24-02-18

Marcel Vervloesem overleden

marcel vervloesem, kinderporno, bestrijding, jager, ridder, seksueel misbruik, kinderen, dood, overledenMarcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven die, vanwege de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort jarenlang vervolgd werd, is op 22.1.2018 plotseling overleden.

De kranten Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, De Standaard, Het Laatste Nieuws en het pornoblad Panorama kwamen op het idee om hem twee dagen na zijn overlijden en hem enkele dagen voor de begrafenis nog eens extra na te trappen.

Men noemde hem een 'zelfverklaarde kinderpornojager', de 'besmeurde witte ridder', een 'fantast', een 'pedofiel' en 'iemand die foto's van kinderporno verzamelde'

Gazet van Antwerpen schreef tenslotte dat er 'geen netwerken bestaan'... 

22-06-13

Marcel Vervloesem: Brief aan Nederlandse collega's

morkhoven.embleem.jpg

Brussel, 22 juni 2013

In een brief aan onze Nederlandse collega's:

Zijn opname is voor een groot gedeelte het gevolg van de misdadige praktijken van de Belgische overheid.

Zoals je weet, werden zijn dochter en kleinkinderen onlangs zes maanden lang geterroriseerd zonder dat de Turnhoutse justitie die de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekte, iets ondernam. Premier Di Rupo (PS) liet mij enkele keren antwoorden. 
Justitieminister Turtelboom (Open VLD) die de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde, wilde niets doen. 
Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cd&H) schreef een paar keren naar de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a) die Marcel's belangrijkste aanklager Victor V. (sp.a), politiek benoemde en nog steeds steunt.
Peeters deed blijkbaar niets.
De bende die Marcel's dochter en kleinkinderen maandenlang terroriseerde, werd niet aangepakt en de politie beschuldigde Marcel's dochter en kleinkinderen er zelfs van dat zij de klachten en de door de bende gepleegde aanslag 'zelf gefantaseerd' hadden.
De Hoge Raad voor de Justitie antwoordde niet op onze klachtbrief.
Het Comité P (toezicht politiediensten) antwoordde uiteindelijk maar ik heb er niets meer van vernomen en Victor V., de aanstoker van de hele terreurcampagne die ongetwijfeld in opdracht van hogerhand moet handelen, is nog altijd bestuurslid van de lokale politieraad Neteland die door de Herentalse burgemeester Peeters wordt voorgezeten.

Marcel werd de laatste tijd ook regelmatig gepest met politiebezoeken, verhoren en huiszoekingen.

Kortom: Tussen de Nederlandse en Belgische autoriteiten is er geen verschil.
We hebben hier in België met eenzelfde corrupte bende te maken die blijkbaar samenwerkt met de pedo-maffia om kindermisbruiken in de doofpot te steken.

Justitieminister Turtelboom antwoordde zelfs niet op ons verzoek om de belangrijke documenten met informatie over de zedenzaak in Amsterdam die in het dossier van de kinderpornozaak Zandvoort zijn weer te vinden, aan de Nederlandse Justitie over te maken.
Het resultaat hiervan is natuurlijk dat alle schuld inzake het misbruiken en verkrachten van minstens 60 peuters in de Amsterdamse kinderkribben, in de schoenen van Robert M., bijgenaamd het 'Monster van Riga', werd geschoven en de pedo-maffia gewoon verder haar gang kan gaan. 
De welbegoede klanten moeten immers verder 'bediend' worden.

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

22-02-13

Werkgroep Morkhoven wil onderzoek naar doodsbedreigingen (Update)

Belgische.Staat.Veiligheid.buitenland.jpg

Zoals men weet, werden de skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven gedurende een viertal weken versleuteld. De versleuteling viel samen met een wekenlange terreur en doodsbedreigingen ten opzichte van Marcel Vervloesem's dochter en oudste kleindochtertje van 15 jaar.  

Doordat de Justitie niet optrad en de ministers Milquet (cdH) en Turtelboom (Open VLD) die terzake werden ingelicht, in gebreke bleven, werd er zelfs een aanslag gepleegd op Marcel Vervloesem's dochter, waarvan de hoofdcommissaris van de Politie te Herentals die bevriend is met één van de daders, geen proces-verbaal wenste op te maken.

Op 24.1.2013 (de doodsbedreigingen waren op 17.12.2012 begonnen en de blogs werden op 21.12.2012 versleuteld), werden de blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven eindelijk heropend.

Op 7 februari 2013 (na bijna zeven weken doodsbedreigingen en een aanslag), ontving de vzw Werkgroep Morkhoven tenslotte ook een antwoord van de heer G. Slootmans, Attaché van het Directoraat-generaal Diensten van de Voorzitter Operationele Directie, Dienst Geschillen en Juridische Adviezen van de FOD Justitie, te 1000 Brussel. Daarin verklaarde deze dat Minister van Justitie A. Turtelboom geen bevoegdheid heeft om tussen te komen in aangelegenheden welke uitsluitend toebehoren aan de rechterlijke macht. De heer Slootmans beloofde echter wel een print van onze mail van 7.01.2013 over te zullen maken aan de heer Procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen en eveneens aan het kabinet van Minister Turtelboom.  Het probleem is evenwel dat Minister Turtelboom uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels van het gerecht te Turnhout dat in deze naliet om op te treden, tot kabinetschef benoemde. Van de de Minister zelf die het 'principe van de scheiding der machten respecteert', valt er dus niet veel te verwachten.

Omdat Minister Milquet haar voeten veegt aan het Nationale Veiligheidsplan waarin sprake is van een 'absolute prioriteit voor de Veiligheid van de Burger', nam de vzw Werkgroep Morkhoven contact op met het kabinet van Premier Di Rupo.

Op 15.2.2013 kreeg de vzw Werkgroep Morkhoven een antwoord van de Beleidscel van Premier Di Rupo waarin haar werd medegedeeld dat 'haar mail in verband met de Veiligheid van de Burger en het in gebreke blijven van Minister Milquet, goed was ontvangen en voor verder gevolg doorgestuurd werd naar de medewerkers van de Eerste minister'.

Er werd nog geen enkele aanhouding verricht inzake de doodsbedreigingen die werden opgestart door de Voorzitter van de Commissie voor Veiligheid en Politie van Herentals die thans een bestuurslid is van de Politieraad Neteland. De man die quasi-analfabeet is, werd tot deze functies benoemd dank zij de steun van de herentalse burgemeester Jan Peeters die tevens sp.a-kamerlid is en zowel de Staatssecretaris als de Minister van de Belgische Veiligheid was.

Meer info op: http://www.argusoog.org/werkgroep-morkhoven-oproep/

08-02-13

Justitie Turnhout: Melding van onregelmatigheden

Justice.symbol.jpgDe vzw Werkgroep Morkhoven vraagt zich af waarom de door haar gemelde onregelmatigheden bij het parket van Turnhout nooit onderzocht werden en waarom Marcel Vervloesem's dochter en oudste kleindochtertje nu al twee maanden lang doodsbedreigingen ontvangen zonder dat het parket van Turnhout optreedt en zonder dat justitieminister Turtelboom (Open VLD) wilde reageren.

---

15.5.2012

Geachte Heer,
 
Betreft: de onregelmatigheden bij het parket te Turnhout - Marcel Vervloesem
 
Alhoewel u mij schrijft dat er 'geen zekerheid is dat de niet-ondertekende mail verzonden wordt vanuit het e-mailadres werkgroepmorkhoven@gmail.com en dat daarom geen gevolg zal worden verleend aan de e-mail', wens ik u toch verder in te lichten over de onregelmatigheden bij het parket van Turnhout zodat men de gepaste maatregelen kan nemen.
 
Morgen komt de zaak van de heer Vervloesem voor de K.I. te Turnhout.
 
De brieven van Vervloesem's dochter, kleindochter, de mensen die van kleinsaf aan bij hem opgroeiden en van vrienden, worden reeds wekenlang achtergehouden door de Justitie, wat in strijd is met de basiswet en de rechten van de gevangenen.
Foto's en tekeningen van zijn dochter blijken te zijn verdwenen.
 
Inge Delissen, woordvoerdster van het Turnhoutse parket, treedt reeds maandenlang op in een rapnummertje van Vervloesem's aanklager Dimitri V. op YouTube, wat toch bepaalde vragen oproept.
 
Uit het dossier van de heer Vervloesem verdween een GSM met opgenomen gesprekken van Dimitri V. die moesten aantonen dat de heer Vervloesem hem aangerand had.
De reden van deze verdwijning is duidelijk. 
Het gerechtelijke onderzoek wees immers uit dat V.' verklaringen over de opgenomen gesprekken tegenstrijdig en onjuist waren.  Doordat de GSM met de gsprekken door de rechters  van de Raadkamer te Turnhout, aan V. werd teruggegeven, werd een deel van het ontlastende bewijsmateriaal vernietigd.
In het verleden verdwenen ook al ontlastende documenten uit Vervloesem's strafdossier, zoals de Hoge Raad voor de Justitie destijds vaststelde. Het proces werd toen geleid door de rechters die momenteel ook in de Raadkamer van Turnhout zetelen en over de verdere aanhouding van de heer Vervloesem beslissen.
 
De rechters van de Raadkamer te Turnhout hielden nooit rekening met de resultaten van het gerechtelijke onderzoek en het vonnis van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank die de heer Vervloesem vrijpleitten.  Ook met de besluiten en de overtuigingsstukken van Vervloesem's advocaat hielden de rechters geen rekening. De ontlastende getuigenissen werden tevens genegeerd en de rechters die onpartijdig dienen te zijn, verklaren (zoals dit in  het verleden ook reeds het geval was) de heer Vervloesem opnieuw 'schuldig'.  
Alleen de verklaringen van Dimitri V. worden weerhouden terwijl het gerechtelijke onderzoek uitwees dat deze onjuist en tegenstrijdig zijn. Dat is een schending van de rechten van de verdediging en een schending van het principe dat iemand onschuldig blijft zolang zijn schuld niet is bewezen.
 
Omdat de rechters verveeld zaten met de resultaten van het gerechtelijke onderzoek en het vonnis van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank, gaven zij (zoals zij in het verleden ook deden), een experte de opdracht om een psychiatrisch rapport op te maken over V. dat zogenaamd moet uitwijzen 'in hoeverre hij geloofwaardig' is.
 
Pas na vier maanden was dit rapport klaar en daarna duurde het nog drie weken vooraléér het aan het dossier werd gevoegd. Op die manier wisten de voornoemde rechters de voorlopige aanhouding van de heer Vervloesem steeds opnieuw te verlengen.  
 
De heer Vervloesem zit door deze technische ingreep, reeds vijf maanden ten onrechte in voorhechtenis in de gevangenis van Turnhout die zo overbezet is dat gevangenen er wegens plaatsgebrek op matrassen op de grond moeten slapen.  
 
De gezondheidstoestand van de heer Vervloesem die kanker-, nier-, hart- en diabetespatiënt is, en een 50-tal keren met spoed in het ziekenhuis werd opgenomen, is kritiek te noemen.  Door de langdurige opsluiting in de gevangenis van Turnhout, liep hij infecties op.  En een paar weken geleden werd hij wegens ernstige hartproblemen, met spoed in het Sint-Elisabeth ziekenhuis te Turnhout opgenomen. 
Hij verbleef daar gedurende vijf dagen op de Dienst Intensieve Zorgen en werd aan zijn bed vastgeketend terwijl hij enkel in voorlopige hechtenis zit en het gerechtelijke onderzoek zijn onschuld aantoonde (terwijl het vonnis van de Antwerpse strafrechtbank hem vrijpleitte).
 
Het psychologisch (of psychiatrisch) rapport dat de Turnhoutse psychologe mevrouw T. van V. opstelde, werd nu eindelijk aan het dossier gevoegd maar uit de eerste lezing blijkt dat het rapport enkel bedoeld is om V. een schijn van geloofwaardigheid te geven en hem in zijn beschuldiging van de heer Vervloesem te ondersteunen.  
Zoals de voornoemde rechters houdt zij geen rekening met de resultaten van het gerechtelijke onderzoek, de ontlastende getuigenissen, de besluiten van Vervloesem's advocate en het vonnis van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank.
Opvallend is dat er in het rapport zelfs namen voorkomen die afkomstig zijn van een ander gerechtelijk dossier, wat erop wijst dat mevrouw T. bepaalde stukken uit haar dossier gewoon gekopieerd heeft uit een ander dossier dat zij voor de Turnhoutse Justitie opmaakte.  Daardoor ziijn de twee verschillende dossiers met elkaar vermengd geraakt.
Mevrouw T. gaat er, zoals de voornoemde rechters en zonder rekening te houden met de resultaten van het gerechtelijke onderzoek, van uit dat Dimitri V. 'aangerand' werd en de heer Vervloesem 'schuldig' is.  Zij heeft niets waarop zij zich kan baseren.  
Het betreft hier dus een soort persoonlijke geloofsovertuiging van de psychologe.
Volgens mevrouw T. werd Dimitri V. 'zonder twijfel aangerand'.  De rest van zijn verhaal (de aanwezigheid van een 'gemaskerde man', de 'buurman van de heer Vervloesem die zich medeplichtig maakte', de 'ontvoering en verkrachting van een meisje in een kamionet richting Tilburg',) 'verzon hij enkel maar om zijn verhaal aan te dikken', aldus de psychologe.
Zij beschrijft V. als een 'voorbeeldige en brave jongen' maar deed blijkbaar niet eens de moeite om het gerechtelijke dossier in te kijken.  
De onderzoeksrechter liet namelijk enkele PV.'s aan het dossier toevoegen die niet overéénkomen met het beeld van de 'voorbeeldige en brave jongen'.  
In het dossier bevindt ondermeer een reeks kopies van de sms-berichtjes met bedreigingen die Dimitri V. 's nachts naar Vervloesem's kleindochter stuurde.  
Verder zijn er in het dossier PV's van vroegere klachten die Dimitri V. heeft verzonnen en waarvan een aantal mensen het slachtoffer werden.  
Het gerechtelijke dossier verwijst ook naar de talrijke beslissingen van de Jeugdrechtbank van Turnhout. Daarin wordt ondermeer gewag gemaakt van het feit dat Dimitri V. een schoolkameraad in zulke mate toetakelde dat deze hiervoor een psychologische behandeling nodig had.  
Dimitri V. blijkt wegens gewelddadigheden van de school te zijn gegooid en er werd overwogen om hem naar een speciale school in Kasterlee te zenden.  
 
Mevrouw T. zegt ook niets over de Dienst Slachtofferhulp van het gerecht van Turnhout die Dimitri V. bijstond in het betalen van  schadevergoeding aan zijn slachtoffers.  
 
Ook over de wekelijkse gewelddadigheden van Dimitri V. bij zijn moeder thuis waarvoor de politie voortdurend moest worden opgeroepen, wordt er geen woord gezegd.  14 dagen geleden werd Dimitri V. nog opnieuw door de politie verhoord. 
 
Men kan zich dus afvragen in hoeverre de experte die op 'eer en geweten' verslagen voor de Turnhoutse Justitie moet opmaken, zelf wel geloofwaardig is.
En eigenlijk zou er onderzocht moeten worden of mevrouw T. zich niet schuldig maakt aan valsheid en geschrifte. 
Moeten haar rapporten soms dienen om criminelen die  worden gebruikt om bepaalde mensen aan te klagen, geloofwaardig te maken ?
 
Hoogachtend, 
 
Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

----

van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
 
aan: parquet.federal@just.fgov.be,Fm_ Infojust Functional_mailbox <info@just.fgov.be>
 
bcc: hofvanberoep.gent.just.fgov.be, justitiehuis.antwerpen.just.fgov.be, justitiehuis.brugge.just.fgov.be,leo.vantichelt.health.fgov.be, medex.health.fgov.be,
michel.verhulst@health.fgov.be,alin.follon..health.fgov.be,libert.vandenbempt..health.fgov.be, Etienne.derdelinckx..just.fgov.be, marie.berkvens...just.fgov.be, dekamer.be, federaal.parket.just.fgov.be,hoofdredactie.demorgen.be, Sabien Battheu (Open VLD),  kleintje.stelling.nl,Jos Vandervelpen (Liga voor mensenrechten Vla), Liga Voor Mensenrechten, Luk Vervaet, dagziekenhuis.azbrugge.be, Advocatenkantoor Elfri De Neve, guy.verhofstadt.europarl.europa.eu,
 
datum: 15 mei 2012 04:05
 
onderwerp: Re: RE : Onregelmatigheden bij het parket van Turnhout blijven aanhouden

Justitie Turnhout: Minister Turtelboom

turtelboom1.jpgWaarom trad Minister Turtelboom (Open VLD) op in de Hazodi affaire en neemt zij geen enkele beslissing inzake de doodsbedreigingen en terroristische aanslagen van een bende te Herentals die door het gerecht van Turnhout in bescherming wordt genomen ?

Heeft dat misschien te maken met het feit dat zij de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde en zij zich achter de uitspraken schaart van de Antwerpse procureur Herman Dams (die kabinetschef was onder oud-justitieminister De Clerck) ?

----

De Hazodi affaire - Justitieminister De Clerck (CD&V) wou een 'speciaal statuut' voor klokkenluiders creëren...

Minister Turtelboom wacht rapport Comité P af (13/10/2011)

28/09/'12 HAZODI “Zodra het rapport van het Comité P klaar is, zal ik nagaan of ik tuchtmaatregelen tegen de hoofdcommissarissen van Hazodi moet nemen.” Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open Vld) gisteren in de Kamer als antwoord op vragen van verschillende volksvertegenwoordigers.

Minister Turtelboom zei ook dat “onrechtmatige toekenning van toelagen en vergoedingen een vergissing kan zijn, maar ook een frauduleus mechanisme. Ik wil dat eerst grondig analyseren. Maar zitpenningen voor het politiecollege kunnen in geen geval”.

De minister stelde dat ze bij herhaling heeft aangedrongen op “meer nauwlettend toezicht op de verantwoording van prestaties waarvoor premies worden gegeven. De toekenning van premies zal een bijzonder aandachtspunt zijn als de korpschefs geëvalueerd worden.”

Turtelboom zei dat ze het aantal vergoedingen wil beperken en eenvoudig controleerbaar wil maken. “Een fundamenteel debat over het geldelijk statuut van de politie kan niet in lopende zaken. Mijn opvolger zal van mij een document met voorstellen krijgen om over te schakelen op een functionele verloning.”

Justitieminister De Clerck (CD&V) wil ondertussen een speciaal statuut voor klokkenluiders creëren.

 

JDW

Archieffoto

HBvL, 13/10/2011 

 

http://www.hbvl.be/dossiers/hazodi/minister-turtelboom-wa...

-----

"Parket handelde Hazodi-dossier met zeer veel zorg af"

5/12/'12 HAZODI "Het parket van Hasselt heeft de klachten over vermeende misstanden in de politiezone Hazodi met zeer veel zorg en zeer grondig afgehandeld. Het onderzoek werd afgesloten met een seponering. Er is geen reden om dit dossier te verhuizen naar een ander parket". Dat zegde minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) zopas in de Kamer aan Koenraad Degroote (N-VA).

Die vond dat het dossier weg moest bij procureur Marc Rubens omdat die partijdig zou zijn en de deontologische regels van de magistratuur zou schenden. "De Gids voor de Magistratuur schrijft onpartijgheid voor en eveneens onthouding in de werksfeer en terughoudendheid in de media. Met zijn verklaring dat de klagers in de Hazodi-zaak monddood moeten worden gemaakt, schendt hij deze principes. Procureur Rubens geeft trouwens in een brief van 11 juni 2012 zelf toe dat hij zich te veel heeft laten opjutten en dat zijn tussenkomsten in de media een verkeerd beeld creëren over de werking van het Hasseltse parket", zegde Degroote.

Turtelboom antwoordde dat procureur-generaal Yves Liégeois de klachten van de vier klokkenluiders tegen het Hasseltse parket grondig heeft onderzocht. "Het onderzoek bracht geen strafbare feiten aan het licht en werd dan ook geseponeerd. Wel stuurde Liégeois aan Rubens een persoonlijke brief, waarvan de inhoud niet mag worden bekend gemaakt omdat hij vertrouwelijk is".

De minister zegde dat haar kabinet contacten heeft met de Antwerpse procureur-generaal en dat die haar verzekerd heeft dat hij "al het nodige gedaan heeft om het Hazodi-dossier zo sereen mogelijk af te handelen".

Ook het onderzoek in het Hazodi-dossier zelf werd "met zeer veel zorg en zeer grondig gevoerd en de zaak werd daarna geseponeerd. Het dossier moet dus niet verhuizen naar een ander parket".

JDW

http://www.hbvl.be/dossiers/hazodi/parket-hasselt-handeld...

02-02-13

Ministers Milquet en Turtelboom laten burgers terroriseren

Image

De 14-jarige kleindochter van de Morkhovense aktievoerder Marcel Vervloesem, werd door het jarenlange media-proces waarin haar grootvader als een 'kindermisbruiker' aan de schandpaal werd genageld, voortdurend gepest op school.

Alsof dit nog niet voldeed, ontvingen Marcel Vervloesem's dochter en de kleindochter gedurende de voorbije weken onophoudelijk sms-jes met doodsbedreigingen.
Hiervan werd aangifte gedaan bij de politie maar de rechters van Turnhout die Marcel Vervloesem jarenlang vervolgen om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken en die hem daarvoor in 2006 zelfs een spreekverbod met de pers oplegden, weigerden om op te treden terwijl de namen van de daders bekend zijn.

Doordat de Turnhoutse rechters niet optraden en men al de skynet-blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven had afgesloten zodat niemand wist wat er precies gebeurde, werd er zelfs een aanslag gepleegd op Marcel Vervloesem's dochter. De genaamde Ronnie Geens, hoofdcommissaris van de politie te Herentals, die goede contacten onderhoudt met één van de daders van de doodsbedreigingen, wenste van de aanslag echter geen proces-verbaal op te maken zodat de Turnhoutse rechters wederom geen onderzoek moesten voeren.

Minister van Justitie Turtelboom (Open VLD) die zegt dat de 'kleinste misdaad moet bestraft worden', Minister van Binnenlandse Zaken Milquet (christen-democraten) en Minister van Ambtenarenzaken Vanackere (christen-democraten) vinden deze toestanden echter normaal en wensten op de klachtbrieven van de Werkgroep Morkhoven niet te antwoorden. Zij maken nu reclame voor de manier waarop de Vlaamse Overheid met 'pesten op school' omgaat.

Dat getuigt nog eens van hun politieke onwil om hun verkiezingsbeloftes in daden om te zetten.

Minister Turtelboom en de Open VLD herhaalden bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 voortdurend dat zij de 'Veiligheid van de burger op de eerste plaats stelden'. Dat doen zij dus door de kleine criminelen die met de steun van bepaalde rechters en corrupte politie-ambtenaren burgers terroriseren, te beschermen.

---

Jaarlijks ruim 15.000 gesprekken over pesten met Centra voor Leerlingenbegeleiding
31 januari 2013
Bron: Belga
Auteur: gjs

De Centra voor Leerlingenbegeleiding hebben in het schooljaar 2011-2012 15.410 gesprekken gevoerd over pesten. 'Dat is veel', zeggen de centra, maar toch roepen ze ouders en leerlingen op niet te twijfelen om bij hun CLB aan te kloppen. 'Want wie erover praat, krijgt hulp. En hoe sneller hoe beter.'
De Vlaamse week tegen pesten start vrijdag met als thema 'Horen, zien en SPREKEN ! '. De Centra voor Leerlingenbegeleiding zetten in een mededeling enkele cijfers op een rij.

Jaarlijks worden naar schatting 30.000 jongeren regelmatig gepest. Voor 7.190 van hen kwam een CLB vorig schooljaar op een of andere manier tussen. In 76 procent van de gevallen gaat het om leerlingen tussen 10 en 16 jaar oud, 37 procent is tussen 13 en 15 jaar.

De centra geven informatie, advies en kortdurende begeleidingen. De gesprekken worden niet altijd met de leerling zelf gevoerd, maar ook met ouders of met de klasgroep, of met de leerkracht of zorgcoördinator, zodat die ondersteuning krijgen om met de pestsituatie om te gaan. Ook de pesters zelf en hun ouders kunnen bij het CLB terecht.

'Samen gaan we op zoek naar hoe we de situatie kunnen verbeteren.' Vertrouwen is daarbij 'belangrijk'. Het CLB werkt onafhankelijk van de school en de medewerkers hebben beroepsgeheim.

De Vlaamse week tegen pesten start traditioneel met de uitreiking van de Pesten-Dat-Kan-Niet! -prijs. Die gaat dit jaar naar de Openluchtschool Sint-Lutgardis in Brasschaat.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130131_00452581

--

van:  Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan:  milquet@lecdh.be,
 Min.annemie.turtelboom@just.fgov.be
cc:  Redactie Argusoog <redactie@argusoog.org>,
 katholieknieuwsblad <redactie@katholieknieuwsblad.nl>,
 René Hartkamp <redactie@nu.nl>,
 "Nieuwsredactie stadsomroep.com" <redactie@stadsomroep.com>,
 justitiehuis.brussel@just.fgov.be,
 justitiehuis.mechelen@just.fgov.be,
 justitieelww@cawdepapaver.be
bcc:  Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>,
 kleintje stelling <kleintje@stelling.nl>,
 micha kat <drsmkat@yahoo.com>
datum:  2 februari 2013 16:36

01-02-13

Kindermisbruiken: doodsbedreigingen en aanslagen

Image

Op 17.12.2012 ontving het 14-jarige kleindochtertje van de Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem een sms-je waarin men haar trachtte om te kopen en met de dood bedreigde. Het sms-je bleek afkomstig te zijn van 'Nonkel Vic' die in de Herentalse gemeenteraad zetelt en die bestuurslid is van de politieraad Neteland. Alhoewel er onmiddellijk een klacht werd ingediend bij de politie van Herentals, werd het meisje verder bestookt met sms-jes met doodsbedreigingen.

Op 21.12.2012 werden alle skynet-blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven plotseling afgesloten.

De doodsbedreigingen bleven echter onverminderd doorgaan zodat het duidelijk is dat deze blogs werden afgesloten om te verhinderen dat de Werkgroep Morkhoven over de doodsbedreigingen, waarover geen enkele krant verslag uitbracht, zou schrijven.

Doordat de Justitie van Turnhout Nonkel Vic en zijn kompaan Dimitri liet begaan, namen de doodsbedreigingen met de dag toe en werd er zelfs een aanslag gepleegd op Marcel Vervloesem's dochter.

Het was vreemd dat de Skynet Klantendienst niet antwoordde op de klachten van de Werkgroep Morkhoven en de skynetblogs gedurende de wekenlange doodsbedreigingen, en zelfs na de aanslag, afgesloten bleven.

Pas op 24.1.2013 nadat de Werkgroep Morkhoven overal geprotesteerd had en klacht begon in te dienen bij de ministers Turtelboom (Justitie), Milquet (Binnenlandse Zaken) en Vanackere (Ambtenarenzaken), werden de skynetblogs heropend en verschenen de webpagina's terug op het internet.

Het is mogelijk dat de klachten van de Werkgroep Morkhoven bij de Europese vice-president Elie Kroes die voor 'meer persvrijheid in Europa' pleit, daarbij de doorslag hebben gegeven.

De Justitie van Turnhout verrichtte tot nogtoe echter geen enkele arrestatie.

De Werkgroep Morkhoven denkt dat de Justitie van Turnhout zwijgt omdat zij Nonkel Vic en de genaamde Dimitri beschermt.

Het is immers dank zij Nonkel Vic dat Marcel Vervloesem meer dan 10 jaar kon vervolgd worden en voortdurend in de gevangenis kon worden opgesloten.
Het is dank zij de genaamde Dimitri dat Marcel Vervloesem vorig jaar opnieuw voor zes maanden achter de tralies verdween.
Opvallend hierbij is dat zowel Nonkel Vic als zijn kompaan Dimitri, eerst met een verhaal naar een bevriende journalist van Het Nieuwsblad stapte waarin verteld werd dat Marcel Vervloesem hen 'sexueel misbruikte' en nadien een klacht gingen indienen bij de Turnhoutse Justitie.
En het is de Turnhoutse Justitie die de door Marcel Vervloesem in 1998 onthulde kinderpornozaak Zandvoort, in de doofpot stopte.

Het is dus best mogelijk dat de Turnhoutse rechters de criminelen die zij gebruikt om Marcel Vervloesem aan te klagen en die, in echte maffia-stijl, terreur mogen zaaien en aanslagen mogen plegen, beschermt om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.
Door de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken worden er dan weer bepaalde politici en magistraten die zich schuldig maken aan kindermisbruiken, beschermt.

De RTBF-journaliste Gina Bernard-Pardaens die destijds samen met Marcel Vervloesem naar de in de prostitutie verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald speurde, was ook gedurende maandenlang het slachtoffer van doodsbedreigingen. Haar zoontje werd ook bijna aangereden door een razendsnelle auto waarbij er, zoals na de aanslag op Marcel Vervloesem's dochter, een waarschuwing volgde.

Jammer genoeg kan Gina het gebeurde niet meer navertellen omdat zij enkele weken nadat zij, volgens eigen zeggen, 'op een zeer intimiderende manier' over de zaak Schadwald in opdracht van procureur-generaal Van Dooren ondervraagd was, vermoord werd.
Kort voor haar dood had zij nog een schriftelijke afscheidsverklaring opgemaakt omdat zij haar einde voelde naderen.  Die afscheidsverklaring werd op de skynetblogs gepubliceerd.

Toen Marcel Vervloesem in 2010 in voorwaardelijke vrijheid werd gesteld, kregen de bestuursleden van de Werkgroep Morkhoven, ook wekenlang te maken met telefonische (en schriftelijke) doodsbedreigingen. De telefonische doodsbedreigingen vonden, zoals in het geval van de doodsbedreigingen tegenover Gina Pardaens en Marcel Vervloesem's dochter en kleindochter, vooral 's nachts plaats.

Voor de doodsbedreigingen werd er een klacht neergelegd bij de politie van Sint-Gillis die het proces-verbaal van de klacht naar het parket van Brussel doorstuurde.

Vandaar dat de Werkgroep Morkhoven op 3 januari 2013 besloot om, vanwege de recente doodsbedreigingen en de afsluiting van de skynetblogs die er ongetwijfeld mee samenhing, opnieuw een klacht in te dienen bij de politie van Sint-Gillis.

Zeer vreemd is het blijvende zwijgen van de ministers Turtelboom, Milquet, Vanackere en van Geert Vervaeke (Voorzitter Hoge Raad voor de Justitie) in deze zaak.

Ook de sp.a-kamerleden blijven zwijgen terwijl Nonkel Vic een sp.a-gemeenteraadslid is en dank zij de Herentalse sp.a en de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a-kamerlid, oud-Staatssecretaris en Minister van Veiligheid) politiek benoemd werd.

Justitieminister Turtelboom (Open VLD) die de 'kleinste misdaad bestraft wil zien', zit natuurlijk verveeld met het feit dat zij uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef aanstelde. Dat laatste roept dan weer vragen op over de zogenoemde scheiding der machten en het feit dat bijna alle Belgische ministers een procureur als kabinetschef hebben waardoor het politieke en gerechtelijke systeem verziekt.

Alleen het feit al dat er, na verschillende klachten bij de bevoegde ministers, zelfs geen onderzoek komt naar al deze doodsbedreigingen en aanslagen, zegt veel over het politieke beleid in België waarin elke politieke openheid, zoek is.

In die zin kan men Belgacom-topman Didier Bellens die zopas uitviel naar het politieke beleid in België en het Brusselse Gewest, dat volgens hem de positie van België als innovatief telecomland in het gedrang brengt, geen ongelijk geven.

http://morkhoven.wordpress.com/
http://www.argusoog.org/?s=Morkhoven&x=0&y=0
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

---

Kopie: Redactie Argusoog, redactie.volkskrant.nl, redactie.nu.nl, Nieuwsredactie stadsomroep, redactie.nd.nl, hoofdredactie.demorgen.be, s-p-a.be, spfractie.tweedekamer.nl, minister.milquet.lecdh.be, Min.annemie.turtelboom.just.fgov.be, justitiehuis.brussel

23-04-12

Justitie: Intern onderzoek naar RK Turnhout

Arbeit.Frei3.jpgJustitieminister A. Turtelboom beweert de 'overbevolking in de gevangenissen te willen aanpakken' maar tegelijkertijd pleit de minister met VLD-voorzitter Alexander De Croo voor een 'zero-tolerantie tegen de criminaliteit' (een zero-tolerantie die niet voor VLD'ers geldt die misdaden begaan), dat de Belgische gevangenissen zo volgepropt zitten.  Zo vol zelfs dat de gedetineerden er op matrassen op de grond moeten slapen.  

De Minister is ook voorstander van het zolang mogelijk in voorlopige voorhechtenis houden van mensen, zelfs nadat het gerechtelijk onderzoek heeft uitgewezen dat ze aan de hen ten laste gelegde feiten onschuldig zijn.

Zij werkt met de Vlaamse liberalen aan de bouw van nieuwe cellen en gevangenissen terwijl er in België reeds 11.000 mensen vastzitten.  

Door te onderstrepen dat gevangenene 'recht op werk' hebben, wil zij de toenemende massa gedetineerden als werkvee ter beschikking stellen van de grote ondernemingen die vrijgesteld zullen worden van sociale lasten.

-------------------------------------------------------------------------

Maandenlang in voorhechtenis in de gevangenis 

Vrijdag 27 april 2012 komt de Raadkamer van Turnhout opnieuw bijeen in het dossier van Marcel Vervloesem.  De rechters van de Raadkamer zijn toevallig de rechters die hem 14 jaar vervolgd hebben tijdens het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort.

Marcel zit ondertussen 4 maanden in voorhechtenis.

Het ziet er tot nu toe naar uit dat de magistraten Jacobs en Van Der Flaas de aanhouding van Marcel Vervloesem nog maar eens met een maand gaan verlengen omdat er in het dossier al maandenlang niets beweegt.

Dat komt er dan op neer dat Marcel dan 5 maanden in voorhechtenis zou zitten.

Vier maanden in voorhechtenis staat gelijk aan een jaar effectieve gevangenisstraf.  Nog een maand erbij zou betekenen dat Marcel Vervloesem dan al langer dan een jaar effectief gevangenisstaf uitzit terwijl hij helemaal niet veroordeeld is!   Om over de toestanden, die hij als niet-veroordeelde in de gevangenis van Turnhout moest ondergaan, nog maar te zwijgen.

Normaal gezien moet de Raadkamer het dossier van iemand in voorarrest,  onderzoeken en ontlastend werken. In het dossier van Marcel gebeurt precies het tegenovergestelde. De Raadkamer bevindt zich in Marcel's geval in een soort winterslaap.  Het dossier ligt stil, technische onderzoeken gebeuren niet en eventueel belastend materiaal wordt eenvoudigweg teruggegeven aan de aanklager waardoor bewijzen door de Raadkamer vernietigd worden.

De Strafuitvoeringsrechtbank heeft het énige element dat belastend kon werken – contact onderling met de aanklager Dimitri Vervloesem - tegengesproken en Marcel vrijgesproken. Het is ongezien dat de Raadkamer de uitspraak van de Strafuitvoeringsrechtbank naast zich neerlegt.

Wegens de vele klachten van burgers die bij het Ministerie van Justitie binnenkwamen, heeft Justitie een juriste opdracht gegeven om het dossier van Marcel Vervloesem te onderzoeken. Waarom heeft er geen technisch onderzoek plaatsgevonden en wordt dit al maandenlang uitgesteld heeft ?  Waarom heeft er geen rechtstreekse confrontatie plaatsgevonden tussen Marcel en zijn aanklager, hoewel dat te aan raden was.  Waarom zijn er totaal geen elementen tegen Marcel, en moet hij, alhoewel het tegendeel aangetoond werd, in voorhechtenis blijven zitten ?  Indien alles voor iemands onschuld pleit, waarom moet hij dan opgesloten blijven ? Waarom moet iemand bijna een jaar effectief gevangenisstraf uitzitten als onschuldige ?

De Raadkamer had reeds lang een conclusie kunnen maken waardoor Marcel plaats had kunnen maken voor andere geditineerden in de serieus overbevolkte gevangenis.

Het is om al die vragen te kunnen beäntwoorden en de voortdurende problemen inzake de voorlopige hechtenis + de overbevolking in de gevangenis van Turnhout, te begrijpen, dat er bij de Procureur Generaal nu een onderzoek werd aangevraagd naar de werking van de Raadkamer van Turnhout.

Er rijzen ook stilaan vragen over de manier waarop Marcel's advocate het dossier behandelt.  Familie en vrienden van Marcel Vervloesem maken zich zorgen over de duur van zijn opsluiting.  Zij vinden dat de voornoemde Turnhoutse magistraten het bestaande rechtssysteem ongeloofwaardig en belachelijk maken.

Godelieve Vaesen

22 april 2012

10-03-12

Marcel Vervloesem voor het Hof van Beroep te Antwerpen (8.3.2012)

zandvoort_warmerdam_NL_5.gif

Op 8.3.2012 kwam Marcel Vervloesem die nu al 14 jaar vervolgd wordt voor de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort, voor het Hof van Beroep te Antwerpen.

De ontbrekende stukken in het dossier, waaronder een ontlastende getuigenis waarvan de politie van Turnhout twee weken geleden een proces-verbaal opmaakte en doorzond naar het parket, bleek nog op het allerlaatset moment te zijn toegevoegd.  Ook de video-opname die de Turnhoutse politie enkele weken geleden maakte en waaruit blijkt dat de aanklager zichzelf voortdurend tegensprak en onjuiste informatie gaf, werd op het allerlaatste moment aan het strafdossier toegevoegd. 

Het lijkt een herhaling te zijn van wat er vier jaar geleden gebeurde.  Vlak voor dat Marcel Vervloesem door het Hof van Beroep te Antwerpen definitief werd veroordeeld, gaf de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk toe dat de ontlastende stukken in het strafdossier ontbraken. Er werden nog snel enkele 'kopies' toegevoegd maar daar hield het Hof van Beroep geen rekening mee.  De beslissing bleek reeds op voorhand vast te staan.

Alle punten die Vervloesem's advocaat aanhaalde, werden door het Hof van Beroep genegeerd

Het Hof van Beroep ontving van Vervloesem's advokate een kopie van het rapnummertje dat door Vervloesem's aanklager, na zijn beschuldigend verhaal in Het Nieuwsblad en zijn verklaring tegenover de politie werd gemaakt. In dat nummertje werden Marcel Vervloesem en zijn buurman er nogmaals van beschuldigd van een meisje te ontvoerd en verkracht te hebben.  In het rapnummertje bleek ook de uitspraken van een Turnhoutse subsitute te zijn opgenomen.  Vervloesem werd er in het nummertje verder van beschuldigd zijn oudste kleinkind te hebben 'verkracht' (iets waarmee aanklager tegenover de oudste kleindochter via een reeks nachtelijke telefoons mee gedreigd had).   Hij werd verder afgedaan als iemand die 'door iederéén werd achterna werd gekeken en door niemand meer werd geloofd' terwijl het gerechtelijk onderzoek uitwees dat deze zaken verzonnen waren en de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank in haar vonnis stelde.

De kopie van het rapnummertje werd door het Hof van Beroep zonder één woord commentaar in het dossier geschoven.  Met het pleidooi van Vervloesem's advocate, het vonnis van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank en de resultaten van het onderzoek, hield men gewoon geen rekening.  De ontlastende en stukken werden zelfs niet eens besproken.

Kamervoorzitter Ivo Mennes zei, zonder dat hij zich ergens op kon baseren, dat er 'ernstige aanwijzingen waren van de schuld van Marcel Vervloesem die tot het aanhoudingsbevel hadden geleid'  Hij noemde Vervloesem zonder meer een 'gevaar voor de openbare veiligheid' en stelde dat een 'voorlopige hechtenis strikt noodzakelijk' was.

Mennes pretendeerde dat Vervloesem de belangrijkste voorwaarden had geschonden terwijl dit zijn bevoegdheid niet is en de strafuitvoeringsrechtbank zich daarover moet uitspreken. En de strafuitvoeringsrechtbank deed dat ook in haar vonnis waarin staat dat de voorwaarden 'spreekverbod met de pers, contactverbod met de vzw Werkgroep Morkhoven, contactverbod met verenigingen die kindermisbruiken bestrijden,) gedurende de voorbije twee jaren van Vervloesem's voorlopige invrijheidstelling, 'strikt werden nageleefd'.

Voorzitter Mennes sprak over de 'onbetrouwbare houding van beklaagde' en zei geen woord over de onbetrouwbaarheid en dreigementen van beklaagde.   Vervloesem's dochter legde voor dit laatste een klacht neer bij de Turnhoutse politie waarvan niets meer werd gehoord terwijl deze feiten bijzonder ernstig zijn omdat in het rapnummertje tevens werd gesuggereerd dat Vervloesem's kleindochter door haar opa verkracht werd.  Men zou kunnen stellen dat aanklager een gevaar betekent voor de samenleving gezien hij in het verleden ook klachten  indiende (en weer introk) tegen andere mensen.  Een 14-jarig vriendinnetje van de bijna 18-jarige man, verdronk een drietal maanden geleden trouwens in de kasteelvijver van het Turnhoutse gerechtsgebouw tengevolge van het opsnuiven van aanstekersgas.  Bovendien diende de politie regelmatig bij zijn moeder langs te komen omdat hij de inboedel kort en klein sloeg.

Kamervoorzitter Ivo Mennes besliste dat Marcel Vervloesem's aanhouding met 1 maand moet verlengd worden maar beschikt over geen enkel bewijs dat er daadwerkelijk sexueel misbruik was en wordt door de onderzoeken en de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank zelfs tegengsproken. 

Gezien Marcel Vervloesem's halfbroer V. waarvan zo'n 30 processen-verbaal van niet-onderzochte zedenfeiten bestaan, tegenover Het Nieuwsblad zei dat Marcel Vervloesem 'in de val was getrapt', gelooft de vzw Werkgroep Morkhoven dat hierbij sprake is van opgezet spel.  Dat gebeurde volgens het recept dat V. en zijn achterban sinds 1998 toepast: een verhaal over 'sexueel misbruik' in de pers; een klacht bij de politie; een mediacircus en enkele magistraten die de kinderpornozaak Zandvoort en aanverwanten door middel van een proces tegen Marcel Vervloesem willen dichtdekken.  

Het valt trouwens op dat bij de huiszoeking bij Marcel Vervloesem, het script van het boek waaraan de aktievoerder werkt, in beslag werd genomen en dat hij enkele dagen geleden een brief ontving van de Justitie waarin staat dat hij  twee jaar gevangenis riskeert als hij zijn boek laat uitgeven.

----

Afbeelding: doucument uit de kinderpornozaak Zandvoort waarin verwezen wordt naar de kindermisbruiken in de kinderkribbben van Amsterdam.  Justitie was dus van deze feiten op de hoogte maar weigerde in te grijpen.

24-02-11

Aktie klachten Electrabel

indianREBEL.jpgEr zijn duizenden mensen die problemen hebben met Electrabel en andere energiebedrijven maar de overheid die geld nodig heeft en Electrabel en konsoorten als een melkkoe gebruikt, laat natuurlijk begaan. Vandaar dat de klachten van al de duizenden slachtoffers niet worden behandeld en de afpersingstechnieken van de energiebedrijven blijven bestaan. Schrijf naar de politici van alle partijen en publiceer uw brieven. Vergeet de naam, politieke functie en politieke partij van deze politicus niet te vermelden. Laat ons weten of de aangeschreven politicus heeft geäntwoord. Publiceer zijn antwoord en de resultaten van zijn antwoord.

----

Een tijdje geleden werden we op een gemene manier geprovoceerd door een man die met zijn vriendin uit de Gentse magistratuur, onze blogs van de zoekrobots en het Internet wilde doen verdwijnen. Hij maakte Marcel Vervloesem van onze vereniging voor het vuil van de straat uit alsof hij niet reeds voldoende het slachtoffer werd van media-campagnes die louter bedoeld zijn om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken. Toen we daarop reageerden via onze skynetblogs, besloot Skynet om ondermeer deze blog 'Doofpot Justitie' af te sluiten. We zien de blog niet meer op eender welk computerscherm en kunnen niet verder publiceren. We hadden geen mogelijkheid om ons hiertegen te verweren. Over het algemeen zijn we tevreden over de skynetblogs maar dit vonden we werkelijk overdreven, temeer daar deze man bovendien goed bevriend leek te zijn met de ontwerper van de skynetblogs.

14-01-11

Doofpot kinderpornozaak Zandvoort: de slachtoffers

MVervloesem.kleinkinderen.jpg

De vzw Werkgroep Morkhoven vernam dat Maria Van Gompel, de moeder van Morkhoven-bestuurslid Marcel Vervloesem, de afgelopen dinsdag overleden is. De plechtigheid zal volgende week dinsdag plaats vinden. Marcel Vervloesem kwam het nieuws over zijn overleden moeder via vrienden te weten. Victor Vervloesem, die destijds de verhalen rond 'sexueel misbruik door zijn halfbroer Marcel' via Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws en Telefacts (VTM) verspreidde, maakte weliswaar een doodsbrief op maar die stuurde hij niet naar Marcel Vervloesem en zijn dochter en kleinkinderen.

Victor Vervloesem zou zich beroepen op de voorwaarden die Marcel Vervloesem enkele maanden geleden bij zijn vrijlating door de strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen kreeg opgelegd. In die voorwaarden stelde Justitie dat de aktievoerder:
- het spreekverbod met de pers dat hem in 2006 bij gerechtelijk vonnis van de correctionele rechtbank van Turnhout werd opgelegd, moet respecteren (en de pers is ermee akkoord dat de persvrijheid in die zin wordt beperkt)
- niet mag meewerken aan verenigingen die kindermisbruiken bestrijden
- geen contact mag hebben met zijn vrienden (bestuursleden) van de vzw Werkgroep Morkhoven die hem 2 jaar lang, wekelijks in de gevangenis gingen bezoeken
- geen contact mag hebben met de acteur Jo Reymen (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven) omdat die zich afvroeg waarom de Justitie geen onderzoek voerde naar de 30 processen-verbaal van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin VICTOR Vervloesem genoemd wordt.

Victor Vervloesem die inmiddels tot gemeenteraadslid van Herentals werd verkozen en tot voorzitter van een 'Commissie Veiligheid en Politie' werd benoemd, heeft het proces tegen Marcel Vervloesem zowel voor de correctionele rechtbank te Turnhout als voor het Hof van Beroep van Antwerpen verloren.

Marcel Vervloesem werd veroordeeld doordat drie minderjarigen hem in 2006, op precies dezelfde wijze als Victor Vervloesem, van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigden en met hun verhalen naar de pers stapten. De minderjarigen bevonden zich vanwege drugshandel, diefstallen, inbraken en een gewapende roofoverval in een jeugdinstelling maar werden door de rechter, zonder dat er enig bewijsmateriaal werd aangevoerd, geloofd.

Door het mediaproces dat meer dan 10 jaar duurde en waarbij de aktievoerder als 'zelfverklaarde kinderpornojager', 'pedofiel' en 'gestoorde' aan de schandpaal werd genageld en doordat men de ontlastende stukken uit zijn strafdossier deed verdwijnen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde, vormde de veroordeling van Marcel Vervloesem geen enkel probleem meer. Het materiaal van de kinderpornozaak Zandvoort stak men weg in Marcel Vervloesem's strafdossier door hem van het 'bezit van kinderporno' te beschuldigen.

Het is dank zij het geknoei in dit dossier dat de recente misbruikzaak in Amsterdam waarbij zelfs peuters werden verkracht, mogelijk was. Maar de corruptie in België is zover gevorderd dat de Minister van Justitie dergelijke zaken mee stilzwijgt.


Foto: Marcel Vervloesem en zijn kleinkinderen

10-12-10

Internationaal netwerk kinderporno: Belgen betrokken

Zandvoort_clientsfrancais.gifBelgië dat de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekte, heeft het bestaan van kinderpornonetwerken steeds ontkend.

 

Uit het volgende bericht blijkt nog eens duidelijk dat de kinderpornonetwerken bestaan en dat er ook Belgen bij betrokken zijn.

---------------

 

Dertig Belgen betrokken bij internationaal netwerk kinderporno

8 Februari 2007

BRUSSEL 08/02 (BELGA) - De Oostenrijkse politie heeft 2.361 verdachten geïdentificeerd die deel uitmaakten van een internationaal kinderpornonetwerk. Onder hen waren dertig Belgen, zo schrijft De Morgen donderdag. De betrokkenen hadden betaald voor erg grove beelden van kindermisbruik. Met de hulp van een internetprovider werden ze gevat.

De films in kwestie tonen bijzonder zware scènes van kindermisbruik, met jongens en meisjes van verschillende leeftijden. Het jongste slachtoffer is een meisje van vijf. In de 24 uren na het online plaatsen van de bestanden werden 8.000 bezoekers voor de films geteld. De speurders slaagden erin om 2.361 onder hen te identificeren. 

De verdachten zijn afkomstig uit 77 verschillende landen. De belangrijkste groep van klanten stamt uit de VS, waar ruim 600 namen van verdachten werden doorgespeeld aan het gerecht. 

In België werden 30 verdachten geïdentificeerd. Dat heeft Gerald Hesztera, woordvoerder van het Oostenrijkse bondsparket, aan de krant gezegd. De gegevens van die gebruikers in België worden nu via Interpol doorgespeeld aan de Belgische autoriteiten. 

In ons land riskeren de pedofielen een celstraf van één jaar. "Sinds de zaak Dutroux zijn de straffen een stuk zwaarder geworden", legt federaal magistrate Lieve Pellens uit. Ze wijst er op dat ook het Belgische gerecht in de toekomst dergelijke acties plant./.KVA/WDM
----------
De publicaties op deze skynetblog werd gedurende lange tijd geblokkeerd met het gevolg dat het aantal bezoekers is teruggelopen en men niet meer zo gemakkelijk via de zoekrobots is weer te vinden.

 

 

23-08-10

Zaak Dutroux: doofpot

 

dutroux3.jpgNa het uitbrengen van de Dutroux-video heeft de pers het uitsluitend over 'niet bewezen stellingen van rijkswacht en politieinspecteurs die onder één hoedje speelden met Marc Dutroux'. Op die manier wordt opnieuw gezwegen waarover het in feite gaat nml. de video waarop Marc Dutroux te zien is terwijl hij een kind verkracht. Het is een techniek die gedurende jaren door de Belgische pers werd toegepast en die er ook voor gezorgd heeft dat ook andere dossiers zonder onderzoek in de doofpot werden gestoken.

------

De video die het leven van Julie en Mélissa had kunnen redden

Jean-Louis Lejeune; "Het is walgelijk, net als heel de rest".

Dutroux-Fourniret: dezelfde problemen!

Brussel - Over de affaire Dutroux is van alles en nog wat beweerd. Sommige beweringen waren serieuzer dan andere maar ze zijn nooit echt bewezen. Onder deze beweringen is er éen waar je moeilijk niet op terugkomen kunt, dwz de bewering dat Marc Dutroux en de gendarmes die destijds op zijn zaak gezet waren, simpelweg met elkaar onder een hoedje speelden, en dat het monster zo op geen enkele manier tegenstand kreeg bij het verrichten van zijn gruweldaden. want immers zou Dutroux vollgens deze stelling voor de gendarmes hebben gewerkt.

Volgens de mensen die deze stelling aanhangen, is het daarom duidelijk dat de gendarmes met opzet de video's niet bekeken hebben omdat ze namelijk op de hoogte waren van de praktijken van Dutroux.

Nog steeds volgens die stelling van de medeplichtigheid van de gendarmerie, zouden Jlie en Mélissa gestorven zijn in de geheime kelder van Dutroux, niet omdat de gendarmes hun stemmen niet gehoord hadden toen ze het huis van Dutroux doorzochten, maar eenvoudigweg omdat ze opzetttelijk niets wílden horen.

Dutroux zou zo door de gedarmes gebruikt zijn omdat ze hem opdrachten doorgaven om kleine meisjes te leveren, waardoor ze er uiteraard geen enkel belang bij hadden om het bestaan van Dutroux' geheime martelkelder te onthullen.

Dit is een stelling die tot nu toe niet bewezen kon worden, en waarschijnlijk zal dat ook nooit gebeuren, want inmiddels is het proces tegen Dutroux al geweest en een groot aantal van de hoofdrolspelers in de affaire is inmiddels overleden, waaronder de gendarme René Michaux, de man die naar het huis van Dutroux werd gestuurd in 1995, dwz een jaar voordat de affaire losbarstte, en die na die huiszoeking meldde dat hij geen geschreeuw van kinderen had gehoord en geen enkele verborgen ruimte had gevonden in het huis! Wat de video's aangaat, beweerden de onderzoekers in deze zaak dat ze niet over het benodigde materiaal beschikten om ze af te kunnen spelen.

N.Ben La Dernière Heure, 20.8.2010

26-07-10

Doofpot Justitie

avatar.justice.jpgWe kunnen onze skynetblog 'Doofpot Justitie' na de lastercampagne, de uitgelokte reacties en de misleidende klachten bij Skynet, nu terug beheren.

In de lastercampagne waarbij een advocate verbonden aan de Gentse balie was betrokken, werd de vzw Werkgroep Morkhoven niet alleen in discrediet gesteld om de kinderpornozaak Zandvoort verder dicht te dekken. Er werd ook gepleit en druk uitgeoefend om de skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven uit de lijsten van de zoekrobots te laten verwijderen.

Het was dus normaal dat we daar op reageerden want waarom zou een skynetter zich niet mogen verdedigen tegen zulke lastercampagnes en zouden wij ermee akkoord moeten gaan dat, tengevolge van deze lastercampagne, een bepaalde zoekrobot de skynetblog 'Werkgroep Morkhoven' daadwerkelijk van haar lijst verwijderde ?

We gaan nu rustig verder werken aan ons project 'Minder doofpot, meer Justitie !' dat de werking van Justitie en de passieve houding van de minister van Justitie die politiek verantwoordelijk is voor de goede werking van Justitie, op bepaalde punten in vraag stelt.

Het heeft geen zin om ons het zwijgen op te leggen want daarmee gaat de werking van Justitie niet verbeteren.  Integendeel zelfs !  Iederéén die lastige vragen stelt of kritiek durft te uiten, loopt dan immers de kans op dezelfde manier de mond te worden gesnoerd en dat gaat niet ten voordele van onze zogenoemde democratische rechtsstaat die op heel wat gebieden totaal vast is gelopen.

Werkgroep Morkhoven on Facebook: http://www.facebook.com/pages/Werkgroep-Morkhoven/111005542254792

10:26 Gepost in Justitie | Permalink | Commentaren (1)

16-09-09

'CD&V is dé pedopartij van Vlaanderen'

 

declerck.286380

Chris Hölsken, de man achter de website stopkinderpornonu.com, noemt de CD&V "de enige echte politieke pedopartij van België".

Zonder daarom noodzakelijk akkoord te gaan met al zijn politieke standpunten, vindt de vzw Werkgroep Morkhoven dat Chris Hölsken wel eens gelijk zou kunnen hebben.
De CD&V is in ieder geval de partij die de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers uit de kinderpornozaak Zandvoort beschermt.
Haar boegbeeld, Minister van Justitie Stefaan De Clerck, wil immers geen onderzoek laten voeren naar de door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijning van de 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep van Antwerpen...

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

--------------

"Eerst was het Stefaan de Clerck (CD&V) die zich als een pedofielenvriendje opstelde om op 19 april diverse uitlatingen te doen op de Belgische televisie dat pedoseksuelen die hun straf hebben uitgezeten, beschermd dienen te worden", zegt Hölsken.

De pedofielenjager geeft ook Sonja Claes (CD&V), burgemeester "pedodorp" Heusden-Zolder, nog een veeg uit de pan. "Ze liegt in alle media dat iedereen in Heusden-Zolder weet wie de pedoseksuelen zijn die op onze website staan. Ze neemt het ook voor hen op, want volgens haar moeten pedoseksuelen die hun straf hebben uitgezeten, een tweede kans krijgen.“Ten slotte richt Hölsken zijn pijlen op de Duffelse CD&V-burgemeester Guido De Vos, die niet tevreden is met het feit dat buurtbewoners Hölsken op de hoogte brachten van het adres van een pedofiel.

"Wij hebben de afgelopen dagen veel gebeld met instanties en de politieke beweging in Heusden-Zolder. Onze doelstelling is in contact te treden met de Belgische bevolking en in het bijzonder Heusden-Zolder. Sp.a heeft al gemeld geen ontmoeting te willen", zegt Hölsken. "Zij vinden dat het gerecht haar werk moet doen."

"Het Vlaams Belang heeft als enige politieke partij aangegeven een confrontatie aan te willen gaan."

Het Belang Van Limburg, 15.9.2009

 


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)

Foto: Minister van Justitie Stefaan De Clerck. De Clerck is één van de boegbeelden van de Vlaamse Christen Democraten (CD&V) die al 30 jaar lang bij ieder politiek schandaal betrokken zijn.

14-09-09

Carine Russo: de ware achtergronden


Russo+.pict_151413 

Carine Russo, de moeder van Mélissa, één van de dodelijke slachtoffers van Marc Dutroux, kondigde vrijdagavond in een brief aan de federatieraad van Ecolo aan dat ze na twee jaar de Senaat verlaat.

Volgens het persagentschap Belga verwees zij in haar brief naar haar gezondheidsproblemen en de « moeilijkheden die ze had om zich aan te passen aan het politieke en parlementaire leven ».

In november 2008 zei Carine Russo echter dat ze « ontgoocheld was in het functioneren van de instellingen en de partijen ».

Volgens het recente Belga-berichtje had Carine Russo « het naar eigen zeggen erg moeilijk met het formele karakter en de vele procedures van het politieke en parlementaire leven ».

De senatrice zou « niet bitter zijn » en « haar engagement en haar sympathie voor Ecolo behouden ».
   Bij Ecolo zei men dan weer op een formele wijze « de keuze van Carine Russo te respecteren ».   « Ze heeft echt het maximum gedaan om haar contract te vervullen, maar we begrijpen dat een vrouw van het terrein moeilijkheden ondervindt om zich aan te passen aan de politieke realiteit », aldus de woordvoerder van de Franstalige groenen.

Carine Russo verklaarde destijds dat zij zich bij Ecolo vooral wilde inzetten voor een sociale justitie en voor het milieu.
« Ecolo heeft een slogan: ‘Een groenere aarde voor een rechtvaardigere wereld ». « Ik wil die omdraaien, want een sociale justitie is voor mij een prioriteit. Ecologie kan niet zonder een rechtvaardig gerecht, want anders krijgen we een ecologie aan twee snelheden » , aldus Russo.

Carine Russo behaalde bij de Senaatsverkiezingen in 2007 waarbij zij op de voorlaatste plaats stond, 57.747 voorkeursstemmen. Zij was een gecoöpteerde senatrice. Tijdens de federatieraad van 25 september wordt beslist wie haar opvolgt.

De vzw Werkgroep Morkhoven die heel wat ervaring heeft met de fijnzinnige Belga-berichtjes die via de andere persbureau's en de commerciële mediagroepen worden verspreid, wist te achterhalen dat Carine Russo's vermoorde dochter Melissa op 11 september 1986 geboren is. Die dag valt precies samen met de dag dat Carine Russo liet weten dat zij de Senaat verliet.
Het is dus duidelijk dat Carine Russo haar dochter een eerbetoon heeft willen betuigen. Het bewijst ook dat zij, niettegenstaande haar gezondheid door het verlies van Melissa en de handelswijze van de autoriteiten gebroken is, de strijd voor gerechtigheid in haar zaak en haar hoop op een rechtvaardigere wereld niet opgegeven heeft.
Op 24 mei 2002 beslisten Gino en Carine Russo om zich uit het proces Dutroux terug te trekken.
Er was destijds heel wat te doen rond de uitgebreide reportage over de Dutroux-affaire in het blad The Sprout dat mondjesmaat maandelijks wordt verspreid in Brussel en omstreken.  In de reportage werden foto’s gebruikt van de opgegraven stoffelijke overschotten van Julie Lejeune en Melissa Russo.
Justitie beweerde dat de twee slachtoffertjes van Dutroux, na meer dan 100 dagen van honger en dorst bezweken.  De foto’s toonden echter onomstotelijk aan dat Julie en Melissa met buitensporig geweld werden doodgeslagen en –gespiesd.
Dat bewees dat de juryleden in het proces versus Dutroux en konsoorten over autopsierapporten beschikten die voor geen kant deugden. Erger nog, zij hadden de bewuste foto’s nooit onder ogen gehad. 
Het is op zijn zachtst gezegd merkwaardig dat de Belgische pers de consequenties van de gruwelijke beelden uit de weg is gegaan.

Carine Russo was niet de enige ouder van een van de slachtoffers van Dutroux die zich in de politiek waagde.
Zo richtte Paul Marchal, de vader van An Marchal, in 1998 de Partij voor Nieuwe Politiek in België (PNPb) op.
Mede ten gevolge het uiterst negatieve beeld dat de media toen van hem schetsten, haalde de PNPb bij de verkiezingen van 1999 een schamele 0,3 procent. Datzelfde jaar nog zegde hij de politiek vaarwel.

In 2007 besloot Tinny Mast, de moeder van Kim en Ken, om met haar man Willy als onafhankelijke kandidaten op de CAP-lijst (Comité voor een Andere Politiek) te staan.
Niet geloofd en vernederd als « marginaal » door gerecht en gerechtelijke politie, werd Tinny Mast met de familie Russo, Brichet, Marchal, Ben Aïssa en Lejeune één van de boegbeelden van de Witte mars van tien jaar geleden. De grootste naoorlogse mars die ooit door Brussel trok.
In haar boek « Altijd op zoek. Mijn alfabet voor Kim en Ken » pleitte Tinny Mast voor een nieuwe solidariteit. « Om het leven van hen die nooit meer zullen verjaren alsnog een betekenis te geven », ging zij met haar boek regelrecht in de clinch met de toenemende intolerantie in de maatschappij en met het huidige politieke discours.  In het voorwoord van het boek vergelijkt Carine Russo de strijd die zij leiden met die van de Dwaze Moeders van de Plaza de Mayo in Argentinië: « Moeders die net als wij , gek werden van onzekerheid en woede voor hun verdwenen zoons en dochters. Maar is het niet hun ‘waanzin’ die in grote mate heeft bijgedragen tot de val van de Argentijnse dictatuur? (…) ».


melissaLINKS:

- http://www.anderepolitiek.be/nieuwecap/modules/news/article.php?storyid=254
- http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?lang=2&obid=25735
- http://nl.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lissa_Russo
- http://www.stelling.nl/followup/dutroux.html
- http://koning-koningshuis-kindermisbruik.skynetblogs.be/
- http://www.google.be/search?hl=nl&rlz=1T4ADBS_enBE315BE320&q=zandvoort+kinderporno&start=0&sa=N - http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)

De vzw Werkgroep Morkhoven ondervond problemen om de verbeterde versie van het oorspronkelijke artikel 'Carine Russo verlaat de Senaat' op haar skynetblog te publiceren. Zij besloot om zich niets van deze moeilijkheden aan te trekken en werkte gewoon verder zodat het artikel nog verbeterd kon worden. De problemen met de skynetblog bleken, dank zij de inspanningen van de Skynet Klantendienst, bij de publicatie van deze versie opgelost te zijn.

12-09-09

Kinderporno Zaak Zandvoort: Geelse Bouwmaatschappij giet olie op het vuur


la_symphonie_fantastiqueBrussel, 12.9.2009

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer Minister,

Ik wens mij te verontschuldigen voor mijn veelvuldig schrijven maar ik hoop dat U daaruit, zowel aangaande uw gevangenisbeleid als het dossier Vervloesem (met de hierin gevraagde onderzoeken), de juiste besluiten trekt.

In bijlage zend ik U, ter informatie, een algemeen rondschrijven inzake het dossier Vervloesem.

Altijd bereid zijnde om U verder te adviseren, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
nr. 443.439.55
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

 
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT - DOSSIER VERVLOESEM

Brussel, 12.9.2009

Enkele dagen geleden kwam de door de directie van de Geelse Bouwmaatschappij geëiste uithuiszetting van Marcel Vervloesem voor de vrederechter.

We geven hierbij een kort overzicht van de feiten:

De eerste vraag tot uithuiszetting van de Morkhoven-activist dateert van 2005.

Gezien de leugendetectortest waartoe rechter F. Caers van de Turnhoutse correctionele rechtbank (alwaar de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem verdwenen) de opdracht had gegeven, toen uitwees dat Marcel Vervloesem de waarheid had gesproken, begonnen de verhalen en klachten inzake 'folteringen en verkrachtingen' van zijn halfbroer Victor Vervloesem en diens vrienden (wonende in dezelfde wijk als Marcel Vervloesem), meer en meer twijfels op te roepen.
Om verdere twijfels te voorkomen, zei de openbare aanklager Peter Vander Flaas toen dat hij het 'niet nodig vond dat alle slachtoffers van Marcel Vervloesem voor een leugendetectortest werden opgeroepen'. Rechter Caers verklaarde zich daarmee blijkbaar akkoord.
Kort nadien werd Marcel Vervloesem door drie minderjarige jongeren uit zijn wijk waarvan er twee wegens een gewapende roofoverval, inbreken en drugshandel enz. in een gesloten instelling zaten, opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigd.
Het jarenlange media-concert onder de ééntonige titel 'de zelfverklaarde kinderpornojager die zelf kinderen misbruikte', kon weer een paar jaar verder spelen zonder dat het publiek in slaap viel.
Marcel Vervloesem werd toen door een vijftal mannen van de  Herentalse politie voor de ogen van zijn huilende dochter en kleinkinderen uit zijn huis gehaald en in de gevangenis van Turnhout opgesloten alwaar hij direct met een hongerstaking begon.
In de loop van zijn hongerstaking werd er vanuit de kringen van zijn halfbroer Victor Vervloesem, wonende in dezelfde wijk, een petitie opgesteld waarin geeist werd dat hij uit de woning van de Geelse Bouwmaatschappij zou worden gezet. In de petitie eiste men ook dat de Morkhoven-site van het Internet zou verwijderd worden. Pikant detail in deze zaak is dat Victor Vervloesem, over wie zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met kinderen en minderjarige jongetjes bestaan, in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde.
De petitie die bijna uitsluitend door de 10 aanklagers van Marcel Vervloesem uit 1998, was getekend, werd via het CD&V-gemeenteraadslid Marleen Diels uit het gehucht Noorderwijk te Morkhoven, in de Herentalse gemeenteraad besproken.
Burgemeester Jan Peeters (kamerlid, ex-minister,) die zoals Victor V. deel uitmaakt van het Sp.a-bestuur te Herentals, zei toen dat hij 'wel oren had naar de eisen omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betrof' terwijl Marcel Vervloesem tegen wie de jarenlange mediacampagne werd gevoerd, niet eens was veroordeeld.
Peeters verklaarde dat hij de verwijdering van de Morkhoven-site van het Internet 'door de juridische dienst zou laten onderzoeken' alhoewel hij erop wees dat het hier wel een vereniging betrof en de verwijdering van het Internet niet zo gemakkelijk zou gaan.

In 2008 werd Marcel Vervloesem voor de klachten van de drie minderjarigen veroordeeld door het hof van beroep te Antwerpen.  Dat gebeurde nadat de Hoge Raad voor de Justitie de verdwijningen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier en van 7 kinderporno-cd-roms uit de kinderpornozaak Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en Antwerpen erkende.  In zijn slaapverwekkend sermoen noemde de openbare aanklager Marc Tack de kinderpornozaak Zandvoort daarbij 'enkel een luchtbel'. Met de groteske gebaren van iemand die het warm water heeft uitgevonden, benadrukte hij dat de bamboestokjes die ten huize van Marcel Vervloesem werden gevonden, een 'overtuigend bewijs' van diens schuld waren.
Hij noemde de getuigenissen geloofwaardig en verwees hierbij naar een 'geloofwaardige' aanklager uit 1998 waarmee hij zijn eigen betoog onderuit haalde want die deze had schriftelijk verklaard dat men voor de verhalen en klachten tegen Marcel Vervloesem 'ieders 500 euro had gekregen' (250 euro voor de verhalen tegenover de nieuwszender VTM en de geschreven pers, 250 euro voor de klachten bij justitie).
.....

Om nu terug te komen op de uithuiszetting die enkele maanden geleden door de directie van de Geelse Bouwmaatschappij werd geëist en die zij nog voor de uitspraak van de vrederechter liet uitvoeren:Deze eis komt niet alleen op het moment dat Marcel Vervloesem al een jaar in de gevangenis is opgesloten maar komt ook juist nadat Raf Jespers, de advocaat van Marcel Vervloesem, de vrijlating op medische gronden heeft bepleit van de zwaar zieke Marcel Vervloesem die sinds 30 juni 2009 een 300-tal keren bij de verpleging werd geroepen (dagelijks 5 keren).
De uithuiszetting gaat tevens toevallig gepaard met de verzoeken van Mter Jespers om een electronisch toezicht, een gedeeltelijke vrijlating, een penitentiair verlof en een ambulante begeleiding door het team van psychiater-professor Paul Cosyns van de Universitaire Instelling te Antwerpen die zich hiervoor kandidaat stelde.
De gevraagde uithuiszetting volgt ook op de maandenlange manoeuvers van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge die met de toelating van de minister van justitie en zijn kabinetsmedewerkers die gedetailleerd werden geinformeerd, het dossier van Marcel Vervloesem een half jaar lang mocht blokkeren en daarbij de medische dossiers van Marcel Vervloesem mocht achterhouden.
De uithuiszetting volgt ook op het negatieve advies van de Gentse strafuitvoeringsrechter N. Goossens die, als een onafhankelijke en onpartijdig zetelende rechter, in haar vonnis over de 'fanclub van Marcel Vervloesem' sprak en uitviel naar de 'website van de Werkgroep Morkhoven waarin er vermeende wantoestanden van justitie worden aangeklaagd'. Rechter Goossens kon het niet nalaten, alsof het een persoonlijke afrekening in een café betrof, de relatie van Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens en Prinses J. de Croÿ in vraag te stellen.

Vooral de snelheid waarmee de directie van de Geelse Bouwmaatschappij de uithuiszetting van Marcel Vervloesem doorvoerde, valt op.
Misschien heeft dit ook te maken met de lopende klachten tegen de Geelse Bouwmaatschappij. Het gaat hier om toewijzigingen van sociale woningen aan welstellende personen en het misbruiken van ingediende petities om minder begoede bewoners uit hun huizen te zetten (zoals onlangs weer gebeurde bij vrienden van Marcel Vervloesem en hun 78-jarige zieke moeder die woonachtig zijn in dezelfde wijk). Er werd hiervoor ondermeer een klacht ingediend bij de Vlaamse Ombudsdienst en de Vlaamse Minister van Woonbeleid, Marino Keulen (VLD), die de klacht liet liggen en op het moment dat de zaak voor de rechter kwam liet weten dat hij 'vanwege het principe van de scheiding der machten' niet mocht tussenkomen'.

De beslissing van de directie van de Geelse Bouwmaatschappij die, zoals de vrederechter opmerkte, 'op eigen risico' werd genomen, heeft vermoedelijk met het dichtdekken van de voornoemde schandalen te maken alhoewel een uithuiszetting van Marcel Vervloesem zodat deze niet naar huis kan terugkeren indien hij in vrijheid gesteld wordt, altijd mooi is meegenomen voor bepaalde personen.

De directie van de Geelse Bouwmaatschappij die mensen die werkelijk op sociale hulp zijn aangewezen, een bijzonder warm hart toedraagt en daarbij op de financiële steun van de Vlaamse overheid kan rekenen, ging in het geval van Marcel Vervloesem nog een stap verder.
Op de rechtszitting van enkele dagen geleden eiste de directie van de Geelse Bouwmaatschappij (nadat de Pro Deo advocaat van Marcel Vervloesem had aandrongen op bijkomende betalingen die het proces 'gunstig zouden beinvloeden') plotseling 6000 Euro van Marcel Vervloesem voor het 'renoveren van het huis'.   De bouwmaatschappij had namelijk het piekfijn in orde gebrachte huis, waarin door Marcel Vervloesem zonder de steun van de Geelse Bouwmaatschappij jarenlang geinvesteerd werd, totaal laten ontmantelen en herschilderen (en dat terwijl Marcel Vervloesem zelf het hele huis een jaar geleden reeds van boven tot onder liet herschilderen).
Daar kwam ook nog eens plots een rekening van 1700 Euro voor de 'eindafrekening van het gasverbruik' bovenop. Al bij al voldoende om de Morkhoven-activist en zijn dochter niet alleen sociaal-maatschappelijk maar ook financieel te ruineren. De Werkgroep Morkhoven is benieuwd hoe de Vlaamse overheid op deze zaken gaat reageren want Marcel Vervloesem is waarschijnlijk niet het enige slachtoffer van dergelijke praktijken.

De vrederechter liet de zaak uitstellen tot februari 2010.  Het is best mogelijk dat er dan nog een procedureslag volgt omdat de vrederechter deze zaak destijds alleen, zonder zijn bijzitters, heeft laten voorkomen.

Hoe het ook moge zijn, er valt de laatste tijd nogal wat zenuwachtigheid te bespeuren bij justitieminister De Clerck en zijn clan.
Gisteren vernam Marcel Vervloesem dat men zou aandringen op een hartonderzoek in Brugge waarvoor hij opnieuw in de gevangenis van Brugge zou moeten opgesloten worden en hij voor geen enkele aanvraag (vrijlating op medische gronden, electronisch toezicht, gedeeltelijke vrijlating, ambulante begeleiding, penitentiair verlof...) meer in aanmerking zou komen.
Marcel Vervloesem die niet vergeten is hoe hij, tijdens de eerste maanden van zijn gevangenschap, wekenlang als een hond werd vastgeketend in het AZ Sint-Jan te Brugge, zou daarmee zelfs geen mogelijkheid meer hebben om de computercursus waarvoor hij zich nu ingeschreven heeft in de gevangenis van Turnhout, te volgen.

Intussen werden Minister van Justitie Stefaan De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers reeds meermaals door de Werkgroep Morkhoven gecontacteerd en blijft men aandringen op een oplossing.
Uit het feit dat zij zich in een stilzwijgen blijven hullen maar wel zo spoedig mogelijk een hartonderzoek willen zonder dat er werk wordt gemaakt van een ambulante begeleiding van Marcel Vervloesem, leidt de Werkgroep Morkhoven af dat zij zich enkel willen indekken tegenover een onverwachts overlijden van Marcel Vervloesem.

Het is bijzonder ernstig dat minister De Clerck, die bij de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort in 1998, in het publiek bekende dat hij 'de ogen had gesloten', de opsluiting van Marcel Vervloesem misbruikt om geen werk te laten maken van een onderzoek naar de kinderpornozaak Zandvoort, de verdwijning van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem, de verdwijning van 7 kinderporno-cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen en de 30 processen-verbaal waarin de halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem in zedenfeiten met kinderen en minderjarige jongetjes wordt genoemd.

Zolang de Minister deze zaken blijft dichtdekken en ze niet wil laten onderzoeken, blijft hij kiezen voor een corrupte justitie en spreekt hij het doodvonnis uit over de zwaar zieke Marcel Vervloesem die hij met de 'beste zorgen laat omringen'.

De Minister die met zijn preken over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' heilig hoopt verklaard te worden, moet echter niet geloven dat hij zich met allerlei medische onderzoeken en zonder aan een oplossing te werken, tegen een overlijden van Marcel Vervloesem kan indekken.
Hij werd tot vervelens toe en ook door Mter Jespers, op de hoogte gesteld en als Minister van Justitie is hij verantwoordelijk voor de werking van justitie.  Er is geen plaats voor allerlei verontschuldigingen, ook al worden die door de Minister en het beloftevolle jongenskoor van de CD&V op zijn kabinet, op een prachtige manier gebracht.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
nr. 443.439.55
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

 
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

---------- Doorgestuurd bericht ----------

Van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
Datum: 12 september 2009 13:06
Onderwerp: Dossier Zandvoort - Morkhoven-activist Marcel Vervloesem
Aan: stefaan.de.clerck@pandora.be, stefaan.declerck@just.fgov.be, fractie.cdenv@vlaamsparlement.be, hofvanberoep.gent@just.fgov.be, "vanessa.bury@just.fgov.be" <vanessa.bury@just.fgov.be>, "Baart, Els" <els.baart@just.fgov.be>, koen.debusser@just.fgov.be
Cc: fbrepoelseuroparl.eu.int, fatma.pehlivan2.be, g.j.degraafeerstekamer.nl, Ilse Van de Wiele cchrbelgië, hoofdredactiedemorgen.be, Commissie Justitie tweedekamer.nl, josy.dubieecolo.be, janlauriereerstekamer, Raf Jespers, redactieparool.nl, redactiebelga, redactietrouw.nl, redactievolkskrant.nl, Redactie van stopkindersex, redactiend.nl, redactie.dngpersgroep, RUSSO Carine, radionieuwsnos.nl, Sarah Beweging, joris boeykens, bezoekhuiscawdepoort, Bert Boeykens, droitfondamental.eu, Roelie Post, paulwille.be, paulpeterssp.nl, pascal.sertyn@standaard.be, a.broekers@law.leidenuniv.nl, antwerpen@belga.be, A PEARSON, Agnes Kant sp.nl, andre.vannieuwkerkevlaamsparlement, Nieuwenhuizen B.tweedekamer.nl>, Censored31, Maria D.J.nl, drsmkat, dentisterie_sociale, dh.redactiondh.be, emmanuelle.schoutenprogresslaw., sibylle.haesebrouckjust.fgov.be, j.boelhouwer tweedekamer.nl, guy.swennen voorzitter commissie justitie senaat, ha.doek.nl, han.noten.nl, hadiel.holailprogresslaw, hartheelkundeazbrugge.be, werkgroepmorkhoven

11-09-09

Kindermisbruik: doofpotpolitiek van Minister De Clerck


DeClerck.art_80871Omdat de Internetproblemen bleven aanhouden, schreven we Minister De Clerck ook nog de volgende brief:

---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: Jan Boeykens
Datum: 11 september 2009 16:50
Onderwerp: Re: Internetproblemen
Aan: stefaan.de.clerck.be, stefaan.declerck@just.fgov.be
Cc: "Deloof, Els" <els.deloof@just.fgov.be>, fbrepoelseuroparl.eu.int, fractie.cdenv@vlaamsparlement.be, fatma.pehlivan2.be, g.j.degraafeerstekamer.nl, Ilse Van de Wielecchrbelgie, hofvanberoep.gent@just.fgov.be, hoofdredactiedemorgen, Commissie Justitietweedekamer.nl, josy.dubie@ecolo.be, janlauriereerstekamer.nl, Raf Jespersprogresslaw., redactieparool., redactiebelga.be, redactie@trouw.nl, redactievolkskrant.nl, Redactie van stopkindersex, redactiend.nl, redactie.dngpersgroep, RUSSO Carine, radionieuwsnos, Sarah Beweging, joris boeykens, cawdepoort.be, vanessa.buryjust.fgov., bert.boeykens, droitfondamental.eu, Roelie Post, paulwille.be, paulpeterssp.nl, pascal.sertynstandaard.be

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer Minister,

De Internetproblemen die we ondervinden, gaan toevallig ook tesamen met de blijvende blokkering van het dossier van ons verenigingslid Marcel Vervloesem door uw psycho-sociale diensten.

Ik schrijf U (en uw kabinetsmedewerkers) al maandenlang over de blokkering van dit dossier waardoor de aanvragen tot penitentiair verlof en ambulante behandeling van de heer Vervloesem steeds negatief geadviseerd worden.

U wenste mij echter niet te antwoorden en laat al maandenlang het blokkeren van de heer Vervloesem's dossier toe terwijl de psycho-sociale diensten (PSD's) werden opgericht om de gedetineerden inzake hun reintegratie in de samenleving juist te helpen en te begeleiden.

Zoals ik U gisteren schreef, wordt met name het chirurgisch dossier van de heer Vervloesem achtergehouden en bevindt dit dossier zich nog altijd op het Medisch Centrum van de gevangenis te Brugge.   Dokter Van Mol, directeur-generaal van uw Penitentiaire Gezondheidsdienst, is daar verantwoordelijk voor.

Voorts zou ik een antwoord willen op mijn vraag waarom U de kinderpornozaak Zandvoort en de door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van de heer Vervloesem niet grondig laat onderzoeken.
Ik zou tevens van U willen weten waarom U de eveneens door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijning van de kinderporno-cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen niet wil laten onderzoeken.
Tenslotte zijn er nog de 30 processen-verbaal van Victor Vervloesem, halfbroer-aanklager van de heer Vervloesem.  Daarin staan zedenfeiten met kinderen en minderjarigen vermeld waartegen U als justitieminister blijkbaar niet wenst op te laten treden.

Ik schreef U herhaalde malen over de uithuiszettingsprocedure van de heer Vervloesem die in 2005 door Victor Vervloesem, halfbroer-aanklager van de heer Vervloesem, werd ingezet op het moment dat de heer Vervloesem na een reeks nieuwe valse beschuldigingen in de gevangenis werd opgesloten.

Zoals ik U mededeelde, heb ik altijd geweten dat deze uithuiszettingsprocedure met de vraag om de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen, bedoeld was om de heer Vervloesem de mond te snoeren.

Enkele maanden geleden werd, zoals ik U geschreven heb, deze uithuiszettingsprocedure opnieuw opgestart.  Zij kwam op het moment dat de advocaat van de heer Vervloesem een aanvraag deed voor een vrijlating om gezondheidsredenen.

Gisteren vernam ik van de heer Vervloesem dat hij de Geelse Bouwmaatschappij om ongekende redenen 6500 euro moet betalen.

De bedoeling is duidelijk: voorkomen dat de heer Vervloesem terug naar huis kan keren en hem en zijn familie zodanig financieel ruineren dat ook andere mogelijkheden uitgesloten zijn.

Het kan zijn dat U mijn brieven in de prullenmand doet verdwijnen en dat uw diensten onze publicaties zullen blijven trachten te voorkomen maar daarmee geeft U geen antwoord op de bovengestelde vragen.

Ik wens U het allerbeste met uw hervorming van de Justitie en uw streven naar een 'rechtvaardige en menselijke justitie' maar ik vrees dat U uw plannen niet zal kunnen realiseren als U op de ingeslagen weg verder gaat.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
nr. 443.439.55
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Protesterende gevangenen en Internetcensuur


opstand-gevangenis-sintgillisNa het artikel over de opstanden in de Belgische gevangenissen, kreeg de vzw Werkgroep Morkhoven weer urenlang met Internetproblemen te maken.

Omdat dit ook al na andere gevoelige publicaties over justitie en het dossier van Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven het geval was, besloot de Werkgroep om zich hierover rechtsstreeks tot de Belgische justitieminister te richten die de vzw Werkgroep Morkhoven maar al te goed kent van in de tijd dat hij voor een eerste maal Minister van Justitie was.

Ter herinnering: Minister De Clerck zei in 1998 bij de ontvangst van de ouders van de verdwenen Manuel Schadwald op zijn kabinet, dat de Werkgroep 'over belangrijke informatie beschikte en dat men de leden ervan krediet moest geven'.

We hebben echter gezien waartoe die veelbelovende woorden geleid hebben...

Gedurende al die jaren hebben we van De Clerck niets meer gehoord of gezien totdat hij door de Fortis-zaak opnieuw Minister van Justitie werd.

En vandaag zien we een De Clerck die enerzijds met zalvende woorden over 'menselijkheid' en 'rechtvaardigheid' spreekt terwijl hij anderzijds zwaar zieke gevangenen die veroordeeld werden omdat de ontlastende stukken uit hun strafdossier werden gehaald, tot hun laatste levensadem in zijn gevangenissen opsluit.

Is dit mischien de ECHTE Stefaan De Clerck ?---------- Doorgestuurd bericht ----------

Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
Datum: 11 september 2009 15:57
Onderwerp: Internetproblemen
Aan: stefaan.de.clerck.pandora.be, stefaan.declerck@just.fgov.be
Cc: andre.vannieuwkerke.vlaamsparlement.be,Bert Boeykens, kabinet.vanmechelen@vlaanderen.be, redactietrouw.nl, redactieparool.nl, redactiebelga.be, redactievolkskrant.nl, Redactie van stopkindersex,

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel


Geachte Heer Minister,

Zoals de voorbije dagen ondervind ik opnieuw problemen met de publicaties op het Internet.

Gezien ik het sterke vermoeden heb dat uw diensten hiervoor verantwoordelijk zijn, zend ik U in bijlage een kopie van het artikel dat verband houdt met uw gevangenisbeleid en de opstand in de gevangenis van Sint-Gillis.

Het is na de publicatie van dit artikel dat de Internetproblemen opnieuw zijn begonnen.

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


-------------

Justitie: gevangenen protesteren - ActualiteitVan: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
Aan: agneskant.sp.nl, A PEARSON, ad.nl, anne-wilnl, redactietrouw.nl, els.baartjust.fgov.be, Liga Voor Mensenrechten, voorzittereerstekamer.nl
Cc: andre.vannieuwkerkevlaamsparlement,
antwerpenbelga.be, avliegenthartsp.nl,
a.broekerslaw.leidenuniv.nl, Edward.Asschernl,
antwerpenstreekkrant.be, abroekers.nl, Ilse Van de Wielecchrbelgie, Redactie van stopkindersex, vanessa.buryjust.fgov.be, Tine.Vandertaelenjust.fgov.be, Van Mechelen kabinet, vanlerberghe.senate.be, Jan Vanhaelen, vara.nl, Oost-Vlaams Diversiteitscentrum, urologieazbrugge.be, Ruf Nachtergaele, Raf
Jespersprogresslaw, redactieparool.nl, redactiebelga.be, redactievolkskrant.nl, redactiend.nl, redactie.dngpersgroep.be,
radionieuwsnos.nl, redactionrtl.be, redactionlactualite.com, joris boeykens, marleen Boeykens, b.nieuwenhuizen.tweedekamer.nl,
bezoekhuiscawdepoort.be, meeus_eric, guy.swennen.Voorzitter.commissieJustitieSenaat, eerstekamer.nl, g.j.degraafeerstekamer.nl, GENOT Zoe, hoofdredactiedemorgen.be, L.F.Hagemann, hvandenberghesenaat.cdenv.be, hofvanberoep.gentjust.fgov.be,
rtbf.be, harms.eur.nl, , Commissie Justitie tweedekamer.nl, crombe.senators, Wendy Vervloesem, Postmasterdroitfondamental.eu
Datum: 11 sep. 2009
Onderwerp: Belgische gevangenissen: opstanden

VLUGSCHRIFTJE

Brussel, 11.9.2009

De gevangenisopstand in de gevangenis van Sint-Gillis (België) volgt op de gevangenisopstand van 27.8.09 in dezelfde gevangenis waarbij meer dan 100 politieagenten met traangas en tevens een helicopter werden ingezet.

Dat bewijst dat de onvrede van de gevangenen zeer groot is en dat, in tegenstelling tot wat minister van justitie Stefaan De Clerck (Vlaamse Christen Democraten) en bepaalde politieke partijen willen laten geloven, het niet alleen maar om een paar individuele ontsnappingen van gevangenen gaat.

Elke gevangenisopstand wordt door de politie met veel geweld neergeslagen en een Belga-berichtje van de ministeries van binnenlandse zaken en justitie waarin staat dat 'men niet weet waarom de gevangenen in opstand kwamen', moet het incident telkens afsluiten.

De gevangenisproblematiek in België dateert niet van gisteren. Buiten de gevangenen-opstanden waren er gedurende de voorbije 20 jaren ook talrijke stakingen van de gevangenisbewakers.

De problemen bleven aanslepen en geen enkel probleem werd opgelost.

De Belgische gevangenissen zijn tikkende tijdbommen en de jarenlange problematiek zal helaas op kosten van de Belgische belastingsbetaler mee naar Nederland getransporteerd worden waar er hier en daar al stemmen opgaan om de gevangenishervorming ongedaan te maken en uitsluitend repressief op te treden.
In ieder geval zal de deportatie van Belgische gevangenen naar Nederland niet alleen voor tewerkstelling van Nederlandse cipiers en een goedgespijsde Nederlandse Staatskas zorgen.

In het handeltje met gevangenen dat Nederland en België met elkaar voeren, vergeet men ook dat gevangenen geen handelswaar zijn en dat de meeste gevangenen met hun jarenlange frustraties en hun in de gevangenis opgelopen ziekten, vroeg of laat terug in de samenleving zullen terechtkomen...

-------------------

'Waarom de opstand begon, is nog niet duidelijk'

SINT-GILLIS - De opstand die vanmiddag was uitgebroken in de gevangenis van Sint-Gillis, is afgelopen. De gedetineerden die amok maakten, werden overmeesterd en geboeid door de massaal aanwezige politiemacht.

Omstreeks 15.30uur begonnen in een uithoek van de wandelruimte van Sint-Gillis een vijftigtal gedetineerden amok te maken. Ze braken stukken van muren af, rukten sanitaire leidingen los. Daardoor waren ze min of meer gewapend.

Er werd even gevreesd voor een ontsnapping toen bleek dat enkele gevangenen de sleutels van een van de cipiers hadden afgepakt.

Daarop werd de politie massaal ingezet. Vrij snel na het uitbreken van de chaos waren zeker 100 agenten ter plekke, met politiehonden en traangas. Het gas werd gebruikt, de honden niet. Er werd ook een helicopter ingezet.

De gevangenen bevonden zich in een klein hoekje, waar ze niks konden beginnen. Ze zouden zich niet verzet hebben tegen de politie. Bij de interventie raakte niemand gewond.

Waarom de opstand begon, is nog niet duidelijk.

DS, donderdag 27 augustus 2009
Bron: belga
Auteur: yb, dsl, jns

http://gevangenen-prisonniers.skynetblogs.be

09-09-09

De doofpot bestaat


Mensenrechtenschendingen en Internetcensuur: Minister De Clerck


0908censure-moivan: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan: stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pandora.be, vanessa.bury@just.fgov.be, els.baart@just.fgov.be
datum: 9 september 2009 15:13
onderwerp: Belgische Justitie: Mensenrechtenschendingen en Internetcensuur

OMZENDBRIEF

Minister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) die op de door de vzw Werkgroep Morkhoven gestelde vragen niet wenst te antwoorden, zit momenteel erg verveeld met de publicaties omtrent de opsluiting van de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem.
De Minister spreekt op zijn website namelijk over een 'menselijke justitie' en een 'gevangenisstructuur in menselijke omstandigheden'.
Hij wil de Belgische burger die voor een hele reeks besparingen staat, echter 90.000.000 euro voor de huur van een Nederlandse gevangenis laten betalen omdat zijn gevangenissen overbevolkt zijn.
De Minister is echter zelf verantwoordelijk voor die overbevolking.
Er wordt geen werk gemaakt van het electronisch toezicht, de Minister blokkeert al maandenlang de uitvoeringsbesluiten van de artikels 78 e.v. van de strafuitvoeringswet, er worden geen alternatieve oplossingen gezocht voor gedetineerden, de psycho-sociale diensten in de gevangenissen die de gedetineerden naar een heropvang in de samenleving zouden moeten begeleiden zijn onderbemand en blokkeren de dossiers met allerlei vertragingsmanoeuvers, talrijke gedetineerden zitten al maanden- of jarenlang in voorlopige hechtenis op hun proces te wachten, mensen zoals Marcel Vervloesem die zwaar ziek zijn (hartziekte, kankerproblemen, nieren die voor 50 % werken, suikerziekte, bloedarmoede, meer dan 20 keren met spoed opgenomen en geopereerd waarvan 5 x tijdens de eerste maanden in de gevangenis, de laatste 2 maanden 300 keren bij de verpleging geroepen enz.) blijven zonder recht op penitentiair verlof tot het einde van hun levensdagen in de gevangenis opgesloten, enzoverder, enzoverder.
In het geval van Marcel Vervloesem wenst Minister De Clerck zelfs geen onderzoek te laten instellen naar de in 2008 door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijningen van de ontlastende stukken uit Marcel Vervloesem's strafdossier en de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen.


9.9.2009

Skynet Klantendienst

Geachte Heer,

We kunnen ons op dit ogenblik niet inloggen op onze skynetblog 'Werkgroep Morkhoven' (http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/)

Telkens we ons proberen in te loggen, krijgen we het volgende te lezen: 'Oeps! Er is een technische fout gebeurd. Gelieve deze bewerking later opnieuw te proberen'.

Het kan zijn dat we hier te maken hebben met een algemeen technisch probleem maar, zoals de heer Boeykens, voorzitter van onze vereniging, u op 7.9.09 gemeld heeft, hadden we de voorbije dagen ook te maken met wijzigingen die zonder ons medeweten op twee andere blogs werden aangebracht.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Yves Goossens
Werkgroep Morkhoven

PS: In bijlage volgt ons artikel over 'Internetcensuur'. Na de publicatie ervan op onze skynetblog(s), kregen we geen toegang meer tot onze blog(s).

----------------------

9-09-2009

Internetcensuur en persvrijheid

Kort nadat de Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem door enkele minderjarige criminelen uit zijn wijk (twee van de drie minderjarigen zaten wegens een gewapende roofoverval in een gesloten instelling) opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' was beschuldigd en in de gevangenis werd opgesloten, werd er door de vroegere aanklagers uit 1998 een petitie in de wijk opgestart waarin de uithuiszetting van Marcel Vervloesem en de verwijdering van de Nieuwsgroep van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet werd geeist.
De petitie die slechts door een tiental personen werd getekend, haalde de pers en kwam ter sprake in de Herentalse gemeenteraad.

De vzw Werkgroep Morkhoven stelt zich de volgende vraag: Kunnen de politieke en gerechtelijke overheden (of een minister) de opdracht geven om een website of blog van het Internet te verwijderen omdat zij menen dat hun 'imago wordt aangetast'?

Dit is misschien een interessante vraag voor webloggers en voor kranten die nog ongecensureerde onderzoeksjournalisten in dienst hebben...

-------------------------

Het Nieuwsblad, 10.5.2005

Onderzoek naar sluiting website werkgroep Morkhoven

HERENTALS - Burgemeester Jan Peeters (SP.A) wil laten onderzoeken of het juridisch mogelijk is de website van de werkgroep Morkhoven van het internet te laten verwijderen.

Peeters zei dit tijdens de gemeenteraad maar voegde er meteen aan toe dat dit wellicht niet zal lukken.

De materie werd op tafel gegooid door raadslid Marleen Diels (CD&V) uit Morkhoven. ,,Als je Morkhoven intikt op een internet zoekmachine, kom je steevast erg prominent de site van de vzw Morkhoven tegen. Die groep heeft ons dorpje al heel wat negatieve aandacht bezorgd. Vooral de wijk Koninkrijk ligt onder vuur en dat hebben deze mensen zeker niet verdiend.''

,,Als er één rotte appel in de kist zit, wil dat niet zeggen dat de hele kist is aangestoken. Als de site niet meer bestaat raken we misschien al een beetje van dat slechte imago af.''

Dat de werkgroep niet goed is voor het imago van Morkhoven en Herentals gaf Peeters volmondig toe. ,,Een site verbieden kan echter niet zomaar. De domeinnaam met Morkhoven erin zal wel aangekocht zijn door de vereniging, een vzw. Die neem je dus niet zomaar af. Juridisch staat de frontman en de zaken waarvan hij hoofdelijk wordt beschuldigd ook los van de vzw.''

De burgemeester rondde af met een oproep. ,,Misschien kunnen we ondertussen allemaal proberen om met Morkhoven op een positieve manier naar buiten te komen.''

(MPH)

http://michel-vuijlsteke-ongecensureerd.skynetblogs.be/


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

 

02-09-09

Kinderporno Zaak Zandvoort: de verdwenen cd-roms


MarcVanherf.dyn007_original_200_265_jpeg_2547095_3e3b7b77d3d31864dfd8d9078c1a8ce3

In 1998 liet de Koning de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die hij van de Werkgroep Morkhoven ontving, via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys, voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaken...

Reactie op het langst verdwenen kind van belgië


Ik zie dat de Vlaamse Christen Democraat Tony Van Parys hier ter sprake komt.

Ik heb deze 'justitiespecialist' van de CD&V vorig jaar nog geschreven.

De vzw Werkgroep Morkhoven bezorgde het Belgische Koningshuis in 1998 immers 7 kinderporno-cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort en die werden via Tony Van Parys (die toen even justitieminister was) voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overgemaakt.

Vorig jaar stelde Marcel Vervloesem van onze vereniging, tijdens de inzage van zijn dossier vast dat er van die cd-roms geen sprake meer was.
Hij vroeg de Hoge Raad voor de Justitie om een onderzoek in te stellen.
Dat onderzoek wees uit dat de kinderporno-cd-roms inderdaad verdwenen waren.

Dat kon Marc Tack, de openbare aanklager van het hof van beroep te Antwerpen, er echter niet van weerhouden om de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een zeepbel' te noemen en om de 'zwaarste straf te eisen voor kindermisbruiker Marcel Vervloesem'.

Zonder nog een woord over de verdwijning van de kinderporno-cd-roms te reppen, werd Marcel Vervloesem in zeven haasten tot 4 jaar gevangenis veroordeeld omdat de bamboestokjes die in 2005 in zijn huis waren gevonden 'duidelijk bewezen dat hij zich schuldig maakte aan verkrachtingen en folteringen'.

Het ging zo snel dat de besluiten van de advocaten van Marcel Vervloesem, door de rechters van het hof van beroep te Antwerpen zelfs niet eens werden gelezen.
Bij de inzage van het dossier op het hof van cassatie te Brussel merkten wij enkele dagen voor de zitting op dat de bladzijden van het dossier die Marcel Vervloesem voor één van zijn advocaten met tippex had verbeterd, nog aan elkaar kleefden.

Omdat ik niet akkoord ging met deze handelswijze schreef ik een Open Brief naar Tony Van Parys en vroeg ik hem waar de 7 kinderporno-cd-roms van de Koning gebleven waren.
Van Parys antwoordde mij dat er 'nog onderzoeken liepen'. Ik schreef hem terug dat alle onderzoeken waren afgesloten en ik vroeg hem welke onderzoeken hij bedoelde maar Van Parys antwoordde mij niet meer.
Ook mijn herinneringsschrijven werd door Van Parys niet beäntwoord.

Ik schreef ook naar de Koning omdat deze de ontvangen kinderporno-cd-roms toch voor onderzoek aan justitie had laten overmaken.
De Koning en het Koningshuis die in haast groteske bewoordingen over de 'bestrijding van de kindermisbruik in België en de rest van de wereld' spraken, antwoordden mij niet.

Na zes maanden had ik nog altijd geen antwoord van de Koning en het Koningshuis ontvangen terwijl een gewone burger waarschijnlijk onmiddellijk bij justitie naar de verdwijningen van 'zijn' ter onderzoek overgemaakte kinderpornomateriaal zou zijn gaan informeren.

Als men zegt dat er hooggeplaatste figuren bij het wereldwijde kindermisbruik zijn betrokken (in de kinderpornozaak Zandvoort komt een gereputeerde jeugdmagistraat voor) dan krijgt men het verwijt dat men in 'komplottheorieën gelooft'.

Ik vroeg de justitieministers Vandeurzen en De Clerck (zoals Tony Van Parys beiden lid van de CD&V) echter meermaals om de verdwijning van de kinderporno-cd-roms te laten onderzoeken.

Zij gaven mij geen antwoord en ik heb de indruk dat zij Marcel Vervloesem in de gevangenis willen houden totdat hij daar tengevolge van zijn slechte gezondheidstoestand (kanker, hartziekte, nierziekte, suikerziekte, meer dan 20 operaties en spoedopnames, sinds 30 juni 2009 reeds 276 keren bij de verpleging geweest enzoverder) overlijdt zodat hij niet meer kan spreken.

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

http://blogonious.skynetblogs.be/post/7242201/marc-van-he...

Foto: Marc Van Herf

22-08-09

Doofpot kinderpornozaak Zandvoort: Minister van Justitie Stefaan De Clerck


'Wij hielden onze ogen gesloten' zei Minister De Clerck in 1998

 

DeClerck.klein.art.mail

 

Omzendbrief


Brussel, 14.8.2009


De heer Vervloesem van onze vereniging die, zoals de Hoge Raad voor de Justitie vorig jaar moest erkennen, na de verdwijningen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier te Turnhout en de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen, in de gevangenis werd opgesloten, werd gisteren door de psycholoog Erwin Boosten van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout opgeroepen.
De PSD van de gevangenis van Brugge heeft na zes weken immers eindelijk het rapport van de heer Vervloesem per email aan de PSD van Turnhout overgemaakt (terwijl het reeds een paar maanden klaar ligt).
Het rapport telt 24 bladzijden (waarvan talrijke kopies van bestaande verslagen). De PSD van Brugge had voor het opstellen van dit rapport bijna een jaar en 22 gesprekken met de heer Vervloesem nodig.
Gedurende bijna een jaar lang wist de PSD van Brugge het dossier van de heer Vervloesem te blokkeren zodat hij niet in aanmerking kwam voor verlofdagen, geheel of gedeeltelijke vrijlating op medische gronden, electronisch toezicht, psycho-sociale begeleiding door het team van professor Cosyns op de Universitaire Instelling te Antwerpen, transfert naar een andere gevangenis, reintegratie, reclassering, voldoende medische hulp, een behandeling van zijn zaak voor de strafuitvoeringsrechtbank enzoverder enzoverder.
Maar wie gedacht had dat het probleem daarmee is opgelost, vergist zich.
Zoals reeds het geval was bij het dossier dat de PSD van Brugge enkele maanden geleden aan de strafuitvoeringsrechtbank in Gent doorspeelde, waardoor deze negatief adviseerde, ontbreken in het rapport dat de PSD van Brugge gisteren naar de PSD van Turnhout doormailde (en dat opnieuw voor de strafuitvoeringsrechtbank te Gent bedoeld is) alle documenten die noodzakelijk zijn voor een gunstig advies.
Zo is er bijvoorbeeld het rapport van de justitieassistente die moest onderzoeken of de heer Vervloesem zijn penitentiair verlof misschien bij Prinses J. de Croÿ, voorzitster van de Stichting der Prinsessen de Croÿ en Lancelotti, kon opnemen.
Het rapport dat drie maanden geleden werd opgesteld, is thans onvindbaar.
De PSD van Brugge liet tot driemaal toe een positieve verklaring van de justitieassistente weg in verband met de mogelijkheid om de verlofdagen bij Wendy Vervloesem door te brengen.
J. de Croÿ stelde een aantal attesten op die zij door het gemeentebestuur van Sint-Gillis liet wettigen en waarin stond dat zij akkoord was met een regeling ten hare huize.  Die attesten werden aan de PSD van Brugge bezorgd. De PSD 'vergat' deze attesten aan de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank te bezorgen.
Het schrijven van de acteur Jo Reymen waarin deze voorstelde om een kamer ter beschikking van de heer Vervloesem ter beschikking te stellen, ontbreekt.
De brieven van dochter Wendy Vervloesem inzake de verlofregeling ten hare huize, ontbreken.
Het rapport dat de Universitaire Instelling te Antwerpen rond 15 mei 2009 aan de PSD van Brugge zond, ontbreekt.
De medische dossierstukken van de heer Vervloesem (kanker, hartziekte, suikerziekte, nierproblemen, meer dan 20 operaties en spoedopnames waarvan 6 sinds zijn opsluiting in de gevangenis) ontbreken.
De Penitentiaire Gezondheidsdienst te Brussel die onder leiding staat van dokter Van Mol en onder de rechtstreekse bevoegdheid valt van Minister De Clerck, zou niets hebben doorgegeven
Het forensisch verslag van Professor-psychiater Cosyns in opdracht van rechter Caers te Turnhout (2006)waarin staat dat de heer Vervloesem in aanmerking komt voor een 'therapeutische begeleiding en niet hoeft opgesloten te worden gezien hij geen gevaar betekent, ontbreekt.

De heer Vervloesem moet op 4.9.2009 (precies 1 jaar na zijn opsluiting, zonder de 2 maanden voorhechtenis erbij te rekenen) opnieuw zijn aanvragen voor zijn verlofregeling enzoverder  indienen. Maar alles lijkt er op dat de Gentse strafuitvoeringsrechter Nadine Goossens door de ontbrekende dossierstukken en dossiers, dezelfde uitspraak zal doen als in haar vonnis van 26 juni 2009 waarin ze over de (zogezegde) 'Prinses', de kritiek op Justitie via de weblog van de vzw Werkgroep Morkhoven en de 'fanclub van Marcel Vervloesem' sprak.
De rechter zal misschien ook stellen dat het dossier 'nog steeds onvolledig is', wat ongetwijfeld de bedoeling van de PSD te Brugge is geweest.

Wat hier gebeurt is in feite een herhaling van wat er, zoals gezegd, op het parket van Turnhout gebeurde. Daar verdwenen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie ons vorig jaar nog schriftelijk bevestigde, alle ontlastende documenten uit het strafdossier van de heer Vervloesem zonder dat de Minister van Justitie hiernaar een onderzoek wil laten instellen.

Erwin Boosten van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout die niets scheen af te weten van het verslag van de Universitaire Instelling te Antwerpen (UIA), zou vandaag telefonisch contact opnemen met de UIA en de PSD van Brugge om te vragen waar het verslag gebleven is.
Hij zou bij Mter Jespers, advocaat van de heer Vervloesem, ook een kopie opvragen van het verdwenen verslag.
Erwin Boosten stelde voor om het PSD-onderzoek volledig te hervatten maar zoiets kan natuurlijk niet want dan zou elk gerechtelijk onderzoek ook twee of drie maal moeten worden hernomen terwijl het probleem van de gerechtelijke achterstand nog groter zou worden.
De heer Vervloesem die zopas door de Geelse Bouwmaatschappij uit zijn sociale woning werd gezet, zou dan pas over een jaar misschien in aanmerking komen voor een penitentiair verlof en een electronisch toezicht (als hij dan nog niet tengevolge van zijn gezondheidstoestand in de overbevolkte gevangenissen van Minister De Clerck overleden is).
Positief is wel dat de PSD van Turnhout voorstelt om de medische toestand van de heer Vervloesem volledig te onderzoeken alhoewel dit geen oplossing betekent.

De PSD van Turnhout scoort in ieder geval beter dan Minister De Clerck die in zijn brief van 25 maart 2009 aan de heer Vervloesem mededeelde dat hij de Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen de opdracht had gegeven om de 'detentieomstandigheden van de heer Vervloesem te onderzoeken' (waarvan niets in huis kwam).

Ik moet u waarschijnlijk niet vertellen dat heel de geschiedenis met de PSD van Brugge de reeds wankele gezondheid van de heer Vervloesem, enorm heeft geschaad.
Men zou bijna van een psychische foltering kunnen spreken terwijl de Psycho Sociale Diensten volgens de Wet Dupont die de rechten van de gevangenen moest regelen, werd opgesteld om gevangenen te helpen en te begeleiden.
Ook met de PSD van de gevangenis van Hasselt zijn er problemen, heb ik uit goede bron vernomen.
Op Tine Vander Taelen, die vroeger voor de PSD van Brugge werkte en die nu aan het hoofd staat van de Dienst Individuele Gevallen (DIG) van Minister De Clerck waar zij alle eindbeslissingen neemt, moet men niet rekenen.
Het klinkt misschien als een zware beschuldiging maar ik heb de indruk dat Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers (die ook onder ex-justitieminister Jo Vandeurzen dienden) de ronduit misdadige werking van de PSD van Brugge stilzwijgend goedkeuren.
Hoe kan men anders verklaren dat de PSD van Brugge gewoon verder kan gaan met de voornoemde praktijken terwijl Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers al maandenlang door middel van brieven en mails geinformeerd worden ?
Heeft het misschien te maken met het interne rapport van Justitie waarin staat dat de heer Vervloesem 'onder geen enkele voorwaarde mag vrijkomen omdat hij dan anders zijn kinderporno-onderzoek en zijn contacten met de media zou hernemen' ?...

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

 


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Kinderporno ondergronds
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=-eFnm5Eov8g
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 - http://www.youtube.com/watch?v=r3nzjJj9GGo

19-08-09

Gentse rechter: 'kinderpornojager mag niet hervallen'

 

els.Van-Eeckhaut_001

De Gentse advocate Els Van Eeckhaut vroeg op 21.12.2007 om de site van de Werkgroep Morkhoven uit de rankings van Metatale, een bedrijfje dat de invloedrijke blogs in Vlaanderen op een neutrale manier tracht weer te geven, te weren.

Zij deed dat onder de titel 'Wat met dubieuze' sites in rankings etc..? en deed dat in de volgende opmerkelijke bewoordingen: 'Onder de 100 invloedrijke blogs staat ook de site werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be.  Geen linkliefde naar deze site, die m.i. niet meer is dan een fanclub van Marcel Vervloesem, een man die niet gewoon niet echt, maar eerder écht niet onbesproken is. (link) Over invloed gesproken; probeer maar eens via Google een artikel te vinden over MV dat niet ergens gerelateerd is aan de eerder genoemde site. De bijzonder hoog gerangschikte website heeft de voorbije tien jaar zodanig veel pers, maar ook persoonlijke linkaandacht gekregen dat de argeloze zoeker overspoeld wordt met berichten over de goede werken van Vervloesem, in vroeger tijden, en in navolging van de witte marsen, gesteund door behoorlijke bona fide sites die in deze figuur écht de grote pornojager zagen die talloze netwerken zou blootleggen. Hoewel ik nogal wat begrip kan opbrengen voor het analytisch in kaart brengen van de zaken stel ik vragen bij het feit dat door de verschijning in Metatale telkens opnieuw mensen linken naar de propagandistische blog van Morkhoven.  Mocht Metatale retroactief te werk gaan, deze blog zou wellicht op één staan: ze is immers is de kern van een machinerie die ertoe geleid heeft dat een enorme waas gecreëerd werd over M.V, zijn persoonlijkheid en vooral over het feit dat hij beschuldigd wordt van zware feiten (zie de hogere link). Morkhoven is volgens mijn persoonlijke mening geen blog, maar mijns inziens een propagandasite waar moedwillig onwaarheden in stand gehouden worden om de figuur MV in ere te houden. Een figuur die (in eerste aanleg) veroordeeld werd voor misdrijven waar ik noch mijn vrienden, noch mijzelf mee geassocieerd wil zien. Het is niet echt de site van een veroordeelde blogger, want daar mag in principe geen probleem over bestaan, en bovendien is MV nog niet in laatste instantie veroordeeld. Het is wel een site die (volgens mij) in staat is om mensen een gigantisch rad voor ogen te draaien over de handelswijze van één persoon, en die niet nalaat daarbij de werking van het hele gerecht, alle actoren van Justitie beschuldigd van leugens, bedrog en vooral van het persoonlijk willen pesten van één persoon.  Om alles te relativeren: ik werp geen steen naar Metatale, of toch maar een klein keitje. Ik stel veeleer een vraag, ter overweging, die ik mij bij andere rankings, wedstrijden en verkiezingen ook wel eens stel. Namelijk, of een marginale toetsing aan de wet, en aan het maatschappelijk aanvaardbare niet wenselijk zou zijn?  Ik besef dat ik eigenlijk een stinkende knuppel in het hoenderhok gooi, want het maatschappelijk aanvaardbare, daar is helemaal geen definitie van, vandaar dat ik juist de minieme toetsing vooropstel, waarbij de conclusie misschien zou kunnen zijn dat het in afwachting van een eindarrest in dit proces niet wenselijk is om iemand die beschuldigd wordt van dergelijke feiten in de kijker te zetten.'

Enkele weken geleden las de vzw Werkgroep Morkhoven bij toeval deze uitspraken van Els Van Eeckhaut die het als strafpleiter juist zou moeten opnemen voor mensen die op een dubieuze manier aangeklaagd en veroordeeld worden. In het dossier Vervloesem golden enkele ononderzochte bamboestokjes bijvoorbeeld als het 'bewijs' voor folteringen en verkrachtingen en, zoals de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk erkende, verdwenen de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem.

Maar er is meer.  De vzw Werkgroep Morkhoven stelde vast dat de uitspraken van Els Van Eeckhaut die verbonden is aan de Gentse balie en die hier en daar benoemd werd binnen de Gentse Justitie, ook voorkwamen in het vonnis van de Gentse strafuitvoeringsrechtbank van 26.6.2009. In dit vonnis waarin het verzoek van advocaat Raf Jespers tot beperkte detentie van Marcel Vervloesem werd afgewezen, zei de Gentse strafuitvoeringsrechter N. Goossens ondermeer het volgende: 'Uit de website van genoemde vzw (waarnaar mevr. de Croÿ in het onderhoud met de justitieassistente in het kader van de externe enquête heeft verwezen) blijkt echter dat zij zich toespitsen op de detentiesituatie van dhr. Vervloesem, en inzonderheid allerhande zogenaamde wantoestanden dienaangaande aanklagen. De rechtbank kan zich dan ook niet van de indruk ontdoen dat betrokkene de facto werk voor zijn eigen 'fanclub' zal verrichten. Dit reclasseringsplan kan bezwaarlijk als een recidivebeperkend reclasseringsplan getaxeerd worden, maar is een voortzetting van zijn eerdere levenswandel'.

Rechter N. Goossens gebruikte dus dezelfde bewoordingen als Els Van Eeckhaut, wat bij de vzw Werkgroep Morkhoven toch bepaalde vragen opriep. Uit het vonnis blijkt trouwens ook dat de beslissing van de rechter voornamelijk ingegeven werd door de vrees dat Marcel Vervloesem aan de weblog van de vzw Werkgroep Morkhoven zou meewerken en in zijn onderzoek als kinderpornojager zou 'hervallen'.

Het feit dat de halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem, zoals Els Van Eeckhaut, in een Sp.a-bestuur zetelt en bij de nieuwe beschuldigingen van Marcel Vervloesem in 2005, via een petitie, de uithuiszetting van Marcel Vervloesem en de verwijdering van de site van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet eiste, was een ander element dat bij de vzw Werkgroep Morkhoven bepaalde vragen opriep.

Uit de vraagstellingen van de vzw Werkgroep Morkhoven volgde al vlug een felle discussie met een zekere Michel Vuijlsteke die zei dat hij de vzw Werkgroep Morkhoven 'noch van haar of pluim kende' en hij 'ze enkel kende door wat hij erover in de gazetten had gelezen'.

Michel Vuylsteke is één van de oprichters en is thans de secretaris van de vzw Gentblogt. De vzw Gentblogt heeft een on-line tijdschrift in de vorm van een weblog.  De redactieleden van het tijdschrift zijn vanzelfsprekend leden van de vzw Gentblogt. Els Van Eeckhaut is een redactielid van Gentblogt.  Michel Vuylsteke adviseerde Els Van Eeckhaut bij haar verkiezingscampagne on-line bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.

 

http://www.elsvaneeckhaut.be/?p=1244

 

18-08-09

Cordon Sanitaire rond Els Van Eeckhaut (Sp.a Gent)


els.Van-Eeckhaut_001

Waarom zou men geen cordon sanitaire aanleggen rond de Gentse strafpleiter Els Van Eeckhaut (1 van de 3 dochters van de gekende Gentse strafpleiter Piet Van Eeckhaut) die er als sociaal-progressieve politicus (Sp.a, Vlaamse Socialisten) een aantal extreem-rechtse ideeën op nahoudt ?

Het getuigt immers niet direct van een democratische instelling als men aktievoerders criminaliseert, alsook de weblogs van actiegroepen als 'dubieus' omschrijft en daarbij (als een rasechte strafpleiter zonder principes) voor hun verwijdering uit de rankings pleit.

De vzw Werkgroep Morkhoven is zeker geen extreem-rechtse vereniging die men vanuit 'progressieve' hoek met anti-Vlaams-Blok-methoden moet bekampen.

In ons land geldt bovendien nog altijd het principe van het recht op vrije meningsuiting en de persvrijheid is er nog steeds gewaarborgd.

We begrijpen dat we met onze publicaties tegen de schenen van het Sp.a- en CD&V-bestuur stampen.  We zijn ook niet bepaald mals voor Justitie.

We begrijpen ook dat Els Van Eeckhaut het zowel binnen de politiek als binnen de Justitie zo snel mogelijk wil 'waar maken'.  Dat is trouwens haar volste recht maar dit hoeft niet ten koste te gaan van andere mensen.

Een politicus die als zijnde 'sociaal, progressief en alternatief' wil gezien worden, kan zich misschien best een beetje terughoudend opstellen ten opzichte van zijn persoonlijke ambities.

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


cordon sanitaire

Een cordon sanitaire is een techniek waarbij men een ongewenste of gevaarlijke situatie probeert te isoleren door er een beschermende kring rond te leggen.

Op politiek vlak, wordt Jos Geysels, kopstuk van Agalev (nu Groen!), de 'geestelijke vader van het cordon sanitaire' in Vlaanderen genoemd.   Hij ondernam na de gemeenteraadsverkiezingen van 1989, toen het Vlaams Blok (intussen Vlaams Belang) een fikse sprong voorwaarts nam in Antwerpen, al een eerste poging om een cordon in het leven te roepen. Dat hield echter maar enkele weken stand.  Na de beruchte “Zwarte Zondag” in 1991 werd het cordon sanitaire opnieuw boven de doopvont gehouden: alle grote partijen kwamen overeen dat ze onder geen beding met het Vlaams Blok in een coalitie wilden stappen.

Een van de neveneffecten van het cordon sanitaire was dat iedere vorm van oppositie, of die nu van linkse of rechtse zijde kwam, de kop werd ingedrukt en dat de grote politieke partijen via hun bestuursakkoorden de politieke en bestuurlijke postjes onder elkaar verdeelden.

Men beweert dat het cordon sanitaire nooit doorbroken werd maar het feit dat extreem-rechtse figuren zoals Bart Debie (Vlaams Belang) en Daniel Féret (Front National) die beiden veroordeeld werden, van de justitieministers Jo Vandeurzen (Vlaamse Christen Democraten) en Stefaan De Clerck (Vlaamse Christen Democraten) wegens 'gezondheidsredenen', na 1 dag gevangenis terug naar huis mochten gaan om er op een electronisch enkelbandje te wachten terwijl de meeste gevangenen geen rechten hebben en van geen enkel voorrecht kunnen genieten, bewijst dat dit cordon sanitaire met een korreltje zout moet genomen worden.   In antwoord op enkele parlementaire vragen (CDH-parlementslid Clothilde Nyssens, euro-parlementslid Paul Van Buitenen) verklaarde De Clerck dat 'alleen terminale gevangenen, drie dagen voor hun dood, in aanmerking komen voor een vrijlating op medische gronden'.  Die uitleg klopt dus niet.

De Clerck die onlangs met zijn 'Masterplan voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden' uitpakte, stopt zijn cellen vol met zieke gevangenen en mensen die hun proces afwachten.  Hij verplichtte de Belgische regering aldus om voor 900 miljoen euro een gevangenis in Nederland te gaan afhuren...

17-08-09

De fanclub van Els Van Eeckhaut (Sp.a Gent)

 

els.Van-Eeckhaut_001Ik ken de Werkgroep Morkhoven van haar nog van pluimen, behalve van wat ik er in de gazetten over lees, en wat blijkt uit hun overvloedige internetaanwezigheid: klassieke vigilante justice.

Een groepuscule, blijkbaar, die vindt dat het gerecht verkeerd bezig is. Ze zijn niet streng genoeg, ze zitten er niet genoeg achter, yada yada. Tot daar aan toe geen probleem, wie vindt dat niet?

Maar dan gaan ze een stap verder, en krijgen ze paranoide neigingen, schoppen ze wild om hen heen, zien ze er —lees ik in de pers— blijkbaar geen erg in om zelf dubieuze tot zelfs strafbare feiten te plegen.

Het gerecht moet nu eenmaal voorzichtig opereren, onschuldig tot bewijs van het tegendeel en zo. De Werkgroep Morkhoven voelt zich daar allemaal niet zo door gebonden, lees ik.

Zo gaan ze er prat op dat ze een internationaal centrum van kinderporno in Zandvoort zouden platgelegd hebben, ergens in de jaren 1990. Tienduizenden!! foto’s van kinderporno!!! — tot dat dan enige tijd later blijkt dat het niet echt een internationaal centrum is of een georganiseerde bende, maar een paar honderd foto’s, één persoon die blijkbaar een verzameling aangelegd had, en er niet echt meteen monstergeld mee verdiende.

Nu, voor de duidelijkheid: één foto is een foto teveel. Eén kind is een kind teveel. Als het mijn persoonlijke keuze was, als er één zo’n vuilaard ook maar een halve foto van één van mijn kinderen zou hebben: ik zou hem willen dood doen. En niet op een propere of snelle manier.

Maar het is niet mijn persoonlijke keuze. We leven niet in de Far West. Dit is een land met regels en wetten, waar iedereen zich aan te houden heeft.

De Werkgroep Morhoven heeft dat niet zo begrepen.

Waar het voor u en mij verboden is om kinderporno te hebben, laat staan er voor te betalen, zien zij daar blijkbaar geen graten in. “Jamaar het is voor het goede doel het is om de slechteriken te vangen”?

Neen, zo werkt het niet. Two wrongs don’t make a right, gelijk ze in het Engels zeggen. Justitie doet justitiewerk, politie doet politiewerk, en iedereen heeft zicht aan dezelfde regels te houden.

Ook dat heeft de Werkgroep Morhoven niet zo begrepen. Als de justitie niet snel genoeg werkt, dan doen ze stalkerachtige dingen met al wie er ook maar in hun vizier komt. En als daar niet op gereageerd wordt in de zin van “oh werkgroep morkhoven wat zijn jullie fantastisch dank jullie voor deze ongelooflijke tips”, maar wel bijvoorbeeld met “werkgroep morkhoven, jullie richten deze klacht aan de verkeerde instantie, de hoge raad van justitie gáát helemaal niet over waar jullie klacht over gaat” — dán is het hek van de dam.

Dan kán dat niet anders zijn dan moedwillige kwade wil. Dan zijn er doofpotoperaties aan de gang. Dan is er valsheid in geschrifte. Awoert, boze heel de rest van de wereld! Alleen de Werkgroep heeft het bij het rechte eind!

Het wordt een béétje zielig als ze al hun doen en laten, hun eindeloze “officiële klachten”, het ene PV na het andere, ingescand en overgetypt, op de ene na de andere website plamaasteren.

…en het wordt nóg zieliger als ze doen wat ze nu al een tijdje bij Els doen.

Els had het in 2007 terloops over Marcel Vervloesem. Marcel Verloesem, da’s die kerel van de Werkgroep Morkhoven die tegenwoordig de twijfelachtige eer heeft om een technische term geworden te zijn: onlang noemde De Standaard een pafferige zelfvoldane ‘pedojager’ “de zoveelste Marcel Vervloesem”.

Vervloesem deed zich járen aan een stuk voor als kinderpornojager, maar het moet zijn dat dat “jagen” enkel een excuus was om zelf vuile prentjes en filmpjes te kunnen kopen zonder dat er teveel vragen gesteld werden — in 2008 viel het doek op de kerel, met een bevestiging van zijn eerdere veroordeling voor kindermisbruik:

Het oordeel van het hof was ondubbelzinnig: Vervloesem is een kinderverkrachter. ‘Het kan moeilijk erger’, stelde de rechter behoorlijk scherp. ‘De grote kinderpornojager heeft zichzelf duidelijk schuldig gemaakt aan kindermisbruik.’

In 2006 werd Vervloesem al eens tot vijf jaar cel veroordeeld, waarvan drie jaar effectief. Het hof van beroep stak zijn ergernis gisteren niet onder stoelen of banken en verzwaarde de celstraf met nog eens een jaar.

Het enige waarvoor hij werd vrijgesproken, was voor het bezit van kinderporno, voor inbreuken op de privacy en verkrachtingen. De redenen die de rechtbank daarvoor aanhaalde, waren ‘twijfel’ en ‘verjaring’.

[…]

Zijn slachtoffers, onder wie zijn halfbroer Vic, waren jongeren tussen elf en zestien jaar die met problemen kampten en bij Vervloesem een thuis hoopten te vinden. In ruil voor geld en drugs liet hij hen rekoefeningen doen, waarbij hij hun geslachtsdelen aanraakte, hen met een bamboerietje op het achterwerk sloeg en hen misbruikte. [De Standaard]

Els had het dus niet bij het verkeerde einde als ze op haar weblog schreef dat Vervloesem niet onbesproken was. Ze stelde er zich vragen bij dat de site van Marcel Vervloesem in de top 100 van Metatale stond. Vragen, da’s alles. Een balonnetje opgelaten richting Metatale, Metatale antwoordt, een weblog-bijna-discussie zoals er in het toen-nog-niet-Facebook-tijdperk zoveel waren, einde verhaal, juist?

Oh, maar dát was buiten de Morkhoven-fangroep gerekend. Begin deze maand, bijna twee jaar na datum, als Marcel Vervloesem ondertussen dus finaal het deksel op de pedofiele neus gekregen heeft (cassatie heeft vorig jaar zijn beroep verworpen), komt ene Jan Boeykens zijn snater slaan. Hij schrijft dat hij een dossier opgestuurd heeft.

Een dag later voegt hij eraan toe dat de opsluiting van Vervloesem niet wegens kinderverkrachting en verspreiding van kinderporno en oplichting is, maar wel een “politieke beslissing” was: in de gemeenteraad van Herentals was er namelijk een discussie geweest dat ze het jammer vonden dat bij een zoekopdracht naar “Morkhoven” niet de wijk in Herentals, maar wel de talloze sites van de vereniging van die veroordeelde kinderverkrachter naar boven kwamen. En ze stelden zich de vraag of de site(s) niet van het internet zou kunnen gehaald worden. De burgemeester zei dat dat waarschijnlijk niet zou kunnen, en dat er niet veel aan te doen is behalve blijven proberen Morhoven positief naar buiten te brengen.

En dat was dat?

Ah nee, Els maakt de fout om een vraag te stellen:

De gemeenteraad van Morkhoven die er voor iets tussen zit dat iemand opgesloten zit omdat er ergernis bestaat over een website met een te hoge ranking op google? Moet ik dat zo begrijpen?

Mer dan dat heeft Jan Boeykens niet nodig. “Doe niet zo kinderachtig,” bijt hij Els toe. En dan legt hij het helemaal uit: het is Victor Vervloesem (da’s die halfbroer die één van de slachtoffers was van het kindermisbruik van Marcel Vervloesem) die er achter zit!! En, hou u nu goed vast:

Mensen zoals jij die dank zij hun vader wat op de sociale ladder zijn geklommen, zijn er de oorzaak van dat de Sp.a verloedert.

Vooral voor een strafpleiter die zich op alle vlakken sociaal en progressief voordoet, vind ik je gedrag en handelswijze in heel deze zaak beschamend. En al dat luchtig gelul op je sites en de zogezegd humoristische videofilmpjes die je voor de verkiezingen maakt, veranderen daar niets aan.

Typisch, typisch, typisch. Ad hominem, krampachtig rond zich heen schoppen, op het belachelijke af.

Maar wacht! Het wordt nog beter! Ene “Saey Stefaan” mengt zich in de discussie. Waar Boeykens het nog op de vlakte houdt — hij kent zijn rechten en plichten wellicht nét iets beter, en weet wellicht preciés binnen welke lijntje hij het mag kleuren — doet Saey er van zijn eerste reactie al een schepje bovenop in toon:

Elsje toch, wordt het eens niet tijd dat je op je eigen beentjes leert staan , en ook stilletjes aan leert te begrijpen voor wat je gestudeerd hebt.

…en verder:

Ik vraag me trouwens af , Elsje, waarom juist jij Werkgroep Morkhoven via het internet aanvalt, en toch maar argumenten opnoemt die je waarschijnlijk niet kan en ook niet mag staven. Heb je in je jeugd ook misschien een trauma opgelopen met Marcel Vervloesem? Echt waar Elsje, ik ben benieuwd wat uw persoonlijk aandeel is in de motivering van dit alles.

Die Stefan Saey duikt links en rechts op, op de sites van Morkhoven en gelijkaardig tuig — zoals bijvoorbeeld bij Chris Hölsken (da’s die pafferige zelfvoldane ‘pedojager’ zoals de Standaard hem noemde), waar hij acht manieren geeft om de Belgische internetcensuur te omzeilen en alsnog kinderporno te kunnen downloaden. Om te zoeken naar slechteriken hé! Niet om zélf kinderporno te hebben hoor! Nee hoor! Absoluut niet! Het is niet omdat de stichter van de werkgroep een veroordeelde kindermisbruiker is dat de rest dat ook is hé!

Nee, niet goed bezig. Zoals ik zei, bij Els:

Binnen een paar jaar zal hij ongetwijfeld heel, heel erg beschaamd zijn over wat hij allemaal voor slijmspoor op het internet nalaat. (Maar dan zal het wat laat zijn, het internet vergeet dergelijke nonsens niet, tsk, tsk.)

En kijk: hij heeft de hint helemaal niet gesnopen, want zijn reactie is alweer a doozy:

Michel Vuijlsteke, bla bla bla.
Een gesprek op niveau over het onderwerp is waarschijnlijk te hoog gegrepen voor u.

Ik heb toch lekker kinderlijkjes gevonden in Grobbendonk; oeps, ligt dat niet naast Herentals.

Belangrijk is ook om te weten ,heer vuijlsteke (heb je trouwens die naam zelf mogen kiezen) dat als ik iets zeg het ook op pv staat, en ons Elsje zal wel weten wat dat dan betekent.
Geen anonieme bla bla bla zoals ik nu lees hier op deze blog.

Machtig.

Nu begin ik er plezier in te hebben: nog een haartje verder en het worden strafbare feiten, als die Saey zo voortdoet.


Michel Vuijlsteke at August 15, 2009 03:16 PM
http://planetgent.be/


13-08-09

Belgische gevangenissen: psychische foltering van aktievoerders

Er heerst een zekere onvrede over mijn berichten bij bepaalde criminologen van de Katholieke Universiteit van Leuven.  Ene zekere Luc Huyse stuurde zelfs een bericht rond waaruit moet blijken dat ik weiger om hem van mijn mailing lijst te schrappen (terwijl hij met dit nooit gevraagd heeft).
Dergelijke reacties zijn niet zo verwonderlijk.
Minister van Justitie Stefaan De Clerck studeerde rechten aan de KULAK en aan de K.U.Leuven en bijna alle kopstukken van de Vlaamse Christen Democraten volgden hun studies aan deze christen-democratische kweekschool.
Ook Lieven Dupont, de opsteller van de naar hem genoemde Wet Dupont (2004), is er werkzaam.
Het probleem is echter dat de Wet Dupont die de rechten van de gevangenen moest regelen, op generlei wijze wordt toegepast.
Minister De Clerck leeft deze wet niet na terwijl Professor Dupont 'vanwege zijn verdienstelijke bijdrage aan de opstelling van de Wet Dupont', op 21 juli 2009 door de Koning tot 'Groot-Officier' werd gelauwerd.

Professor Luc Huyse, professor-emeriticus aan de Universiteit van Leuven en 'peter' van het project 'mediakritiek.be' is niet bepaald gelukkig met de kritiek op Minister De Clerck in verband met de Wet Dupont. Want als er vandaag of morgen een parlementaire vraag valt rond de toepassing van de Wet Dupont, dan dient er een parlementaire commissie te worden opgericht die moet onderzoeken wat er precies verkeerd loopt binnen de gevangenissen. Dat zou geen goede zaak zijn voor De Clerck die vanwege de talrijke onsnappingen van gevangenen en de herinnering aan de ontsnapping van Marc Dutroux waarvoor hij destijds moest aftreden, zwaar onder vuur is komen te liggen...

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: Luc Huyse <Luc.Huyse@law.kuleuven.be>
Datum: 11 augustus 2009 06:34
Onderwerp: RE: Minister van Justitie laat gevangenen door justitiediensten terroriseren
Aan: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>, Jean Migabo Kalere <Jean.MigaboKalere@law.kuleuven.be>, "Katelijn.Pattyn@law.kuleuven.be" <Katelijn.Pattyn@law.kuleuven.be>, "Martina.Schotsmans@law.kuleuven.be" <Martina.Schotsmans@law.kuleuven.be>, Marta Valinas <Marta.Valinas@law.kuleuven.be>, Els Van Daele <Els.VanDaele@law.kuleuven.be>, Miet Vanderhallen <Miet.Vanderhallen@law.kuleuven.be>, Inge Vanfraechem <Inge.Vanfraechem@law.kuleuven.be>, Leo Van Garsse <Leo.VanGarsse@law.kuleuven.be>, Walter Vermeiren <Walter.Vermeiren@law.kuleuven.be>, Jolien Willemsens <Jolien.Willemsens@law.kuleuven.be>, Estelle Zinsstag <Estelle.Zinsstag@law.kuleuven.be>, Jo Baele <Jo.Baele@law.kuleuven.be>, Astrid Bink <Astrid.Bink@law.kuleuven.be>, Steven Daniëls <Steven.Daniels@law.kuleuven.be>, Gie Deboutte <Gie.Deboutte@ped.kuleuven.be>, Evy De Caluwé <EVY.DECALUWE@law.kuleuven.be>, Annelies De Schrijver <Annelies.DeSchrijver@law.kuleuven.be>, Marieke Franssens <Marieke.Franssens@law.kuleuven.be>, Kevin Goris <Kevin.Goris@law.kuleuven.be>, Annelies Haaren <Annelies.Haaren@law.kuleuven.be>, Emma Jaspaert <Emma.Jaspaert@law.kuleuven.be>, Luc Robert <Luc.Robert@law.kuleuven.be>, Leen Symons <Leen.Symons@law.kuleuven.be>, Wim Vandewiele <Wim.Vandewiele@law.kuleuven.be>, Jana Arsovska <Jana.Arsovska@law.kuleuven.be>, Annelies Bollaert <Annelies.Bollaert@law.kuleuven.be>, Barbara Brouwers <Barbara.Brouwers@law.kuleuven.be>, "Chen.Mo@student.kuleuven.be" <Chen.Mo@student.kuleuven.be>, Tom Daems <Tom.Daems@law.kuleuven.be>, Katrien Herbots <Katrien.Herbots@law.kuleuven.be>, Johan Leman <Johan.Leman@soc.kuleuven.be>, Johan Put <Johan.Put@law.kuleuven.be>, Marjan Rom <Marjan.Rom@law.kuleuven.be>, Katrien Smeets <Katrien.Smeets@law.kuleuven.be>, Gilbert Van Aelst <Gilbert.VanAelst@law.kuleuven.be>, "Wim.VandeVoorde@uz.kuleuven.be" <Wim.VandeVoorde@uz.kuleuven.be>, Kelly Verbist <Kelly.Verbist@law.kuleuven.be>, Frank Verbruggen <Frank.Verbruggen@law.kuleuven.be>, Nicole Vettenburg <Nicole.Vettenburg@law.kuleuven.be>, Franz Baro <Franz.Baro@med.kuleuven.be>, Joris Casselman <Joris.Casselman@law.kuleuven.be>, Lieven Dupont <Lieven.Dupont@law.kuleuven.be>, Tony Peters <Tony.Peters@law.kuleuven.be>, Lieven Vandekerckhove <Lieven.Vandekerckhove@law.kuleuven.be>, Lode Van Outrive <Lode.VanOutrive@law.kuleuven.be>, Lode Walgrave <Lode.Walgrave@law.kuleuven.be>


Dag allemaal,

Probeert u ook al lang om van de mailing lijst van Boeykens verwijderd te worden? Ook zonder succes?

Luc Huyse

Berkenlaan 8
B 3210 Lubbeek

 


From: Jan Boeykens [mailto:werkgroepmorkhoven@gmail.com]
Sent: maandag 10 augustus 2009 21:51
To:Jean Migabo Kalere; Katelijn.Pattyn@law.kuleuven.be; Martina.Schotsmans@law.kuleuven.be; Marta Valinas; Els Van Daele; Miet Vanderhallen; Inge Vanfraechem; Leo Van Garsse; Walter Vermeiren; Jolien Willemsens; Estelle Zinsstag; Jo Baele; Astrid Bink; Steven Daniëls; Gie Deboutte; Evy De Caluwé; Annelies De Schrijver; Marieke Franssens; Kevin Goris; Annelies Haaren; Emma Jaspaert; Luc Robert; Leen Symons; Wim Vandewiele; Jana Arsovska; Annelies Bollaert; Barbara Brouwers; Chen.Mo@student.kuleuven.be; Tom Daems; Katrien Herbots; Johan Leman; Johan Put; Marjan Rom; Katrien Smeets; Gilbert Van Aelst; Wim.VandeVoorde@uz.kuleuven.be; Kelly Verbist; Frank Verbruggen; Nicole Vettenburg; Franz Baro; Joris Casselman; Lieven Dupont; Luc Huyse; Tony Peters; Lieven Vandekerckhove; Lode Van Outrive; Lode Walgrave
Subject: Minister van Justitie laat gevangenen door justitiediensten terroriseren

Ter informatie: Hervorming van Justitie - PSD te Brugge

declerck.286380

De Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout waar Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep momenteel is opgesloten, wacht al 6 weken op het rapport van de Psycho Sociale Dienst van de Gevangenis van Brugge.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (Vlaamse Christen Democraten) die politiek verantwoordelijk is voor de werking van justitie, alsook zijn kabinetsmedewerkers, werden terzake reeds herhaalde malen geschreven. Zij zwijgen de zaak echter dood waardoor het dossier (penitentiair verlof, electronisch toezicht, psycho sociale begeleiding Universiteit Antwerpen,) van Marcel Vervloesem volledig dreigt geblokkeerd te geraken.

Het is niet de eerste maal dat de PSD van Brugge het dossier blokkeert en daarmee een aanslag pleegt op de wankele gezondheid van de aktievoerder (kanker, hartziekte, suikerziekte, nieren de nog maar voor 50% werken, meer dan 20 operaties en spoedopnames waarvan 6 tijdens zijn eerste maanden in de gevangenis).

Volgens een uitgelekte geheime nota van Justitie (en van Minister De Clerck) mag de aktievoerder in geen geval vrijkomen (krijgt hij dus ook geen penitentiair verlof) 'omdat hij anders zijn onderzoek als kinderpornojager zou hervatten en de media zou contacteren'.  Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde in 2008 nochthans dat de uitspraak in het vonnis van de correctionele rechtbank te Turnhout waarbij Marcel Vervloesem een spreekverbod met de pers kreeg opgelegd (2006), moest venietigd worden omdat deze in strijd was met de Belgische Grondwet.  Maar De Clerck schijnt zich niets van gerechtelijke uitspraken en de Belgische Grondwet aan te trekken.

Niet alleen Marcel Vervloesem is het slachtoffer van de misdadige praktijken van de PSD te Brugge en het moordend stilzwijgen van de Minister van Justitie en zijn diensten.

Door te aanvaarden dat de PSD (die oorspronkelijk was opgericht op de gevangenen voor te bereiden op een reintegratie in de samenleving), de dossiers van de gedetineerden blokkeert, schendt de Minister niet alleen de Wet Dupont inzake de 'rechten van de gevangenen' (2004) maar laat hij ook zien dat zijn woorden over de 'hervorming van de justitie', een 'menselijke en rechtvaardige justitie', een 'Masterplan voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden', zijn 'strijd tegen de overbevolking in de gevangenissen', gewoon gelogen zijn.

In plaats van ervoor te zorgen dat de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge haar rapport aan de PSD van de gevangenis te Turnhout overmaakt, zijn de justitiediensten (die van justitieminister De Clerck mogen doen wat ze willen) met nieuwe pesterijen gestart. Vandaag kreeg Marcel Vervloesem geen bezoek in de gevangenis van Turnhout omdat de bezoeker die een bezoektoelating had gekregen, geen bewijs van goed gedrag en zeden kon voorleggen (terwijl men daartoe niet verplicht is). De bezoeker die 80 jaar oud is, werd zonder pardon terug naar Antwerpen gestuurd van waaruit hij per trein gekomen was.

Vanmorgen gaf Marcel Vervloesem een rapportbriefje af aan de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis in Turnhout waarin hij vroeg of men het PSD-verslag van de gevangenis te Brugge had aangekregen en of men het rapport van psychiater Cosyns van de Universitaire instellingen reeds had ontvangen. Hij kreeg geen antwoord.
Het rapport van psychiater Cosyns wordt al een paar maanden door de PSD van Brugge achtergehouden zodat ook de mogelijkheid om een psycho-sociale begeleiding te volgen daarmee geblokkeerd wordt. Minister De Clerck gaat akkoord met deze toestanden die ongetwijfeld heel wat andere gedetineerden en hun naasten treffen.

Ten tijde van de zaak Dutroux was Stefaan De Clerck ook Minister van Justitie en had hij het ook over de 'hervorming van justitie' terwijl hij bij zijn aantreden als Minister van Justitie in 2008, de magistratuur ervan beschuldigde dat er op justitiegebied 'niets verandert'.


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman

- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=-eFnm5Eov8g

Foto: Minister van Justitie Stefaan De Clerck. De Clerck is één van de boegbeelden van de CD&V (Vlaamse Christen Democraten) die al 30 jaar lang bij ieder politiek schandaal betrokken is.

05-08-09

Opsluiting van anti-kinderporno-activist Vervloesem was/is politieke beslissing

 

declerck.286380

Brussel, 5.8.2009

Enkele dagen nadat Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven door twee politiecombies van de Herentalse politie, na nieuwe beschuldigingen over 'folteringen en verkrachtingen' uit zijn wijk, werd opgepakt en in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten, bracht het Herentalse raadslid Marleen Diels (Vlaamse Christen Democraten) uit Noorderwijk (wijk Koninkrijk, Morkhoven) de vzw Werkgroep ter sprake in de Herentalse gemeenteraad:

 

Gemeenteraad Herentals
Zitting van 3 mei 2005

--------------------------

Aanwezig: Jan Peeters, Burgemeester-Voorzitter;
Guy Paulis, Kris Peeters, Alfons Vercalsteren, Alois Verheyden, Roger Van Nuffel, Anne-Mie Hendrickx, Schepenen;
August Heylen, Jozef Van Thielen, Marcel Leirs, Ria Janssens, Raf Liedts, Luc De Cat, Marleen Diels, Maria Bervoets, Jozef Schellens, Alfons Michiels, Mien Van Olmen, Johan Deckers, Muriel Poortmans, Daniël Marcipont, Gunther Verlinden, Ilse Cras, Erik Vervoort, Martine Moriau, Ludo Driesen, Els Sterckx, Geert Van Rompaey, Raadsleden
en Frans Van Dyck, Secretaris.

4 vzw Morkhoven

De Gemeenteraad,

Raadslid Marleen Diels zegt zich, samen met vele Morkhovenaars, te ergeren over de website “vzw Morkhoven”. Als je een website opzoekt onder de naam Morkhoven, kom je telkens deze site tegen. In al die negatieve aandacht wordt ons dorpje regelmatig “de achterstandswijk” van Herentals genoemd, hiermee wordt de wijk Koninkrijk bedoeld. Die mensen verdienen het niet om zo genoemd te worden. Eén rotte appel in de kist wil niet zeggen dat de hele kist is aangestoken.
Het raadslid vraagt om uit te zoeken of die site, “vzw Morkhoven”, niet kan verwijderd worden.
Misschien raken we dan af van dat slechte imago dat wij Herentalsenaren echt niet verdienen.

De burgemeester geeft het raadslid volkomen gelijk. Hij vindt dit erg voor de bewoners van Koninkrijk, hij zou dit liever anders zien.
De jurist van de stad zal de mogelijkheden bekijken om deze site te laten verwijderen.
De burgemeester vreest echter dat er niet veel kan aan gedaan worden. Het is beter dat de Morkhovense gemeenschap positief tracht naar buiten te treden. De stad heeft via haar communicatie-dienst reeds gereageerd op de onjuiste en beschimpende informatie over Morkhoven in de pers. Zij zal dit in de toekomst blijven doen...

Door de raad,
Bij verordening;

De secretaris
De Burgemeester

ir. F.Van Dyck - J.Peeters (Sp.a - Vlaamse Socialisten)


Diels.dyn004_original_212_260_jpeg_2588244_299bae32c4be27489754e8134fcbb494LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman
- De Gucht en Clinton spreken over Guantanamo gevangenen
- België in VN mensenrechtenraad
- België in VN mensenrechtenraad / De Gucht
- Belgische gevangenen naar Nederland
- Liga voor Mensenrechten - folteringen in België
-
Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 (Frans, nederlandstalige ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 (Frans, nederlandstalige ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV - Dailymotion (Frans, zonder ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV (Frans, Italiaanse ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV (Frans, engelstalige ondertiteling)
- Video 'SOS Marcel LIBRE'
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Vervloesem maart 1998 deel2
- Vervloesem maart 1998 deel3
- Vervloesem maart 1998 deel4
- Vervloesem maart 1998 deel5
- Vervloesem maart 1998 deel6
- Vervloesem maart 1998 deel7
- Vervloesem maart 1998 deel8
- Vervloesem maart 1998 deel9
- Vervloesem Marcel september 1998 deel1 Faits Divers RTBF
- Vervloesem Marcel september 1998 deel8 Faits Divers RTBF
- Lippens en de X-dossiers : een totaal Taboe in de berichtgeving in de belgische media
- BBC2 REGINA LOUF 1

Foto:

- Minister van Justitie Stefaan De Clerck (Vlaamse Christen Democraten) die op zijn website over een 'rechtvaardige en menselijke justitie' spreekt.

- Marleen Diels

 

02-08-09

Minister van Justitie Stefaan De Clerck laat dossiers blokkeren (1)

 

declerck.286380

De Werkgroep Morkhoven schrijft regelmatig naar Minister van Justitie Stefaan De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers.

Daarbij worden er simpele vragen gesteld zoals:

'In uw brief van 25 maart 2009 aan de heer Vervloesem deelde u mede dat u de Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen de opdracht gaf om de detentieomstandigheden van de heer Vervloesem te onderzoeken.  Wij stellen echter vast dat er geen onderzoek gevoerd werd.  In afwachting van uw antwoord, teken ik,'

en:

'De PSD van de gevangenis van Turnhout waarnaar de heer Vervloesem getransfereerd werd, wacht al een maand op het rapport van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge.  In afwachting van uw antwoord, teken ik,'

Deze vragen worden door de Minister en/of zijn kabinetsmedewerkers echter niet beäntwoord. De Werkgroep Morkhoven vroeg zich af waarom.

Uit een interne nota van Justitie die naar de vzw Werkgroep Morkhoven uitlekte, staat te lezen dat de PSD van de gevangenis van Brugge 'niets meer voor Marcel Vervloesem moet doen omdat deze ten allen koste in de gevangenis moet opgesloten blijven. Het risico dat hij tijdens zijn vrijlating (om gezondheidsredenen, penitentiair verlof, electronisch toezicht) zijn onderzoeken naar kinderporno herneemt en de media contacteert, is immers te groot'.

 

Nu weten we tenminste waarom de correctionele rechtbank van Turnhout in haar vonnis een spreekverbod oplegde aan Marcel Vervloesem.

 

De interne nota van justitie verklaart tevens:
1) Waarom de problemen met de PSD van de gevangenis van Brugge al 9 maanden duren en waarom elk dossier door de PSD met medeweten van de Justitieminister en zijn kabinetsmedewerkers geblokkeerd werd.
2) Waarom Minister De Clerck in zijn antwoord van 30.4.2009 aan Voorzitter Jan Boeykens van de vzw Werkgroep Morkhoven (het enige antwoord dat de vzw Werkgroep Morkhoven ooit van de Minister ontving), mededeelde: 'Ik heb uw brieven in goede orde ontvangen. Wat de PSD betreft zie ik geen objectieve redenen om in dit dossier te interveniëren. Immers, de nodige contacten tussen de PSD medewerkers en de heer Vervloesem vinden plaats. Medische aspecten van dit dossier werden onderzocht door de Dienst Gezondheidszorg. De vragen om strafuitvoeringsmodaliteiten werden onderzocht. Ook de raadsman van de heer Vervloesem werd eerder hierover geinformeerd'.

 

Wat de voorlopige vrijheid op medische gronden betreft, staat er in de nota dat Minister De Clerck en zijn medische dienst vinden dat de 'ziektes van Marcel Vervloesem er niets aan toedoen en dat enkel terminaal zieke gevangenen drie dagen voor hun dood naar huis worden gestuurd' (als zij nog een huis of thuis hebben).
Minister De Clerck geeft daarmee toe dat hij zelf over de vrijlatingen op medische gronden beslist terwijl hij in zijn antwoorden op de parlementaire vragen van CDH-parlementslid Clothilde Nyssens en het Euro-parlementslid Paul Van Buitenen zei dat de strafuitvoeringsrechtbank terzake bevoegd is.

 

Het vermoeden groeit dat Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank negatief hebben beinvloed. Want hoe kan men het anders uitleggen dat de Minister toeliet dat zijn justitiediensten (de PSD van Brugge en zijn Dienst Individuele Gevallen) het medische dossier en het rapport van professor-psychiater P. Cosyns omtrent Marcel Vervloesem, aan het dossier dat voor de strafrechter bedoeld was, 'vergaten' toe te voegen en zij scherp uithaalden naar de websites van de vzw Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ omdat 'daarin kritiek werd gegeven op justitie' ?
De PSD van Brugge en de DIG zouden, zonder de steun van bovenaf, het ook nooit aangedurfd hebben, om tot driemaal toe de verklaring van de justitieassistente te wijzigen zodat de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank een mistekend beeld van de situatie kreeg. In die verklaring stond dat Marcel Vervloesem zijn penitentiair verlof bij zijn dochter kon doorbrengen.
Er is dus sprake van politieke beinvloeding in het gerechtelijk dossier rond Marcel Vervloesem (cfr. de zaak Fortis) en de inmenging van de Minister in dit dossier gaat zelfs zover dat hij de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 ev. van de strafuitvoeringswet inzake de vrijlating op medische gronden, reeds geruime tijd blokkeert. Sp.a-parlementslid André Van Nieuwkerke vroeg Minister De Clerck enkele maanden geleden om meer uitleg terzake maar de Minister liet de antwoordtermijn verstrijken.

 

De vzw Werkgroep Morkhoven besloot om bij de duivel te biechten te gaan en diende voor deze zaken gisteren een klacht in bij de FOD Justitie die over een online-klachtendienst beschikt. Maar Justitie zal waarschijnlijk niet toegeven dat zij van de Morkhoven-activist een politieke gevangene heeft gemaakt (een spreekverbod met de pers via een gerechtelijk vonnis, een interne nota waarin staat dat 'zijn ziektes er niets aan toedoen' en dat 'men ten alle koste moet vermijden dat hij zijn werk als kinderpornojager herneemt en de media contacteert', politieke manipulatie en blokkering van dossiers vanwege de Minister van Justitie en zijn kabinetsmedewerkers,).

De uitleg van de Minister dat alleen terminaal zieke gevangenen drie dagen voor hun overlijden worden vrijgelaten, klopt van geen kanten.
Bart Debie (Vlaams Belang) mocht bijvoorbeeld reeds na 1 dag gevangenis naar huis om er op zijn electronisch enkelbandje te wachten terwijl zijn gezondheid niet te vergelijken was met die van Marcel Vervloesem (hartziekte, suikerziekte, kanker, nieren die voor 60% werken, meer dan 20 operaties en spoedopnames waarvan 5 tijdens zijn 9 maanden durende opsluiting).
Daniël Féret (Front National) mocht ook na 1 dag gevangenis naar huis en moest zelfs zijn werkstraf niet uitvoeren.
Michel Nihoul (zaak Dutroux) mocht, om gezondheidsredenen, al na enkele maanden op verlof gaan bij zijn levensgezellin Annie Bouty en werd vrij snel in vrijheid gesteld.

Gevangenen die van een extreem-rechtse politieke partij zijn of die een nachtbar openhielden waar bepaalde Vlaamse Christen Democraten vaak over de vloer kwamen, worden blijkbaar niet gediscrimineerd door Minister De Clerck die zich niet aan de Wet Dupont (rechten van gevangenen) houdt.

De vzw Werkgroep Morkhoven stuurt kopies van haar schrijven aan Minister De Clerck naar tal van instanties en personen. Dat komt omdat ook alle andere instanties door Minister De Clerck en/of zijn kabinet geblokkeerd worden:
1) De vzw Werkgroep Morkhoven schreef destijds naar de Federale Ombudsman. Die antwoordde dat de federale ombudsdienst kon tussenkomen indien er in de gevangenis willekeurige tuchtmaatregelen tegen Marcel Vervloesem werden genomen. Toen er sprake was van willekeurige tuchtmaatregelen (stopzetting van medische zorg, isolaties, geblokkeerde briefwisseling, beperkt bezoek,) diende de vzw Werkgroep Morkhoven een klacht in bij de Federale Ombudsman. Zij ontving echter geen antwoord op haar herhaaldelijk schrijven en schreef hierover naar de Europese Ombudsman maar dat veranderde niets aan de zaak. Geen enkele brief van de vzw Werkgroep Morkhoven wordt door de Federale Ombudsman beäntwoord. Geen enkele klacht wordt onderzocht en behandeld.
2) Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens diende een 8-tal maanden geleden een verzoekschrift in bij Kamervoorzitter Patrick Dewael (VLD) waarbij een korte samenvatting werd gegeven van de situatie van Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge en er -zoals het hoort- algemene vragen werden gesteld over de toepassing van de Wet Dupont, de commissies van toezicht die blijkbaar niet bestaan, de willekeurige tuchtmaatregelen en het gebrek aan inspectie in de gevangenissen enzoverder. Op 22.4.2009 liet Kamervoorzitter Dewael hem weten dat er een nummer werd toegekend aan zijn petitie zodat zijn petitie dus zou behandeld worden. Toen Jan Boeykens hem op 6.5.2009 per mail bijkomende informatie verschafte over de zaak Vervloesem, antwoordde Dewael dat 'deze informatie zou toegevoegd worden aan het verzoekschrift nr. 9/2008-2009'. Dewael deelde in zijn antwoord van 25.5.2009 tevens mede dat de bijgevoegde brief 'inging op bepaalde aspecten van het gerechtelijk dossier en dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers omwille van het grondwettelijk principe van de scheiding der machten niet bevoegd was om tussen te komen in een individueel gerechtelijk dossier'. Jan Boeykens vreesde dat Dewael deze brief en het principe van de 'scheiding der machten' wilde misbruiken om zijn verzoekschrift zonder gevolg te klasseren en vroeg hem om deze bijkomende brief dan maar naar de prullenmand te verwijzen. Dewael antwoordde hem niet. Van de petitie werd niets meer vernomen. Het petitierecht waarop elke burger recht heeft, werd blijkbaar afgeschaft.
3) De vzw Werkgroep Morkhoven vroeg in haar brief van 11.12.2008 gericht aan de heer Geert Vervaeke, Voorzitter van de Nederlandstalige Advies- en Onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor Justitie (TU52.98.101758/04), om de verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en de leugenachtige verklaringen van de Turnhoutse procureur Poels hierin te onderzoeken. Zij kreeg geen antwoord op haar schrijven. Dat komt waarschijnlijk omdat procureur Poels door de Hoge Raad voor de Justitie voorgedragen en benoemd werd voor een onverlengbare termijn van zeven jaar.
4) De vzw Werkgroep Morkhoven schreef regelmatig naar de leden van de Commissie Justitie van de Senaat. Het betrof hierbij niet alleen het individuele dossier inzake haar verenigingslid Marcel Vervloesem. Er werden talrijke vragen gesteld omtrent de werking van Justitie, de toepassing van de gevangeniswet (Wet Dupont) enzoverder. De Werkgroep ontving nooit antwoord op haar brieven. Komt dat misschien omdat de christen-democratische 'justitiespecialist' Tony Van Parys in deze senaatscommissie zetelt ? Tony Van Parys was als justitieminister (1998) verantwoordelijk voor de overdracht, in opdracht van de Koning, van de kinderporno-cd-roms Zandvoort aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen. In 2008, juist voor dat Marcel Vervloesem zich bij de gevangenisdirectie van de gevangenis te Turnhout moest gaan aanbieden, erkende de Hoge Raad voor de Justitie dat deze kinderporno-cd-roms uit het gerechtsdossier verdwenen waren.

Intussen blijken er toch enkele parlementsleden te zijn die begrepen hebben dat het hier niet alleen om een 'individueel dossier' gaat en die zich vragen beginnen te stellen omtrent de algemene werking van Justitie. Dat zou er op kunnen wijzen dat er toch nog iets overgebleven is van onze uitgeholde parlementaire democratie. Het in de doofpot steken van de Fortis-zaak om corrupte partijen zoals de CD&V electoraal niet te schaden, laat echter vermoeden dat de werking van Justitie er de komende jaren niet op zal verbeteren en dat het principe van de scheiding der machten, ook door justitieministers, voortdurend zal geschonden worden.

 


 

Van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
Datum: 29 juli 2009 14:05
Onderwerp: Minister De Clerck blijft in gebreke
Aan: stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pandora.be
Cc: "Baart, Els" <els.baart@just.fgov.be>, lieselot.bleyenberg@just.fgov.be, vanessa.bury@just.fgov.be, info@just.fgov.be, secr.colpg@just.fgov.be, Tine.Vandertaelen@just.fgov.be, ingrid.vranken@just.fgov.be, "Deloof, Els" <els.deloof@just.fgov.be>, Luc Proot <Proot.Luc@pandora.be>, hofvanberoep.gent@just.fgov.be, faculteit.rechten@vub.ac.be, griffie@arbitrage.be, Chris.Corbeels@vub.ac.be, melanie.crespin@unizo.be, Halina Bletek <halina.bletek@unizo.be>, tine.ternest@rechtvaardigheidenvrede.be, Miep Grouwels <miep.grouwels.advocaat@skynet.be>, "N. Van Nerum" <Merenveld@hotmail.com>, "Marleen De Jonckheere (Bond Zonder Naam)" <m.dejonckheere@tiscali.be>, Mieke Van Hecke <mieke.vanhecke@vsko.be>, Gudrun Platteau <gudrun.platteau@sowbrussel.be>, "Voem (Leen)" <be051181@tiscali.be>, "Jo Coloers (VCOV)" <info@vcov.be>, Hilde Van Hoijweghen <Hilde.van.hoijweghen@my.m1call.be>, Piet Elsen <Piet.Elsen@okra.be>, Lut Cocquyt VSKO <lut.cocquyt@pandora.be>, Maite Grugeon <maitegrugeon@hotmail.com>, "Diana Minten (ABVV)" <diana.minten@abvv.be>, Piet Spanhove Studio Globo <piet.spanhove@studioglobo.be>, Ida Veldeman <ida.veldeman@resocwd.be>, Zita Coghe Batslé <dirk.coghe@pandora.be>, Voem <youssef@voem-vzw.be>, Bernard De Preter <bernard.de.preter@skynet.be>, Oost-Vlaams Diversiteitscentrum <odice@odice.be>, "charlotte, reilhof" <charlottereilhof@yahoo.com>, Tine Debosscher <tinedebosscher@hotmail.com>, Joke Rutten <Joke.Rutten@just.fgov.be>, Dimitri Goossens <dimitri.goossens@tiscali.be>, Koninklijk Atheneum Emanuel Hiel <info@kahiel.be>, Peter Reyskens <preyskens@gmail.com>, Steven Haine <stevenhaine@hotmail.com>, Eric De Vos <rikdv@pandora.be>, David de Vaal <david.devaal@de8.be>, Margrit Coppé <margrit.coppe@gmail.com>Stefaan De Clerck
Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte heer De Clerck,

De Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen heeft nog altijd geen onderzoek gevoerd naar de detentieomstandigheden van de heer Vervloesem, zoals u in uw brief van 25 maart 2009 aan de heer Vervloesem beloofde.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

28-07-09

Onthuller kinderpornozaak Zandvoort uit zijn woning gedreven


964Brussel, 28 juni 2009

Marcel Vervloesem, de onthuller van de kinderpornozaak Zandvoort die op basis van een reeks valse beschuldigingen jarenlang werd vervolgd en die met zijn hartziekte, suikerziekte, nierziekte en kanker al 9 maanden zit opgesloten in de overbevolkte gevangenissen van de Belgische justitieminister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten), wordt uit zijn woning in de wijk Koninkrijk te Morkhoven gezet.

De pogingen om Marcel Vervloesem uit zijn woning te drijven dateren van 2005.
Dat gebeurde enkele dagen nadat hij vanwege nieuwe beschuldigingen inzake 'folteringen en verkrachtingen' door enkele jongeren uit de wijk die ondermeer wegens een gewapende roofoverval in een gesloten instelling zaten, in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten alwaar hij met een hongerstaking was begonnen.

Victor Vervloesem, woonachtig in dezelfde wijk, die de roddels over 'verkrachtingen en folteringen door zijn halfbroer Marcel Vervloesem, in 1998 via de Vlaamse pers verspreidde, organiseerde toen via de lokale pers een petitieactie waarin geeist werd dat 'de pedofiel' Marcel Vervloesem (er was zelfs nog geen vonnis uitgesproken) uit zijn woning van de Geelse Bouwmaatschappij zou worden gezet. Hij eiste tevens dat de website van de Werkgroep Morkhoven van het Internet verwijderd zou worden.

De petitie werd amper door een 13-tal vrienden van Victor V., waaronder verschillende aanklagers van Marcel Vervloesem (1998), getekend.

Via CD&V-raadslid Marleen Diels uit Morkhoven wist Victor V. de petitie in de Herentalse gemeenteraad ter sprake te brengen.
Victor V's partijgenoot en vriend Jan Peeters (Vlaamse socialisten, burgemeester, kamerlid, ex-minister) zei 'wel oren te hebben naar de eisen in de petitie omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betrof'.

De zaak kwam voor de vrederechter die zich in tegenstelling tot vandaag onpartijdig opstelde en zich niet uitdrukte in termen van 'het wordt tijd dat het kaf van het koren gescheiden wordt'. De vrederechter maakte toen ook geen procedurefouten door als enige rechter in een zaak te zetelen.

De woning van Marcel Vervloesem zou toegewezen worden aan een vriendin van Victor Vervloesem die de petitie om Marcel Vervloesem uit zijn woning te zetten en de website van de Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen, in 2005 mede organiseerde.

Victor Vervloesem noemde zich vroeger de 'directeur-generaal' van de wijkvereniging (waarin hij zijn halfbroer Marcel die hem zogezegd folterde en verkrachtte, als secretaris aanstelde).
De vereniging hield zich ondermeer bezig met het toewijzen van sociale woningen in de wijk...
Nadien zetelde Victor V. in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij.
Victor V. die zich politiek wilde waarmaken, verwisselde op een bepaald moment de CD&V voor de Sp.a (Vlaamse Socialisten) en vond als karweiman voor de verkiezingen, al snel zijn weg naar het bestuur van de Vlaamse Socialisten te Herentals.
Zijn vriendschap met burgemeester Jan Peeters zorgde ervoor dat hij in het bestuur van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk (Justitie en Jeugdzaken) kon zetelen, met een paar honderd stemmen tot gemeenteraadslid werd verkozen, de Stad Herentals in de intercommunales PIDPA en CIPAL kon vertegenwoordigen en tot Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals werd benoemd.

Victor V. heeft zo'n 30 processen-verbaal inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam staan.
Een kopie van deze lijst werd in oktober 2006 aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overhandigd maar van een onderzoek werd er niets vernomen en de Vlaamse pers die de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekte, zweeg als vermoord.
Op het hof van beroep van Antwerpen verdwenen toevallig de 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort nadat de Z.M. De Koning ze, via de CD&V-justitieminister Tony Van Parys, voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers had laten overmaken.
De verdwijning van de kinderporno-cd-roms werd even voor de opsluiting van Marcel Vervloesem in de gevangenis te Turnhout, schriftelijk door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigd (dit was ook het geval met de verdwijning van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem) maar het hof van beroep van Antwerpen hield er geen rekening mee.
Vandaar ook dat het hof van beroep te Antwerpen Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeelde en geen rekening hield met de conclusies van de advocaten van Marcel Vervloesem en de medische dossierstukken die ter zitting werden neergelegd.
De vzw Werkgroep Morkhoven verzocht de Ministers van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) en Stefaan De Clerck (CD&V) herhaaldelijk om een onderzoek te laten instellen naar deze verdwijningen maar de ministers verkozen de schandalen dicht te dekken. Zij laten zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem (die dan bovendien nog onschuldig blijken te zijn) liever in overbevolkte gevangenissen wegkwijnen waarna ze zich bij de Nederlandse regering gaan beklagen over plaatsgebrek in de Belgische gevangenissen.

Het feit dat Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens nooit antwoord kreeg van ex-justitieminister Jo Vandeurzen en een kabinetsmedewerker hem telefonisch mededeelde dat zijn brief 'waarschijnlijk bij kabinetschef Herman Dams was blijven liggen, heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat Herman Dams als magistraat werkzaam is op het hof van beroep te Antwerpen.

Zoals Fortisgate heeft aangetoond, bestaat er in de praktijk geen grondwettelijke scheiding der machten in België en wordt de 'grondwettelijke scheiding der machten' alleen maar ingeroepen om toe te laten dat bepaalde magistraten, al dan niet op verzoek van bepaalde politici, met gerechtelijke dossiers kunnen knoeien.

Ook het feit dat de strafuitvoeringsrechtbank in haar recent vonnis aangaande het penitentiair verlof en het electronisch toezicht van Marcel Vervloesem verwees naar de websites van de Fondation Princesse de Croÿ en de Werkgroep Morkhoven waarin er 'kritiek werd geleverd op justitie' (en met name op minister van justitie Stefaan De Clerck) toont aan dat een telefoontje van de Minister van Justitie naar de Psycho Sociale Dienst of de Dienst Individuele Gevallen volstaan om een negatief gerechtelijk dossier te laten opmaken voor de rechter die zich onpartijdig zou moeten opstellen.


NAWOORD

De politieke corruptie en het gesjoemel met sociale woningen in Vlaanderen is wijd verspreid en in provinciale nesten zoals Herentals heeft men vaak met Siciliaanse toestanden te maken waarin de plaatselijke maffia in de politiek zetelt en door de lokale politici wordt ondersteund.

Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens werd in 2008 gecontacteerd door de heer en mevrouw Vervloesem-Breughelmans uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven (geen familie van actievoerder Marcel Vervloesem en zijn halfbroer Victor Vervloesem, wel vrienden van Marcel Vervloesem).

Zij dreigden na 20 jaar met hun zieke 78-jarige moeder die bedlegerig is, uit de sociale woning van de Geelse bouwmaatschappij te worden gezet.

De directie van de Geelse Bouwmaatschappij had een directeur van een bouwmaatschappij op een bepaald moment namelijk aan een sociale woning geholpen.
De man beschuldigde zijn buren (de heer en mevrouw Vervloesem-Breughelmans) vervolgens van hun dochter voor 'zwartwerk' te hebben aangegeven (wat een compleet valse beschuldiging was).
Zoals in 2005 bij Marcel Vervloesem het geval was, startte de directeur met de vriendin van Victor Vervloesem, een petitie in de wijk waarin de heer en mevrouw Vervloesem-Breughelmans van 'lawaaioverlast' werden beschuldigd terwijl er geen enkele meting door de politie werd gedaan.
De petitie werd door een meeheulende wijkagent aan de directie van de Geelse Bouwmaatschappij bezorgd die onmiddellijk (en zonder het minste bewijs van lawaaioverlast) een onderzoek liet voeren naar 'lawaaioverlast'.
De zaak kwam voor de vrederechter die de partijen trachtte te verzoenen maar enkel op gehoon en gelach van de directeur kon rekenen.
Uiteindelijk werden de heer en mevrouw Vervloesem-Breughelmans door de directie van de Geelse Bouwmaatschappij die zich uiterst partijdig opstelde, ervan beschuldigd 'geen oplossing te willen zoeken'.
De directie van de Geelse Bouwmaatschappij startte een uitzettingsprocedure ten opzichte van de heer en mevrouw Vervloesem-Breughelmans.

Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens schreef verschillende keren naar de Vlaamse Minister van Woonbeleid Marino Keulen (VLD - Vlaamse liberalen) met het verzoek om een onderzoek te laten instellen naar het geknoei in het toewijzen van sociale woningen door de Geelse Bouwmaatschappij en het organiseren van petities om bewoners uit hun huizen te drijven.
Pas maanden na zijn schrijven ontving hij een antwoord van de Minister waarin deze hem mededeelde dat hij 'niet kon interveniëren omdat de Geelse Bouwmaatschappij de verbreking van het huurcontract met het gezin Breughelmans-Vervloesem reeds voor de vrederechter had bepleit'.

Jan Boeykens diende hierover een klacht in bij de Vlaamse Ombudsman die tevens liet weten dat hij de zaak 'vanwege de lopende rechtszaak niet kon onderzoeken'.

Zoals gezegd, wordt de grondwettelijke scheiding der machten in België enkel gebruikt om schandalen en corruptiepraktijken dicht te dekken.

Door de reacties van de Minister Keulen en de Vlaamse Ombudsman blijven de corruptie en vriendjespolitiek bij de sociale woningmaatschappijen inzake het toewijzen van sociale woningen bestaan en wordt de Vlaamse Wooncode tot een vodje papier herleid.

Het is blijkbaar niet de eerste keer geweest dat Minister Keulen een termijn laat verstrijken zodat hij als toezichthoudende minister niet hoeft op te treden.
In april 2006 liet de Minister de termijn om op te treden verstrijken en wenste hij niet in te gaan op het advies van zijn eigen administratie waardoor een werknemer ontslagen werd...

FOTO

Jos Sannen (CD&V), de Geelse Schepen van ruimtelijke ordening, milieu en natuur, huisvesting, monumenten en landschappen. Jos Sannen is Voorzitter van de Geelse Bouwmaatschappij.

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende