09-05-05

Moord met voorbedachte rade: Ministers, parlementsleden 10


Turnhout gerechtsgebouw volledig----- Original Message -----

From: SOS.kindergarten.be
To: SOSkindergarten ; pol.de.Beer.nl ; rm.aerdt.nl ; bergvd.nl ; bierman.heemstede.nl ; cobi.deblecourt-maas.nl ; w.t.de.boer.nl
Cc: p.b.boorsma.nl ; Broek414.nl ; tdoesbur.nl ; jos_van_gennip.nl ;info.middelburg.nl ; j.heukelum.drenthe.nl ; vdhul.omta.nl ; ria.jaarsma.tip.nl ; jagermets.nl ; fudefi.nl ; vdlans.nl ; rlinden2 ; pclodelf.nl ; luijten_p.schiphol.nl ; lycklama.nl ; mar.ger.nl ; platvoet.nl ; rudy.rabbinge.staff.nl ; schij.nl ; ja.schoondergang.nl ; e_schman.nl ; bwstejo.tilburg.nl
Sent: Monday, May 09, 2005 8:39 PM
Subject: Werkgroep Morkhoven - De levensbedreigende hongerstaking van Marcel Vervloesem

Inleiding

Als Nederlands kamerlid hebt u ongetwijfeld van de Werkgroep Morkhoven gehoord, de actiegroep die in haar strijd tegen de internationale kinderpornoindustrie, in 1998 de cd-roms van de 'kinderpornoverzamelaar' Gerrit Ulrich in haar bezit wist te krijgen.

In bijlage zenden we u een afschrift van ons schrijven gericht aan de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael waaruit blijkt dat de recente beschuldigingen tegen Marcel Vervloesem, zoals dit in 1998 reeds het geval was, het resultaat zijn van een opgezet spel.

Marcel Vervloesem die zwaar hart- en suikerziek is, begon vandaag in de gevangenis van Turnhout aan zijn 14de hongerstakingsdag en weigert zijn hongerstaking stop te zetten zolang zijn rechten niet worden geëerbiedigd en Justitie geen onpartijdig onderzoek voert.

Hij wil met zijn hongerstaking ook afdwingen dat er nu eindelijk werk gemaakt wordt van het onderzoek naar de tienduizenden kinderen die op de cd-roms Zandvoort staan.

Zijn gezondheidstoestand is intussen echter kritiek geworden en zijn huisarts en hartspecialist hebben ons gezegd dat de hongerstaking hem vandaag of morgen fataal kan worden.

Op ons verzoek om Marcel Vervloesem naar een hospitaal over te brengen zodat er bij het minste wat er gebeurt, medisch kan worden ingegrepen, werd er voorlopig niet ingegaan.

Jan Boeykens
Werkgroep Morkhoven

---------------------

9-5-2005 - Moord met voorbedachte rade  - Brief aan Minister Dewael

WERKGROEP MORKHOVEN SCHRIJFT NAAR MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN PATRICK DEWAEL

Jaarlijks worden er niet alleen in derde wereldlanden maar ook in landen als België, een onbekend aantal mensen in de gevangenis of in de psychiatrie gedumpt omdat men ze liever kwijt dan rijk is. Velen onder hen komen daar nooit meer levend uit en verdwijnen ongemerkt van de aardbol.
 
Zelfs mensen zoals Marcel Vervloesem die met de Werkgroep Morkhoven op internationaal gebied toch een zekere naam heeft op gebied van kinderpornobestrijding, werd door het parket van Turnhout en door het grootste gedeelte van de Vlaamse media (VTM, Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws, De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Volk) vanaf september 1998 als een 'pedofiel en kindermisbruiker' bestempeld. In 1998 haalde de Werkgroep Morkhoven per toeval ook het wereldnieuws door de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort in haar bezit te krijgen.
 
Victor V., half-broer van Marcel Vervloesem, en de 9 criminelen die deze man kende, stapten namelijk in september 1998 naar de voornoemde Vlaamse media en het parket van Turnhout en vertelden dat zij in hun jeugd door Marcel Vervloesem misbruikt werden. De verhalen waren bloedstollend: sadisme, folteringen, verkrachtingen, masturbaties, vernederingen, hersenspoelingen. Men kon geen enkel verhaal bedenken zonder dat het zevenkoppig monster en de pedofielenjager Marcel Vervloesem het in de praktijk had gebracht. Het proces dat daarop volgde werd jarenlang doelbewust gebruikt om Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen rond de cd-roms Zandvoort waarop hooggeplaatste figuren zoals een franse jeugdmagistraat voorkomen.
 
Het is dan ook merkwaardig dat de toenmalige Justitieminister Stefaan De Clerck in een interview met het 'Algemeen Dagblad' van 27 juli 1998 (dus enkele maanden voor dat Marcel Vervloesem voor een eerste maal van 'pedofilie' werd beschuldigd en de voornoemde media en het parket van Turnhout als een troep wilde honden op Marcel Vervloesem sprongen), het volgende zei: 'Iederéén wist dat dit soort dingen al lang gebeurde, maar wij hielden onze ogen gesloten. Als straks een Nederlands kind slachtoffer blijkt te zijn en de minister heeft te laat gereageerd, dan moet je omgaan met de emotie die het land in haar greep houdt. Je moet de burgers au sérieux nemen. Doe je dat niet, dan kunnen die gevoelens onder de bevolking wel eens omslaan in woede. Vermits de overheid de ogen gesloten hield voor kinderporno, gaat de burger steeds meer de rol overnemen van politie en justitie, zoals de vzw Morkhoven. Dat zijn natuurlijk vrijbuiters op een bepaalde manier. Ik heb als minister ook gesproken met deze mensen, maar ik ben wel heel voorzichtig. Ze zijn zelf niet onomstreden, maar je kunt hen niet negeren. Ze beschikken over belangrijke informatie. Zolang ze die doorspelen aan de overheid, moet je hen krediet geven'.
 
Men moet namelijk weten dat de Werkgroep Morkhoven rekening hield met de woorden van Stefaan De Clerck en al het materiaal van de kinderpornozaak Zandvoort aan het parket van Turnhout bezorgde. Het materiaal werd echter nauwelijks onderzocht. De beelden op de cd-roms werden wel bekeken en geteld maar de producenten, afnemers en de folterende en verkrachtende criminelen werden nooit opgespoord of vervolgd. De -volgens een recent rapport van de federale politie- 88.539 kinderen (waaronder baby's) werden nooit geidentificeerd.
Toch werd Marcel Vervloesem na de afgifte van het materiaal aan de Justitiële overheid en in flagrante tegenspraak tot wat Justitieminister De Clerck zei, gerechtelijk vervolgd voor het 'bezit van kinderporno en de schending van de privacy van de op het kinderpornomateriaal voorkomende criminelen'. Het gerecht van Turnhout voegde deze klachten zelfs toe aan het bovengenoemd dossier waarin Marcel Vervloesem van 'pedofilie' werd beschuldigd.
De bedoeling was duidelijk: Maak van Marcel Vervloesem zelf een pedofiel en kindermisbruiker en leg hem en de Werkgroep Morkhoven op die manier het zwijgen op.
 
Enkele maanden geleden besloot de Turnhoutse onderzoeksrechter François Caers echter om Victor V. en zijn 9 kameraden (waarvan de meesten zich inmiddels achter de tralies bevinden) aan een leugendetectortest te onderwerpen.
De 14-jarige Nick C. beschuldigde Victor V. vervolgens van 'aanranding van de eerbaarheid'. De politie van Herentals kwam Nick C. terzake verhoren. Kort daarop werd Victor V. (sp.a-bestuur Herentals) plotseling tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk te Herentals verkozen. De Werkgroep Morkhoven protesteerde bij het OCMW-bestuur van Herentals en de bevoegde overheden omtrent de benoeming van Victor V. omdat er tegen Victor V. immers een gerechtelijk onderzoek liep (enkele parlementsleden hebben Marcel Vervloesem destijds een verbod kunnen opleggen om in de Senaat over kinderpornonetwerken te komen spreken omdat er 'nog een gerechtelijk onderzoek inzake pedofilie tegen hem liep', dus waarom zou er een onderscheid gemaakt worden ?).
Het kabinet van Minister Dewael liet Erik C., de vader van Nick C., daaropvolgend schriftelijk weten dat er een administratief onderzoek in deze zaak werd geöpend.
En toen gebeurde het: Marcel Vervloesem werd door twee jongeren waartegen een onderzoek inzake drugsgebruik liep en waarvan de vaders goede contacten blijken te onderhouden met Victor V., op dezelfde manier als in 1998 van 'folteringen' en 'verkrachtingen' beschuldigd. Nick C. werd door de Herentalse politie (dezelfde politie die hem ondervroeg in zijn klacht tegen Victor V.) van school gehaald en gedurende 8 uur lang ondervraagd in verband met zijn drugsgebruik en dat van zijn twee vriendjes. Hij werd tevens opnieuw ondervraagd over zijn klacht tegen Victor V.
Het uiteindelijke resultaat van deze ondervraging was dat Nick C. zijn klacht tegen Victor V. weer introk en Marcel Vervloesem evenééns van 'pedofilie' beschuldigde.
 
De rest van het scenario is bekend: de voornoemde media en het parket van Turnhout sprongen voor een tweede maal als een troep wilde honden op Marcel Vervloesem, zeiden dat dit al de 'tweede maal was dat Marcel Vervloesem van pedofilie werd beschuldigd', noemden hem een 'gevaar voor de Maatschappij' en sloten hem in de gevangenis van Turnhout op. Zo simpel gaat dat.
De nu gekende 'PEDOFIEL' Marcel Vervloesem zal nu wel snel en zonder verzet wegkwijnen, dacht men.
Men hield er echter geen rekening mee dat de Werkgroep Morkhoven voor 100% achter haar voorman zou blijven staan en dat mensen die er getuige van waren op welke wijze het hele scenario was opgezet, zouden beginnen te spreken.
Bovendien startte Marcel Vervloesem met een hongerstaking in de gevangenis van Turnhout en deze hongerstaking lijkt men niet te kunnen breken.
 
Marcel Vervloesem is echter zwaar hart- en suikerziek en weigert al 13 dagen zijn medicamenten te nemen. Zijn huisdokter en hartspecialist zeggen dat de hongerstaking 'fataal' kan aflopen en daar rekenen onze specialisten van Justitie en bepaalde pedocriminelen natuurlijk op. Marcel Vervloesem kreeg voor een periode van 30 dagen totaal geen inzage in zijn dossier en als hij overlijdt dan is het natuurlijk te laat om nog inzage te vragen. Ook de zitting van 14.9.2005 waarop Marcel Vervloesem en zijn aanklagers opnieuw voor de rechter moeten verschijnen, dreigt zonder een nog levende Marcel Vervloesem door te zullen gaan. Geen slecht resultaat voor een proces dat 7 jaar duurde en waarin eindelijk vragen begonnen te rijzen over de geloofwaardigheid van de aanklagers !
 
Jan Boeykens
Werkgroep Morkhoven
sos@kindergarten.be
(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)
 
PS. We kregen inmiddels talrijke nationale en internationale reacties. Minister Landuyt en de Vlaamse minister-president Yves Leterme beloofden onze informatie aan de bevoegde justitiediensten te zullen overmaken. Daarvan valt voorlopig echter weinig te merken terwijl de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem met de dag verslechtert. In onze klacht van 28.4.2005 bij de politie te Turnhout, vroegen we dat de zwaar-zieke Marcel Vervloesem onmiddellijk in een hospitaal zou worden opgenomen maar ook daarop kwam voorlopig geen reactie. Justitieminister Onkelinx die vlak voor de nieuwe beschuldiging van Marcel Vervloesem door de Werkgroep Morkhoven van de hele situatie op de hoogte werd gebracht, zwijgt als vermoord. En ook in Herentals valt er weinig beweging te verwachten gezien Victor V. nogal goed bevriend is met kamerlid-burgemeester-VoorzitterOCMW-Politiechef Jan Peeters (sp.a) die ooit minister was. Gisteren schreven we nog naar Minister Dewael in verband met het 'onderzoek' van de politie te Herentals in deze zaak (afschrift van deze brief in bijlage).


----- Original Message -----
From:SOSkindergarten
To: kabinet.dewael@vlaanderen.be 
Sent: Sunday, May 08, 2005 11:56 PM
Subject: 'Onderzoek' politie Herentals
 
Antwerpen, 8 mei 2005
 
Minister van Binnenlandse Zaken
De Heer Patrick Dewael
Betreft: functioneren politiediensten - klacht Comité P
 
Excellentie,
 
 
Zoals U misschien weet, werd Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven enkele weken geleden van 'pedofilie' beschuldigd.
 
Hij werd metéén opgesloten in de gevangenis van Turnhout.
 
Ik stel mij ernstige vragen bij het gebeurde en meer bepaald over de wijze waarop één van de drie klachten tot stand kwam.
 
Het gaat hier ondermeer over de klacht van de 14-jarige Nick C., Koninkrijk 65, 2200 Morkhoven.
 
Nick C. diende enkele maanden geleden een klacht in tegen Victor V., halfbroer van Marcel Vervloesem, wegens aanranding van de eerbaarheid. Hij werd daarvoor ondervraagd door de politie van Herentals.
 
Kort nadien schreef Het Laatste Nieuws dat Victor V., tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk van de Stad Herentals werd benoemd. De Werkgroep Morkhoven stelde -gezien dat er een gerechtelijk onderzoek tegen Victor V. liep- deze benoeming bij het OCMW van Herentals en de bevoegde overheden in vraag maar kreeg geen antwoord op haar schrijven.
 
Erik C., vader van Nick C., liet ten huize van Marcel Vervloesem (en in aanwezigheid van mezelf en Prinses Jacqueline de Croÿ) wel drie brieven zien die hij in verband met deze zaak ontving.
 
Eén van deze brieven bleek van uw kabinet afkomstig te zijn. In deze brief werd medegedeeld dat er een administratief onderzoek in deze zaak werd geöpend. Ik neem aan dat het onderzoek in deze zaak nog volop loopt.
 
Van het gerechtelijk onderzoek in deze zaak, werd echter niets meer vernomen.
 
Vlak nadat de twee andere jonge aanklagers (hierin vermoedelijk gesteund door hun vader) Marcel Vervloesem opnieuw van 'pedofilie' beschuldigden, werd Nick C. door de politie van Herentals (en nog wel door dezelfde politie die hem ondervroeg in zijn klacht tegen Victor V.) van het school gehaald en gedurende 8 uur lang ondervraagd.  Ik herhaal: gedurende 8 uur !
 
Het ging hem natuurlijk rond de drugstrafiek waarrond onderzoek werd gevoerd maar vooral rond de zaak van de beide Vervloesems.  Naar het schijnt kreeg de jongen tijdens deze ondervraging 'lichtjes' gesuggereerd dat hij waarschijnlijk door Marcel Vervloesem en niet door Victor V. werd aangerand.
 
Na 8 uur ondervraging trok Nick C. zijn klacht tegen Victor V. tenslotte in en beschuldigde Marcel Vervloesem, zoals zijn beide vriendjes dat voor hem hadden gedaan, van 'pedofilie'.  De Vlaamse pers die het niet altijd zo nauw neemt, pakte onmiddellijk uit met het nieuws dat er een derde 'onafhankelijke klacht' wegens 'pedofilie' tegen Marcel Vervloesem werd ingediend.
 
We nemen aan dat de klachten tegen Victor V. niet  meer onderzocht zullen worden en dat het Proces-Verbaal dat de Herentalse politie van de eerste ondervraging met Nick C. over zijn klacht tegen Victor V. opmaakte, in een aparte schuif verdween... Het zou echter beter zijn indien dit PV. gewoon aan het overige dossier wordt toegevoegd.
 
Gezien ik de indruk heb dat er ontoelaatbare praktijken in deze zaak werd gebruikt, verzoek ik U om het Comité P een intern onderzoek te laten voeren in deze zaak.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
 
met de meeste hoogachting,
 
 
 
Jan Boeykens
Arsenaalstraat 5/14, 2000 Antwerpen
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

De commentaren zijn gesloten.