11-09-05

Cd-roms kinderpornozaak Zandvoort 98 - Child Focus + Proces dd. 14.9.2005

 

Help ons de kinderpornohandel te bestrijden

De wetgeving van kracht in België

Sinds 13 april 1995 beschikt België over een wet met betrekking tot de bestrijding van mensenhandel en kinderpornografie (Belgisch Staatsblad 25/04/2002). Een artikel 383bis werd opgenomen in het Strafwetboek

Op 1 april 2001 wijzigde een nieuwe Belgische wet betreffende de strafrechterlijke bescherming van minderjarigen het artikel 383bis van het Strafwetboek. Wat betreft de kinderpornografie wordt de leeftijdsgrens opgetrokken tot 18 jaar. Het werkwoord "uitzenden" wordt toegevoegd aan de lijst met handelingen bedoeld door artikel 383bis van het Strafwetboek dat allusie maakt op de uitzending via informaticanetwerken van beelden die de goede zeden schenden. De wetgever wil op deze manier de strijd tegen kinderpornografie op het Internet versterken

 1. Art. 383bis. (*)
  § 1. Onverminderd de toepassing van de artikelen 379 en 380 wordt hij die zinnebeelden, voorwerpen, films, foto's, dia's of andere beelddragers die houdingen of seksuele handelingen met pornografisch karakter voorstellen waarbij minderjarigen betrokken zijn of worden voorgesteld, tentoonstelt, verkoopt, verhuurt, verspreidt, uitzendt of overhandigt, ze met het oog op de handel of op de verspreiding vervaardigt of in voorraad heeft, invoert of doet invoeren, aan een vervoer- of een distributieagent overhandigt, gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en met geldboete van vijfhonderd frank tot tienduizend frank
 2. § 2. Hij die wetens de in § 1 bedoelde zinnebeelden, voorwerpen, films, foto's, dia's of andere beelddragers bezit, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van honderd frank tot duizend frank
 3. § 3. Het in § 1 bedoelde misdrijf wordt gestraft met opsluiting van tien tot vijftien jaar en met geldboete van vijfhonderd frank tot vijftigduizend frank indien het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging betreft, ongeacht of de schuldige de hoedanigheid van leidend persoon heeft of niet
 4. § 4. De bijzondere verbeurdverklaring zoals bedoeld in artikel 42, 1°, kan worden toegepast voor de misdrijven bedoeld in de §§ 1 en 2, zelfs wanneer de zaken waarop zij betrekking heeft, niet het eigendom van de veroordeelde zijn
 5. § 5. De artikelen 382 en 389 zijn van toepassing op de in §§ 1 en 3 bedoelde misdrijven

Dit artikel verwijst naar visuele dragers zoals symbolen, voorwerpen, films, foto's of andere beelddragers. Onder symbool verstaat men meestal symbolische figuren, strips, de creatie van kinderpornografische taferelen met behulp van virtuele of kunstmatig gecreëerde beelden. Andere beelddragers zijn bijvoorbeeld cd's, cd-roms, cd-rw, cd-i, dvd, Internettoepassingen,...

Beelden van naakte kinderen of beelden waar de geslachtsdelen van kinderen niet in detail zijn weergegeven en didactische, artistieke of wetenschappelijke beelden worden niet als kinderpornografisch materiaal beschouwd

Geluidsdragers (gedichten, liederen, teksten, …) komen minder vaak voor. Ze vallen onder artikel 380ter van het Belgisch Strafwetboek. Dit artikel werd ingevoerd door de wet van 27 maart 1995 en bestraft de reclame voor en/of de verspreiding van kinderpornografiegrafisch materiaal gericht tot minderjarigen of dat allusie maakt op diensten aangeboden door minderjarigen

 1. "Art.380ter (*)
  § 1. Met gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar en met geldboete van tweehonderd frank tot tweeduizend frank wordt gestraft hij die op enigerlei wijze, direct of indirect, reclame maakt of doet maken, uitgeeft, verdeelt of verspreidt voor een aanbod van diensten van seksuele aard, indien die reclame specifiek gericht is op minderjarigen of indien zij gewag maakt van diensten aangeboden door minderjarigen of door personen van wie wordt beweerd dat zij minderjarig zijn, zelfs indien hij zijn aanbod verheelt onder bedekte bewoordingen. Indien de in het eerste lid bedoelde reclame tot doel of tot gevolg heeft, direct of indirect, dat prostitutie of ontucht van een minderjarige of zijn exploitatie voor seksuele doeleinden wordt vergemakkelijkt, is de straf drie maanden tot drie jaar gevangenisstraf en geldboete van driehonderd frank tot drieduizend frank
 2. § 2 . Met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van honderd frank tot duizend frank wordt gestraft hij die op enigerlei wijze, direct of indirect, reclame maakt of doet maken, uitgeeft, verdeelt of verspreidt voor een aanbod van diensten van seksuele aard, die worden verleend bij wege van een of andere telecommunicatiemiddel, zelfs indien hij zijn aanbod verheelt onder bedekte bewoordingen
 3. § 3 . In de gevallen die niet zijn omschreven in de §§ 1 en 2, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van honderd frank tot duizend frank , hij die door enig reclamemiddel, zelfs indien hij de aard van zijn aanbod of zijn vraag verheelt onder bedekte bewoordingen, kenbaar maakt dat hij zich aan prostitutie overgeeft, de prostitutie van anderen vergemakkelijkt of wenst in betrekking te komen met iemand die zich aan ontucht overgeeft
 4. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die door enig reclamemiddel aanzet, door de toespeling die erop wordt gemaakt, tot de seksuele exploitatie van minderjarigen of meerderjarigen, of van zulke reclame gebruik maakt naar aanleiding van een aanbod van diensten

(*) Nota: Noteer dat 1 frank = 0,025 EURO, in franken uitgedrukt. De bedragen van de boetes in bovenvermelde artikelen dienen vermenigvuldigd te worden met een factor 200

Info: Child Focus


Child Focus werd door de Werkgroep Morkhoven al tientallen keren schriftelijk gecontacteerd omdat de 88.539 kinderen op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort door het parket van Turnhout niet geidentificeerd worden. Child Focus weet dus dat het parket van Turnhout ook naliet om de producenten, kinderverkrachters, kinderfolteraars en cliënten in de Zandvoortzaak op te sporen en/of te vervolgen. In plaats daarvan stapte J.D. Lejeune, gewezen directeur van Child Focus, enkele maanden geleden met een affiche waarmee de Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ deze wantoestand aanklaagden, naar de politie en zei dat hij 'geschokt was door de beelden van de gefolterde kinderen die op de affiche stonden afgebeeld'.  De federale politie stuurde het proces-verbaal met de genoteerde verklaring van Lejeune door naar het parket van Turnhout 'waar zich nog een dossier tegen Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven bevond'. Het parket van Turnhout vervolgt Marcel Vervloesem en een Morkhoven-medewerker nu vanwege 'laster en eerroof' ten opzichte van Procureur van der Flaasch.  Bovendien moeten de twee Morkhoven-medewerkers op woensdag 14.9.2005 wegens de verspreiding van afbeeldingen met een zogenaamd kinderpornografisch karakter, voor de correctionele rechtbank te Turnhout verschijnen.

Op 14.9 e.k. worden ook de klachten die halfbroer VICTOR Vervloesem en enkele bendeleden in 1998 tegen Marcel Vervloesem indienden, behandeld.  1998 was toevallig het jaar waarin de kinderpornozaak Zandvoort wereldnieuws was en waarin de Werkgroep Morkhoven het kinderpornomateriaal van de zaak Zandvoort voor onderzoek aan het parket van Turnhout overmaakte. 

VICTOR Vervloesem die onlangs ten gevolge van een klacht inzake zedenfeiten met een minderjarige, in opspraak kwam, zou tegen 14.9 met de voornoemde bendeleden een leugendetectortest moeten ondergaan hebben maar werd door de SP.A te Herentals waarvan hij bestuurslid is, enkele maanden geleden en zonder dat men rekening hield met de twee gerechtelijke onderzoeken die tegen hem liepen, snel tot bestuurslid van het OCMW te Herentals gebombardeerd. De Werkgroep Morkhoven vindt dat SP.A-kamerlid Jan Peeters die burgemeester is van Herentals, wat te ver gaat in zijn politieke ondersteuning en nam contact op met  de bevoegde instanties en het OCMW-bestuur van Herentals.

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

De commentaren zijn gesloten.