die de uitvoeringsbesluiten van het zogenaamde Generatiepact moet uitwerken.

Een magere troost na de uitspraak van Premier Verhofstadt die zei dat de 100.000 stakers 'geen enkele indruk op hem gemaakt hadden en de VLD-Sp.a-regering haar plannen zonder rekening te houden met de stakers zou doorvoeren'.

Ook de Sp.a liet op een bepaald moment verstaan dat zij tegen de stakingen gekant was en dat de vakbonden hun leden 'verkeerd geinformeerd hadden'.

Om een confrontatie met de vakbonden te vermijden en nieuwe stakingen te voorkomen, mogen de vakbondsafgevaardigden dus mee aan de tafel van een werkgroep zitten.

Laat ons hopen dat de broodjes voor de vakbondsafgevaardigden die deelnemen aan de vergaderingen goed gesmeerd worden en dat er voldoende melk en suiker is voorzien voor de koffie.


Vakbonden tevreden met signaal regering

BRUSSEL - Het kernkabinet heeft gisteravond de sociale partners ontmoet over het Generatiepact. De werkgevers waren na afloop verheugd dat de regering bevestigde dat het Generatiepact in haar geheel zal worden uitgevoerd. De vakbonden worden betrokken bij een werkgroep die de uitvoeringsbesluiten van het pact moet uitwerken.

De vakbonden vonden het positief dat tijdens de uitwerking van de uitvoeringsbesluiten nog over andere dingen kan gepraat worden en dat het pact versterkt kan worden, onder meer inzake jeugdwerkloosheid. Een werkgroep van sociale partners en de regering moet de uitvoeringsbesluiten uitwerken. Daarbij kan voor de regering 'met respect voor de inhoud van het pact' ook over problemen gepraat worden zoals de gelijkgestelde periode. De werkgroep start haar werkzaamheden op 14 november. Zowel Luc Cortebeeck (ACV) als Xavier Verboven (ABVV) benadrukten dat de wet over het Generatiepact een kaderwet wordt, waarbij de concrete maatregelen via koninklijke en uitvoeringsbesluiten worden genomen. Die besluiten moeten in de werkgroep besproken worden.

Eisen betoging op tafel De vakbonden willen in de werkgroep de eisen van de nationale betoging op tafel leggen. De regering wil het pact niet heronderhandelen, maar heeft de deur niet gesloten, aldus Xavier Verboven. In de werkgroep kan er volgens hem over meer gesproken worden dan over punten en komma's. De vakbondsleiders consulteren volgende dinsdag hun instanties over de vraag of ze verder moeten onderhandelen met werkgevers en regering over de uitvoeringsbesluiten, dan wel of er acties moeten komen. ml

De Standaard, 6 november 2005 | Bron: Belga

http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCROY

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven