24-09-05

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 100 - Uw klacht bij het Comité P

Het Comité P onderzoekt

Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd in april 2005 door enkele drugsgebruikende 13-jarigen (waarvan er twee vanwege een gewapende roofoverval in een gesloten jeugdinstelling werden gestoken) van 'zedenfeiten' en 'drugshandel' beschuldigd.

De klachten kwamen toevallig op het moment dat Marcel Vervloesem's halfbroer VICTOR Vervloesem die hem in 1998 met enkele Morkhovense bendeleden voor de VTM-camera's van 'sadomasochistische folteringen' en 'verkrachtingen' beschuldigde, van de Turnhoutse strafrechter François Caers een leugendetectortest moest ondergaan (Intussen besliste de openbare aanklager en zelfbenoemde voorzitter Peter Vander Flaasch dat er geen leugendetectortest meer van VICTOR Vervloesem en de andere aanklagers in deze zaak moet worden afgenomen omdat de leugendetectortest alleen bedoeld was om Marcel Vervloesem te kunnen schaden).

De klacht viel toevallig ook samen met de klacht die één van de voornoemde minderjarigen voor zedenfeiten vanwege VICTOR Vervloesem indiende. De twee Herentalse rechercheurs die van deze klacht destijds een proces-verbaal opmaakten, haalden deze minderjarige echter 's morgens van school en onderwierpen hem gedurende 8 uur lang aan een intensief kruisverhoor. Zij wisten hem daarbij zover te brengen dat hij zijn vroegere verklaring wijzigde en tenslotte MARCEL Vervloesem beschuldigde. (Omdat er in België rekening wordt gehouden met de 'scheiding der machten' werd Victor Vervloesem die bestuurslid is van sp.a Herentals, inmiddels dank zij sp.a-kamerlid en burgemeester Jan Peeters tot bestuurslid van het OCMW te Herentals benoemd)

Er werd klacht ingediend bij de Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en het Comité P.  Kabinetsmedewerkster Lentle Jespers liet Morkhoven-activist Jan Boeykens op 17.5.05 echter weten dat men  'hiervoor het Comité P rechtstreeks diende aan te schrijven'.  Op 23.5.05 (6 dagen later) deelde Raadsheer Walter Peeters van het Comité P vervolgens mede dat het Comité P 'niet bevoegd was om hierin op te treden' en dat geen 'effectieve tenlastenleggingen aan de politie weerhouden konden worden'.  Het Comité P had daarom in zijn plenaire vergadering van 19 mei 2005 (twee dagen na het antwoord van kabinetsmedewerkster Lentle Jespers) beslist om 'het dossier zonder gevolg te klasseren'.

In antwoord op het schrijven van Morkhoven-activist Jan Boeykens daterende van 1 september 2005, antwoordde De Heer André Vandoren, voorzitter van het Comité P, dan weer dat het 'onderzoek naar de klacht(en) nog niet was afgesloten'.

Op 14.9.2005 werd Marcel Vervloesem door één van de aangeklaagde Herentalse rechercheurs herhaaldelijk telefonisch opgeroepen om zich met een aantal getuigen voor een verhoor op diens kantoor te komen aanbieden.  De man wist zogezegd niet dat Marcel Vervloesem zich op dat moment voor zijn proces op de rechtbank van Turnhout bevond alwaar 'voorzitter' Peter Vander Flaasch alles in het werk stelde om zowel de oude als de nieuwe klachten (waarin Marcel Vervloesem nu dringend diende verhoord te worden) te gebruiken om Marcel Vervloesem in beschuldiging te stellen.

Tenslotte vroeg rechercheur Peter Schellekens of Marcel Vervloesem zich met de andere getuigen op 15.9.05 om 8 uur 's morgens (!) op zijn kantoor te Herentals wilde komen aanbieden.

De volgende dag werden Marcel Vervloesem en enkele getuigen langdurig door Peter Schellekens ondervraagd en nam Schellekens opnieuw het initiatief tot een huiszoeking bij Marcel Vervloesem. Zoals in het verleden gebeurde deze huiszoeking zogezegd met de toestemming van Marcel Vervloesem en kwam er geen schriftelijke toelating van een onderzoeksrechter bij te pas.

De manier waarop het Comité P zich in deze zaak gedraagt, belooft dan ook maar weinig goeds. Van een onpartijdig onderzoek is er in ieder geval geen sprake.

Toen er destijds een klacht tegen de twee Herentalse rechercheurs bij het Comité P werd ingediend, telefoneerde de collega van rechercheur Peter Schellekens ook al naar Morkhoven-activist Jan Boeykens met de vraag of hij zich met Prinses Jacqueline de Croÿ voor een verhoor op diens bureau wilde komen aanbieden.  Bij aankomst bleken de beide rechercheurs een vragenlijstje te hebben klaargestoomd dat bedoeld was om Jan Boeykens en Prinses de Croÿ in een bepaalde richting te doen antwoorden.

Jan Boeykens voelde nattigheid en ging niet akkoord met deze werkwijze. Hij stelde zelf een verklaring op.

Nadien kwam hij te weten dat de rechercheurs die hem wilden verhoren dezelfde rechercheurs waren waartegen hij en Marcel Vervloesem bij het Comité P een klacht indienden.

Alhoewel De Heer André Vandoren in zijn brief van 7.9.05 mededeelde dat het 'onderzoek in de klacht nog niet was afgelopen', mag de aangeklaagde rechercheur Peter Schellekens dus zijn onderzoek in de zaak Vervloesem waarin thans een onderzoek loopt van het Comité P, blijven verder zetten; kan hij de onderzochte feiten in zijn voordeel ombuigen en krijgt hij de kans om zichzelf in te dekken en de klachten die tegen hem zonder gevolg te doen klasseren.  Meer nog, Schellekens mag van het Comité P waarvoor hij blijkt te werken, zelfs op eigen houtje huiszoekingen blijven uitvoeren bij Marcel Vervloesem !

Indien het Comité P elke klacht die zij ontvangt op deze manier 'onderzoekt', dan heeft het geen enkele zin dat burgers zich met hun klacht tot het Comité P richten. De door het Comité gevolgde werkwijze tijdens een onderzoek, kan men moeilijk 'deontologisch verantwoord' noemen.

Jan Boeykens en Prinses de Croÿ hebben 4 maanden na hun verhoor nog altijd geen afschrift van het proces-verbaal, zoals hen door Schellekens en zijn collega was beloofd, gekregen.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af waar het proces-verbaal van Schellekens in verband met de klacht tegen VICTOR Vervloesem is gebleven. Dat blijkt nergens meer te vinden te zijn.

Verder wil de Werkgroep weten waarom de onderzoeksgegevens van beide rechercheurs door de openbare aanklager ('voorzitter') Peter Vander Flaasch niet aan strafrechter F. Caers werden bezorgd. Bepaalde dossierstukken werden door Vander Flaasch ook niet aan het gerechtelijk dossier gevoegd zodat de Turnhoutse raadkamer Marcel Vervloesem herhaaldelijk heeft doorverwezen op basis van een onvolledig dossier.  Een aantal getuigen werden door de Herentalse rechercheurs destijds niet verhoord en zelfs onder druk gezet omdat -volgens voornoemde rechercheurs- 'de Procureur enkel maar de klachten tegen Marcel Vervloesem wilde onderzoeken'...

Deontologische code voor agenten 


Alle federale en lokale agenten in België worden volgend jaar geconfronteerd met een deontologische code met tachtig na te leven artikels.

In Antwerpen, het grootste lokale korps van het land, wordt voor de politie een integriteitsbureau opgericht. Dat schrijft De Standaard woensdag.

De regering beseft dat er dringend behoefte is aan een betere deontologie bij de politie. Onderhandelaars van het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD) stellen de politievakbonden vandaag, woensdag, een agenda voor het najaar voor, waarin de goedkeuring van de deontologische code voor alle politieagenten is opgenomen. De code werd opgesteld door leden van de federale en lokale politie, het Comité P, de Algemene Inspectie en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, aangevuld met adviezen van advocaten en magistraten. (Belga)(dwm) De Morgen 14.9.05

 


http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCROY22-09-05

De Openbare Centra voor 'Maatschappelijk Welzijn'

Openlijk discussiëren over wanpraktijken binnen het OCMW

De: Morkhoven - Date: 21 septembre 2005 - À: cpas-ocmw@avcb-vsgb.be - Cc: email@federaalombudsman.be, christine.mahieu@e-gov.be, mirella.desimone@vlaamsparlement.be, Sven.Gatz@vlaamsparlement.be, nathalie.debonte@e-gov.be, margriet.hermans@vlaamsparlement.be, info@rudydemotte.be, kabinet.vervotte@vlaanderen.be - Objet: OCMW Sint-Gillis - afhandeling dossiers

Vereniging van de Stad de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw, Afdeling Maatschappelijk Welzijn, Aarlenstraat 53/bus 4, 1040 Brussel

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Betreft: OCMW Sint-Gillis - dossier van De Heer P.

Het OCMW van Sint-Gillis doet alsof het niets afweet van het bovenvermeld dossier. Om die reden zend ik u hierbij in navolging van het afschrift van mijn schrijven dd. 20.9.05 aan De Heer Sven Gatz, ook een afschrift van mijn schrijven dd. 26.8.2005 gericht aan ondermeer contact.1060@stgilles.irisnet.be, wysabeaux@stgilles.irisnet.be, c.luyckx@stgilles.irisnet.be, mwille@stgilles.irisnet.be, hdineur@stgilles.irisnet.be, avanesse@stgilles.irisnet.be, sahruil@stgilles.irisnet.be, mnovalet@stgilles.irisnet.be waaruit blijkt dat het OCMW-bestuur van Sint-Gillis maar al te goed van dit dossier op de hoogte werd gesteld terwijl het niets ondernam om de gestelde problemen op te lossen.

De Heer P. kreeg wel zijn achterstallige leefloon van 2 maanden op zijn rekening gestort maar inmiddels wacht hij reeds opnieuw 20 dagen lang op zijn leefloon van de maand augustus 2005, wat nog eens bewijst dat er - na deze zaak bij alle verantwoordelijke ministers en diensten te hebben aangeklaagd- niets veranderd is en er sprake is van een doelbewuste administratieve pesterij.

Moet een OCMW-gerechtigde die soms maandenlang op haar/zijn leefloon moet wachten telkens naar de bevoegde ministers, ombudsmannen, burgemeester enz. schrijven ?

Misschien wordt het dus stilaan tijd om parlementaire vragen te laten stellen over de manier waarop de OCMW's in Brussel (en niet alleen te Brussel) hun dossiers afhandelen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens, Arsenaalstraat 5/14, 2000 Antwerpen

--------------------

De: Morkhoven - Date: 26 août 2005 - À: ocmw@stgillis.irisnet.be - Cc: contact.1060@stgilles.irisnet.be, patrick.debouverie@brutele.be, wysabeaux@stgilles.irisnet.be, c.luyckx@stgilles.irisnet.be, mirella.desimone@vlaamsparlement.be, mwille@stgilles.irisnet.be, hdineur@stgilles.irisnet.be, avanesse@stgilles.irisnet.be, sahruil@stgilles.irisnet.be, ghezala@skynet.be, christine.mahieu@e-gov.be, mnovalet@stgilles.irisnet.be, nathalie.debonte@e-gov.be, info@rudydemotte.be, kabinet.vervotte@vlaanderen.be, oliver.schneider@e-gov.be, email@federaalombudsman.be, catherinefrancois@skynet.be, alain.leduc@banlieues.be - Objet: OCMW Sint-Gillis: achterstanden betaling leefloon

OCMW Sint-Gillis t.a.v. Mvr De Ridder

Geachte Mevrouw,

Betreft: leefloon - achterstanden betaling

Ik vernam van De Heer P. die sinds een tweetal jaren afhankelijk is van het OCMW te Sint-Gillis dat hij gedurende reeds drie maanden op zijn 'leefloon' wacht terwijl het OCMW geen enkele beslissing terzake heeft genomen.

Het is reeds de tweede maal dat dit gebeurd. Enkele maanden geleden diende De Heer P. reeds twee lange maanden op zijn leefloon te wachten.

Mag ik u misschien nog doen opmerken dat De Heer P. zich destijds volledig vrijwillig en zonder op enige steun te kunnen rekenen van het OCMW, gedurende bijna een jaar lang voor zes mishandelde kinderen heeft ingezet alvorens hij bij het OCMW te Sint-Gillis belandde ?

Omdat ik van mening ben dat dit soort van wanpraktijken en pesterijen absoluut niet kan voor een Openbare Dienst voor 'Maatschappelijk Werk', verzoek ik u om deze kwestie dringend in orde te brengen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens, Arsenaalstraat 5 Bus 14, 2000 Antwerpen

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

-------------------

De Heer P. is niet de werkelijke naam van het slachtoffer in deze zaak. Er kwam inmiddels nog altijd geen antwoord van het OCMW te Sint-Gillis dat ook de tussenkomst van de verschillende ministers, parlementsleden, burgemeester Charles Piqué en de de Vlaamse ombudsman in deze zaak gewoon aan zijn laars lapt (en het betreft hier blijkbaar geen alleenstaand geval).

--------------------

Info • http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven  • http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCROY

(Foto: Minister Dupont)

11-09-05

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 99 - Vraag van Paul van Buitenen

Kan de Europese Unie een lidstaat tot verantwoording roepen indien strafrechterlijke onderzoeken inzake zeer ernstig kindermisbruik op een ondeugdelijke manier werden gevoerd ?

Official Written Question to the European Commission from Member of the European Parliament Paul van Buitenen

 1. Als in een lidstaat van de EU tientallen minderjarige tot zeer jonge kinderen systematisch en langdurig zijn misbruikt, vaak met de dood ten gevolge en de strafrechterlijke onderzoeken naar die misbruiken zijn aantoonbaar op een ondeugdelijke manier gevoerd, waardoor de schuldigen vrijuit zijn gegaan, heeft de Europese Commissie dan middelen om deze lidstaat ter verantwoording te roepen?

2. Kan de EU bijvoorbeeld op basis van de door de EU onderschreven rechten van de mens of van het kind deze lidstaat om verantwoording vragen m.b.t. de naleving van deze rechten?

3. Kan de EU bijvoorbeeld op basis van de binnen de EU voorgeschreven principes van deugdelijke rechtsgang zo'n lidstaat om verantwoording vragen m.b.t. de toepassing van deze principes?

4. Kan de EU, wanneer het om onbestrafte, zware en grensoverschrijdende misstanden gaat binnen zogeheten pedofilienetwerken, waarbij ingezetenen van meerdere lidstaten zijn betrokken en de strafbare feiten zich ook in meerdere lidstaten hebben afgespeeld, in zo'n geval aandringen op een nader onderzoek? Welke initiatieven kan de Europese Commissie hier nemen?

Vraag gesteld op/question posée/question 14/7/2005
http://www.europatransparant.nl/?pag=8


Van Buitenen was the MEP who was in 1999 working at the European Commission and reported on fraught. The Commission has not yet replied his question.

Gezien de voornoemde vraag nog steeds niet beäntwoord werd, stuurden we een copie van deze vraag naar Child Focus dat ook op Europees vlak een flinke lepel in de pap te brokken heeft. 


http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCROY


Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 98 - Child Focus + Proces dd. 14.9.2005

 

Help ons de kinderpornohandel te bestrijden

De wetgeving van kracht in België

Sinds 13 april 1995 beschikt België over een wet met betrekking tot de bestrijding van mensenhandel en kinderpornografie (Belgisch Staatsblad 25/04/2002). Een artikel 383bis werd opgenomen in het Strafwetboek

Op 1 april 2001 wijzigde een nieuwe Belgische wet betreffende de strafrechterlijke bescherming van minderjarigen het artikel 383bis van het Strafwetboek. Wat betreft de kinderpornografie wordt de leeftijdsgrens opgetrokken tot 18 jaar. Het werkwoord "uitzenden" wordt toegevoegd aan de lijst met handelingen bedoeld door artikel 383bis van het Strafwetboek dat allusie maakt op de uitzending via informaticanetwerken van beelden die de goede zeden schenden. De wetgever wil op deze manier de strijd tegen kinderpornografie op het Internet versterken

 1. Art. 383bis. (*)
  § 1. Onverminderd de toepassing van de artikelen 379 en 380 wordt hij die zinnebeelden, voorwerpen, films, foto's, dia's of andere beelddragers die houdingen of seksuele handelingen met pornografisch karakter voorstellen waarbij minderjarigen betrokken zijn of worden voorgesteld, tentoonstelt, verkoopt, verhuurt, verspreidt, uitzendt of overhandigt, ze met het oog op de handel of op de verspreiding vervaardigt of in voorraad heeft, invoert of doet invoeren, aan een vervoer- of een distributieagent overhandigt, gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en met geldboete van vijfhonderd frank tot tienduizend frank
 2. § 2. Hij die wetens de in § 1 bedoelde zinnebeelden, voorwerpen, films, foto's, dia's of andere beelddragers bezit, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van honderd frank tot duizend frank
 3. § 3. Het in § 1 bedoelde misdrijf wordt gestraft met opsluiting van tien tot vijftien jaar en met geldboete van vijfhonderd frank tot vijftigduizend frank indien het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging betreft, ongeacht of de schuldige de hoedanigheid van leidend persoon heeft of niet
 4. § 4. De bijzondere verbeurdverklaring zoals bedoeld in artikel 42, 1°, kan worden toegepast voor de misdrijven bedoeld in de §§ 1 en 2, zelfs wanneer de zaken waarop zij betrekking heeft, niet het eigendom van de veroordeelde zijn
 5. § 5. De artikelen 382 en 389 zijn van toepassing op de in §§ 1 en 3 bedoelde misdrijven

Dit artikel verwijst naar visuele dragers zoals symbolen, voorwerpen, films, foto's of andere beelddragers. Onder symbool verstaat men meestal symbolische figuren, strips, de creatie van kinderpornografische taferelen met behulp van virtuele of kunstmatig gecreëerde beelden. Andere beelddragers zijn bijvoorbeeld cd's, cd-roms, cd-rw, cd-i, dvd, Internettoepassingen,...

Beelden van naakte kinderen of beelden waar de geslachtsdelen van kinderen niet in detail zijn weergegeven en didactische, artistieke of wetenschappelijke beelden worden niet als kinderpornografisch materiaal beschouwd

Geluidsdragers (gedichten, liederen, teksten, …) komen minder vaak voor. Ze vallen onder artikel 380ter van het Belgisch Strafwetboek. Dit artikel werd ingevoerd door de wet van 27 maart 1995 en bestraft de reclame voor en/of de verspreiding van kinderpornografiegrafisch materiaal gericht tot minderjarigen of dat allusie maakt op diensten aangeboden door minderjarigen

 1. "Art.380ter (*)
  § 1. Met gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar en met geldboete van tweehonderd frank tot tweeduizend frank wordt gestraft hij die op enigerlei wijze, direct of indirect, reclame maakt of doet maken, uitgeeft, verdeelt of verspreidt voor een aanbod van diensten van seksuele aard, indien die reclame specifiek gericht is op minderjarigen of indien zij gewag maakt van diensten aangeboden door minderjarigen of door personen van wie wordt beweerd dat zij minderjarig zijn, zelfs indien hij zijn aanbod verheelt onder bedekte bewoordingen. Indien de in het eerste lid bedoelde reclame tot doel of tot gevolg heeft, direct of indirect, dat prostitutie of ontucht van een minderjarige of zijn exploitatie voor seksuele doeleinden wordt vergemakkelijkt, is de straf drie maanden tot drie jaar gevangenisstraf en geldboete van driehonderd frank tot drieduizend frank
 2. § 2 . Met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van honderd frank tot duizend frank wordt gestraft hij die op enigerlei wijze, direct of indirect, reclame maakt of doet maken, uitgeeft, verdeelt of verspreidt voor een aanbod van diensten van seksuele aard, die worden verleend bij wege van een of andere telecommunicatiemiddel, zelfs indien hij zijn aanbod verheelt onder bedekte bewoordingen
 3. § 3 . In de gevallen die niet zijn omschreven in de §§ 1 en 2, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van honderd frank tot duizend frank , hij die door enig reclamemiddel, zelfs indien hij de aard van zijn aanbod of zijn vraag verheelt onder bedekte bewoordingen, kenbaar maakt dat hij zich aan prostitutie overgeeft, de prostitutie van anderen vergemakkelijkt of wenst in betrekking te komen met iemand die zich aan ontucht overgeeft
 4. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die door enig reclamemiddel aanzet, door de toespeling die erop wordt gemaakt, tot de seksuele exploitatie van minderjarigen of meerderjarigen, of van zulke reclame gebruik maakt naar aanleiding van een aanbod van diensten

(*) Nota: Noteer dat 1 frank = 0,025 EURO, in franken uitgedrukt. De bedragen van de boetes in bovenvermelde artikelen dienen vermenigvuldigd te worden met een factor 200

Info: Child Focus


Child Focus werd door de Werkgroep Morkhoven al tientallen keren schriftelijk gecontacteerd omdat de 88.539 kinderen op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort door het parket van Turnhout niet geidentificeerd worden. Child Focus weet dus dat het parket van Turnhout ook naliet om de producenten, kinderverkrachters, kinderfolteraars en cliënten in de Zandvoortzaak op te sporen en/of te vervolgen. In plaats daarvan stapte J.D. Lejeune, gewezen directeur van Child Focus, enkele maanden geleden met een affiche waarmee de Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ deze wantoestand aanklaagden, naar de politie en zei dat hij 'geschokt was door de beelden van de gefolterde kinderen die op de affiche stonden afgebeeld'.  De federale politie stuurde het proces-verbaal met de genoteerde verklaring van Lejeune door naar het parket van Turnhout 'waar zich nog een dossier tegen Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven bevond'. Het parket van Turnhout vervolgt Marcel Vervloesem en een Morkhoven-medewerker nu vanwege 'laster en eerroof' ten opzichte van Procureur van der Flaasch.  Bovendien moeten de twee Morkhoven-medewerkers op woensdag 14.9.2005 wegens de verspreiding van afbeeldingen met een zogenaamd kinderpornografisch karakter, voor de correctionele rechtbank te Turnhout verschijnen.

Op 14.9 e.k. worden ook de klachten die halfbroer VICTOR Vervloesem en enkele bendeleden in 1998 tegen Marcel Vervloesem indienden, behandeld.  1998 was toevallig het jaar waarin de kinderpornozaak Zandvoort wereldnieuws was en waarin de Werkgroep Morkhoven het kinderpornomateriaal van de zaak Zandvoort voor onderzoek aan het parket van Turnhout overmaakte. 

VICTOR Vervloesem die onlangs ten gevolge van een klacht inzake zedenfeiten met een minderjarige, in opspraak kwam, zou tegen 14.9 met de voornoemde bendeleden een leugendetectortest moeten ondergaan hebben maar werd door de SP.A te Herentals waarvan hij bestuurslid is, enkele maanden geleden en zonder dat men rekening hield met de twee gerechtelijke onderzoeken die tegen hem liepen, snel tot bestuurslid van het OCMW te Herentals gebombardeerd. De Werkgroep Morkhoven vindt dat SP.A-kamerlid Jan Peeters die burgemeester is van Herentals, wat te ver gaat in zijn politieke ondersteuning en nam contact op met  de bevoegde instanties en het OCMW-bestuur van Herentals.

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven