28-10-05

Strafbare ambtenaren


Strafbare ambtenaren

doofpot.sex.demmink-televaagLeidinggevende ambtenaren, wethouders en provinciebestuurders kunnen voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Met het wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt, probeert de Nederlandse minister Donner van Justitie tegemoet te komen aan de kritiek dat de overheid te vaak vrijuit gaat bij bijvoorbeeld rampen en milieudelicten.

Het lijkt vanzelfsprekend dat de overheid zich net als de burger aan de wet moet houden. Een kenmerk van de rechtsstaat is immers dat de macht ondergeschikt is aan het recht. Het moet de burger behoeden voor machtsmisbruik en voor schade aan bijvoorbeeld de gezondheid of het leefmilieu doordat de overheid nalaat de eigen regels en wetten toe te passen.

Wat in theorie vanzelfsprekend leek, werkte in de praktijk anders. De vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam brachten aan het licht dat de handhaving van de veiligheidsvoorschriften door de overheid ernstig tekort schoot. Tot frustratie van de slachtoffers werden noch de verantwoordelijke overheden noch de betrokken ambtenaren en bestuurders hiervoor vervolgd. Zij wisten zich beschermd door een tweetal uitspraken van de Hoge Raad uit de jaren negentig – de zogenoemde Pikmeerarresten. Hierin bevestigde de Hoge Raad de strafrechtelijke immuniteit van de overheid – die geacht wordt het algemeen belang te dienen – en concludeerde op grond daarvan dat dan ook individuele ambtenaren niet kunnen worden vervolgd. Daarbij moet het wel gaan om overtredingen bij de uitvoering van exclusieve overheidstaken.

Het wetsvoorstel van minister Donner is in dit opzicht een stap vooruit, al zal het in de praktijk vermoedelijk niet vaak tot bestraffing komen. De uitvoering van exclusieve overheidstaken blijft buiten de wet. Vervolging is wel mogelijk wanneer een overheidsfunctionaris doelbewust de wet aan zijn laars lapt of anderen opdracht geeft dat te doen. In de praktijk zal dat moeilijk zijn te bewijzen. Het doet in het geval van ‘Enschede’ en ‘Volendam’ niets af aan de medeverantwoordelijkheid van de overheid. Bovendien is iedere burger, dus ook een ambtenaar, altijd verantwoordelijk voor zijn daden en dus vervolgbaar wanneer hij zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare handelingen.

Een pluspunt is dat het Openbaar Ministerie straks in elk geval de mogelijkheid krijgt een onderzoek in te stellen, waar men zaken nu al vaak bij voorbaat laat rusten. De verruimde strafbaarstelling neemt evenwel niet weg dat Donner de principiële vraag naar de strafrechtelijke immuniteit van de overheid onbeantwoord laat. De bewindsman suggereert dat dit van ondergeschikt belang is omdat de sanctiemogelijkheden beperkt zijn. Een gemeente die in de fout gaat, kan bezwaarlijk een gevangenisstraf worden opgelegd.

Donner stelt dat de strafrechtelijke immuniteit voor de overheid de individuele ambtenaar niet bij voorbaat vrijpleit. Er lijkt meer te zeggen voor de stelling dat opheffing van de immuniteit zou onderstrepen dat de verantwoordelijkheid van de overheid niet kan worden beperkt tot die van een individuele ambtenaar.

http://www.droitfondamental.eu/
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

De groep http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy werd zonder waarschuwing door Microsoft gesloten. Het franstalige MSN Groups Support Team sprak van een 'technische fout' die Prinses de Croÿ beging. Het nederlandstalige MSN Groups Support Team had het echter over een 'onderzoek'. 'In afwachting van de resultaten van dit onderzoek wordt de groep gesloten en de inhoud ervan vernietigd', aldus het nederlandstalige team dat de resultaten van het 'onderzoek' niet wilde afwachten en liet verstaan dat de groep in geen geval zou heropend worden. Duizenden berichten en archiefstukken gingen in één klap verloren...

25-10-05

' Patiëntenrechten '


'Patiëntenrechten'

Volgens de Vlaamse minister van Volksgezondheid zouden patiënten zich met hun klachten ook tot de bestaande ombudsdiensten kunnen richten.

Van die ombudsdiensten is echter al jaren geen sprake en echte onafhankeijke ombudsdiensten waarbij men met zijn klachten terecht kan, zullen er ook nooit komen. Dat komt omdat Caritas en konsoorten te veel politieke vrienden hebben binnen de CD&V.

Kijk maar naar de ombudsman energie die de regering Verhofstadt beloofde. Die zal er ook nooit komen omdat de multinational Electrabel te veel politieke vrienden heeft binnen de regering. En bij elke regeringsverklaring horen we hetzelfde: 'We willen het vertrouwen van de (idiote) burger in de politiek herstellen'.


Federale ombudsmannen: opnieuw spektakel en chaos, zitting geschorst

Er zijn in de Kamer opnieuw problemen opgedoken rond de stemming over de federale ombudsmannen. De oppositie en de MR willen de stemming voor zowel de Franstalige als de Nederlandstalige ombudsmannen overdoen. De socialisten en de VLD wensen zich enkel nog over de Nederlandstalige kandidaat uit te spreken. De zitting is momenteel geschorst. De conferentie van de voorzitters moet een oplossing uitdokteren. De benoeming van een nieuw college van federale ombudsmannen begint stilaan op een neverending story te lijken.

Het Nieuwsblad, 21 oktober 2005


Ombudsdienst voor patiënten al maanden plat

BRUSSEL - Vlaamse patiënten die bellen met klachten over huisarts, tandarts of andere zorgverstrekkers krijgen al sinds juni via het antwoordapparaat te horen dat een nieuwe ’ombudsvrouw’ wordt gezocht. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

De Nederlandstalige afdeling van de federale ombudsdienst Patiëntenrechten ligt al maanden plat.

Volgens Spirit-kamerlid Annelies Storms komt dat omdat er door een te lage verloning weinig kandidaten zich geroepen voelen. ,,Het is een schande dat de problemen binnen de ombudsdienst worden afgewenteld op de patiënten. Intussen blijven klachten onbehandeld'', luidt het. Storms stelt vandaag een vraag over de ombudsaffaire aan bevoegd minister Rudy Demotte.

De Standaard, maandag 24 oktober 2005


Klachten Vlaamse patiënten blijven onbehandeld

Vlaamse patiënten met klachten over de huisarts, de tandarts, de apotheker, de kinesist kunnen al vijf maanden niet meer terecht bij de federale ombudsdienst. Sedert 1 juni is de Nederlandstalige ombudsvrouw uit dienst en ligt de ombudsdienst plat. “Schandalig,”, zegt volksvertegenwoordiger Annelies Storms, “de problemen bij de ombudsdienst mogen niet afgewenteld worden op de patiënt.”

http://www.meerspirit.be
http://groups.msn.com/patientenrechten
http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/

24-10-05

 OCMW Antwerpen in gebreke


OCMW Antwerpen blijft zwaar in gebreke

Edwin Delanoeye van Attac-Antwerpen, Frank Hosteaux van de actiegroep "Rot op huisjesmelkers" en Jos Geudens, Onderwijs zonder grenzen en ook lid van de Antwerpse SAP werden in januari 2005 geinterviewd in verband met het 'Stadsplan Veilig' dat van Antwerpen een mini-politiestaat maakt. Zij spraken ook over de zware tekortkomingen van het OCMW te Antwerpen...

Frank Hosteaux: "Tegelijkertijd is het OCMW momenteel bezig om elk dossier van Belgen en niet-Belgen uit te pluizen. Bij het minste vermoeden dat je geen recht meer hebt op een OCMW-uitkering word je er onherroepelijk uit gegooid. Zo heb ik nu weet van drie Roma-gezinnen die hun uitkering hebben verloren. Dat baart me zoveel zorgen. De kansarmoede is hier nu al zo groot."

Jos Geudens: "Zelf geef ik les in een school in de buurt. De kinderen uit de Seefhoek komen terecht op onze school. Het gaat dus om een volledig allochtone school, met veertig procent kinderen van asielzoekers. In totaal gaat het om een dertigtal nationaliteiten. Als school voelden we heel goed aan dat de problemen verergerden. Eerst was er het probleem van een Kosovaars Roma-gezin. Dat gezin kon niet uitgewezen worden maar verloor wel haar uitkering. Die mensen vielen dus terug op niets. We hebben met de school een actie opgezet voor deze mensen, waarbij we ook op veel steun van de buurt konden rekenen. We zijn nog steeds in de weer voor deze mensen. Vervolgens was er een Slovaaks Roma-gezin. Deze mensen kregen te maken met zo'n "Krot-op-actie" van de politie en werden uit hun huis gezet. Ze kregen verder geen opvang meer en werden beschouwd als 'toeristen', gezien Slovakije bij de EU is. Op die manier moest er geen OCMW-steun meer betaald worden. Na wat omzwervingen, ondermeer in onze school, verblijven deze mensen nu in buurthuis Faboert. In de kranten maakt men daar dan meteen een "opvangtehuis" van. Iedereen die nu een matras vrijmaakt voor een dakloos gezin, krijgt meteen het label "opvangtehuis" zodat er verder niet meer naar omgekeken moet worden."

Frank Hosteaux: "Wij proberen nu ook te zorgen voor voedselpaketten voor een aantal families en zijn constant op zoek naar huisvesting. Maar dit plan komt er nu nog eens bovenop en zal de zaken enkel nog verergeren. Onze VZW 'Rot-op huisjesmelkers' is nu reeds vier jaar actief. Het probleem van de huisjesmelkers neemt enkel maar toe. We hebben het reeds gehad over de "Krot-op-acties" van de stad. Het gaat om gecoördineerde acties van de politie, cel huisvesting, het Vlaams gewest en de Dienst Vreemdelingenzaken. In feite ontbreekt daar een belangrijke organisatie, namelijk het OCMW. Eigenlijk zou het OCMW ter plaatse moeten gaan. Maar de OCMW-voorzitter legt de bal dan weer in het kamp van de burgemeester enzovoort. Regelmatig dienen wij klacht in tegen huisjesmelkers. Op 11 januari hebben we opnieuw een zaak tegen een huisjesmelker. Maar we hebben nu ook het OCMW gedagvaard. Er is immers nog geen enkel OCMW in België veroordeeld wegens schuldig verzuim. Wij hebben hier vluchtelingen die toegewezen waren aan Musson, een kleine gemeente op de Luxemburgse-Franse grens. Eén keer per maand krijgen die hun geld toegestuurd van het lokale OCMW. Je kan toch moeilijk beweren dat zo'n OCMW zijn taak au sérieux neemt en deze mensen begeleidt. Tientallen OCMW's maken zich daar schuldig aan."

20-10-05

,,Operatie schone handen''


MR vraagt ,,operatie schone handen''

Wat is nu eigenlijk het resultaat van de 'operatie schone handen' bij de PS ? Dat ze straks, alsof er niets gebeurd is, met de MR opnieuw in de regering kunnen zetelen ?

----------------

NAMEN - De MR wil dat alle sociale huisvestingsmaatschappijen in de komende zes maanden aan een audit onderworpen worden. De Franstalige liberalen vragen ook de invoering van bepaalde maatregelen voor een beter beheer van de maatschappijen.

,,De sector van de sociale huisvesting is getroffen door een ware aardbeving", aldus Waals volksvertegenwoordiger Willy Borsus, die pleit voor een ,,operatie schone handen".

Ondertussen gaat in het PS-hoofdkwartier de operatie schone handen verder. De Franstalige socialisten stelden gisteren hun nieuwe intern auditcomité samen. Dat moet toezien op de naleving van de wettelijke, statutaire en deontologische regels door elk PS-lid die een mandaat heeft in een overheidsorgaan of een orgaan waarin de overheid een bepalende invloed heeft.

kld - De Standaard, woensdag 19 oktober 2005 | Bron: belga